Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Základní škola » Výroční zpráva o činnosti ZŠ 2006-7

Výroční zpráva o činnosti ZŠ 2006-7

12.9.2007, Mgr. Valérie Rychlíčková

Obsah :
1. Základní údaje o škole
2. Přehled oborů vzdělání
3. Přehled pracovníků školy
4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce
5. Údaje o výsledcích vzdělávání
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti
9. Údaje o hospodaření
1. Základní údaje o škole

Název školy:   Základní škola Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková
   organizace
Sídlo školy:  Vojnův Městec 95, 591 01 Žďár nad Sázavou
Charakteristika školy: ZŠ je malotřídní dvojtřídní, ve školním roce 2006 – 2007 ji navštěvova-
                lo 29 žáků. Součástí školy je třetím rokem školní družina. Vzdělávání
                    zajišťovaly 4 pedagogické pracovnice. Vybavenost zrekonstruované               školy je velmi dobrá, žáci mají k dispozici 6 počítačů,z toho 5 s přístu-
   pem na internet, magnetofony, video, televizor, hifi věž, varhany a pro-
   jekční techniku.Využívána je zrekonstruovaná tělocvična.
Zřizovatel:  Obec Vojnův Městec
Vedení školy:  Mgr. Valerie Rychlíčková – statutární zástupce, řed. školy
Adresa pro dálkový přístup:
   zsvmestec@io l.cz
   tel.: 566659347
   IČO: 75022851 IZO školy: 102931828
      IZO ŠD:     150071108
Údaje o školské radě: tříčlenná – vznik dne 9.3.2005
- zástupce zřizovatele a zár. předseda školské rady – Ing. Zdeněk Řehák
- zástupce rodičů – Jana Pecinová
- zástupce pedagogů – Věra Arnoldová

2. Přehled oborů vzdělání

ZŠ uskutečňuje vzdělávání žáků 1. – 4. roč. dle vzdělávacího programu Základní škola č.j. 16847/96-2 vč. úprav a doplňků č.j.25018/98-22 a č.j. 13586/03-22. Školní družina poskytuje od 1.9.2004 zájmové vzdělávání žákům ZŠ.

3. Přehled pracovníků školy

Výchovu a výuku zabezpečovaly 4 pedagogické pracovnice ( z toho 2 na částečný úvazek),
všechny mají odpovídající kvalifikaci.O provoz školy se starala školnice a topička v jedné osobě.Všechny pracovnice jsou přímo podřízeny řediteli školy.
 Mgr. Valerie Rychlíčková – řed. ZŠ, tř. uč. II. tř.,27 let praxe, z toho 14 let ve funkci
                                              řed.
 Mgr.Věra Štouračová – tř.uč.I.tř., 18 let praxe
 Věra Arnoldová – uč. na částečný úvazek, 47 let praxe
 Hana Bulová – vychovatelka ŠD na částečný úvazek, 15 let praxe
 Iveta Chroustová – školnice, topička

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce

Zapsáno 9 dětí, z toho žádné s odkladem povinné školní docházky.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání

Školní rok ukončilo 29 žáků. Chování všech žáků bylo hodnoceno stupněm 1, napomenutí, důtky nebyly uděleny. Prospěch žáků je hodnocen stupni 1 – 5. S vyznamenáním prospělo 28 žáků, prospěl 1 žák, neprospělo 0 žáků.
Pochvaly třídního učitele uděleny 4 žákům, pochvala ředitele školy 7 žákům.Důvodem pro udělení  pochval bylo nejlepší umístění ve sběru léčivých bylin a reprezentace školy v soutěžích.
Výuka dle individuálního vzdělávacího plánu nebyla uskutečňována..

