Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis č. 1/2007 ze zastupitelstva městyse Vojnův Městec

Zápis č. 1/2007 ze zastupitelstva městyse Vojnův Městec

10.4.2007, Helena Vaníčková

Ze zasedání zastupitellstva městyse Vojnův Městec  konaného dne 29. 3.2007.
Zápis má odstraněny některé osobní údaje.Kompletní text je uložen na úřadě městyse.

Zápis č. 1/2007
ze zasedání zastupitelstva městyse V. Městec konaného  dne 29.3.2007
Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hod.
Počet přítomných členů zastupitelstva 13 dle prezenční listiny

1. Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelku zápisu pí. H.Vaníčkovou.
                                                                            Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

2. Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu:
    p. E.Malivánek, pí J. Nepovímová                  Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0     
 3.  Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.
                                                                                 Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0
4. Starosta p.Ing. Josef Macek projednal zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce  konaného dne 19.12.2006, ke  kterému nebylo vzneseno připomínek a zápis byl uzavřen.
V 17.10 hod se dostavil zastupitel  p. Ing. Stránský.

5. Zprávu o činnosti rady ze dne 10. 1. 2007, 14.2.2007, 21.3.2007 a 28. a 29.3.2007 přednesl starosta p. Ing. Josef Macek. 
Ke zprávě ze dne 21.3.2007 byla vznesena připomínka p. Fr. Dufka k řešení kolaudace autobusové zastávky na horním konci městyse V.Městec. Starosta odpověděl, že kolaudační řízení bylo přerušeno z důvodu chybného vodorovného značení a nevyřešení sjezdu na par.č. 1148/3. Záležitosti jsou řešeny a nedostatky budou odstraněny. Stavební práce dodané firmou Colas v určité míře byly narušeny nepříznivými klimatickými podmínkami a jsou ze strany městyse reklamovány. 
K jiným  bodům  zápisů nebyly vzneseny připomínky a zápisy byly uzavřeny.

6. Stanovení obce Vojnův Městec městysem
    Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR p.Ing. Miroslav Vlček podle § 3 odst. 4)  zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu  s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů,  stanovuje s účinností od 23.1.2007 obec Vojnův Městec v kraji Vysočina městysem.

   7. Kontrola rozpočtu k 28.2.2007 
 Starosta provedl kontrolu plnění rozpočtu k 28.2.2007 dle kapitol a položek schváleného rozpočtu. K plnění rozpočtu nebylo připomínek a členové zastupitelstva odsouhlasili hospodaření městyse V.Městec k 28.2.2007.
                                                                                 Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

    8. Rozpočtové opatření č. 1/2007
Starosta seznámil zastupitelstvo městyse s dodatečnými příjmy do rozpočtu městyse V.Městec a přednesl návrh rozpočtového opatření č. 1/2007.
                                                                                 Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

  9. Záměr směny majetku městyse č. 1/2007 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr č. 1/2007  směny pozemků ve spoluvlastnictví  městyse - spoluvlastnického podílu ve výši 30/710. 
                                                                                 Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

10. Inventarizace majetku obce 
Předsedkyně finanční komise přednesla zprávu inventarizační komise o průběhu inventarizace majetku obce k 31.12.2006.
                                                                                  Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0
        
11. Prodej pozemku
Zastupitelstvo městyse projednalo žádost manželů K. Vojnův Městec č. 39 
k prodeji části pozemku par.č. 566/1. Po rozpravě zastupitelstvo hlasovalo a žádosti nevyhovělo.
                                                                                  Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

12. Příprava a průběh akcí 2007 
Starosta podal zprávu a harmonogram příprav  průběhu akcí pro rok 2007. Připravované akce jsou akceptovány v rozpočtu městyse pro 2007.
- příprava,  budování inž.sítí pro 11RD s předpokladem o požádání dotace na 
  zbudování v roce 2008,  možnost zahájení budování inženýrských sítí v roce 2007 z prostředků městyse
 - vestavba dvou bytů v budově zdravotního střediska, v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele akce, rekonstrukce přízemí objektu bude probíhat dle možností rozpočtu městyse a aktuálních potřeb provozu
 - MŠ – získání dotace 2,5 mil. Kč ze státního rozpočtu bude zaměřena na řešení samého objektu budovy mateřské školy
 - kanalizace a ČOV v současné době se trvale pracuje na přípravě podání žádosti k získání  finančních prostředků na výstavbu
 - Vojnoměstecký potok – Lesy ČR Hradec Králové v roce 2007 zahájí opravu koryta Vojnoměsteckého potoka ve středové částí městyse a budou pokračovat v horní části

13. Hospodaření ZŠ za rok 2006 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Vojnův Městec za rok 2006. Hospodaření skončilo s hospodářským výsledkem 945 Kč. Zastupitelstvo rozhodlo převést  výsledek hospodaření do rezervního fondu ZŠ s použitím v následujících obdobích. 
                                                                                    Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

14. Hospodaření MŠ za rok 2006 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo zprávu o hospodaření příspěvkové organizace  Mateřské školy Vojnův Městec za rok 2006. Hospodaření skončilo s hospodářským výsledkem 647 Kč. Zastupitelstvo rozhodlo převést  výsledek hospodaření do rezervního fondu MŠ s použitím v následujících obdobích. 
                                                                                   Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

