Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis a usnesení č. 2/2012 ze zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

Zápis a usnesení č. 2/2012 ze zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

2.5.2012, Hana Marková

konaného dne 25. dubna 2012

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hodin 

 1. Schválení zapisovatele

      Usnesení

      Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelkou paní Hanu Markovou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 1. Schválení ověřovatelů zápisu

Usnesení

Zastupitelstvo Městyse schvaluje ověřovatele zápisu pana Františka Dufka  a pana Petra Machovce

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 1. Program jednání

Usnesení

Zastupitelstvo obce schválilo starostou  navržený program jednání.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

 1. Zápis z minulého zastupitelstva

Starosta projednal zápis a usnesení ze zasedání  zastupitelstva konaného dne 22.2.2012 K zápisu a usnesení nebyly vzneseny připomínky a zápis byl uzavřen.

 

 1. Zpráva o činnosti rady

Starosta podal zprávu o činnosti rady městyse o schůzích konaných 21.3., 28.3., a 16.4.2012

K jednání rady, zápisům a usnesením nebyly připomínky a tyto byly uzavřeny bez přenesení úkolů.

 

 V 17:20 přišel zastupitel Ing. J. D.

 

 1. Závěrečný účet Městyse Vojnův Městec za rok 2011

Usnesení
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet Městyse Vojnův Městec za rok 2011 bez výhrad.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene

Usnesení

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1/2012 mezi Městysem Vojnův Městec, VČP Net, s.r.o., Hradec Králové zastoupenou na základě plné moci RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem a V. K., Vojnův Městec 324. Věcné břemeno se zřizuje z důvodu vybudování plynové přípojky na pozemku městyse pro novostavbu paní K. a zřizuje se na dobu neurčitou a úplatně.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 1. Rozdělení výtěžku IX. Obecního plesu

Usnesení

Zastupitelstvo schvaluje rozdělení výtěžku IX. Obecního plesu ve výši 48 373,-následovně:

-          Městys Vojnův Městec 13 000,- Kč na financování zařízení odpočinkové zóny u zdravotního střediska

-          Základní škola 11 791,- Kč

-          Mateřská škola 11 791,- Kč

-          Tělovýchovná jednota Jiskra 11 791,- Kč

                                                                            Hlasování: pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 1. Zpráva o přípravě a průběhu akcí

Starosta podal zprávu o přípravě a průběhu akcí v roce 2012
Rekonstrukce chodníků podél sinice I/37  - prostřednictvím firmy Asangeo podána žádost o dotaci ze SFDI, vypsáno nové výběrové řízení na dodavatele stavby.

Program obnovy venkova – Městys Vojnův Městec obdržel dotaci z krajského Programu obnovy venkova ve výši 107 000,- Kč,  která bude opět spolu s finančními prostředky z rozpočtu městyse použita na další opravu místních komunikací.

Opravy komunikací po výstavbě  kanalizace– práce na opravě komunikací po výstavbě kanalizace probíhají i letos, dokončen povrch na spojovací komunikaci do lokality 11 RD, s finanční spoluúčastí soukromého zemědělce pana Vaníčka bude vybudována nová cesta kolem Kurků k zemědělskému družstvu.

Klidová zóna u zdravotního střediska – dětské hřiště – zpracován projekt, podána žádost o dotační titul Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci vyhlášeného MMR, bude instalován altán s informačním panelem financovaný z prostředků společnosti Lesy ČR, po skončení rekonstrukce potoka bude zahájena výstavba.

Rekonstrukce městeckého potoka – akce zahájena v loňském roce, termín dokončení je květen 2012

Rekonstrukce hasičské zbrojnice – akce připravena, zbrojnice vyklizena a připravena na zahájení stavby společností Stylstav Křižanov, která vyhrála výběrové řízení.

Chodník okolo kostela – v letošním roce je v plánu i zbudování nového chodníku okolo kostela a rozšíření stávající příjezdové cesty z kostek nebo zámkové dlažby. V souvislosti s touto akcí je nyní v plánu i přemístění vstupních dveří kostela z boku do jeho čela. Projekt je zpracováván.

Péče o zeleň v obci– provedeno vytrhání pařezů po loňském kácení pod hřbitovem, pařezy na náměstí budou vyfrézovány odbornou firmou. Připravena výsadba nových lip pod hřbitovem.  

 

 1.  Různé, diskuze

ISNOV – starosta informoval zastupitele o pokračování projektu ISNOV, ke kterému se Vojnův Městec připojil.

