Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis č. 1/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec

Zápis č. 1/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec

7.3.2006, Helena Vaníčková

Konaného dne 27.2.2006. Zápis má odstraněny některé osobní údaje, kompletní text je uložen na OÚ.

Zápis č. 1/2006
z řádného zasedání zastupitelstva obce V. Městec konaného  dne 27.2.2006

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hod.
Počet přítomných členů zastupitelstva: 12

1. Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku zápisu p. H.V.
                                                         Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0
    Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu:
    p. Ing.M.S. a p. M.Š.
                                                         Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0
    Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.
                                                         Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

2. Paní E. R.  projednala zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.12.2005, ke  kterému nebylo vzneseno připomínek a byl uzavřen.

3. Zprávu o činnosti rady přednesla členka rady pí. E.R. za období od 
posledního jednání zastupitelstva do dnešního jednání
zastupitelstva. K zápisům č.1/2006 a č. 2/2006,  po doplnění zprávy starostou obce nebyly ze strany zastupitelů připomínky.
V 17.30 hod. se dostavil na zastupitelstvo místostarosta p. K. M.

4. Hospodaření obce V.Městec  k 31.1.2006 
Starosta seznámil přítomné s hospodařením obce k 31.1.2006. Příjmy za toto období byly  481 703 Kč,  výdaje 470 289 Kč. Do výdajů se promítly platby závazků z roku 2005  za výstavbu  ZTV 26RD. Dále ve výdajích se promítá značná finanční náročnost na zimní údržbu v obci. Náklady za období od prvního napadlého sněhu do dnešního jednání 
zastupitelstva činí cca 100 000 Kč. Zvýšené náklady bude nutno řešit rozpočtovým opatřením v dalším období. 
K zimní údržbě zastupitelé p. K.P. a p. Ing. Z. Ř. vznesli připomínky. 
Kdy zastupitel p. K.P. navrhuje vydat vyhlášku obce ke zbavení povinnosti vlastníka nemovitosti, která sousedí s místní komunikaci, k odpovědnosti za škody jejichž příčinou by byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, např. neodklizeným sněhem a případně náledím. Na tento návrh starosta reagoval tak, že není možné vydat obecně závaznou vyhlášku v rozporu se zákonem. V této souvislosti bude vyvoláno jednání se Správou a údržbou silnic Žďár nad S. k zajištění ohleduplnějšího vyhrnování sněhu ze silnic, vzhledem k chodníkům a nemovitostem občanů V.Městce. Zastupitel p.Ing. Ř. 
navrhoval odvoz vyhrnutého sněhu ze silnic mimo obec. Tato záležitost bude taktéž předmětem jednání se Správou a údržbou silnic Žďár nad S.

5. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Vojnův Městec
Paní H.V. přednesla zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ V.Městec za rok 2005, seznámila zastupitelstvo  s čerpáním a stavy na účtech a fondech příspěvkových organizací.
Hospodaření ZŠ V.Městec za rok 2005 skončilo s hospodářským výsledkem ve výši  +19  636,51 Kč.
Hospodaření MŠ V.Městec za rok 2005 skončilo s hospodářským výsledkem ve výši + 4 928,29. 
Po diskusi zastupitelstvo rozhodlo o ponechání hospodářských výsledků v příspěvkových organizacích,  s cíleným určením použití  hospodářského výsledku k financování 
rekonstrukce případně oprav budov   lasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

