Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 4/2018

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 4/2018

13.9.2018, Hana Marková

konaného 5.9.2018

 

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 4/2018
konaného dne 5. 9. 2018

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.30 hodin.
Přítomno 10 zastupitelů, nepřítomno 5 zastupitelů – dle prezenční listiny.

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu
Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu Hanu Markovou ověřovatele Jana Marka a Elišku Ročárkovou.  
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva Vojnův Městec dle návrh
Hlasování: pro 10 proti 0, zdrž. 0
 
2) Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
Místostarosta projednal zápis a usnesení ze zasedání  zastupitelstva konaného dne 20. 6. 2018. K zápisu a usnesení nebyly vzneseny připomínky a byl uzavřen

3) Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva
 Místostarosta podal zprávu o činnosti rady městyse ze schůzí konaných 26. 7. 2018 a 16. 8. 2018. K jednání rady, zápisům a usnesením nebyly vzneseny připomínky a tyto byl uzavřeny bez přenesení úkolů.

4) Rozpočtové opatření č. 7/2018
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018
Hlasování: pro 10 proti 0, zdrž. 0
 
5) Záměr na prodej nemovitosti č. 5/2018
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 566/27 – orná půda o výměře 765 m2 pro manžele xxxxxxx a  xxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxx za cenu 100,- Kč
za 1 m2. Kupní cena v celkové výši 76 500,- Kč byla uhrazena zálohou po podpisu Smlouvy
o budoucí kupní smlouvě a smlouvě o zřízení budoucího předkupního práva. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. 
Hlasování: pro 9 proti 0, zdrž. 1
 
6) Zrušení Svazku obecních lesů Přibyslav
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje zrušení Svazku obecních lesů Přibyslav.
Hlasování: pro 10 proti 0, zdrž. 0

 
7) Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Městyse Vojnův Městec
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Městyse Vojnův Městec uzavřený mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27 a Velké Dářko s.r.o., Škrdlovice 240
Hlasování: pro 10 proti 0, zdrž. 0
 
8) Plán rozvoje sportu 2018-2024
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje Plán rozvoje sportu 2018-2024
Hlasování: pro 10 proti 0, zdrž. 0   
      
9) Zpráva o průběhu a přípravě akcí v roce 2018
Zkapacitnění vodovodu Vojnův Městec – vyřízeno územní rozhodnutí. Ing. Pravec pracuje
na projektu pro stavební povolení. Do konce roku provedeme výběrové řízení na dodavatele stavby
a poté budeme žádat o dotaci.
Cyklostezky – navrhli jsme úpravu trasy, abychom vyhověli požadavkům AOPK. Čekáme na jejich předběžné vyjádření, následně dojde k úpravě projektu.
Revitalizace rybníků V Občinách a Závlaha a vybudování nového rybníku s názvem ,,Prostřední“ – máme vyřízeno územní rozhodnutí. Firma EGRANT připravuje žádost o dotaci a rada bude, na svém jednání 13. září, vybírat zhotovitele stavebních prací.
Víceúčelové hřiště u sokolovny – projektant Ing. Ježek upravil projekt a vyřizuje vyjádření ke stavebnímu povolení. S TJ Jiskra jsme provedli převod pozemků na základě darovací smlouvy. Rýsují se nové dotace na sportoviště, zkusíme znovu požádat, jakmile budou vypsány.
Cyklistická odpočívka u rybníku Šišmák – máme objednány herní prvky a mobiliář z akátového dřeva u firmy Tomovy parky a čekáme na dodání. Firma Matějka provede výkopové a terénní práce.
Opravy místních komunikací -  Připravili jsme dotaci z POVV a oslovili firmu COLAS, která provede opravu komunikace vedoucí od nové ulice směrem k panu xxxxxx a další drobné opravy
na místních komunikacích.
Protipovodňová opatření městyse Vojnův Městec – pořízení nového veřejného rozhlasu. - Obdrželi jsme dotaci z Evropské unie, Fondu udržitelnosti, Operačního programu Životního prostředí ve výši 1 087 643, 90 Kč. Vysoutěžená cena je 1 057 300,- Kč a dodavatelem je firma JD Rozhlasy s.r.o.  Firma každým dnem zahájí práce.
Dopravní automobil pro JSDH Vojnův Městec – obdrželi jsme dotaci na pořízení DA pro JSDH
ve výši 1 197 000,- z evropské unie a náš podíl je necelých 63 000,- Kč.  Budeme zadávat výběrové řízení na dodavatele.
 
10) Různé, diskuze
Starosta pozval zastupitele na kulturní akce, které se budou konat do konce volebního období: 26. 9. 2018 od 17:00 Beseda se Zdeňkem Troškou a 30. 9. od 16:00 Koncert dechové hudby Zelenohorští muzikanti – 100 let republiky a vyzval je k aktivnímu zapojení se do organizace.

 
11) Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní účast při jednání a zastupitelstvo v 18:43 hodin ukončil.


 
                            ..................................                                           .........................................

 

                               Karel Malivánek                                                        Mgr. Karel Rykr

                                     starosta                                                                  místostarosta

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

                   ….................................                                                      .....................................

                            Jan Marek                                                                    Eliška Ročárková

 

 

 

 

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.