Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis a usnesení č. 3/2009 ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec

Zápis a usnesení č. 3/2009 ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec

21.9.2009, Hana Marková

konaného dne 17. září 2009
Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hodin

 1. Schválení zapisovatele
 Usnesení
 Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelkou paní Hanu Markovou .
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdrž. 0

2. Schválení ověřovatelů zápisu
Usnesení
Zastupitelstvo Městyse schvaluje ověřovatele zápisu pana Jaroslava Klukana a Emila Malivánka
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdrž. 0

3. Program jednání
Usnesení
Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0

4. Starosta projednal zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 11. 6. 2009.
Přetrvává úkol vyvolat místní šetření ohledně rozlohy možného prodávaného pozemku manželům Petrlíkovým, které provedou zastupitelé Karel Malivánek, Emil Malivánek a Jindřich Rada. Po místním šetření a zaměření zastupitelstvo rozhodne. V ostatních bodech byl zápis uzavřen.
 
5. Starosta podal zprávu o činnosti rady městyse o schůzích konaných 20. 7. a 24. 8. 2009. K jednání rady,  zápisům a usnesením nebyly připomínky a tyto byly uzavřeny bez přenesení úkolů.
 
6. Kontrola rozpočtu k 31.8. 2009
Účetní Hana Marková  přednesla kontrolu plnění rozpočtu ke dni 31.8. 2009. K přednesené zprávě nebylo vzneseno připomínek a členové zastupitelstva vzali na vědomí  hospodaření městyse ke konci srpna 2009.

7. Rozpočtové opatření č. 4/2009
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 4/2009, které přednesla Hana Marková.

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0
V 17:30 přišel zastupitel Karel Malivánek

8. Zpráva o investičních akcích
Rekonstrukce chodníků u silnice I/37
- V souvislosti s rekonstrukcí silnice I/37 bylo nutno provést srovnání výšek chodníků se stavem silnice a v některých částech i celkové předláždění, bude následovat předláždění chodníků před úřadem a prodejnou. V případě celkové rekonstrukce chodníků včetně zelených pásů v obci by byla třeba investice ve výši cca 4,5 mil. Kč.
Hasičská zbrojnice
- Zadáno zpracování projektu na celkovou rekonstrukci budovy
Optický kabel
- Společnost Telefonica O2 provádí pokládání optického kabelu v úseku Krucemburk – Vojnův Městec
Turistická ubytovna MŠ
- Zpracován projekt, celková realizace závisí na zajištění finančních prostředků
Kanalizace a čistírna odpadních vod
- Ing. Petříček podal zprávu o vývoji prací nástavby kanalizace. V současné době hotovo cca. 4 300 metrů potrubí tj. více než 60 % z celkového objemu. Na stavbě ČOV je hotova kompletní jímka, která je z poloviny technologicky zastropena, odzkoušena těsnost, budou prováděny vnitřní nátěry betonů pro zajištění ochrany před agresivními vodami. V polovině září bude dle harmonogramu zbudována kanalizační síť na ulici Košinovská. Vzhledem k tomu, že je třeba provést překopy silnice a další zásahy do silničního tělesa, je plánována částečná uzavírka silnice. Dále probíhá příprava vrchní stavby ČOV na kterou bude následovat montáž technologie. Pravděpodobné zahájení zkušebního provozu ČOV bude na jaře 2010.
Diskuze ke stavbě kanalizace
Zastupitel pan Dufek se ptal na zatěsnění vnitřku ČOV. Ing. Petříček odpověděl, že těsnící nátěry byly provedeny jak zvenku ČOV tak i zevnitř.
Host pan Rosický vznesl stížnost na nekvalitní úpravu terénu po výstavbě kanalizace u paní Cempírkové. Společnost 1. Žďárská plynařská a vodařská, která je subdodavatelem generálního dodavatele stavby nechala pozemek neupravený, zničila plot a stromy. Pan Petříček odpověděl, že ví o problému s úpravami zahrad a pozemků 1. ŽPV. Tento problém byl dán do zápisu při posledním kontrolním dnu. Se dvěma majiteli nemovitostí bylo domluveno, že si konečnou úpravu zahrad provedou sami navezenou zeminou. Připravuje se kontrolní pochůzka s ředitelem společnosti Ing. Janem Teplým a bude požadováno sjednání nápravy.
Host pan Mauer upozornil Ing. Petříčka na utopené uzávěry vody v okolí jeho domu. Problém vznikl po výstavbě kanalizačního potrubí.
Host pan Kalina rovněž upozornil na utopené uzávěry vody v okolí domu Zaťků. Ing. Petříček na obě stížnosti reagoval tak, že bude zajištěna náprava.
 
