Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis č. 2/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec

Zápis č. 2/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec

23.5.2006, Helena Vaníčková

Konaného dne 11.5.2006. Zápis má odstraněny některé osobní údaje, kompletní text je uložen na OÚ.

Zápis č. 2/2006
z řádného zasedání zastupitelstva obce V. Městec konaného dne 11.5.2006
Zasedání zastupitelstva zahájeno v 18.00 hod.
Počet přítomných členů zastupitelstva: 14

1. Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku zápisu pí. H.V.
                                                                                     Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu:
p.J. M. a p. E.R.                                                         Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0
Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.
                                                                                     Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

2. Místostarosta p.K. M. přednesl zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 27.2.2006, ke kterému nebylo vzneseno připomínek a byl uzavřen.
V 18.15 hod. se dostavil na zastupitelstvo p.J.B.

3. Zprávu o činnosti rady přednesl místostarosta p.K. M. za období od
posledního jednání zastupitelstva do dnešního jednání zastupitelstva. K zápisům č.3/2006 a č. 4/2006, po doplnění zprávy starostou obce nebyly ze strany zastupitelů připomínky.

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo kontrolu hospodaření obce za rok 2005 na základě zákona č. 420/2004Sb. Při přezkoumání hospodaření obce V.Městec nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o přezkoumání hospodaření byla zveřejněna na úřední desce.
                                                                                      Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0
5. Závěrečný účet obce za rok 2005
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2005, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce souhlasí s hospodařením obce V.Městec bez výhrad.
                                                                                      Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0
6. Rozpočtové opatření č. 1/2006
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového opatření č. 1/2006, který po přednesení starostou obce a diskusi schválilo.
                                                                                     Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0
7. Průběh a příprava akcí pro rok 2006
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s průběhem a přípravou plánovaných akcí v r. 2006. Hlavní zatížení při přípravě akcí je směrováno k rekonstrukci budovy zdravotního střediska, v I. etapě k vestavbě bytu v nadzemním podlaží, a dále k přípravě autobusové zastávky na horním konci obce se zabezpečením maximální bezpečnosti chodců.
Požadavek na finanční dotaci od SFDI bude vyhodnocen do konce měsíce května.
V případě kladného vyřízení žádosti bude neprodleně přistoupeno k realizaci výstavby autobusové zastávky včetně přístupných chodníků a dělícího pruhu. Rekonstrukce budovy zdravotního střediska bude prováděna v zimním období.

8. Projednání vyúčtování a kalkulace vodného za rok 2005
Starosta projednal skutečné náklady na výrobu vody v účetním období za rok 2005.
Náklady na správu vodovodu a kanalizace, opravy a údržbu včetně rekonstrukce v součtu činí 603 975 Kč bez odpisů, náklady včetně odpisů činí 939 335 Kč. Skutečná cena za vyrobený a spotřebovaný 1 m3 vody činí 28,26 Kč, resp. 43,95 Kč včetně odpisů. Zastupitelstvo obce bere na vědomí odsouhlasení ceny za dodávku pitné vody schválené zastupitelstvem č. 4/2005 ze dne 19.12.2005:
Dodávku pitné vody ve výši 33 Kč/m3 pro trvale žijící obyvatele je cena dotována 13 Kč/m3, vodné činí 20 Kč/m3 pro podnikat. s provozem ve V.Městci je cena dotována 9 Kč/m3, vodné činí24 Kč/m3
V dalším účetním období provést rozbor na náklady vody včetně vyčíslení el.energie na vrt. Pro zajištění zásobování pitnou vodou uvažovat o zprovoznění dvou studní, které nejsou v provozu cca 20 let.
                                                                                      Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 1
9. Prodej obecních pozemků
Zastupitelstvo obce projednalo záměr č. 4/2006 a souhlasí
a) s prodejem pozemku par.č. 14/18 o výměře 62 m2 trvalý travní porost manželům M. a E. D.za cenu 15 Kč/m2.
                                                                                    Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0
b) s prodejem pozemku par.č. 14/1 o výměře 149 m2 ostatní plocha manželům K. a T. P.za cenu 15 Kč/m2
                                                                                     Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0

