Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Subregion Velké Dářko » Články o subregionu » Přírodní památka Suché kopce

Přírodní památka Suché kopce

12.11.2006, Jiří Marek

Komplex luk asi 1 km severovýchodně od obce Vojnův Městec.

Katastrální území: Vojnův Městec (bývalý okres Žďár nad Sázavou)
Výměra: MZCHÚ: 13,38 ha  OP: 2,33 ha
Vyhlášeno: 1990Komplex společenstev vlhkých, na prameništích zrašelinělých luk a vřesovištních pastvin s krajinářsky cennou rozptýlenou dřevinnou vegetací je bohatou lokalitou chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.
 
GEOLOGIE     Podložím mírně svažité horní části široce rozevřeného údolí v jižní části výběžku Stružinecké pahorkatiny jsou biotitické migmatitizované a granitizované ruly svrateckého krystalinika. Prameniště pravostranného přítoku Městeckého potoka jsou zčásti podchycena starými studnami. Na svahových zvětralinách jsou vytvořeny kyselé kambizemě a pseudogleje, ve sníženinách s prameništi zrašelinělé.

KVĚTENA    Kolem zrašelinělých pramenišť jsou zastoupeny fragmenty  ostřicovo- rašeliníkových společenstev svazu Sphagno recurvi-Caricion canescentis, přecházející v menší plochy porostů ostřic svazu Caricion fuscae. Na ně navazují společenstva vlhkých luk svazu Calthion, asociací Polygono-Cirsietum palustris  a Junco filiformis-Polygonetum bistortae. Sušší vyvýšené části pokrývají různě vyvinutá společenstva svazu Violion caninae v asociaci Nardo-Festucetum capillatae a chudé vřesovištní formace řádu  Calluno-Ulicetalia s krajinářsky významnou rozptýlenou dřevinnou vegetací. Roste zde prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), p. listenatý (D. longebracteata), pětiprstka žežulík (Gymnadenia conopsea), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), všivec ladní (Pedicularis sylvatica), tolije bahenní (Parnassia palustris), zábělník bahenní (Comarum palustre), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), sítina kostrbatá (Juncus squarrosus), borůvka bažinná (Vaccinium uliginosum ), starček potoční (Tephroseris crispa) aj.

ZVÍŘENA    Ve stabilních populacích obývají území skokan hnědý (Rana temporaria), ropucha obecná (Bufo bufo), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), a řidčeji i zmije obecná (Vipera berus). Na loukách hnízdí křepelka polní (Coturnix coturnix), linduška luční (Anthus pratensis), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a ťuhýk obecný (Lanius collurio), za potravou sem často zalétá poštolka obecná (Falco tinnunculus) aj.

LESNICTVÍ    Lesní půdní fond je v území zastoupen pouze drobným remízkem se směsí břízy bělokoré a smrku, na stanovišti typu kyselé smrkové bučiny metlicové.

VYUŽITÍ    Území bylo v minulosti ovlivněno zřízením studní. V sušší části byla provozována vojenská střelnice, po jejímž zrušení zůstaly zbytky okopů a okrajový zemní val. Větší část luk přestala být sklízena a došlo zde k sukcesi dřevinných náletů a nežádoucímu zalesňování, včetně výsadeb kaštanu koňského. Po vyhlášení chráněného území byly tyto výsadby odstraněny, byla provedena redukce dřevinných náletů a zajištěno opětovné celoplošné kosení luk, nezbytné pro zachování chráněných druhů rostlin.

Zdroj: CHKO Žďárské vrchy

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.