Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis a usnesení č. 2/2010 ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec

Zápis a usnesení č. 2/2010 ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec

25.6.2010, Hana Marková

konaného dne 17. června 2010
Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hodin. Zápis má odstraněny některé osobní údaje, kompletní text je uložen v kanceláři Úřadu městyse Vojnův Městec

1. Schválení zapisovatele
 Usnesení
 Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelkou paní H. M.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

2. Schválení ověřovatelů zápisu
Usnesení
Zastupitelstvo Městyse schvaluje ověřovatele zápisu paní H. B. a pana J. Č.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

3. Program jednání
Usnesení
Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

4. Starosta projednal zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 9.3. 2010.
Ze zápisu nepřetrvávají úkoly, zápis byl uzavřen.
 
5. Starosta podal zprávu o činnosti rady městyse o schůzích konaných 14.4.. a 17.5.2010. K jednání rady,  zápisům a usnesením nebyly připomínky a tyto byly uzavřeny bez přenesení úkolů.
 
6. Kontrola rozpočtu k 31.5.2010
Účetní H. M.  přednesla kontrolu plnění rozpočtu ke dni 31.5.2010. K přednesené zprávě nebylo vzneseno připomínek a členové zastupitelstva vzali na vědomí  hospodaření městyse ke konci května 2010.

7. Rozpočtové opatření č. 1/2010
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtového opatření č. 1/2010, který přednesla účetní H. M.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
 

8. Záměr č. 2/2010 na prodej  pozemků a odstoupení od budoucí kupní smlouvy na prodej majetku městyse
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo záměr č. 1/2010 na prodej pozemků a odstoupení od budoucí kupní smlouvy v těchto bodech
a) Pozemek p.č.569/13 – trvalý travní porost - o výměře 910 m2 za cenu 70,- Kč / m2 pro manžele J. a P. Č., bytem na Prutech 6, 591 01  Žďár nad Sázavou
       Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

b) Pozemek p.č. 566/33- ostatní plocha – o výměře 770 m2  za cenu 50,- Kč / m2 pro manžele L. a P. K., Vojnův Městec 300, 591 01 Žďár nad Sázavou
       Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

c) Pozemek p.č. 1550/4 – ostatní plocha – o výměře 43 m2  za cenu 50,-Kč /m2 pro manžele V. M., Vojnův Městec 149 a V. M., Vojnův Městec 137, 591 01  Žďár nad Sázavou
       Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

d) Pozemek p.č. 307 – zastavěná plocha – o výměře 77 m2, pozemek p.č. 308/1 – zastavěná plocha – o výměře 32 m2 – oba pozemky za cenu 50,- Kč / m2 pro pana V. S.

       Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
e)  Odstoupení od budoucí kupní smlouvy
- pozemek p.č. 566/24 – ostatní plocha – o výměře 836 m2 pro paní M. H., Vojnův Městec, 591 01  Žďár nad Sázavou  a J.  B., Kohoutov
       Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

f)   Odstoupení od budoucí kupní smlouvy
-  pozemek p.č. 566/32 – ostatní plocha – o výměře 838 m2 pro manžele Š., 591 01  Žďár nad Sázavou
       Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

g) Zastupitelstvo projednalo prodej pozemků : pozemek č. 676/13 – ostatní plocha – o výměře 53 m2 a pozemek č. 676/14 – ostatní plocha – o výměře 552 m2 pro pana J. V., Chlumětín 101. Po diskuzi došlo k závěru, že  k prodeji pozemků je nutno provést místní šetření ke stanovení rozlohy prodávaného pozemku a vnést do kupní smlouvy případné věcné břemeno obecního vodovodu na předmětných pozemcích. Zastupitelstvo stanovilo komisi, která místní šetření provede.  Složení komise: Ing. J. M.,  Ing. M. S., F. F., E. M., F. B. a zástupci provozovatele vodovodu Velké Dářko s.r.o.

9. Směnná smlouva
Zastupitelstvo projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi Lesním družstvem obcí Přibyslav a členskými obcemi LDO.
        Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