15. Neinvestiční náklady na žáky příspěvek na provoz ZŠ
Zastupitelstvo projednalo neinvestiční náklady provozu ZŠ. Roční náklady na 1 žáka v roce 2006 činí 58 555 Kč, roční náklady na 1 žáka snížené o státní příspěvek činí 12 024  Kč tj. 1 202 Kč na 1 žáka a 1 měsíc školního roku. Zastupitelstvo odsouhlasilo výši neinvestičního příspěvku na 1 žáka bez trvalého pobytu v městysu  Vojnův Městec  v roce 2007 ve výši  3 720 Kč.  
                                                                                      Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž.2

16. Přezkoumání hospodaření městyse V.Městec za rok 2006
 Na základě žádosti městyse Vojnův Městec, KÚ kraje Vysočina, odbor kontroly, Jihlava provedl přezkoumání hospodaření za rok 2006.
Přezkoumáním hospodaření a ověřením předložených dokladů nebyly zjištěny nedostatky, resp. byly odstraněny na místě a z tohoto důvodu zastupitelstvo nepřijímá žádné opatření k nápravě. Po zákonné době určené ke zveřejnění zprávy o přezkoumání hospodaření  společně se závěrečným účtem městyse Voj.Městec, bude předloženo ke schválení v zastupitelstvu.
       
17. Vyúčtování ceny dodávané pitné vody do veřejného vodovodu za rok 2006
Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyúčtování ceny dodávané pitné vody do veřejného vodovodu, kdy celkové náklady na výrobu pitné vody činily 1,053 tis. tj.  42,99 Kč za 1m3 odebrané vody. Viz příloha.
                                                                                      Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž.0

18. Třídění komunálních odpadů
Starosta projednal otázku třídění odpadů z domácností a propagační materiál KÚ kraje Vysočina  k třídění komunálních odpadů s tím, že výše uvedený materiál bude cíleně použit pro propagaci zvýšení zapojení obyvatel ke třídění komunálního odpadu.

19. Humanitární sbírka
Starosta projednal nabídku Diakonie Broumov k provedení sbírky ošacení, ložního prádla, domácích potřeb a přikrývek. Sbírka se uskuteční okolo poloviny května, kdy termín bude upřesněn.

20. IV. ples městyse Vojnův Městec
Starosta podal zprávu o průběhu a zajištění konání plesu městyse. Ples byl dobře zorganizován, při zajišťování byla účast všech zastupitelů,  za což jim starosta poděkoval, dále poděkoval všem sponzorům za dary do tomboly. Z dalších námětů zastupitelů úřad městyse poděkuje sponzorům za dary do tomboly v měsíčníku Novinky.  Na drobné připomínky zastupitelů k organizaci a zajištění plesu bude při další přípravě plesu reagováno. Zastupitelstvo rozhodlo o použití výtěžku z plesu tak, že 4 000 Kč pro Tj Jiskru Vojnův Městec jako příspěvek pro sportovní, případně jiné vyžití dětía 25 886 Kč budou použity na opravu střechy kostela sv. Ondřeje ve Vojnově Městci. 
                                                                                 Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0
21. Různé
Pí J.Pecinová vznesla dotaz zda úřad by inicioval připomínku k pokrytí příjmu mobilních operátů ve Vojnově Městci. Starosta reagoval, že úřad městyse vyzve operátory k řešení této záležitosti.

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19.10 hod.

Ing. Josef Macek                                Karel Malivánek
     starosta                                             místostarosta

 

Ověřovatelé zápisu:
        
Jana Nepovímová                                        Emil Malivánek

 Usnesení č. 1/2007
z řádného zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec konaného
dne 29.3.2007
I.  S c h v a l u j e
1) Zapisovatelku paní H. Vaníčkovou
2) Ověřovatele zápisu p.E. Malivánek, a pí J. Nepovímová
3) Program jednání zastupitelstva navržený starostou
4) Zprávu o hospodaření městyse do 28.2.2007
5) Rozpočtové opatření č. 1/2007
6) Směnu pozemků ve spoluvlastnictví LDO Přibyslav ve výši 30/710 podílů
7) Zprávu o inventarizaci majetku obce k 31.12.2006
8) Hospodaření ZŠ a použití hospodářského výsledku za rok 2006
9) Hospodaření MŠ a použití hospodářského výsledku za rok 2006
10) Příspěvek na neinvestiční náklady na l žáka pro rok 2007 ve výši 3 720/kalendářní rok
11) Vyúčtování ceny dodávky pitné vody do veřejného vodovodu za rok 2006
12) Použití části výtěžku IV.plesu ve výši 4 000 Kč pro TJ Jiskru jako příspěvek pro sportovní, případně jiné vyžití dětí
13) Použití části výtěžku IV. plesu ve výši  25 886 Kč na opravu střechy kostela
      sv. Ondřeje

 
II.   N e s c h v a l u j e
1) Prodej části pozemku par.č. 566/1 v k.ú. Vojnův Městec

    
III.  B e r e    n a    v ě d o m í
1) Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 19.12.2006,  č. 5A /2006 a č.5B/2006  a  uzavírá je
2)  Zápisy a usnesení z rady obce ze dne 10.1.2007, 14.2.2007, 21.3.2007 a 28. a 29.3.2007
3)  Stanovení obce Vojnův Městec městysem s účinností od 23.1.2007
4)  Zprávu o přípravě a průběhu akcí pro rok 2007
5)  Přezkoumání hospodaření městyse V.Městec za rok 2006
6) Informaci ke třídění komunálních odpadů
7) Organizaci humanitární sbírky při úřadu městyse
8) Zprávu o přípravě a průběhu plesu


IV. U k l á d á
1) Starostovi  obce zaslat operátorům mobilních telefonů výzvu k řešení příjmů signálů ve V.Městci

 
        Ing.Josef Macek       Karel Malivánek
           starosta                   místostarosta

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.