6. Výpočet výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výpočet výše místního poplatku za rok 2005 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle čl. 5, odst. 1 obecně závazné vyhlášky Obce Vojnův Městec č. 
7/2003. Celkové náklady na likvidaci odpadu včetně tříděného odpadu za rok 2005 byly 450,50.
Zastupitelstvo nejednalo o změně poplatku na likvidaci odpadů pro rok 2006, poplatek zůstává ve stejné výši a za stejných podmínek tj. 300 Kč na l trvale žijícího občana a rekreační dům.
                                                        Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0
7. Inventarizace majetku obce V.Městec k 31.12.2005
Předseda finančního výboru p.Ing. M.S. přednesl zprávu o provedené inventarizaci majetku obce V.Městec k 31.12.2005. Zpráva obsahovala postup provedení inventarizace, dle jednotlivého členění, kdy celkový majetek obce k 31.12.2005 činí 48 947 975,59 Kč. 
Dle prohlášení inventarizační komise nebylo shledáno rozdílů mezi účetním a skutečným stavem majetku. Zastupitelstvo schvaluje postup a výsledek inventarizace k 31.12.2005.
                                                      Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0
8. Obecně prospěšná společnost
Starosta podal informaci o záměru založení obecně prospěšné společnosti s názvem Havlíčkův kraj o.p.s., se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou,  kdy podmínkou založení o.p.s. je vytvoření homogenního území, navzájem katastrálně propojeného s počtem min. 10 000 obyvatel, za účelem čerpání finan.prostředků po dobu 6 
let z programu LEADER ČR. Zakladatelé o.p.s.,  Město Ždírec n.D., Město Přibyslav, Obec Krucemburk, Obec V.Městec, Obec H.Borová, Obec Modlíkov, Zemědělská a.s. Krucemburk, a.s., TJ Spartak Staré Ransko, TJ Jiskra V.Městec, Kulturní zařízení města Přibyslav, fa Unterdorfský  Modlíkov a NO Havlíčkova Borová. 
Zastupitelstvo projednalo a souhlasí se založením obecně prospěšné společnosti s názvem Havlíčkův kraj, o.p.s.
Zastupitelstvo projednalo a souhlasí se zakladatelskou smlouvu o.p.s. Havlíčkův kraj a do správní rady navrhlo starostu obce V.Městec p.Ing. J. M. Dále souhlasí s vložením majetkového vkladu ve
výši 2 000 Kč.
                                                         Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0
9.  Průběh a příprava akcí pro rok 2006 
Ve zprávě starosta seznámil zastupitelstvo s připravovanými akcemi,  intenzivně se pracuje na zajištění finan. prostředků pro výstavbu oddělené kanalizace a ČOV včetně geometrického zaměření uliční čáry, jako výchozího materiálu pro výstavbu kanalizace.
Dále je uvažováno s rekonstrukcí budovy zdravotního střediska včetně zbudování bytu pro nízkopříjmové obyvatele s velikostí do 60m2 podlahové plochy. Z programu obnovy venkova bylo požádáno o dotaci na výměnu otvorů (oken,dveří) v budově zdr.střediska v objemu dodávky cca 300 000 Kč. 
Zbudování autobusové zastávky na horním konci obce  je projektově připraveno, do konce měsíce března 2006 bude řešena žádost o finanč. dotaci ze SF dopravní infrastruktury, projektové náklady dosahují  1,4 mil. Kč. V roce 2005 začala příprava programu Partnerství pro Vysočinu, regionální operační
program pro rozvoj v letech 2007-2013. Obec Vojnův Městec podala náměty pro vznik nového operačního programu ve spolupráci se Subregionem Velké Dářko a městem Žďár nad S. , tyto náměty se v současné době  zpracovávají do projektové podoby. 
Pro opravu pomníku padlých na náměstí bylo požádáno o dotaci z Ministerstva obrany, po přidělení dotace bude započato s generální opravou pomníku. 
V letošním roce se předpokládá s pokračováním výměny oken v budově MŠ v objemu cca 100 000 Kč. 
Trvale se připravuje rekonstrukce vodního díla a potoka pod N.Hutí.

10. Prodej a směna majetku ve vlastnictví obce 
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s prodejem pozemku par.č. KN 429 o výměře 104 m2 zastavěná plocha a pozemku par.č. 569/14, o výměře 806 m2 trvalý travní porost 
paní Z. L., V.Městec 344  a panu M. H. V.Městec 344 za cenu 70Kč/m2.
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s prodejem pozemku par.č. KN 424 o výměře 144 m2 zastavěná plocha, par.č. 569/9 o výměře 772 m2, TTP a par.č. 569/12 o výměře 11 m2, TTP manželům J.a A. J. VM 341 za cenu 70Kč/m2.
                                                         Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž.0
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s prodejem pozemku par.č. par.č. 1546/15 o výměře 12 m2 zastavěná plocha paní J.N., V.Městec 146 za cenu 15 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s prodejem pozemku par.č. 566/16 o výměře 808 manželům R. a O. Š., ZR za cenu 70 Kč/m2.
                                                        Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek par.č. 566/14 o výměře 1182 m2 orná půda manželům M. a K. H.V.Městec č. 228 za cenu 70 Kč/m2.
                                                         Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž.0
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví podílnických obcí LDO Přibyslav par.č. 45 o výměře 2158 m2 v k.ú. Staré Ransko a par.č. 307/4 o výměře 7375 v k.ú. Staré Ransko ve vlastnictví pana I.G., Ždírec nad D. 
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje prodej koupi 1/711 nemovitostí dle přílohy č. 1 ve vlastnictví města Chotěboř za dohodnutou kupní cenu 71 Kč pro podílnické obce LDO Přibyslav.
                                                        Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje smlouvu č. 38/01/2006 o zřízení věcného břemena mezi Obcí Vojnův Městec a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na par.č. 566/7, par.č. 566/15 a par.č. 566/20 orná půda v k.ú. Vojnův Městec za účelem uložení kabelového vedení nízkého napětí pro lokalitu 26RD za jednorázovou úhradou ve výši 
500 Kč. 
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje smlouvu č. 152/01/2006 o zřízení věcného břemena mezi Obcí Vojnův Městec a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na par.č. 566/22 ostatní plocha a  par.č. 569/11 TTP v k.ú. Vojnův Městec za účelem uložení kabelového vedení nízkého napětí včetně pojistkových skříní pro lokalitu 26RD za 
jednorázovou úhradu ve výši 1 000 Kč.
                                                        Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0
11. Spisový a skartační řád obce Vojnův Městec
Zastupitelstvo obce projednalo na základě aktualizace platných zákonů a schvaluje  spisový a skartační řád obce V.Městec s platností od 1.3.2006. Současný spisový a skartační řád ze dne 20.1.2003 pozbývá platnosti.
                                                        Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