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Dlouhodobé cíle:
a) vzdělávání ředitelů
b) RVP  a cesta k ŠVP
c) práce s výpočetní technikou
d) prohloubení odbornosti učitelů
Přehled navštívených akcí:
a) Vlastní hodnocení školy
Bakaláři pro vedoucí pracovníky
b) Modul 1.st. P – dva uč. , přezkoušení Z- jeden učitel
c) Tvoříme ŠVP – Evaluace v ŠD
Družina trochu jinak
d) MEJA – dlouhodobý kurz k výuce Aj
Projekt „Ruce“
Skupinová práce v hodinách prvouky
Využití třífázového modelu učení v Hv

Akce DVPP navštěvovaly všechny pedagogické pracovnice školy.

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

V ročním plánu byly tyto aktivity rozděleny do 4 okruhů. Největší úspěšnosti dosáhli žáci v oblasti literární a výtvarné, zaměření na tuto oblast je silnou stránkou naší školy, opět jsme získali řadu ocenění na okresní, krajské i celostátní úrovni.

 Akce literární, výtvarné a recitační
1. Literární soutěže – z 6 obeslaných soutěží ve 4 dosaženo umístění
- „Ahoj z prázdnin“ – celostátní-3.místo M.Machovcová
- „Evropa ve škole“ – postup do ústř. kola za kraj Vysočina-2 žáci
                                       4.místo v ústř.kole-G.Gloza
- „Požární ochrana očima dětí“ – 1.místo –v okr.kole- V.Martinovský                                               
-    „Náš svět“ – J.Pecina mezi deseti nejlepšími v celostát.kole
- „Každý jednou začíná“-celostátní –výsledky budou až v září 07
- „Pionýrský sedmikvítek“ – bez umístění
      2. Výtvarné soutěže – ze 15 obeslaných soutěží v 8 dosaženo umístění
- „Ahoj z prázdnin“ – bez umístění – práce vystaveny v DDM Šumná
- „Jak plamínek vyhrál“- bez umístění
- „Namalujte krtečka“- 2.místo S.Polívková, 3.místo P.Švanda
- „Vánoční malování“ -  bez umístění
- „Příroda kolem nás“ – 2.místo 2.kat. P.Švanda
       3.místo 3.kat. L.Kubizňáková
- „Kniha a já“ – bez umístění
- „Evropa ve škole“ – za kraj Vysočina postup do celostát.kola
    V.Martinovský, Š.Loulová
- „PO očima dětí“ – 4.místo v okres.kole- N.Heroldová
- „Vesmír očima dětí“ – kraj.soutěž- 1.místo 3.kat. Š.Loulová
- „Kytička pro maminku“ – bez umístění
- „Malování s Petrou“ – 4.místo- N.Heroldová
-     „Silnice a my“ – krajská-2.kat. 3.místo J.Vařečková
-     „Máme rádi pohádky“ – celostátní- bez umístění
-     „Pomáháme společně“-celostátní-mezi 50 nejlepšími z 2 105 prací
            D.Slámová, F.Puchýř
-     „Po stopách Jana Zrzavého“- bude vyhodnocena v září 2007
      3. Recitační soutěže
- školní kolo – 1. místo ve dvou kategoriích – Kasalová, Loulová
- obvodní kolo – účast Kasalová, Kohoutová,Loulová,Adámková
      4. Kulturní akce
- návštěva výstavy obrazů a plastik p.Matouškové – obec.úřad Voj.Městec
- návštěva  vánoční výstavy v ZŠ Krucemburk                 
- beseda s p.Lacinovou ze Sdružení na pomoc popáleným dětem
- vystoupení kouzelníka se zvířaty
- ekových.pořad „Neobyčejná tekutina“-Sdružení Krajina Počítky
- ekových.pořad“O princezně Lesněnce“-středisko Ostrůvek V.Meziříčí-nakládání s odpady
- hudební pohádka „Vývoj hudebních nástrojů“
- div.představení „Nová dobrodružství veverky Zrzečky“-div.H.Král.
- Kabaret- vystoupení herce Petráše
- divadlo „Nezbedná pohádka o drakovi“-knihovna M.J.Sychry-Žďár
- návštěva kina Krucemburk
     Prezentace práce školy na veřejnosti
- Vánoční chystání
- Vítání občánků
- vystoupení pro důchodce
- Velikonoční chystání
- Den otevřených dveří spolu s výstavou prací žáků
- na webových stránkách obce Vojnův Městec a v periodiku Novinky

