Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 2/2017 konaného dne 19. dubna 2017

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 2/2017 konaného dne 19. dubna 2017

24.4.2017, Veronika Janáčková

 

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17:30 hodin
Přítomno 11 zastupitelů, nepřítomni 4 zastupitelé – dle prezenční listiny. 

 

1.    Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu

Starosta určil zapisovatelku zápisu Hanu Markovou a ověřovatele Miroslavu Zvolánkovou a Pavla Hockeho

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva Vojnův Městec dle návrhu

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0

 

2.    Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného 1.3.2017

Místostarosta projednal  zápis a usnesení z jednání zastupitelstva konaného 1.3.2017.     Zápis byl uzavřen.

 

3.    Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva

Místostarosta podal zprávu o činnosti rady městyse ze  schůzí konaných 3.4.2017 a 19.4.2017.  Zápisy byly uzavřeny.

 

4.    Záměr na prodej nemovitostí z majetku městyse č. 3/2017

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků: pozemek p. č. 14/32 - ostatní plocha o výměře 51 m2 (oddělen od původní parcely p. č. 14/1 - ostatní plocha), pozemek p. č. 1546/21 - díl b - ostatní plocha o výměře 1 m2 a pozemek p. č. 1616/1 - díl a - ostatní plocha o výměře 69 m2 v k.ú. Vojnův Městec  pro pana F.N., Zdiměřická 1449/20, 149 00 Praha – Chodov za cenu 50,- Kč za m2 . Náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0

 

5.    Smlouva o právu provedení stavby

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby mezi Městysem Vojnův Městec a CTV Servis s.r.o, Nerudova 1881, 530 02  Pardubice za účelem realizace stavby: část vedení přípojky elektro na pozemku p.č. 1554/5 v k.u. Vojnův Městec ve vlastnictví městyse Vojnův Městec pro budoucí novostavbu opravny zemědělských strojů a nákladních automobilů, která bude postavena na pozemcích p.č. 1056/52 a 1182/3 v k.ú. Vojnův Městec.

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0

 

6.             Zpráva o průběhu a přípravě akcí na rok 2017

Zkapacitnění vodovodu Vojnův Městec - Podali jsme na stavebním úřadě žádost o územní souhlas. Předpokládáme, že bychom v tomto roce požádali o dotaci a v roce 2018 bychom mohli začít stavět.

Stavební úpravy budovy MŠ – vestavba bytů nad MŠ - Byty jsou připraveny k betonování podlah, instalaci podlahových krytin, položení obkladů a dlažby. Jsou dokončeny práce na rekonstrukci sociálního zařízení pro školáky a probíhá zateplování budovy a fasáda.  Stavba by měla být dokončena pravděpodobně v červnu. Množí se nám žádosti o pronájem bytů. Rada provede výběrové řízení na nájemníky bytů.

Stavební úpravy ZŠ ve Vojnově Městci - Podali jsme žádost na dotaci z programu IROP.  Vzhledem k nevyužitelnosti půdních prostor základní školy a k nutnosti rekonstrukce havarijního stavu střechy na budově, jsme zadali vypracování projektu projekční kanceláři Ing. Rouše. Ve velmi špatném stavu je i elektroinstalace, i tato rekonstrukce by se dala při akci zrealizovat. Celkový rozpočet na akci je 12 491 277,- Kč. Výše dotace může být až 90%.

Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého - Podali jsme žádost o dotaci na restaurátorské práce na Kraj Vysočina. Tyto práce by provedl pan Martin Kovařík akad. sochař a restaurátor ze Svratky. Rozpočet na opravu sochy je 202 626,- Kč. Požádali jsme o dotaci 40%,

tj. 81 050,- Kč.

Stavební úpravy radnice - Projektová kancelář Ing. Rouše nám vypracovala návrh projektu. Po konzultaci dojde ještě k některým drobným úpravám projektu. Vzhledem k potřebám řešit prostory pro pořádání kulturních akcí by bylo dobré investovat do těchto prostor a zároveň tak vyřešit i střechu, do které nám zatéká.

Cyklostezky - Subregion Velké Dářko zadal městskému úřadu Žďár nad Sázavou provedení elektronické aukce na výběr projektanta k vypracování projektu k územnímu řízení. V aukci byla vybrána firma PROfi Jihlava, s.r.o projekt bude v hodnotě 800 000,- Kč.

Oprava místních komunikací - Máme podanou žádost na dotaci z POVV na opravu komunikací. Kromě spojovací cesty u Kulhánků je nutno vybudovat parkoviště pro nájemníky bytů v MŠ.

Revitalizace rybníků V Občinách a Závlaha a vybudování nového rybníku s názvem ,,Prostřední“.  - Je možno získat dotaci OPŽP  90% - 100% na nutné opravy štanýřů, odbahnění a vybudování rybníka nového. Štanýře obou rybníků a zatrubnění nad rybníkem V Občinách jsou v havarijním stavu a je nutno toto řešit. Oslovili jsme firmu EGRANT ke spolupráci na získání dotace a rada vybrala projektanta firmu KOINVESTs.r.o.V současné době probíhá zaměření rybníků.

Cyklistická odpočívka u rybníku Šišmák. - Požádali jsme o dotaci z grantového programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2017 na vybudování odpočívá pro cyklisty u cyklostezky ke Krucemburku u rybníku Šišmák. Umístíme zde altánek s posezením, herní prvky, stojan na kola a odpadkový koš. Celková investice bude cca 216 000,- Kč a podíl městyse bude cca 50%.

 

7.        Zprávy výborů

Předsedkyně finančního výboru E. R. přednesla zprávu o provedených kontrolách a seznámila zastupitelstvo s dalším plánem práce.

Předseda kontrolního výboru J. M. přednesl zprávu o provedené kontrole.


8.        Různé, diskuze

a) Starosta informoval zastupitele o úmrtí MUDr. Koukala a o dalším plánovaném vývoji provozu jeho praxe.

b) Starosta vyzval zastupitele k účasti při akci Čistá Vysočina – tradiční úklid kolem silnic ve dnech 20.-21.4. Sraz v 17:00 před radnicí, rukavice s sebou

c) Starosta pozval zastupitele na  Besedu k seriálu Četnické humoresky s herci Švihlíkem a Junákem – 23.5.2017 v 18:00 v sokolovně

d) Starosta vyzval zastupitele k aktivní účasti na oslavách osvobození – 8. 5. v 17:00 na náměstí, jejichž součástí bude i program školy a školky, vypouštění balónků pro děti a zasazení lípy na náměstí.

e) Na základě stížností občanů na zanedbanost a chybějící pravidelnou údržbu pozemků ve vlastnictví Jana Marka u domu č.p. 24, ukládá zastupitelstvo starostovi zaslat písemnou výzvu majiteli ke zjednání okamžité nápravy.

f) místostarosta informoval o chystané akci noc kostelů s inovovaným programem
a o možnosti nahlédnout za teplých dnů do kostela z otevřeného vestibulu.  

 

9.        Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům za účast při jednání a zastupitelstvo v 18:37 ukončil.

      
 ..................................                                           .......................................

 

      Karel Malivánek                                                        Mgr. Karel Rykr

            starosta                                                                    místostarosta

 

     Ověřovatelé zápisu:

 

     .................................                                                        .....................................

    Miroslava Zvolánková                                                              Pavel Hocke

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.