Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 6/2018

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 6/2018

17.12.2018, Martin Havlíček

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 6/2018
konaného dne 11. prosince 2018

 

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17:00 hodin
Přítomno 13 zastupitelů, nepřítomni 2 zastupitelé – dle prezenční listiny. 
V 17: 08 přišel zastupitel MUDr. František Trávníček, dále přítomno 14 zastupitelů

 

1.       Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu

Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu Hanu Markovou a ověřovatele Petru Jarošovou a Ing. Lukáše Kafku


Zastupitel Karel Malivánek vznesl připomínku k navrženému programu ve znění: „Nesouhlasím se zařazením bodu č. 6 Rozpočet pro rok 2019 a bodu č. 7 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2022 z důvodu nezveřejnění návrhu rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na webových stránkách městyse v zákonné lhůtě. Dokumenty byly zveřejněny jako Návrh závěrečného účtu – zpráva
o hospodaření za rok 2018.“

Na připomínku reagoval starosta Ing. Macek, že se jedná pouze o administrativní pochybení, MUDr. Machala požadoval ukázat na projekčním plátně webovou stránku městyse a uvedl, že dokumenty jsou zveřejněny, pouze jsou hůře dohledatelné.

 

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva Vojnův Městec dle návrhu

Hlasování: pro 12, proti 1, zdrž. 0

 

V 17: 08 přišel zastupitel MUDr. František Trávníček

 

2.       Jednací řád zastupitelstva městyse Vojnův Městec

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje jednací řád zastupitelstva městyse Vojnův Městec

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

 

3.       Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Místostarosta projednal zápis a usnesení ze zasedání  zastupitelstva konaného dne
 5. 9. 2018 a 2. 11. 2018. K zápisům a usnesením nebyly vzneseny připomínky a byly uzavřeny.

 

4.       Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva

Místostarosta podal zprávu o činnosti rady městyse ze schůzí konaných 13.9., 27.9., 18.10., 25.10., 13.11. a 26.11. Po diskuzi nebyly k jednáním rady zápisům
a usnesením vzneseny další připomínky a tyto byly uzavřeny bez přenesení úkolů.

 

5.       Rozpočtové opatření 14/2018
 

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 14/2018

                                                                              Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

6.       Rozpočet pro rok 2019

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet pro rok 2019. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný ve výši 12 441 004,- Kč.

Zastupitelstvo stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být příkazcem operace překročen stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2019. V rámci paragrafů se však změna v jednotlivých položkách rozpočtu povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky 323/2002 Sb. je v kompetenci správce rozpočtu (účetní městyse) po schválení starostou městyse.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž.1

Zastupitel Karel Malivánek vznesl požadovat na zapsání svého vyjádření do zápisu. Ve vyjádření uvedl: „ Upozorňuji občany, že nové zastupitelstvo navýšilo výdaje rozpočtu na paragrafu zastupitelstva výrazným zvýšením odměn o více než 300 000,- Kč.“


Zastupitel MUDr. František Trávníček také vznes požadavek na zapsání svého vyjádření do zápisu. Ve vyjádření uvedl: „Věřím, že nové vedení obce bude pracovat lépe než to předchozí, proto ta výše odměn.“

7.       Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 – 2022

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období let 2018 - 2022

 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž.1

 

8.       Delegování a návrh k zastupování městyse do volených orgánů podílnických

organizací s účastí městyse Vojnův Městec

 

a) Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje delegování Mgr. Karla Rykra v souladu s § 84, písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění k zastupování městyse na členských schůzích Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi a dále deleguje Mgr. Karla Rykra pro zastupování ve volených orgánech.

Hlasování: pro 12, proti 1, zdrž.1

 

b)    Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje delegování místostarosty městyse Martina Havlíčka v souladu s § 84, písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění k zastupování městyse na valných hromadách a ve volených orgánech Velké Dářko s.r.o., Škrdlovice 240.