10. Zpráva o přípravě a průběhu investičních akcí
Starosta podal zprávu o přípravě a průběhu investičních akcí:
- Rekonstrukce sociálního zázemí MŠ –  získána dotace z grantového programu Kraje Vysočina Naše školka ve výši 117 000,-- Kč,  v radě schváleno uzavření smlouvy se dodavatelem stavby INSBERG, Žďár nad Sázavou v celkové ceně cca 250 000,-- Kč. Oprava bude prováděna v době prázdninové uzávěry MŠ.
- Chodníky  v sousedství I/37 – z důvodu velkého převisu žádostí na SFDI jsme neuspěli v získání dotace na tuto akci, realizace závisí na získání dotačních prostředků do rozpočtu městyse.
- Opravy vodovodního řadu – během celé výstavby kanalizace jsou postupně opravovány závady na vodovodním řadu, nyní se vyměňují a opravují hydranty a přípojné body s uzávěrem.
- Oprava cest po výstavbě kanalizace  - rozsah rekonstrukce závisí na získání finančních prostředků. Celkové náklady činí dle rozsahu a způsobu provedení 26 mil. Kč.
- Kanalizace a ČOV – Ing. P. podal zprávu o průběhu výstavby kanalizace a ČOV. Dokončeno je cca 6300 m, zbývá 450 m. V současné době prostavěno cca 52 mil. Kč, zbývá cca 8 mil. Kč prostavět. V ČOV jsou dokončeny technologie, pokračovat se bude terénními úpravami a oplocením pozemků, probíhá postupné připojování domácností. Zkušební provoz ČOV bude trvat po celý další rok, dokončení stavby se plánuje na září 2010.
- p. Č. se dotazoval na vyštěrkování cest, Ing. P. odpověděl, že bude opraveno, na nedostatky je třeba upozorňovat
- p. M.  se dotazoval na návoz hlíny v horní části obce, Ing. P. odpověděl, že bude použita na vytvoření jílové zátky potoka.

V 17:45 přišel zastupitel K. M.

11.  Rozdělení výtěžku obecního plesu
Usnesení
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozdělení výtěžku VII. obecního plesu ve výši 62 005,-Kč. Způsob rozdělení: 14 832,- oprava kostelních hodin, TJ Jiskra Vojnův Městec 15 724,--, Základní škola 15 725,--, Mateřská škola 15 724,--
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

12. Závěrečný účet Svazku obecních lesů
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet Svazku obecních lesů bez výhrad.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

13. Účetní závěrka společnosti Velké Dářko s.r.o. 
Usnesení
Zastupitelstvo projednalo a schválilo účetní závěrku společnosti Velké Dářko s.r.o.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

14. Navýšení ceny za hrobová místa
Usnesení
Zastupitelstvo projednalo a schválilo zvýšení ceny za pronájem hrobového místa a služby spojené s provozováním hřbitova: cena nájmu 5,- Kč / 1 m2, cena služeb 20,- Kč/1m2.
Celková cena hrobového místa: jednohrob – cca 2 m2  za 50,-Kč za rok, dvojhrob cca 4 m2 za 100,- Kč za rok.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

15.  Hromadný předpisný seznam FÚ na daň z nemovitosti 
Starosta informoval zastupitele o možnosti nahlížení občanů do hromadného podpisného seznamu na daň z nemovitostí pro rok 2010. 

16. Humanitární sbírka
Starosta informoval zastupitele o humanitární sbírce, která proběhne v týdnu od 21.6. 2010

17. Uzavírka silnice I/37
Starosta informoval zastupitele o prodloužení uzavírky sinice I/37. V místě propadu silnice byly nalezeny štoly po těžbě černého uhlí z poloviny 19.st., na 18.6. je svolána schůzka, kde bude rozhodnuto o dalším postupu.
Zastupitel  p. Č. reagoval dotazem na možnost sepsání petice v případě dalšího prodloužení uzavírky, zastupitel E. M. upozornil na navážení velkého množství zeminy pod rybník v Občinách. Starosta odpověděl, že se pravděpodobně jedná o výplň vybagrovaného propadu silnice, bude ověřeno.

18. Komunální volby
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo počet členů do  následujícího zastupitelstva městyse. Počet členů zůstane stejný, v zastupitelstvu zasedne  15 členů.
       Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
19. Zpráva MAS Havlíčkův kraj
Zastupitel J.Č. přednesl zprávu z ustanovující schůze předsednictva MAS, ze které vyplynulo omezení vydávání tiskovin a možnost dalších dotací pro obce. Na tuto informaci reagoval B. Z. s tím, že TJ Jiskra dotaci získala a vzhledem k velké finanční spoluúčasti ji nebude moct využít.

20. Diskuze
Zastupitel p. Z. vznesl dotaz, kdy bude opravena lávka u Trávníčků, starosta odpověděl, že dodavatel stavby kanalizace položí panely před dokončením stavby. dále se p. Z. dotazoval na možnost úpravy povrchu pěšiny za Mauerovými na novou ulici, starosta odpověděl, že to není komunikace, jedná se o pěšinu, kterou je možno do budoucna řešit v případě volných finančních prostředků. 
Zastupitel p. F. vznesl dotaz na lávku u přepadu rybníku Šišmák, starosta odpověděl, že i zde je možnost vyřešit lávku položením panelů. 

21. Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní účast při jednání a zastupitelstvo v 19:00 ukončil


 …………………………….                                           ………………………………...

     Ing. Josef Macek                                                                    Karel Malivánek 
            starosta                                                                               místostarosta

    Ověřovatelé zápisu:

 


 ……………………………                                     …………………………… ………..              Hana Bulová       Jiří Čermák
 

 

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.