Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Památky » Vojnoměstecké zvony

Vojnoměstecké zvony

28.10.2003, Jiří Marek

K dnešnímu dni má Vojnův Městec celkem tři zvony. Dva (jeden z roku 1505 a druhý z 1536) jsou zavěšeny ve věži kostela sv.Ondřeje. Třetí (odlit v roce 1999, zavěšen 2001) je instalován ve věži hřbitovní kaple. Všechny jsou funkční.Tři zvony skončily za druhé světové války v tavících pecích. Jejich osud je vepsán v dochovaných dobových listinách, jejichž přepis přinášíme níže. V Ohlašovacím listu pro bronzové zvony jsou uvedeny parametry obou zvonů z počátku šestnáctého století. O novém zvonu, který pro hřbitovní kapli věnovali manželé Kulhánkovi, se můžete více dozvědět v sekci webu Rodáci. Na fotografii nahoře je pětisetkilový zvon z roku 1536.

Přepis dochovaných dokumentů z roku 1942

Nařízení odevzdání bronzových zvonů

Okresní úřad v Novém Městě na Moravě.

Dne 6.ledna 1942.

Všem obecním radám, farním úřadům a jiným držitelům bronzových zvonů.

Věc: Odevzdání zvonů.

Podle § 5. vlád. nař. ze dne 26.listopadu 1941, č.414/41 Sb. o odevzdání bronzových zvonů vydává ministerstvo obchodu v dohodě s ministerstvem školství a národní osvěty tyto pokyny:

1.Určení pojmů:

Ustanovení vládního nařízení vztahuje se na všechny zvony z bronzu. Podstatné jest, aby zvon byl zhotoven z bronzu, přičemž nerozhoduje, jde-li o obyčejný nebo speciální bronz. Bronz jest slitina (směs) mědi s cínem, případně s příměskem jiných kovů. (Za bronz ve smyslu tohoto nařízení se nepovažuje například tzv. bílý bronz, tj. směs zinku a antimonu). V pochybných případech dá okresní úřad zjistiti, jde-li o zvon z bronzu. Druh a účel použití zvonu nerozhodují. V úvahu tedy přicházejí jak zvony kostelní a klášterní, tak zvony na hřbitovech, v sadech, ve školách a jiných profánních a církevních budovách atd. Znakem zvonu všeobecně jest, že byl k účelu zvonění nějakým způsobem upevněn, přičemž nerozhoduje, zda jest pohyblivý či nikoliv.

Za zvony podle tohoto nařízení nebuďtež tedy považovány zvony drobné (zvonečky, rolničky apod.), které jako například stolní zvonky jsou volně přenosné a pod. Při tom se předpokládá, že neváží více než 1 kg.

2.Ohlášení zvonů:

Majitelé zvonů vyplní ohlašovací listy, opatří je právoplatným podpisem a předloží je ihned okresnímu úřadu. Dokud majitelé zvonů nebudou úřadem vyrozuměni o zařazení zvonů do zvláštních skupin A, B, C, D, podle památkové hodnoty, nebudou zvony snímati.

3.Třídění zvonů:

Zvony budou podle své umělecké a historické ceny památkovými úřady (srv. s čl.2) roztříděny do čtyř skupin, označených A, B, C, D. Do skupiny A budou zařazeny zvony nejnižší a do skupiny D zvony umělecky a historicky nejcennější.

4.Ponechání jednoho zvonu v každé náboženské obci:

a) Pojem "náboženská obec"

Pojem "Náboženská obec" jest rozuměti základní církevní jednotku sdružující podle zákonných neb jiných příslušných právních předpisů příslušníky téhož náboženského vyznání, kteří bydlí v jejím obvodu. U katolíků tímto pojmem se rozumí farní osada, u všech ostatních církví a náboženských společností náboženská obec.

b) Bez újmy účinnosti záboru může býti do dalšího ustanovení ponechán v každé náboženské obci jeden k vyzvánění použivatelný kostelní zvon. Pro tento účel přichází v úvahu především zvony do 25 kg. Není-li takových v náboženské obci, může býti v náboženské obci ponechán nejmenší k vyzvánění použivatelný zvon skupiny B, a není-li ani takového, nejmenší k vyzvánění použivatelný zvon skupiny A. Tato úprava neplatí v případě, že v dotčené náboženské obci byl některý k vyzvánění použitelný zvon zařazen do skupiny D a jako takový nebude sejmut, nebo že jsou pro církevní účely v obci k vyzvánění použitelné zvony z jiných hmot než zvonoviny, například porcelánu, oceli, zinkových slitin atd.

c) V pochybných případech rozhodne na podkladě ohlašovacího listu pro bronzové zvony s konečnou platností okresní úřad, který zvon může býti podle ustanovení odst.b/ tohoto článku pokynů ponechány v náboženské obci.

d) Každá náboženská obec, která hodlá podle odst.b/ podržeti jeden zvon, sdělí to příslušnému okresnímu úřadu do 15.ledna 1942 dopisem ve třech vyhotoveních, v němž uvede: místo a obec, jméno kostela, příp. kaple, majitele nebo vlastníka zvonu, běžné číslo v ohlašovacím listě o bronzové zvony, váhu v kg, případně největší spodní vnější průměr v cm.

