Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 3/2017 konaného dne 21. června 2017

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 3/2017 konaného dne 21. června 2017

10.7.2017, Veronika Janáčková

 

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 18:30 hodin
Přítomno 8 zastupitelů, nepřítomni 6 zastupitelů – dle prezenční listiny. V 19:05 přišel zastupitel F. F., dále přítomno 9 zastupitelů.

 

1.    Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu

Starosta určil zapisovatelku zápisu Hanu Markovou a ověřovatele Ing. Josefa Macka a Jana Malivánka
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva Vojnův Městec dle návrhu

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2.    Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného 19.4.2017

Místostarosta projednal zápis a usnesení z jednání zastupitelstva konaného 19.4.2017      Zápis byl uzavřen.

 

3.    Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva

Místostarosta podal zprávu o činnosti rady městyse ze schůzí konaných 1. 6. 2017
a 21. 6. 2017.  Zápisy byly uzavřeny.

 

4.      Rozpočtové opatření č. 5/2017

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5.    Záměr na prodej nemovitostí z majetku městyse č. 5/2017

a) Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků: pozemek p. č. 139/3 – zahrada o výměře 4 m2  v k.ú. Vojnův Městec  pro pana M. L., Smetanova 1236, 539 01  Hlinsko za cenu 50,- Kč za m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.0

 

b) Usnesení
Zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemku p.č. 289/2 – ostatní plocha o výměře 94 m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

6.             Zpráva o průběhu a přípravě akcí na rok 2017

 
 
 
Zkapacitnění vodovodu Vojnův Městec - na stavebním úřadě je podána žádost o územní souhlas. Dne 27. 6. 2017 v 8:30 hod. proběhne ústní jednání na radnici.  Předpokládáme, že bychom v tomto roce požádali o dotaci a v roce 2018 začali stavět.

Stavební úpravy budovy MŠ – vestavba bytů nad MŠ. V bytech se dokončují obklady sociálních zařízení, bude následovat zhotovení podlah a usazení dveří. Probíhají dokončovací práce na elektroinstalaci. Je hotová fasáda, následovat bude podezdívka. O prázdninách bude předělán vstup budovy školky. Rada připraví podmínky k výběrovému řízení na nájemníky.

Stavební úpravy ZŠ ve Vojnově Městci - podali jsme žádost na dotaci z programu IROP.  Vzhledem k nevyužitelnosti půdních prostor základní školy a k nutnosti rekonstrukce havarijního stavu střechy na budově jsme zadali vypracování projektu projekční kanceláři Ing. Rouše. Ve velmi špatném stavu je i elektroinstalace a i tato rekonstrukce by se dala při akci zrealizovat. Celkový rozpočet na akci je 12 491 277,- Kč. Výše dotace může být až 90%.

Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého - obdrželi  jsme dotaci na restaurátorské práce od
Kraje Vysočina. Práce provede akademický sochař a restaurátor M. K. ze Svratky. Rozpočet na opravu sochy je 202 626,- Kč. Obdrželi jsme dotaci 40%, tj. 81 050,- Kč.

Stavební úpravy radnice - projektová kancelář Ing. R. nám vypracovala návrh projektu. Po konzultaci dojde ještě k některým drobným úpravám projektu. Vzhledem k potřebám řešit prostory pro pořádání kulturních akcí by bylo dobré investovat do přestavby a zároveň tak vyřešit i střechu, do které nám zatéká.

Cyklostezky – Subregion VD zadal městskému úřadu Žďár nad Sázavou provedení elektronické aukce na výběr projektanta k vypracování projektu k územnímu řízení. V aukci byla vybrána firma PROfi Jihlava, s.r.o projekt bude v hodnotě 800 000,- Kč.

Oprava místních komunikací - máme podanou žádost na dotaci z POVV na opravu komunikací. Kromě spojovací cesty u Kulhánků je nutno vybudovat parkoviště pro nájemníky bytů v MŠ.

Revitalizace rybníků V Občinách a Závlaha a vybudování nového rybníku s názvem ,,Prostřední“. - je možno získat dotaci OPŽP  90% - 100% na nutné opravy štanýřů, odbahnění a vybudování rybníka nového. Štanýře obou rybníků a zatrubnění nad rybníkem V Občinách jsou v havarijním stavu. Oslovili jsme firmu EGRANT ke spolupráci na získání dotace a rada vybrala projektanta firmu KOINVESTs.r.o. Zjistili jsme, že projekt je v kolizi s územním plánem, ale podařilo se nám dohodnout řešení na stavebním úřadě tak, aby mohlo být zahájeno územní řízení. Je nutno zpracovat územní studii, její zhotovení jsme zadali Ing. Arch. P.

 

 

7.        Zprávy výborů

Předsedkyně finančního výboru E. R. přednesla zprávu o provedené kontrole

 

8.        Různé, diskuze

a)      Starosta pozval zastupitele na hudební festival pořádaný obcemi Subregionu Velké Dářko – VeDa Fest

b)      Starosta pozval zastupitele na tradiční vojnoměsteckou pouť a vyzval je k aktivní účasti na organizace akce

 

9.        Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům za účast při jednání a zastupitelstvo v 19:27 ukončil.

      
 ..................................                                           .......................................

 

      Karel Malivánek                                                        Mgr. Karel Rykr

            starosta                                                                    místostarosta

     Ověřovatelé zápisu:

 

     .................................                                                        .....................................

       Ing. Josef Macek                                                              Jan Malivánek  

 

 

 

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.