Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 2/2018 konaného dne 18. 4. 2018

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 2/2018 konaného dne 18. 4. 2018

23.4.2018, Veronika Janáčková

 

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.30 hodin.
Přítomno 11 zastupitelů, nepřítomni 4 zastupitelé – dle prezenční listiny.

 

 

1.      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu

Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu Hanu Markovou ověřovatele Pavla Hockeho a Janu Losenickou Ondráčkovou

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva Vojnův Městec dle návrhu

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0

 

2.      Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Místostarosta projednal zápis a usnesení ze zasedání  zastupitelstva konaného dne 21. 2. 2018. K zápisu a usnesení nebyly vzneseny připomínky a byl uzavřen

 

 

3.      Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva

Místostarosta podal zprávu o činnosti rady městyse ze schůzí konaných 19.3.2018  a 18.4.2018. K jednání rady, zápisům a usnesením nebyly vzneseny připomínky a tyto byl uzavřeny bez přenesení úkolů.

 

 

 

4.        Závěrečný účet Městyse Vojnův Městec za rok 2017


Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet Městyse Vojnův Městec za rok 2017 bez výhrad

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0

 

 

5.      Schválení účetní závěrky Městyse Vojnův Městec za rok 2017

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku městyse Vojnův Městec za rok 2017

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0

 

 

6.        Záměr směny nemovitostí v majetku městyse Vojnův Městec č. 2/2018

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků ve spoluvlastnictví městyse Vojnův Městec ve výši podílu 30/710:  pozemek ve spoluvlastnictví městyse Vojnův Městec ve výši podílu 30/710 celku
p. č. 351/4 – lesní pozemek o výměře 1337 m2 v k.ú. Radostín za pozemky ve vlastnictví Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 64259773: pozemek
p. č. 310/7- lesní pozemek o výměře 42 m2 v  k.ú. Račín, pozemek p. č. 310/8 – lesní pozemek
o výměře 97 m2, v k.ú. Račín, pozemek p. č. 310/14 – lesní pozemek o výměře 82 m2, v k.ú. Račín
a pozemek p. č. 310/15 – lesní pozemek o výměře 1120 m2, v k.ú. Račín

Hlasování: pro 11,  proti 0, zdrž. 0

 

7.      Zpráva o průběhu a přípravě akcí rok 2018
Zkapacitnění vodovodu Vojnův Městec – vyřízeno územní rozhodnutí. Ing. Pravec pracuje na projektu pro stavební povolení.
Cyklostezky – projekční firma PROFI JIHLAVA pokračuje na projektu k územnímu souhlasu, je zpracován návrh trasy.  Projekt po menších úpravách není v kolizi s projektem revitalizace rybníků.
Revitalizace rybníků V Občinách a Závlaha a vybudování nového rybníku s názvem ,,Prostřední“ – máme vyřízeno územní rozhodnutí. Firma EGRANT připravuje žádost o dotaci. 
Víceúčelové hřiště u sokolovny – projektant Ing. Ježek upravil projekt a vyřizuje vyjádření ke stavebnímu povolení. S TJ Jiskra jsme provedli převod pozemků na základě darovací smlouvy.
Cyklistická odpočívka u rybníku Šišmák - požádali jsme o dotaci z grantového programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018 na vybudování odpočívky pro cyklisty u cyklostezky ke Krucemburku u rybníku Šišmák. Umístíme zde altánek s posezením, herní prvky, stojan na kola
a odpadkový koš. Celková investice bude cca 216 000,- Kč a podíl městyse bude 50%.
Opravy místních komunikací - Po zimním období je na místních komunikacích mnoho výtluků
a zároveň máme několik neopravených částí komunikací po opravách vodovodních poruch. Budeme žádat dotaci z POVV a oslovíme firmu COLAS.
Nasvícení sochy Sv. Jana Nepomuckého - Rada odsouhlasila cenovou nabídku firmy Osvětlení
a energetické systémy a.s.  Nasvícení chceme zrealizovat do 19.5.2018,  kdy proběhne slavnostní vysvěcení sochy.

 

8.      Různé, diskuze

a)   Volba přísedícího na období 2018-2022 pro Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Usnesení
Zastupitelstvo volí M. Z. jako přísedící pro Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0

 

b)        Pozvánky
Starosta pozval zastupitele na nadcházející akce, kterými jsou tradiční úklidová akce Čistá Vysočina, která se ve Vojnově Městci bude konat 19. -20. dubna 2018 a vyzval je k aktivní účasti a Svěcení sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí, které se bude konat 19. května 2018 od 14:00 hodin.

 

c)         Dotaz na stálý pronájem ubytovny v sokolovně
Zastupitel p. R. otevřel diskuzi týkající se trvalého ubytování nájemce v prostorách přístavby sokolovny. K dotazu se připojili i ostatní zastupitelé s tím, že v ubytovacích prostorách se celé noci svítí a vedení TJ ani po několika upozorněních nesjednalo nápravu. Nájemce se chová hrubě k občanům v obci a také k uživatelům sokolovny, mimo to chová v uvedených prostorách kočku, která ubytovnu znečišťuje.  Přístavba sokolovny byla financována úvěrem, na jehož splátky poskytuje tělovýchovné jednotě finance každoročně městys a ubytovna nebyla určena ke stálému bydlení.
Zastupitelé vyzvali starostu ke sjednání nápravy v užívání majetku financovaného městysem a pověřili starostu sepsáním výzvy Tělovýchovné Jednotě Jiskra k ukončení dlouhodobého nájmu v přístavbě sokolovny.

 

9.      Závěr

Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní účast při jednání a zastupitelstvo v 18:53 hodin ukončil.

       
                           ..................................                                           .......................................

 

                               Karel Malivánek                                                        Mgr. Karel Rykr

                                      starosta                                                                     místostarosta

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

                          .................................                                                   .....................................

                                     Pavel Hocke                                                 Jana Losenická Ondráčková

 

 

 

 

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.