 

Usnesení

Zastupitelstvo souhlasí se zněním dokumentace Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) – analytickou, návrhovou, směrnou částí a vyjadřuje souhlas s pokračováním prací na projektu ISNOV dle Dokumentace ISNOV.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

Starosta informoval zastupitele o Smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu mezi Městysem Vojnův Městec a společností Velké Dářko s.r.o. Smlouvu předložila ředitelka společnosti J. H., vzhledem k tomu, že v ní byly shledány hrubé nedostatky a novou verzi do dnešního zasedání ředitelka nepředložila, bude o tomto dokumentu  jednáno až na dalším zasedání zastupitelstva.
Ing. D. se v této souvislosti vyjádřil, že by chtěl vidět podrobný rozbor příjmů a výdajů společnosti Velké Dářko s.r.o. včetně celkového hospodaření, starosta reagoval, že je možné ředitelku společnosti pozvat na zastupitelstvo k podání zprávy.

Starosta  informoval zastupitele o výsledcích kontrol na čerpání dotací provedených pracovníky Finančního úřadu Žďár nad Sázavou. Předmětem kontroly byly dotace poskytnuté ze státního rozpočtu na TI 11 RD, Czech POINT – Upgrade a Rekonstrukce pomníku obětem válek. Nebyly shledány nedostatky.

Starosta dále informoval zastupitele o výsledku kontroly provedené na Okresní správě sociálního zabezpečení, jejímž předmětem byla kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění. Při kontrole nebyly shledány nedostatky.

Zastupitelé v diskuzi vyzvali starostu k řešení havarijního stavu silnice III. třídy směr Hlinsko a k řešení propadlých kanálů na silnici I/37, která je po rekonstrukci povrchu ještě v záruce. Na uvedené problémy je třeba majitele komunikací písemně upozornit.

P. M. – informoval zastupitelstvo o situaci v TJ. 31.3.2012 proběhla valná hromada organizace, kde byl zvolen nový výbor TJ ve složení J. J., M. J., J. B., V. H., M. M., T. G., P. M., J. Š., M. J.. Od svého zvolení se nový výbor sešel na dvou schůzích, kde byl mimo jiné zvolen předsedou J. J. a jednatelem T. G., který následně ze své funkce odstoupil. P. M.je určen jako zástupce organizace pro komunikaci s obcí. Další informace dění v TJ, obsazení a nájmech sokolovny apod. jsou k dispozici na webu městyse v sekci TJ.

J. D. reagoval poznámkou, že i přes to, že TJ si určila p. M.jako zástupce pro styk s obcí, bude v důležitých věcech jednat za Jiskru i jednatel s předsedou. P. M. odpověděl, že to je samozřejmé.

K. R. informoval zastupitele o připravované akci naší farnosti. Dne 1.6.2012 mezi 19:00 – 22:00 hodinou proběhne ve vojnoměsteckém kostele sv. Ondřeje Noc kostelů. Připraven je bohatý doprovodný program.

F.D. se ptal starosty na výši příspěvku na opravu kříže u kostela viníka nehody. Starosta odpověděl, že viník dosud nezaplatil nic, slíbil přispět částkou 5000,- Kč. Zastupitelé vyzvali v diskuzi starostu k nápravě situace a k písemné výzvě viníka nehody k úhradě dluhu.

F. D. se dále ptal, zda je pod Šišmákem umístěn přejezdový mostek natrvalo a upozornil na možné problémy při velké vodě. Starosta odpověděl, že mostek bude po konečných terénních úpravách odstraněn.

Zastupitelé dále v diskuzi řešili vhodné využité prostranství v lokalitě pod Šišmákem.

Host p. B. se dotazoval starosty na opravy děr v komunikacích a umístění tenisového hřiště pod Šišmákem. Starosta odpověděl, že opravy cest byly v jednání zastupitelstva dnes již řešeny a že probíhají postupně. Výstavba tenisových kurtů pod Šišmákem není v současné době k řešení. Dále se pan B. ptal na možnost dosypání hráze rybníka Šišmák. Starosta mu sdělil, že s opravou se počítá v nejbližší době.

 

 1. Závěr

Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní účast při jednání a schůzi v 19:05 ukončil. Další jednání zastupitelstva je naplánováno na 27.6.2012.  

 

            …………………………….                                           ………………………………...

 

                 Karel Malivánek                                                                   Ing. Josef Macek

                       starosta                                                                               místostarosta

 

 

    Ověřovatelé zápisu:

  ……………………………                                           ……………………………

        František Dufek                                                                Petr Machovec  

 

 

 

 

 

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.