Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis a usnesení č. 2/2009 ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec

Zápis a usnesení č. 2/2009 ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec

19.6.2009, Hana Marková

konaného dne 11. června 2009
Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hodin

1. Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelkou paní Hanu Markovou .
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0

2. Zastupitelstvo Městyse schvaluje ověřovatele zápisu pana Jiřího Čermáka a Františka Dufka
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0

3. Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0

4. Starosta projednal zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 5.3.2009
Zastupitel František Dufek nebyl spokojen s formulací zápisu, upozornil, že se jednalo o kritiku nekvalitní práce při výstavbě kanalizace, zastupitel Jindřich Rada uvedl, že v zápisu nebylo uvedeno, jak se zlepší kontrolní činnost technického dozoru při výstavbě kanalizace. 
Z usnesení nepřetrvávají úkoly a zápis byl uzavřen. 

V 17:15 přišel zastupitel Ing. Milan Stránský 

5. Místostarosta Karel Malivánek podal zprávu o činnosti rady městyse o schůzích konaných 20.4., 18.5, a 8.6. 2009. K jednání rady,  zápisům a usnesením nebyly připomínky a tyto byly uzavřeny bez přenesení úkolů.


6. Kontrola rozpočtu k 31.5. 2009
Účetní Hana Marková  přednesla kontrolu plnění rozpočtu ke dni 31.5. 2009. K přednesené zprávě nebylo vzneseno připomínek a členové zastupitelstva vzali na vědomí  hospodaření městyse ke konci května 2009.

7. Rozpočtové opatření č. 2/2009
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2/2009, které přednesla Hana Marková

Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

8. Registrace k DPH
Účetní Hana Marková podala zastupitelům informace k zákonné registraci k dani z přidané hodnoty dle zák. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

9. Vystoupení zástupce policie ČR
V 17:30 se dostavil na jednání zastupitelstva náčelník obvodního oddělení  Policie ČR ve Žďáře nad Sázavou npor. Mgr. Bohumil Šlapák a objasnil zastupitelům problematiku navrhované Dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi Policí ČR a Městysem Vojnův Městec. Odpověděl na dotazy zastupitelů týkající se dopravní situace v městysu a chování problematické mládeže.
 
10.  Záměr na prodej majetku č. 3/2009
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků ve vlastnictví městyse dle záměru č. 3/2009
- Pozemek č. 1547/15 o výměře 74 m2  - ostatní plocha pro Bohumila Berana, Vojnův Městec 12 za 50,- Kč/m2
- Pozemek č. 1547/16 o výměře 10 m2 – ostatní plocha pro Pavla Urbana, majitele domu č.p.15 za 50,- Kč/m2
Vzniklé náklady souvisejíc s prodejem pozemků budou hradit kupující.
       Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

11. Záměr na prodej majetku č. 2/2009
Usnesení
a) Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků ve vlastnictví městyse dle záměru č. 2/2009
- Pozemek č. 566/23 o výměře 182 m2 – orná půda pro Martu a Zdeňka Řehákovi, Vojnův Městec 255 za 50,- Kč/m2 a související náklady s prodejem pozemku.
- Pozemek p.č. 1546/28 o výměře 36 m2 – zahrada a pozemek p.č. 1546/38 o výměře 25 m2 –ostatní plocha pro Lucii Veselou, Vojnův Městec 128 za 50,- Kč/m2 a související náklady s prodejem pozemku. 

       Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
b) Zastupitelstvo projednalo prodej pozemku ve vlastnictví městyse dle záměru č. 2/2009
- Pozemek č. 1599/2 – část parcely 64/12 – ostatní plocha – manželům Věře a Oldřichovi Petrlíkovým, Vojnův Městec 54 a doporučilo vyvolat místní šetření ohledně rozlohy možného prodávaného pozemku, které provedou zastupitelé Karel Malivánek, Emil Malivánek a Jindřich Rada. O konečném prodeji pozemku bude rozhodnuto na dalším zasedání zastupitelstva.

12. Dodatek  ke smlouvě s LDO
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo dodatek k  nájemní  smlouvě s Lesním družstvem obcí, týkající se odbahnění rybníku Pobočný v katastru městyse Krucemburk 
       
       Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

13. Žádost manželů Pecinových
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo žádost Jany a Jana Pecinových o zachování možnosti přístupu ke stavebnímu pozemku p.č. 566/26 – umožnění vjezdu přes obecní pozemek k parcelám manželů Pecinových a manželů Hromádkových.

       Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

14. Průběh a příprava investičních akcí
Starosta informoval o průběhu a přípravě investičních akcí ve Vojnově Městci.
• Rekonstrukce Městeckého potoka II. – proběhlo vytyčení hranic sousedících pozemků a investice je připravována
• Komunikace v lokalitě 11 RD – dokončení závěrečné úpravy komunikace v letošním roce je odvislé od naplnění rozpočtových příjmů městyse.
• Rekonstrukce rozvodu elektrické energie – společnost E.on v rámci modernizace nahrazuje nadzemní  rozvod  el.energie za zemní. S rekonstrukcí hlavních rozvodů byla městysu vyvolána investice cca 200 000,- Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení  náměstí.
• Rekonstrukce silnice I/37 – probíhá dle harmonogramu, městys není schopen v současné době z vlastních rozpočtových prostředků zvládnout kompletní rekonstrukci chodníků. Dlážděné chodníky pro veřejnost budou opraveny a zajištěny vchody a vjezdy do rodinných domků.
• MŠ turistické ubytování – proběhlo výběrové řízení na dodavatele, celá akce je odvislá na získání finančních prostředků ze státního rozpočtu.
• Výstavba kanalizace a ČOV – Ing. Luboš Petříček informoval zastupitele o stavu výstavby – je zbudováno více než 40% stokové sítě, t.j 2655 m a 365 m kanalizačních přípojek. Čistička odpadních vod je výstavbě, je hotova základová deska, probíhá armování stavby.
Diskuze k akci
- František Dufek  upozornil na špatnou kvalitu pokládání potrubí a technologii obsypu, propadání části výkopů.
-  Jindřich Rada  uvedl, že se neprovádí hutnění z boku, dle jeho pozorování stavby došlo na některých místech k propadu výkopů údajně až o 0,5m, protože se nezasypává normovanou hutnící směsí, ale kamením. Dle svých slov upozornil na nedodržování normy o technologii pokládání plastového potrubí.
- Ing. Petříček reagoval na stížnosti zastupitelů Rady a Dufka. Byly provedeny kamerové zkoušky na položeném potrubí, které jednoznačně prokázaly dobrou kvalitu práce. Problémy jsou u částí, kde se ještě dodělávají přípojky k domům, zde dochází k dosedání a místy k propadům. Doporučil posečkat s finální opravou povrchů cest po zimním období až sednou povrchy výkopů.
- Jiří Čermák upozornil na špatné usazení betonové šachty v ulici u Plachých, ing Petříček stížnost prověří a popřípadě zajistí nápravu.
- Josef Tůma, host zastupitelstva se kladně vyjádřil k vykonané práci před jeho domem a v dolní části obce za potokem. I přes stálý velký provoz těžké stavební techniky nedošlo nikde k propadu výkopů. Kladně se vyjádřil k profesionalitě pracovníků společnosti Zvánovec a.s., kdy i přes značnou hustotu infrastruktury v komunikacích a stísněné prostory v husté zástavbě nedošlo k poškození vedení infrastruktury ani majetku občanů.
- Emil Malivánek navrhl jmenovat komisi, která bude s Ing. Petříčkem procházet stavbu.
- Jan Štůla navrhl Ing. Petříčkovi vypracovat technologický postup pokládání potrubí, aby i zastupitelé laici mohli kontrolovat pokládání. Souhlasí s nápadem E. Malivánka na kontrolu stavby komisí. Ing. Petříček sdělil, že technologický postup je daný projektem a souhlasí s předáním.
- Jiří Čermák požaduje, aby byly na nejbližším kontrolním dnu sděleny generálnímu dodavateli stížnosti zastupitelů. Starosta Ing. Macek sdělil, že veškeré problémy se na kontrolních dnech řeší a zastupitelé mají možnost se těchto jednání pravidelně zúčastnit.
- Karel  Malivánek se dotazoval na možnost a způsob reklamace stavby při zjištění problémů po předání a kolaudaci, Ing. Petříček odpověděl a upřesnil jednotlivé záruční lhůty. 
- Ing. Josef Macek, starosta vyzval stěžující se zastupitele, aby problémy na které upozorňují řešili konstruktivně hned jak vzniknou a ne až na jednání zastupitelstva, které se schází pouze jedenkrát za tři měsíce.
- Ing. Petříček vyzval ke kontrolní prohlídce stavby v termínech 15.6.2009 od 15:00 hodin a 30.6. 2009 od 12:00 hodin, nebo každý jiný kontrolní den od 8:00 nebo od 12:00 hod.
- Pan Vtípil, host zastupitelstva upozornil na ztrátu vody ve studni na svém pozemku po výstavbě kanalizace před jeho domem. Ing. Petříček odpověděl, že tento problém bude nutno konzultovat s geologem. Starosta Ing. Macek sdělil, že úřad městyse podá o situaci zprávu.
Závěr z diskuze k výstavbě kanalizace a ČOV: zastupitelé mají možnost projít si stavbu vždy v kontrolní den – každé první úterý v měsíci od 8:00 nebo od 12:00 hodin. Sraz účastníků v budově úřadu městyse. První prohlídky se uskuteční 15.6.2009 od 15:00 hod. a 30.6. 2009 od 12:00 hodin.