9. Zprávy výborů
- Zastupitelka Hana Bulová přednesla zprávu o činnosti kulturního výboru od září 2008 dosud.
- Zastupitel Bohumír Zvolánek přednesl zprávu sportovního výboru. Upozornil na špatné chování mládeže, konzumaci alkoholu, na výtržnosti prováděné na prostranstvích obce včetně hřbitova. Pan Zvolánek požaduje iniciativu ze strany obce na zajištění pořádku, na veřejné upozornění na chování mládeže v Novinkách apod.
Starosta odpověděl, že upozornění v novinkách vyšlo již několikrát. Řešením by mohlo být zjištění konkrétních jmen mladistvých výtržníků a následný pohovor s rodiči. Všichni prodejci v obci budou upozorněni na zákonný zákaz prodeje alkoholu a tabákových výrobku mladistvým.
 
10. Záměr na prodej pozemku č. 4/2009
Usnesení
a) Zastupitelstvo schválilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemku č. 566/27 o výměře 765 m² pro manželé Vladimíra a Marcelu Fialovi, bytem Hábova 1519, Praha 5 za cenu 100 Kč za m².

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0

b) Zastupitelstvo schválilo dlouhodobý parcely č. 1655 – zahrada a části parcely č. 1546/38 pro Karla Mitrengu, Hamry nad Sázavou  

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0

11. Jednorázové zvýšení nájemného v bytě v budově MŠ
Usnesení
Zastupitelstvo souhlasí s jednorázovým zvýšením nájmu v bytě v budově MŠ pro Lenku a Petra Malivánkovi od 1. 1. 2010 na částku 2.188,- Kč

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0

12. Humanitární sbírka
Starosta informoval zastupitele o uspořádání humanitární sbírky pro Diakonii Broumov ve dnech 5. – 9. 10. 2009.

13. Studie zastavitelnosti území Viničky
Starosta informoval zastupitele o zadané studii v souvislosti s aktualizací územního plánu obce v roce 2010 a na řešení stavebních parcel v části Viniček včetně geologického průzkumu.

14. Služby kominíka
Starosta informoval zastupitele o objednání služeb kominíka pro občany městyse na
30. 9. 2009. Občané mají své požadavky nahlásit osobně nebo telefonicky na úřad městyse.

15. Ukončení organizace voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
Starosta informoval zastupitele o pokynu Státní volební komise k ukončení všech činností k organizaci předčasných voleb do poslanecké sněmovny.

16. Informace o sběru tříděných odpadů
Starosta informoval zastupitele o organizaci sběru odpadů. Noviny, tiskoviny, letáky a staré baterie a drobná elektrozařízení je třeba odevzdávat do základní školy, která zajišťuje pravidelně svoz. Nebezpečný odpad se sbírá dvakrát ročně při organizovaném svozu společnosti ODAS. Pro železo, velký komunální odpad a bioodpad jsou umístěny kontejnery ve dvoře úřadu.

17. Diskuze
Zastupitel pan Čermák upozornil na nutnost pořízení stojanu na kola u budovy zdravotního střediska a na nekvalitně dlážděný chodník pro invalidy u budovy zdravotního střediska. Starosta odpověděl, že stojan bude zajištěn a chodník reklamován v záruční lhůtě.
Zastupitel pan Malivánek upozornil na navážení velkého množství zeminy na různé pozemky v okolí Vojnova Městce. Starosta reagoval, že hlína se použije na rekultivaci skládky vzniklé při výstavbě kanalizace pod rybníkem v Občinách.
Zastupitel pan Zvolánek upozornil na nedostatky v provedení oprav krajnic u silnice I/37. Dle starosty ještě neproběhlo celkové předání stavby. Nedostatky budou připomínkovány investorovy stavby.
Zastupitel pan Dufek upozornil na zacpaný kanál za sochou sv. Jana Nepomuckého. Dle jeho vyjádření se jedná o tuky  používané při grilování provozovatelem hostince Pod Lípou. Požaduje zajištění nápravy.
Zastupitel pan Čermák se ptal na stav opravy křížku u kostela do kterého narazilo nákladní auto. Starosta odpověděl, že celou věc řeší pan farář pan Burdej a paní Rykrová.
Host pan Rosický se ptal na možnost likvidace zbořené roubenky po paní Schwarzové. Starosta odpověděl, že paní zemřela a není vyřízeno dědictví. Na žádost upozornění městyse Vojnův Městec Bylo je vedeno řízení stavebním úřadem k řešení zajištění zajištění případně odstranění stavby. Je třeba znovu iniciovat jednání na stavebním úřadě k urychlení celého procesu. Dále pan Rosický upozornil na přípojku plynu u domu č. 154 (Kárníkovi), kde je ze země vyvedena pouze trubka,  plynová budka majitelem nebyla zbudována a přípojka může  ohrožovat okolí. Starosta odpověděl, že dopisem vyzve Východočeskou plynárenskou na sjednání nápravy.

18. Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům a hostům za aktivní účast a zastupitelstvo v 19:00 hod ukončil.

     Ing. Josef Macek                                                               Karel Malivánek
  starosta                                                                       místostarosta

 
    Ověřovatelé zápisu:
 

    Jaroslav Klukan        Emil Malivánek 


 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.