12. Městys Vojnův Městec
Starosta podal informaci o schválení novely zákona č. 128/2000Sb. o obcích, kde mimo jiné se obnovuje titul městys. Pro navrácení titulu městys mohou požádat obce, které toto označení nesly před vznikem národních výborů před r. 1954. Po schválení senátem a podpisem presidentem republiky ČR,  zákon vejde v platnost od 1.7.2006 a tím dojde k uznání nezpochybnitelného práva vydobytého předky a posílí hrdost občanů na svoji obec.

13. Různé
Starosta podal informaci o přípravě a harmonogramu III. obecního plesu. 
Místostarosta p.K.M. podal námět k vyhrnutí sněhu na horní autobusové zastávce a tím zajistit bezpečnost nastupujících občanů. Starosta odpověděl, že bude řešeno v rámci zimní údržby obce tak jako zajištění průchodnosti ulice z náměstí směrem k městeckému 
potoku. 
Na dotaz p. J. k časové realizaci kanalizaci a ČOV starosta odpověděl, že přípravě této akce se intenzivně pracuje včetně zajištění finančních prostředků. 
Předpokládaný termín zahájení je rok 2007. 
Na dotaz zastupitelů k dříve prováděné údržbě chodníků starosta odpověděl, že sněhová fréza v současné době je na opravě. Firma Mounfould zajišťuje náhradní díly. 
V diskusi vystoupil zastupitel p.ing. Z.Ř., ve které se informativně zmínil o možnosti řešení finanč. prostředků z EU prostřednictví RRA Jihlava. Kdy starosta odpověděl, že obec prostřednictvím členství v této organizaci a na základě zpracovaného rozvoje mikroregionu Subregion Velké Dářko  mnohé akce připravuje. 
V různém starosta podal informaci o velké sněhové pokrývce a silném zatížení objektů, je povinností majitelů ve vlastním zájmu  tyto záležitosti řešit. Na silné přetížení silnou zledovatělou vrstvou sněhu došlo k propadnutí střech na třech objektech, je problematické 
řešení u jednoho objektu, který nemá majitele V.Městec č. 110. 
Na námět zastupitele p.J. K. o vybudování autobusové čekárny proti budově OÚ starosta reagoval tím, že takovéto objekty je nutno připravovat po náležitém architektonickém řešení a také po upřednostnění již připravených akcí. 
Zastupitel p.Ing. Ř. z důvodu zvýšení své informovanosti o činnosti zastupitelstva obce,  navrhl ke zvážení změnu organizace obce směřující ke zrušení rady obce. Po krátké diskusi k této záležitosti nevyplynul důvod se touto záležitostí zabývat,  naopak byla 
vyslovena snaha udržet větší počet členů zastupitelstva a tím umožnit širšímu počtu zastupitelů rozhodovat o obecních záležitostech.