Hlasování: pro 12, proti 1, zdrž.1

 

c)     Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje delegování místostarosty Martina Havlíčka v souladu
s § 84, písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění k zastupování městyse v Subregionu Velké Dářko, dále deleguje Martina Havlíčka pro zastupování ve volených orgánech Subregionu Velké Dářko

Hlasování: pro 12, proti 1, zdrž.1

 

d)    Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje delegování místostarosty Martina Havlíčka v souladu
s § 84, písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění k zastupování městyse ve Sdružení obcí Vysočiny, Matky Boží 1182/9, 586 01  Jihlava

 

Hlasování: pro 12, proti 1, zdrž.1

 

9.       Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2019

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 1/2019 mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27 a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Vojnův Městec, Vojnův Městec 247 na poskytnutí dotace ve výši 110 000,- Kč k financování nutných výdajů na provoz místní sokolovny.
                                                                                      Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

10.    Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2019

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 2/2019 mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27 a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Vojnův Městec, Vojnův Městec 247 na poskytnutí dotace ve výši 176 400,- Kč k financování splátek úvěru
u Komerční banky                                                                                              

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

11.    Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2019

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 3/2019 mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27 a Římskokatolickou farností Krucemburk, Náměstí Jana Zrzavého 17, Krucemburk na poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč na financování nutných výdajů na údržbu kostela sv. Ondřeje ve Vojnově Městci  
                     

Hlasování: pro 14 , proti 0, zdrž.0

12.    Smlouva o poskytnutí dotace č. 4/2019

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 4/2019 mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27 a SH ČMS  - Sbor dobrovolných hasičů Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, na poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč na dofinancování nákladů na pořízení slavnostního praporu SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů ve Vojnově Městci


Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

13.    Obecně závazná vyhláška Městyse Vojnův Městec č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku Městyse Vojnův Městec č. 1/2018
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Sazba poplatku se stanovuje na 600,- Kč za trvale žijícího občana a 600,- Kč za rekreační objekt, doba splatnosti poplatku je nejdéle do 30. 9. 2019.


Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

 

 

14.    Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2019

a)   Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje cenu za odběr pitné vody z místního vodovodu pro trvale žijící občany 34,- Kč za 1 m3 a cenu stočného ve výši 25,- Kč za 1m3. Rozdíl v ceně mezi schválenou cenou stočného a skutečnými náklady bude městys dotovat z rozpočtu.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

b)   Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje cenu za odběr pitné vody z místního vodovodu pro podnikatele se sídlem provozovny ve Vojnově Městci 34,- Kč za 1 m3 a cenu stočného ve výši 29,- Kč za 1m3. Rozdíl v ceně mezi schválenou cenou stočného a skutečnými náklady bude městys dotovat z rozpočtu.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

c)    Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje cenu za odběr pitné vody z místního vodovodu pro majitele rekreačních objektů 34,- Kč za 1 m3 a cenu stočného ve výši 36,- Kč za 1m3.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

 

15.    Smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem Biocentrum Občiny

 

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem Biocentrum Občiny uzavřenou mezi společností HYDRO & KOV, Rybářská 801,
379 01 Třeboň a městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01  Žďár nad Sázavou.

Hlasování: pro  14, proti 0, zdrž.0

 

16.    Stanovení zástupce pro pořízení Změny č. 1 Územního plánu a projednání

Zprávy o uplatňování ÚP městyse Vojnův Městec

 

Usnesení

Zastupitelstvo schvaluje Martina Havlíčka zástupcem pro pořízení
Změny č. 1 Územního plánu a projednání Zprávy o uplatňování ÚP městyse
Vojnův Městec

 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

 

 

17.    Povodňový plán Městyse Vojnův Městec

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje Povodňový plán Městyse Vojnův Městec.

 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

 

18.    Schválení členského příspěvku DSO Subregion Velké Dářko na rok 2019


Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje členský příspěvek DSO Subregion Velké Dářko na rok 2019
ve výši 75,- Kč na obyvatele a rok

Hlasování: pro  13, proti 0, zdrž.1

 

19.    Smlouva o centralizovaném zadávání

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání uzavřenou mezi Dobrovolným svazkem obcí Velké Dářko, Škrdlovice 48, 591 01 Žďár nad Sázavou a Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01  Žďár nad Sázavou.

                                                                                   Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

 

 