5.Sejmutí zvonů z věže atd:

Zvony jest sejmouti a do ústředních sběren dopraviti do 15.dubna 1942. Zvony sejmouti jest povinen majitel zvonů. Prohlásí-li však majitel, že nemůže zvony sám sejmouti, ani sejmouti dáti, zařídí sejmutí zvonů okresní úřad. Toto prohlášení musí však majitel zvonu podati tak časně, aby pro sejmutí a odvoz zvonů výše stanovená lhůta mohla býti v každém případě dodržené. V takovém případě sejmou zvony podnikatelé pověřeni okresním úřadem.

6.Odvoz sejmutých zvonů:

Odvoz přímo z místa, kde byl zvon sejmut, případně z okresní sběrny do ústřední sběrny, zařídí okresní úřady.

7.Náhrada nákladů:

Způsob náhrady nákladů podle § 3. odst.1. vlád. nař. č.414/41 Sb. ze dne 26.11.1941, bude upraven zvláštním výnosem.

Obcím, farním úřadům a držitelům zvonů, kteří dle § 2. cit. nař. oznámili zdejšímu úřadu, že mají v úschovně zvony, které podléhají povinnosti k odevzdání podle § 1. zasílám "Ohlašovací list" s tím, aby byl trojmo podrobně vyplněn a nejpozději do 12.dubna předložen ve trojím vyhotovení zdejšímu úřadu.

Okresní hejtman v zastoupení: U.Zábraša

Odevzdání zvonů, zřízení okresních sběren

Okresní úřad v Novém Městě na Moravě.

Den: 12.3.1942.

Číslo: 3969/1.

Všem držitelům bronzových zvonů.

Věc: Odevzdání zvonů, zřízení okresních sběren.

Okresní úřad v Novém Městě na Mor. zřizuje podle čl.10 pokynů pro odevzdání zvonů tyto okresní sběrny zvonů:

1. Okresní sběrna zvonů v Novém Městě na Moravě v objektech Hotelu Gregor u nádraží.

2. Okresní sběrna zvonů ve Městě Žďáře v objektu "Lnářské školy".

3. Okresní sběrna zvonů v Přibyslavi v zámecké budově.

4. Okresní sběrna zvonů v Bystřici n.P. v objektu "Nový Dvůr".

Správou sběren pověřují se příslušné městské úřady. Do jednotlivých sběren budu odvedeny zvony držitelů z příslušného soudního okresu.

Ukládám držitelům zvonů, aby všechny zvony, které mají v držbě, s vyloučením zvonů lehčích než 10 kg a zvonů zařazených do skupiny D, ihned sejmuli a nejpozději do 5.dubna 1942 dopravili do příslušné sběrny, přičemž k dopravě zvonů budiž z úsporných důvodů, pokud možno použito povozů konajících cestu do místa sběrny za jiným účelem.

Ke každému odevzdanému zvonu budiž připevněn štítek s uvedením:

1. Jména odevzdávatele (vlastníka) zvonu.

2. Místo, kde byl zvon sejmut.

3. Skupinu A,B, nebo do které byl zvon zařazen

4. Váha zvonu.

Sejmutí zvonů z farních (též filiálních) kostelů zadá okresní úřad odborným firmám. Odvoz těchto zvonů obstarají tyto firmy

Jiní držitelé zvonů mohou požádati okresní úřad o sejmutí zvonů v případě, že nejsou sto sami vzhledem k velké váze zvon (přes 100 kg), zvon sejmouti.

Při odevzdání zvonů bude jednotlivým odevzdávatelům vydána správcem sběrny stvrzenka, která bude později podkladem pro vyúčtování náhrady za odevzdané zvony.

Upozorňuji, že zvony nesmí býti při sejímání poškozeny. Zvon smí býti na věži rozbit na pokyn příslušného pomocného výboru jedině tehdy, kdyby sejímání zvonu bylo obtížné nebo nákladné.

Zařízení zvonů do skupin A - D jest parno z přílohy.

Okresní hejtman: Lacina

Ohlašovací list pro bronzové zvony.

(Ohlašovací list budiž ihned poslán okresnímu úřadu.)

Politický okres: Nové Město.

Místo: Vojnův Městec.

Název budovy: Farní kostel.

Majitel: Farní kostel římskokatolické církve ve Vojnově Městci.

Vlastník neb osoba k nakládání oprávněná: Duchovní správa ve Vojnově Městci.

Zvon pořadové číslo: 1.

Váha v kg: 500.