14. Starosta v 19.15 hod ukončil zasedání zastupitelstva a poděkoval přítomným za aktivní účast. 

      Ing. Josef Macek                Karel Malivánek
           Starosta        místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
        
      Ing. Milan Stránský       Miroslav Šimák

Usnesení č. 1/2006
z řádného zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec konaného dne 27.2.2006
I.  S c h v a l u j e
1) Zapisovatelku paní H.V.
2) Ověřovatele zápisu p.Ing.M.S.  a p.M.Š.
3) Program jednání zastupitelstva navržený starostou
4) Určení použití hospodářského  výsledku ZŠ k financování rekonstrukce a oprav budovy ZŠ
5) Určení použití hospodářského  výsledku MŠ k financování rekonstrukce a oprav budovy MŠ
6) Výpočet místního poplatku za rok 2005 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle čl. 5, odst. 1 obecně závazné vyhlášky Obce V.Městec č. 7/2003
7) Inventarizaci majetku obce V.Městec k 31.12.2005
8) Založení obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s.
a)V souladu s § 84 odst. (2) zákona č. 128/2000Sb. o obcích založení obecně prospěšné společnosti s názvem Havlíčkův kraj, o.p.s., se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou
b) zakladatelskou smlouvy obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj v předloženém znění
c) navrhlo do správní rady o.p.s. starostu obce p.Ing.J. M.
d) v souladu s § 85 zákona č. 128/2000Sb. o obcích vložení majetkového vkladu ve výši 2 000 Kč do právnické osoby Havlíčkův kraj, o.p.s. 
9)  a) s prodejem pozemku par.č. KN 429 o výměře 
104 m2 zastavěná plocha a pozemku par.č. 569/14, o výměře 806 m2 trvalý travní porost paní Z. L., V.Městec 344  a panu M. H. VM 344 za cenu 70Kč/m2
b) s prodejem pozemku par.č. KN 424 o výměře 144 m2 zastavěná plocha, par.č. 569/9 o výměře 772 m2, TTP a par.č. 569/12 o výměře 11 m2, TTP manželům J. a A. J., VM 341 za cenu 70Kč/m2
c) s prodejem pozemku par.č. par.č. 1546/15 o výměře 12 m2 zastavěná plocha paní J. N., V.Městec 146 za cenu 15 Kč/m2
d) s prodejem pozemku par.č. 566/16 o výměře 808 manželům R. a O. Š., ZR za cenu 70 Kč/m2
e) s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek par.č. 566/14 o výměře 1182 m2 orná půda manželům M. a K. H. V.Městec č. 228 za cenu 70 Kč/m2
f) směnu pozemků ve vlastnictví podílnických obcí LDO Přibyslav par.č. 45 o výměře 2158 m2 v k.ú. Staré Ransko a par.č. 307/4 o výměře 7375 v k.ú. Staré Ransko ve vlastnictví pana I.Gardaruse, Ždírec
nad D.
g) prodej koupi 1/711 nemovitostí dle přílohy č. 1 ve vlastnictví města Chotěboř za dohodnutou kupní cenu 71 Kč pro podílnické obce LDO Přibyslav
h) smlouvu č. 38/01/2006 o zřízení věcného břemena mezi Obcí Vojnův Městec a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na par.č. 566/7, par.č. 566/15 a par.č. 566/20 orná půda v k.ú. Vojnův Městec za účelem uložení kabelového vedení nízkého napětí pro lokalitu 26RD za jednorázovou úhradou ve výši 500 Kč a smlouvu č. 152/01/2006 o zřízení věcného břemena mezi Obcí Vojnův Městec a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na par.č. 566/22 ostatní plocha a  par.č. 569/11 TTP v k.ú. Vojnův Městec za účelem uložení kabelového vedení nízkého napětí včetně pojistkových skříní pro lokalitu 26RD za jednorázovou úhradu ve výši 1 000 Kč
10)    spisový a skartační řád obce V.Městec s platností od 1.3.2006
11)  návrh obnovení statutu městys pro Obec Vojnův Městec

II.  B e r e    n a    v ě d o m í
1) Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.4/2005  konaného dne 19.12.2005
2)  Zápisy z rady č. 1/2006, č. a 2/2006   
3) Zprávu starosty o hospodaření obce do 31.1.2006
4) Zprávu starosty o přípravě a harmonogramu akcí pro rok 2006
5)  Informaci o novele zákona č. 128/2000Sb. o obcích o obnovení titulu městys
6)  Přípravu a harmonogram III. obecního plesu
7) Informaci o průběhu a problémech zimní údržby místních komunikací

III.  U k l á d á
1) Starostovi vyvolat jednání se Správou a údržbou silnic ZR k zajištění ohleduplnějšímu vyhrnování sněhu ze silnic, vzhledem k chodníkům a nemovitostem občanů V.Městce
2) Starostovi řešit na Městském úřadě, stavebním odboru Žďár n.S.,  objekty v obci V.Městec, které neunesly silné zatížení sněhem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.