Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Subregion Velké Dářko » Články o subregionu » Přírodní rezervace Štíří důl

Přírodní rezervace Štíří důl

13.11.2006, Jiří Marek


Údolí potoka mezi Malým Dářkem a údolní nivou Doubravy asi 1,5 km jihozápadně od obce Vojnův Městec.

Katastrální území: Vojnův Městec (bývalý okres Žďár nad Sázavou), Hluboká, Krucemburk (bývalý okres Havlíčkův Brod)
Nadmořská výška: 570-620 m
Výměra: 18,80 ha
Vyhlášeno: 1988

V opukách zaříznuté údolí Štířího potoka je lemováno fragmenty přírodě blízkých lesních a lučních společenstev s výskytem chráněných a ohrožených druhů živočichů a rostlin, zejména mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) a hořečku mnohotvárného českého (Gentianella praecox  subsp. bohemica).
 
GEOLOGIE    Podložím do plochého reliéfu Dářské brázdy výrazně zaříznutého údolí Štírového potoka jsou vápnité slínovce a prachovce výběžku Dlouhé meze České křídové tabule. Na nich jsou vytvořeny hlinité pararendziny, ve spodinách  s vyšším obsahem štěrku , ojediněle na prudkých svazích i suťové nevyvinuté půdy , přecházející do humusem obohacených  kambizemí na bázích svahů. V úzké údolní nivě potoka jsou na sedimentech vytvořeny pseudogleje, u rybníčku v dolní části území zbahnělé gleje.

KVĚTENA    Na stanovišti lesního typu bohaté jedlové bučiny žindavové (Saniculo europaeae-Abietum) převažují změněné smrkové porosty (Picea abies) s lokálně různou příměsí jedle bělokoré (Abies alba). Částečně zachovány jsou klenové bučiny až roklinové javořiny svazu Tilio-Acerion s bukem lesním (Fagus sylvatica) a javorem klenem (Acer pseudoplatanaus). V úžlabině potoka s fragmentem podsvazu Alnenion glutinoso-incanae roste olše lepkavá (Alnus glutinosa) s vtroušeným jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior). V bohatém keřovém podrostu je početný zimolez černý (Lonicera nigra) a roste zde také oměj vlčí (Aconitum vulparia), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), čarovník prostřední (Circaea x intermedia), podbílek šupinatý (Lathraea squamaria), pižmovka mošusová (Adoxa moschatelina), silenka dvoudomá (Silene dioica), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), růže převislá (Rosa pendulina) aj. V horní bezlesé části území jsou zachovány přírodě blízké porosty luk a pastvin svazů Violion caninae a Arrhenatherion, doprovázené na výslunných svazích fragmenty svazu Bromion erecti, s výskytem subxerofilních druhů. Na jediné lokalitě v CHKO se zachoval zbytek populace hořečku mnohotvárného českého (Gentianella praecox subsp. bohemica), dále zde ojediněle roste pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia).

ZVÍŘENA    Území rezervace obývají mj. pavouci Gonatium corallipes a Zelotes subteraneus, střevlíci Carabus linnei, C. auronitens  a C.glabratus, mravenec lesní (Formica rufa), čmelá zemní (Bombus terrestris) a řada dalších bezobratlých. V oblasti ojedinělá je zachovalá populace mloka skvrnitého (Salamandra salamandra), po jehož lidovém názvu „štír“ dostalo údolí své jméno. Dalšími zde se rozmnožujícími druhy obojživelníků jsou čolek horský (Triturus alpestris), skokan hnědý (Rana temporaria), ropucha obecná (Bufo bufo), r. zelená (B. viridis) a v rybníčku ve spodní části území i kuňka obecná (Bombina bombina). Běžně rozšířenými druhy plazů jsou slepýš křehký (Anguis fragilis) a ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), řídce se vyskytuje i zmije obecná (Vipera berus) a užovka obojková (Natrix natrix). Hnízdí zde datel černý (Dryocopus martius), puštík obecný (Strix aluco), kulíšek nejmenší (Glacidium passerinum), holub doupňák (Columba oenas), lejsek malý (Ficedula parva), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), linduška luční (Anthus pratensis), ťuhýk obecný (Lanius collurio) aj. Žjií tu i rejsek , obecný (Sorax araneus), plšík lískový (Muscardinus avellanarius) a další druhy savců.

LESNICTVÍ    V minulosti ovlivnila území změna druhové sklady lesních porostů ve prospěch smrku a vtroušen je i nepůvodní modřín opadavý. Lesní porosty jsou zařazeny v ktegorii lesa zvláštního určení a hospodaření v nich je zaměřeno k šetření jedle i listnatých dřevin a zajištění jejich obnovy  s výhledovým cílem vytvoření různověkého smíšeného lesa přírodě blízké skladby dřevin.

VYUŽITÍ    Absencí obhospodařování luk a pastvin došlo k jejich nežádoucím sukcesním změnám. Některé části byly dříve i zalesněny. Podle plánu péče bylo započato se zatravněním pásu polí podél strání s výskytem hořečků k eliminaci splachů hnojiv. Stráně jsou pravidelně spásány ovcemi a pro zlepšení reprodukce hořečků jsou využívány umělé výsevy do ploch s narušeným drnem. Potok byl pročištěn se zřízením stupňů a tůněk potřebných pro vývoj mločích larev.

Zdroj: CHKO Žďárské vrchy

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.