Největší spodní vnější průměr v cm: 96 1/2.

Výška až k okraji zvonu v cm: 77 1/2.

Tón ladění: (neuveden).

Rok, kdy byl zvon ulit a jméno zvonaře: 1536.

Případný nápis na zvonu: (neuveden).

Použití: Kostelní vyzvánění kývavým pohybem.

Způsob zavěšení: Ve zvonici.

Údaj, zda a z jakého důvodu byl zvon za války 1914-18 ponechán: Pro památkovou hodnotu a historickou cenu.

Zvon pořadové číslo: 2.

Váha v kg: 300.

Největší spodní vnější průměr v cm: 79.

Výška až k okraji zvonu v cm: 60.

Tón ladění: (neuveden).

Rok, kdy byl zvon ulit a jméno zvonaře: 1505.

Případný nápis na zvonu: (neuveden).

Použití: Kostelní vyzvánění kývavým pohybem.

Způsob zavěšení: Ve zvonici.

Údaj, zda a z jakého důvodu byl zvon za války 1914-18 ponechán: Pro památkovou hodnotu a historickou cenu.

Zvon pořadové číslo: 3.

Váha v kg: 100.

Největší spodní vnější průměr v cm: 56.

Výška až k okraji zvonu v cm: 47.

Tón ladění: f2.

Rok, kdy byl zvon ulit a jméno zvonaře: 1925 Manoušek Brno.

Případný nápis na zvonu: Věnoval Otto Havlíček z Vojnova Městce 1925.

Použití: Kostelní vyzvánění kývavým pohybem.

Způsob zavěšení: Ve zvonici.

Zvon pořadové číslo: 4.

Váha v kg: 19.

Největší spodní vnější průměr v cm: 31.

Výška až k okraji zvonu v cm: 26.

Tón ladění: s3.

Rok, kdy byl zvon ulit a jméno zvonaře: 1925 Manoušek Brno.

Případný nápis na zvonu: L.P.1925.

Použití: Kostelní vyzvánění kývavým pohybem.

Způsob zavěšení: Ve zvonici.

Zvon pořadové číslo: 5.

Váha v kg: 46.

Největší spodní vnější průměr v cm: 43.

Výška až k okraji zvonu v cm: 37.

Tón ladění: b2.

Rok, kdy byl zvon ulit a jméno zvonaře: 1929 Büril a Riss v Kuklenách (pozn. přepis prvního jména Büril nemusí být správný, v originálním textu je nečitelný...).

Případný nápis na zvonu: Vypros pokoj lidu svému sv.Václave; 1929.

Použití: Farní vyzvánění kývavým pohybem.

Způsob zavěšení: Ve věžní lucerně v kapli na hřbitově.

Ve Vojnově Městci 12.ledna 1942

Rudolf Flieder, farář

Věc: Žádost o podržení jednoho zvonu.

Ve Vojnově Městci dne 12.ledna 1942.

P.T.

Okresnímu úřadu v Novém Městě na Moravě

Římskokatolická farní osada ve Vojnově Městci uctivě žádá o ponechání jednoho zvou k vyzvánění na věži farního kostela ve Vojnově Městci. Majitelem zvonu je církev římskokatolická, respektive biskupská konsistoř v Hradci Králové, jíž zde zastupuje Duchovní správce ve Vojnově Městci.

Prosí se o ponechání zvonu uvedeného v ohlašovacím listě pro bronzové zvony pod běžným číslem 3, ve váze 100 kg se spodním průměrem 56 cm.

Rudolf Flieder, farář

Odpověď na žádost

Okresní úřad v Novém Městě na Moravě.

Dne 6.března 1942.

Ve smyslu ustanovení článků 6 Pokynů pro odevzdání bronzových zvonů č.j.141.254/41-1/C min. obchodu s průmyslu ponechá se pro potřebu Vaší farní obce zvon uvedený v ohlašovacím listě pod číslem 1 z roku 1536 o váze 500 kg zařazený do skupiny D a zvon uvedený v ohlašovacím listě pod číslem 2 o váze 300 kg z roku 1505 zařazený do skupiny D.

Za okresního hejtmana: (nečitelný podpis).

Potvrzení o odevzdání zvonů

K příkazu okresního úřadu v Novém Městě na Moravě ze dne 12.3.1942 odevzdal podepsaný farní úřad dne 24.3.1942 p.Františku Milfajtovi - nar. 8.10.1907 - z Velké Losenice 3 zvony a sice poledník klasifikovaný A z roku 1925 ve váze kg: 100, umíráček klasifikovaný A z roku 1925 ve váze kg: 18 1/2, a zvon na hřbitovní kapli z roku 1929 ve váze kg: 44 1/2.

Farní úřad ve Vojnově Městci.

Rudolf Flieder, duchovní správce.

František Milfajt.

Tesařský mistr z Velké Losenice.

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.