Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis a usnesení č. 4/2009 Ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec

Zápis a usnesení č. 4/2009 Ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec

18.12.2009, Hana Marková

konaného dne 11. prosince 2009.
Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hodin


 1. Schválení zapisovatele
 Usnesení
 Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelkou paní Hanu Markovou .
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

2. Schválení ověřovatelů zápisu
Usnesení
Zastupitelstvo Městyse schvaluje ověřovatele zápisu paní Janu Pecinovnou a Jindřicha Radu
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

3. Program jednání
Usnesení
Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

4. Starosta projednal zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 17. 9. 2009.
Ze zápisu nepřetrvávají úkoly, zápis byl uzavřen.

V 17:15 přišel zastupitel Jan Štůla
 
5. Starosta podal zprávu o činnosti rady městyse o schůzích konaných 17.9. a 19.10. a 23.11.2009. K jednání rady,  zápisům a usnesením nebyly připomínky a tyto byly uzavřeny bez přenesení úkolů.
 
6. Kontrola rozpočtu k 31.11. 2009
Účetní Hana Marková  přednesla kontrolu plnění rozpočtu ke dni 30.11. 2009. K přednesené zprávě nebylo vzneseno připomínek a členové zastupitelstva vzali na vědomí  hospodaření městyse ke konci listopadu 2009.

7. Rozpočtové opatření č. 6/2009
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 6/2009, které přednesla Hana Marková.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

8. Rozpočtové opatření č. 7/2009
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 7/2009, které přednesla Hana Marková.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

 9. Zřizovací listina mateřské školy
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo zřizovací listinu mateřské školy
 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

10. Zřizovací listina základní školy
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo zřizovací listinu základní školy

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0


11. Stanovení ceny vody pro odběratele
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo cenu vody dle skutečných nákladů provozovatele, které činí 40,37 Kč za 1 m3.  Zastupitelstvo schválilo cenu za odběr pitné vody z místního vodovodu pro trvale žijící občany na 28,-- Kč za m2, pro podnikatele se sídlem provozovny ve Vojnově Městci na 32,-- Kč za m2 a pro majitele rekreačních objektů na 40,37 Kč za m2.
Městys Vojnův Městec rozdíl mezi skutečnými náklady 40,37 Kč a schválenou cenou bude dotovat z rozpočtu městyse.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0


12. Obecně závazná vyhláška č. 1/2009
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Sazba poplatku se stanovuje na 450,-- Kč za trvale žijícího občana a 500,- Kč za rekreační objekt.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0


13. Stanovení ceny za svoz a likvidaci odpadu pro podnikatelské subjekty
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo cenu za svoz a likvidaci odpadu pro podnikatele se sídlem provozovny ve Vojnově Městci na 1000,- Kč + příslušné DPH s tím, že je třeba provést mezi podnikateli průzkum jak a kde likvidují odpady.

Hlasování: pro 9, proti 4, zdrž. 0
14. Záměr č. 5/2009 na prodej a zřízení věcného břemene na majetku městyse
Usnesení
a) zastupitelstvo schválilo prodej pozemku č. 676/3 – trvalý travní porost – oddělená část „a“ o výměře 92m2 pro Petra Čepla, Nám. 9. května, Žďírec nad Doubravou za cenu 50,- Kč za 1 m2
       Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

b) zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku č. 64/12 – ostatní plocha  o výměře 115 m2 pro manžele Alenu a Karla Urbanovi, Vojnův Městec 199 za cenu 50,- Kč za 1m2
      Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0


c) zastupitelstvo schválilo zřízení věcného břemene za úplatu pro společnost RWE spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět v souvislosti se zařízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynových přípojek
      Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0


15. Dodatek k nájemní smlouvě s LDO
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 1/2009  k nájemní smlouvě s Lesním družstvem obcí Přibyslav týkající se výše nájemného.

       Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0


16. Souhlas k opravě 2 rybníků v k.ú. Vepřová
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo souhlas s podáním žádosti obce Vepřová na akci „ Oprava rybníků v k.ú. Vepřová“ do Operačního programu životního prostředí.
       Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

17. Odstoupení od budoucí kupní smlouvy
Usnesení
Zastupitelstvo souhlasí s odstoupením od uzavřené Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek č. 566/30 o výměře 789 m2 s Petrem Neumanem, Okružní 2017/68, Žďár nad Sázavou
       Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

18. Uzavření budoucí kupní smlouvy
Usnesení
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Smlouvy  o budoucí kupní smlouvě na pozemek č. 566/30 o výměře 789 m2 za cenu 100,--Kč za 1m2 s Martinem Markem, Nerudova 789, Hlinsko a Lenkou Málkovou, Taussigova 267, Hlinsko

       Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
19. Zpráva průběhu a přípravě investičních akcích
Kanalizace a čistírna odpadních vod
- Ing Petříček podal zprávu  o průběhu stavby – práce pro rok 2009 dokončeny, dotace proinvestována, celkem se spoluúčastí městyse proinvestováno v tomto roce více než 41 mil. Položeno 5300 m hlavního řadu kanalizace a 1006 m přípojek. Stavba ČOV postavena, udělány rozvody el. energie, vnitřní omítky, dodělávají se dlažby. Technologie je namontována kromě čerpadel, která se nainstalují až před spuštěním ČOV. V posledním týdnu pře vánočními svátky se dodavatel bude věnovat celkovému úklidu obce a čištění a úpravě silnic.

 

Rekonstrukce chodníků u silnice I/37
- V souvislosti s rekonstrukcí silnice I/37 bylo nutno provést srovnání výšek chodníků se stavem silnice celkovým předlážděním více než 1000 m2 chodníků. V konečné podobě jsou chodníky položeny oboustranně z náměstí směrem ke Krucemburku.
Hasičská zbrojnice
- Zadáno zpracování projektu na celkovou rekonstrukci budovy
Turistická ubytovna MŠ
- Vydáno stavební povolení, celková realizace závisí na zajištění finančních prostředků
 
 Komunikace v lokalitě 11 RD
- V letošním roce byl dokončen povrch komunikace v lokalitě 11 RD. V této lokalitě dobudováním komunikace byla dokončena základní technická vybavenost.

Veřejné osvětlení, osvětlení přechodu v dolní části obce
- provedena rekonstrukce osvětlení v oblasti náměstí, světtla veřejného osvětlení jsou průběžně obnovovány.V závěru roku byl také osvětlen nově zbudovaný přechod v dolní části obce.
Upgrade CZECH Point
- v souvislosti s přechodem na systém datových schránek byl proveden upgrade pracoviště CZECH Point. Na akci jsme obdrželi dotaci.

 Připravované akce pro rok 2010
- Oprava komunikací po výstavbě kanalizace – zadáno zpracování projektu, následné financování prací je plánováno z rozpočtu městyse, z případných zajištěných  dotačních zdrojů nebo úvěru
- Kanalizace + ČOV – dokončení stavby, zkušební provoz ČOV bude spuštěn pravděpodobně v dubnu nebo květnu 2010, dle příznivého pracovního počasí (realizace domovních přípojek).
- Cesta k 11 RD, propojení vodovodu včetně umístění tlakovací stanice – požádáno o dotaci.
- Program obnovy venkova – při splnění podmínek je garantována částka 104 000,-- Kč od KÚ Vysočina, v letošním roce je plánována výměna vstupních dveří do úřadu, výměna radiátorů na poště a v knihovně

20. Zprávy výborů
- Zastupitelka Hana Bulová přednesla zprávu o činnosti kulturního výboru
- Zastupitel Bohumír Zvolánek přednesl zprávu  o činnosti sportovního výboru, upozornil na připravované akce (ples 9.1.2010, Městecká stopa 23.1.2010) a na probíhající akce –bruslení pro děti.
- Zastupitel František Dufek přednesl zprávu o kontrole kontrolního výboru na úřadě městyse dne 2.12.2009, při které nebyly nalezeny nedostatky.

21. Příkaz starosty k provedení inventarizace
Starosta vydal příkaz k provedení inventarizace k 31.12.2009.
 
22. Geologický průzkum v zastavitelném území Viničky
Zastupitelstvo schválilo provedení geologického průzkumu v lokalitě Viničky pro zdokumentování možné zastavitelnosti.
       Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

23. Soutěž „ My třídíme nejlépe“
Starosta informoval zastupitele o umístění se na třetím místě v soutěži třídění odpadů „My třídíme nejlépe“ v kategorii obcí 501 – 2000 obyvatel. Jako ocenění dostal Městys také dar ve výši 20 00,- Kč, který byl využit na pořízení dvou kontejnerů na plasty v horní části obce.

24. Závěr
Starosta v závěru zasedání zastupitelstva popřál zúčastněným zastupitelům a hostům k vánočním a novoročním svátkům hodně zdraví do dalšího roku a  poděkoval zastupitelům a hostům za aktivní účast, zastupitelstvo ve 19:50 hod ukončil.

 

 

 

 

 

 …………………………….                                           ………………………………...

     Ing. Josef Macek                                                               Miroslava Zvolánková
            starosta                                                                               členka rady

 


    Ověřovatelé zápisu:

 


 ……………………………                                     …………………………… ………..          Jana Pecinová        Jindřich Rada 


 

 

 

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.