 Akce sportovní a dopravní
- nejlepší sportovec ročníku (běh, hod,skok do dálky) – školní
                                                   1. ročník – F.Dymáček
        2. ročník – P. Švanda
        3. ročník – G.Gloza
        4. ročník – B.Mášová
- překážkový běh v tělocvičně za sladkou odměnu – školní
- jízda zručnosti na kole
- cvičení v přírodě
- Den dětí v ZŠ Krucemburk – soutěžní dopoledne
- pobyt na Dopravním hřišti ve Žďáru nad Sázavou
- exkurze – partyzán.pomník Nová huť, CHKO Staré Ransko,
rašeliniště a bonsaje Radostín, skanzen Veselý kopec,nakládání s odpady –firma Odas Žďár n/S
- školní výlet – zámek Telč a rozhledna Oslednice
- plavecký výcvik – žáci 1:-4.roč.-bazén Hlinsko v Č.
- fotbal.soutěž MC Donald´s CUP – okrskové kolo
 
 Matematická soutěž
- Klokánek – 4. ročník
- Cvrček     -  2.a3.roč.    

 Volnočasové aktivity
- sběr starého papíru ve spolupráci s OÚ Vojnův Městec
- sběr kaštanů  pro Myslivecké sdružení V.Městec- peníze použity na výlet
- sběr léčivých bylin a kůry – částečně uhrazen školní výlet, pobyt
na dopravním hřišti
- 3 zájmové kroužky – výtvarný, sportovní – vedeny ped. prac.školy, taneční-SPV Nové Veselí
- účast v projektech – „Zdravé zuby“
- „Školní mléko“
- „Učíme se s podzimem“, „Zdraví a úrazy“, „Den Země“, „Moje obec“ – uskutečněné školní projekty

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti

Ve šk.roce 2006-7 nebyla provedena inspekce ČŠI.

9. Údaje o hospodaření

Příjmy celkem    1 699 060,13

Příjmy kraj     1 349 400,00
Účelová dotace         15 000,00
Příjmy obec        288 000,00
Příjmy od žáků         38 737,00
Ostatní příjmy            7 923,13

Výdaje celkem    1 698 115,30

Investiční výdaje       0,00
Neinvestiční výdaje
Platy         948 320,00
OON             8 000,00
Pojistné, FKSP,ONIV      393 080,00
Čerpání dotace         15 000,00
Ostatní provozní náklady      333 715,30

Výsledek               944,83

Příloha 1  – Protokol o výsledku kontroly ZŠ provedené Obcí Voj.Městec (12.10.06, 25.1.07)
                   a Komentář k výsledkům finančních kontrol za rok 2006

Závěrem je možno říci, že školní rok byl opět bohatý a náročný.
Dosáhli jsme výrazných úspěchů v literárních a výtvarných soutěžích, prezentovali jsme naše práce na výstavách ve škole, na obecním úřadě ve Vojnově Městci a v ZŠ Krucemburk.
Povědomí o práci školy je možné získat z pravidelných příspěvků na webu městyse Vojnův Městec.
Připravili jsme školní vzdělávací program pro ZŠ se záměrem začít podle něj učit od září 2007 v prvním ročníku, provedli jsme úpravy již používaného ŠVP ŠD.
V mnohém se zlepšilo materiální vybavení školy.
Záměrem do budoucna je uskutečňování výuky podle ŠVP ZŠ postupně v jednotlivých ročnících, budování příznivého školního klimatu a zlepšování metod práce.
Z této zprávy bude vycházet Vlastní hodnocení školy.

Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s obsahem Výroční zprávy o činnosti ZŠ Vojnův Městec na pedagogické radě dne 31.8.2007.
Výroční zpráva o činnosti ZŠ Vojnův Městec byla projednána školskou radou dne 6.9.07.           .

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.