20.    Zpráva o průběhu a přípravě akcí rok 2017 – 2018

Biocentrum Občiny – firma EGRANT připravuje žádost o dotaci. Projekt byl z důvodu získání dotací rozdělen na dvě části. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby
a nyní se čeká na výsledek dotačního řízení. V případě získání dotace je plánováno
zahájení prací na rok 2019.
Víceúčelové hřiště u sokolovny – předpokládá se kompletní přepracování projektu, na jehož základě bude žádáno o dotaci.
Zkapacitnění vodovodu Vojnův Městec – vyřízeno územní rozhodnutí. Připravuje se
žádost o dotaci. V případě kladného výsledku dotačního řízení by stavba mohla začít koncem příštího roku. Celkové náklady se odhadují na cca 45 000 000,- Kč.  
Dopravní automobil pro JSDH Vojnův Městec – proběhlo výběrové řízení na
dodavatele automobilu, které bylo zrušeno z důvodu nevyhovujících podaných nabídek.
Výběrové řízení bude vypsáno znovu.
Opravy místních komunikací -  jedná se o každoroční významnou investici, počítá se
i s případným zbudováním dalšího chodníku. Opravy cest bude nutno v následujícím období plánovat v souladu s pracemi na výstavbě vodovodu.
Budova úřadu – je třeba řešit půdní vestavbu a špatný technický stav střechy. V případě tak velkého stavebního zásahu do budovy se také nabízí možnost rekonstrukce
sociálního zařízení a zázemí. Připravíme projekt a případnou žádost o dotace.

 

21.    Zpráva výborů

Předseda finančního výboru informoval o provedené veřejnosprávní kontrole v základní a mateřské škole.
Předsedkyně kontrolního výboru informovala o provedené kontrole kontrolního výboru.

 

22.    Různé, diskuze

 

a)  Schválení dalších pracovních poměrů zastupitelů

Byly podány tři návrhy usnesení, o návrzích bylo hlasováno v pořadí podání.

 

Starosta Ing. Josef Macek navrhl usnesení:

1) Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje dohodu o pracovní činnosti uzavřenou mezi Městysem Vojnův Městec a zastupitelkou Mgr. Valerií Rychlíčkovou pro výkon práce kronikářky za dohodnutou odměnu 1500,- Kč a dohodu o pracovní činnosti uzavřenou mezi Městysem Vojnův Městec  a zastupitelkou Miroslavou Zvolánkovou pro výkon práce knihovnice za dohodnutou odměnu 1500,- Kč.

Hlasování: pro 3, proti 4, zdrž.7

  Usnesení nebylo přijato

Zastupitel Karel Malivánek navrhl usnesení:

2) Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje dohodu o pracovní činnosti uzavřenou mezi Městysem Vojnův Městec a zastupitelkou Mgr. Valerií Rychlíčkovou pro výkon práce kronikářky za dohodnutou odměnu 2500,- Kč a dohodu o pracovní činnosti uzavřenou mezi Městysem Vojnův Městec a zastupitelkou Miroslavou Zvolánkovou pro výkon práce knihovnice za dohodnutou odměnu 2500,- Kč.

Hlasování: pro 5, proti 1, zdrž.8

Usnesení nebylo přijato

              
                Místostarosta Martin Havlíček navrhl usnesení: 

3) Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje dohodu o pracovní činnosti uzavřenou mezi Městysem Vojnův Městec a zastupitelkou Mgr. Valerií Rychlíčkovou pro výkon práce kronikářky za dohodnutou odměnu 2000,- Kč a dohodu o pracovní činnosti uzavřenou mezi Městysem Vojnův Městec a zastupitelkou Miroslavou Zvolánkovou pro výkon práce knihovnice za dohodnutou odměnu 2000,- Kč.

 

Hlasování: pro 13,  proti 0, zdrž.1

 

b)    Pověření rady ke konečným úpravám rozpočtu k 31. 12. 2018

Usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje radu ke konečným úpravám rozpočtu k 31. 12. 2018


Hlasování: pro 14, proti 0 zdrž.0

c)     Pozvánky na kulturní akce
Zastupitel Mgr. Karel Rykr pozval zastupitele na Česko zpívá koledy 12. 12. 2017 od 18:00 a na vánoční koncert sboru Poslední šance a Zvonky, který se koná v neděli 16. prosince v kostele v 15:00 a na půlnoční mši, která se koná 24.12 ve 20:00 hodin.

 

d)    Termíny konání zasedání zastupitelstva v roce 2019
Starosta sdělil zastupitelům termíny konání zasedání zastupitelstva v roce 2019. Zasedání se budou konat: 19. února, 25. dubna, 20. června, 17. září a 10. prosince.

 

23.      Závěr

Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní účast při jednání, popřál jim hodně štěstí a zdraví do nového roku a zastupitelstvo v 19:25 hodin ukončil.

 

 

 

 

 


            ..................................                                           .......................................

 

  Ing. Josef Macek                                                      Martin Havlíček

                       starosta                                                               místostarosta

 

 

 

 

            Ověřovatelé zápisu:

 

            .................................                                              .....................................

               Petra Jarošová                                                            Ing. Lukáš Kafka

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.