Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 3/2018

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 3/2018

22.6.2018, Hana Marková

konaného 20.6.2018 ve velké zasedací místnosti

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 3/2018
konaného dne 20. 6. 2018

 

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.30 hodin.
Přítomno 12 zastupitelů, nepřítomni 3 zastupitelé – dle prezenční listiny.
V 17:36 přišel zastupitel Jan Marek, dále přítomno 13 zastupitelů

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu

Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu Hanu Markovou ověřovatele Ing. Josefa Macka a Jana Malivánka.

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva Vojnův Městec dle návrhu

Hlasování: pro 12 proti 0, zdrž. 0

V 17:36 přišel zastupitel Jan Marek

 
2)Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Místostarosta projednal zápis a usnesení ze zasedání  zastupitelstva konaného dne 18. 4. 2018. K zápisu a usnesení nebyly vzneseny připomínky a byl uzavřen

 

 
3) Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva

Místostarosta podal zprávu o činnosti rady městyse ze schůzí konaných 23. 5. 2018  a  13. 6. 2018. K jednání rady, zápisům a usnesením nebyly vzneseny připomínky a tyto byl uzavřeny bez přenesení úkolů.

 
4) Rozpočtové opatření č. 3/2018


Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018

Hlasování: pro 13,  proti 0, zdrž. 0

 
5) Zpráva o průběhu a přípravě akcí rok 2018
Zkapacitnění vodovodu Vojnův Městec – vyřízeno územní rozhodnutí. Ing. Pravec pracuje na projektu pro stavební povolení.
Cyklostezky – po jednání mezi Subregionem Velké Dářko a CHKO Žďárské vrchy, kde nám Ing. Havelka sdělil, že CHKO nepovolí asfaltový povrch cyklostezek v jejich úseku, budeme řešit další postup.
Revitalizace rybníků V Občinách a Závlaha a vybudování nového rybníku s názvem ,,Prostřední“ – máme vyřízeno územní rozhodnutí. Firma EGRANT připravuje žádost o dotaci a rada vybrala zhotovitele projektu pro stavební řízení.  
Víceúčelové hřiště u sokolovny – projektant Ing. Ježek upravil projekt a vyřizuje vyjádření ke stavebnímu povolení. S TJ Jiskra jsme provedli převod pozemků na základě darovací smlouvy.
Cyklistická odpočívka u rybníku Šišmák - dostali jsme dotaci z grantového programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018 na vybudování odpočívky pro cyklisty u cyklostezky ke Krucemburku u rybníku Šišmák. Umístíme zde altánek s posezením, herní prvky, stojan na kola
a odpadkový koš. Celková investice bude cca 216 000,- Kč a podíl městyse bude 50%. Rada schválila smlouvu o dotaci a pověřila starostu objednáním prvků.
Opravy místních komunikací - Po zimním období jsme na místních komunikacích opravili mnoho výtluků a částí komunikací po opravách vodovodních poruch. Připravili jsme žádost o dotaci z POVV na další opravy cest, oslovíme firmu COLAS.
Nasvícení sochy Sv. Jana Nepomuckého – Akce je dokončena, socha byla vysvěcena. 4. června jsme si v Kamenici nad Lipou převzali cenu za 2. místo v anketě Zlatá jeřabina – Kulturní počin roku 2017, která kromě věcného daru obsahuje i finanční dar 20 000,- Kč. Finance budou použity na vybudování oplocení sochy kovaným řetězem a kamennými sloupky.

Protipovodňová opatření městyse Vojnův Městec – pořízení nového veřejného rozhlasu - Obdrželi jsme dotaci z Evropské unie, Fondu udržitelnosti, Operačního programu Životního prostředí ve výši 1 087 643, 90 Kč. Vysoutěžená cena je 1 057 300,- Kč bez DPH a vybraným dodavatelem je firma JD Rozhlasy s.r.o. 

 

 
Zprávy výborů
Předsedkyně finančního výboru Eliška Ročárková přednesla zprávu o činnosti finančního výboru a provedené kontrole pokladní hotovosti a pokladních dokladů Úřadu městyse Vojnův Městec.

 
7) Různé, diskuze
a) Stížnost na chod školy – anonym

Starosta seznámil zastupitele s anonymní stížností předanou zastupitelstvu městyse Krajským úřadem Kraje Vysočina, kde se mimo jiné i uvádí, že starosta neřešil ústní stížnosti. Anonymní pisatel neuvádí pravdu, se stížností na úřad nikdo nepřišel. Bylo svoláno jednání školské rady, která se k celé věci vyjádřila s tím, že také žádné podání a stížnosti nezaznamenala, ale přesto navrhla svolat schůzku rodičů žáků navštěvujících naši základní školu, vedení městyse a zástupců školy. Na schůzce,  která se uskutečnila v úterý v 18.00 hod. na radnici a zúčastnilo se ji asi 35 rodičů, vyjádřili svoji nespokojenost s komunikací paní ředitelky, výměnou personálu a provozní dobou družiny jedni rodiče, naopak ostatní projevili naprostou spokojenost.
Z diskuze zastupitelů a přítomných občanů vyplynulo doporučení pro vedení ZŠ svolat další schůzku rodičů, tentokrát v budově školy, na které se všichni rodiče budou moci vyjádřit ke všemu, s čím jsou nespokojeni.
Zastupitelstvo bere informaci o podaném anonymu na vědomí.

b) Umístění reklamního billboardu na zatravněnou plochu před budovu sokolovny

Starosta po diskuzi zastupitelů, přítomným občanů a zástupce žadatele o umístění billboardu navrhl usnesení

Usnesení
Zastupitelstvo městyse neschvaluje stavební záměr umístění billboardu na pozemku p. č. 272 před budovou sokolovny

Hlasování: pro 6, proti 5, zdrž. 2
Usnesení nebylo schváleno

 

c) Umístění billboardu na boční stěnu garáže domu č.p. 260

Starosta po diskuzi zastupitelů, přítomným občanů a zástupce žadatele o umístění billboardu navrhl usnesení


Usnesení
Zastupitelstvo neschvaluje umístění reklamního billboardu na  boční stěně garáže domu č.p. 260.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrž. 7
Usnesení nebylo schváleno

d) Starosta pozval zastupitele na připravované akce – VeDa FEST – 30.6. Karlov,  Městecká pouť s tradičním bohatým programem 13. – 15. 7. 2018

 

e) Výběrové řízení na veřejnou zakázku Protipovodňová opatření městyse Vojnův Městec
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku Protipovodňová opatření městyse Vojnův Městec. Jako nejvhodnější dodavatel byla vybrána obchodní firma JD Rozhlasy s.r.o., Vigantice 196, 756 61 Vigantice za nabídkovou cenu 1 057 300,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.

                                                                              Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž.
8) Závěr

Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní účast při jednání a zastupitelstvo v 19:21 hodin ukončil.


                                  ..................................                                           .......................................

 

                               Karel Malivánek                                                        Mgr. Karel Rykr

                                      starosta                                                                   místostarosta

 

Ověřovatelé zápisu:

 

                   ….................................                                                      .....................................

                            Ing. Josef Macek                                                             Jan Malivánek

 

 

 

 

 

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.