15. Závěrečný účet městyse Vojnův Městec
Usnesení 
Zastupitelstvo  schválilo závěrečný účet Městyse Vojnův  za rok 2008, který přednesla Hana Marková, bez výhrad.

       Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0


16. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Hana Marková seznámila zastupitele se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. Při závěrečném přezkoumání Odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina nebyly shledány chyby a nedostatky.

17. Zpráva o výsledku hospodaření společnosti Velké Dářko s.r.o.
Starosta přednesl zprávu o výsledku hospodaření společnosti Velké Dářko s.r.o.

18. Zprávy výborů zastupitelstva
- Finanční výbor – předsedkyně finančního výboru Jana Pecinová informovala o provedené kontrole pokladny dne 27.5.2009 a o kontrole plateb zákonných poplatků občany.
- Kontrolní výbor – předseda Jindřich Rada informoval o chystané kontrole výboru v měsíci červenci, kdy se mimo jiné také vyjádří i ke kontrolám ohledně stavby kanalizace.
Starosta upozornil kontrolní výbor na povinnost projednat stížnost Nejmenovaného zastupitele.

19. Rozdělení výtežku VI. Obecního plesu Městyse Vojnův Městec
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo rozdělit výtěžek plesu ve výši 33 642,--Kč po odečtení autorských  poplatků OSA ve výši 2053,-- na stejné díly pro ZŠ Vojnův Městec, MŠ Vojnův Městec a TJ Jiskra.
       Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

20.  Platba za zapojení do systému svozu a likvidace odpadu podnikatelů
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo navýšení již schválené ceny 860,- Kč za svoz a likvidaci odpadu pro podnikatele o 19% DPH.
       Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

21. Nabídka kompostérů a obrubníků
Starosta informoval o možnosti zakoupení kompostérů za výhodnou cenu pro občany. Dále informoval zastupitele a občany o možnosti odvozu  rozebraných obrubníků vyměňovaných při rekonstrukci silnice I/37 zdarma.

22. Žádost o povolení provozování VHP
Starosta informoval zastupitele se  žádostí společnosti Playmatic s.r.o.o povolení provozování VHP v hostinci Pod Lípou na období červenec – prosinec 2009. Žádost bude řešit Úřad městyse, který je k tomu oprávněn.


23. Diskuze
Pan Vejvoda, host zastupitelstva  se starosty dotázal, zda bude spojovací cesta k 11 RD, která vede v těsném sousedství jeho pozemku sloužit pouze pro pěší. Starosta odpověděl, že cesta je určena především pro běžnou dopravu do této lokality a také jako zkratka pro maminky s kočárky. Není určena pro těžkou nákladní dopravu.
Zastupitel Jiří Čermák upozornil na poruchu vodovodu u Jacháčků. Starosta odpověděl, že porucha již byla odstraněna.

24. Starosta poděkoval zastupitelům a hostům za aktivní účast a zastupitelstvo ve 20:00 hodin ukončil 

 

 


 …………………………….                                           ………………………………...

     Ing. Josef Macek                                                               Karel Malivánek
  starosta                                                                       místostarosta

 


    Ověřovatelé zápisu:

 


 ……………………………                                     …………………………… ………..          František Dufek        Jiří Čermák


 

 

 

 

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.