Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis a usnesení č. 4/2009 Ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec

Zápis a usnesení č. 4/2009 Ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec

18.12.2009, Hana Marková

konaného dne 11. prosince 2009.
Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hodin


 1. Schválení zapisovatele
 Usnesení
 Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelkou paní Hanu Markovou .
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

2. Schválení ověřovatelů zápisu
Usnesení
Zastupitelstvo Městyse schvaluje ověřovatele zápisu paní Janu Pecinovnou a Jindřicha Radu
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

3. Program jednání
Usnesení
Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

4. Starosta projednal zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 17. 9. 2009.
Ze zápisu nepřetrvávají úkoly, zápis byl uzavřen.

V 17:15 přišel zastupitel Jan Štůla
 
5. Starosta podal zprávu o činnosti rady městyse o schůzích konaných 17.9. a 19.10. a 23.11.2009. K jednání rady,  zápisům a usnesením nebyly připomínky a tyto byly uzavřeny bez přenesení úkolů.
 
6. Kontrola rozpočtu k 31.11. 2009
Účetní Hana Marková  přednesla kontrolu plnění rozpočtu ke dni 30.11. 2009. K přednesené zprávě nebylo vzneseno připomínek a členové zastupitelstva vzali na vědomí  hospodaření městyse ke konci listopadu 2009.

7. Rozpočtové opatření č. 6/2009
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 6/2009, které přednesla Hana Marková.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

8. Rozpočtové opatření č. 7/2009
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 7/2009, které přednesla Hana Marková.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

 9. Zřizovací listina mateřské školy
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo zřizovací listinu mateřské školy
 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

10. Zřizovací listina základní školy
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo zřizovací listinu základní školy

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0


11. Stanovení ceny vody pro odběratele
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo cenu vody dle skutečných nákladů provozovatele, které činí 40,37 Kč za 1 m3.  Zastupitelstvo schválilo cenu za odběr pitné vody z místního vodovodu pro trvale žijící občany na 28,-- Kč za m2, pro podnikatele se sídlem provozovny ve Vojnově Městci na 32,-- Kč za m2 a pro majitele rekreačních objektů na 40,37 Kč za m2.
Městys Vojnův Městec rozdíl mezi skutečnými náklady 40,37 Kč a schválenou cenou bude dotovat z rozpočtu městyse.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0


12. Obecně závazná vyhláška č. 1/2009
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Sazba poplatku se stanovuje na 450,-- Kč za trvale žijícího občana a 500,- Kč za rekreační objekt.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0


13. Stanovení ceny za svoz a likvidaci odpadu pro podnikatelské subjekty
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo cenu za svoz a likvidaci odpadu pro podnikatele se sídlem provozovny ve Vojnově Městci na 1000,- Kč + příslušné DPH s tím, že je třeba provést mezi podnikateli průzkum jak a kde likvidují odpady.

Hlasování: pro 9, proti 4, zdrž. 0
14. Záměr č. 5/2009 na prodej a zřízení věcného břemene na majetku městyse
Usnesení
a) zastupitelstvo schválilo prodej pozemku č. 676/3 – trvalý travní porost – oddělená část „a“ o výměře 92m2 pro Petra Čepla, Nám. 9. května, Žďírec nad Doubravou za cenu 50,- Kč za 1 m2
       Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

b) zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku č. 64/12 – ostatní plocha  o výměře 115 m2 pro manžele Alenu a Karla Urbanovi, Vojnův Městec 199 za cenu 50,- Kč za 1m2
      Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0


c) zastupitelstvo schválilo zřízení věcného břemene za úplatu pro společnost RWE spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět v souvislosti se zařízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynových přípojek
      Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0


15. Dodatek k nájemní smlouvě s LDO
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 1/2009  k nájemní smlouvě s Lesním družstvem obcí Přibyslav týkající se výše nájemného.

       Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0


16. Souhlas k opravě 2 rybníků v k.ú. Vepřová
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo souhlas s podáním žádosti obce Vepřová na akci „ Oprava rybníků v k.ú. Vepřová“ do Operačního programu životního prostředí.
       Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

17. Odstoupení od budoucí kupní smlouvy
Usnesení
Zastupitelstvo souhlasí s odstoupením od uzavřené Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek č. 566/30 o výměře 789 m2 s Petrem Neumanem, Okružní 2017/68, Žďár nad Sázavou
       Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

18. Uzavření budoucí kupní smlouvy
Usnesení
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Smlouvy  o budoucí kupní smlouvě na pozemek č. 566/30 o výměře 789 m2 za cenu 100,--Kč za 1m2 s Martinem Markem, Nerudova 789, Hlinsko a Lenkou Málkovou, Taussigova 267, Hlinsko

       Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
19. Zpráva průběhu a přípravě investičních akcích
Kanalizace a čistírna odpadních vod
- Ing Petříček podal zprávu  o průběhu stavby – práce pro rok 2009 dokončeny, dotace proinvestována, celkem se spoluúčastí městyse proinvestováno v tomto roce více než 41 mil. Položeno 5300 m hlavního řadu kanalizace a 1006 m přípojek. Stavba ČOV postavena, udělány rozvody el. energie, vnitřní omítky, dodělávají se dlažby. Technologie je namontována kromě čerpadel, která se nainstalují až před spuštěním ČOV. V posledním týdnu pře vánočními svátky se dodavatel bude věnovat celkovému úklidu obce a čištění a úpravě silnic.

 

Rekonstrukce chodníků u silnice I/37
- V souvislosti s rekonstrukcí silnice I/37 bylo nutno provést srovnání výšek chodníků se stavem silnice celkovým předlážděním více než 1000 m2 chodníků. V konečné podobě jsou chodníky položeny oboustranně z náměstí směrem ke Krucemburku.
Hasičská zbrojnice
- Zadáno zpracování projektu na celkovou rekonstrukci budovy
Turistická ubytovna MŠ
- Vydáno stavební povolení, celková realizace závisí na zajištění finančních prostředků
 
 Komunikace v lokalitě 11 RD
- V letošním roce byl dokončen povrch komunikace v lokalitě 11 RD. V této lokalitě dobudováním komunikace byla dokončena základní technická vybavenost.

Veřejné osvětlení, osvětlení přechodu v dolní části obce
- provedena rekonstrukce osvětlení v oblasti náměstí, světtla veřejného osvětlení jsou průběžně obnovovány.V závěru roku byl také osvětlen nově zbudovaný přechod v dolní části obce.
Upgrade CZECH Point
- v souvislosti s přechodem na systém datových schránek byl proveden upgrade pracoviště CZECH Point. Na akci jsme obdrželi dotaci.

 Připravované akce pro rok 2010
- Oprava komunikací po výstavbě kanalizace – zadáno zpracování projektu, následné financování prací je plánováno z rozpočtu městyse, z případných zajištěných  dotačních zdrojů nebo úvěru
- Kanalizace + ČOV – dokončení stavby, zkušební provoz ČOV bude spuštěn pravděpodobně v dubnu nebo květnu 2010, dle příznivého pracovního počasí (realizace domovních přípojek).
- Cesta k 11 RD, propojení vodovodu včetně umístění tlakovací stanice – požádáno o dotaci.
- Program obnovy venkova – při splnění podmínek je garantována částka 104 000,-- Kč od KÚ Vysočina, v letošním roce je plánována výměna vstupních dveří do úřadu, výměna radiátorů na poště a v knihovně

20. Zprávy výborů
- Zastupitelka Hana Bulová přednesla zprávu o činnosti kulturního výboru
- Zastupitel Bohumír Zvolánek přednesl zprávu  o činnosti sportovního výboru, upozornil na připravované akce (ples 9.1.2010, Městecká stopa 23.1.2010) a na probíhající akce –bruslení pro děti.
- Zastupitel František Dufek přednesl zprávu o kontrole kontrolního výboru na úřadě městyse dne 2.12.2009, při které nebyly nalezeny nedostatky.

21. Příkaz starosty k provedení inventarizace
Starosta vydal příkaz k provedení inventarizace k 31.12.2009.
 
22. Geologický průzkum v zastavitelném území Viničky
Zastupitelstvo schválilo provedení geologického průzkumu v lokalitě Viničky pro zdokumentování možné zastavitelnosti.
       Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

23. Soutěž „ My třídíme nejlépe“
Starosta informoval zastupitele o umístění se na třetím místě v soutěži třídění odpadů „My třídíme nejlépe“ v kategorii obcí 501 – 2000 obyvatel. Jako ocenění dostal Městys také dar ve výši 20 00,- Kč, který byl využit na pořízení dvou kontejnerů na plasty v horní části obce.

24. Závěr
Starosta v závěru zasedání zastupitelstva popřál zúčastněným zastupitelům a hostům k vánočním a novoročním svátkům hodně zdraví do dalšího roku a  poděkoval zastupitelům a hostům za aktivní účast, zastupitelstvo ve 19:50 hod ukončil.

 

 

 

 

 

 …………………………….                                           ………………………………...

     Ing. Josef Macek                                                               Miroslava Zvolánková
            starosta                                                                               členka rady

 


    Ověřovatelé zápisu:

 


 ……………………………                                     …………………………… ………..          Jana Pecinová        Jindřich Rada 


 

 

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.