10. Územní plán obce Vojnův Městec
Zastupitelstvo obce projednalo souborné stanovisko ke konceptu plánu obce Vojnův Městec vypracované pořizovatelem územního plánu obce na základě výsledků projednání konceptu ÚPO v souladu s ustanovením § 21 zák. č. 50/1976Sb. o územním plánování a stavebním řádem (stavební zákon) v platném znění. Souborné stanovisko obsahující pokyny pro dokončení ÚPO bylo dohodnuto s dotčenými orgány státní správy, které uplatnily k řešení konceptu ÚPO stanoviska. K návrhu souborného stanoviska vydal nadřízený orgán územního plánování, Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu pod č.j. KUJI35659/2006 OUP, OUP 190/2006 Mal/1 vyjádření ze dne 9.5.2006, ve kterém po posouzení dle § 13 vyhl.č. 135/2001Sb. o územně plánovací dokumentaci a územně plánovacích podkladech doporučuje, aby byl koncept územního plánu předložen zastupitelstvu obce Vojnův Městec ke schválení.
Zastupitelstvo obce schvaluje dle § 84, odst. 2, písm. b), zák. č. 128/2000Sb., o obcích na základě ustanovení § 21, odst. 5 a § 26 zákona č. 50/1976Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění souborné stanovisko ke konceptu územního plánu obce Vojnův Městec.
Zastupitelstvo obce rozhoduje o námitkách vlastníků pozemků a staveb ke konceptu územního plánu obce Vojnův Městec dle přílohy č. 1.
Zastupitelstvo obce uložilo starostovi zajistit vypracování návrhu územního plánu obce do 30.11.2006. Do 30ti dnů po schválení souborného stanoviska vyrozumět vlastníky pozemků a staveb s rozhodnutím zastupitelstva obce.
                                                                                       Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 3
11. Harmonogram přípravy akcí pro rok 2007
V současné době probíhá územní řízení a následně stavební řízení pro ZTV pro 11
rodinných domů pro další připravovanou lokalitu nových stavebních parcel, kdy je nutno podpořit demografický vývoj v obci.
Dále se připravuje záměr pro celkovou rekonstrukci budovy MŠ s případnou možností zbudování nájemních bytů.
Pro následné roky je připravovaná výstavba oddělené kanalizace a ČOV a je
připravovaná II. etapa rekonstrukce budovy ZS.
V diskusi ke zbudovanému ZTV pro 26 RD zastupitel p.K. vyslovil pochybnost
ke vracení celkové výše dotací obdržených na zbudování inženýrských sítí. Starosta
odpověděl, že povinnost vracet dotace je jen u nezkolaudovaných rod. domků do 5ti let po závěrečné kolaudaci inženýrských sítí. Dotace na rod. domky, které nebudou
zkolaudovány dle výše uvedeného kritéria, i v případě vratky, jsou velmi dobrou
investicí pro získání nových obyvatel do obce.

12. Nájemní smlouva mezi podíl. obcemi LDO a LDO Přibyslav
Zastupitelstvo obce projednalo dodatek č. 1/2006 ke smlouvě nájemní mezi podíl. obcemi LDO a LDO Přibyslav ze dne 1.7.2004.
Dle článku IV. smlouvy nájemní se smluvní strany dohodly, že výše nájemného z lesních pozemků bude činit 34 % z tržeb za vlastní dříví v peněžním plnění. Nájemné z ostatních pozemků a objektů, které se na nich nacházejí, se stanovuje na 800.000 Kč rovněž v peněžním plnění.
Další složkou nájemného je úhrada daně z nemovitosti nájemcem za pronajímatele. Jeho výše je stanovena podle platných zákonných předpisů o dani z nemovitosti.
Ostatní plnění se stanoví ve formě oprav nad rámec běžných oprav a na technické
zhodnocení, a to ve výši skutečných nákladů.
                                                                                      Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0
13. Neinvestiční náklady na žáky
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo neinvestiční náklady na žáky ZŠ ve Vojnově Městci pro rok 2006 ve výši 3 500 Kč/rok/žák.
                                                                                     Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0

14. Volba přísedících soudců pro Okresní soud ve Žďáře nad S.
Zastupitelstvo obce projednalo návrh přísedících soudců na volební období 2006-2010 pro Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou:
E. R., Vojnův Městec 310
M. Z., Vojnův Městec 126
H.V., Vojnův Městec 301
                                                                                       Hlasování: Pro 14, pro 0, zdrž. 0
15. Vybavení zubní ordinace
Zastupitelstvo projednalo a souhlasí se zakoupením použitého zubařského křesla v ceně 120 tis. Kč na vybavení zubní ordinace v místním zdravotním středisku. Pověřuje starostu k sepsání kupní smlouvy.
                                                                                        Hlasování: Pro 14, pro 0, zdrž. 0
16. Různé
Byla podána informace o pojízdném sběru nebezpečného odpadu, který bude dne
24.5.2006 v době od 16.00 – 16.30 hod ve dvoře obecního úřadu. V součinnosti se sběrem nebezpečného odpadu, řešit ekonomicky sběr starých pneumatik.
Sdružení krajina dopisem ze dne 14.4.2006 s poděkovala za porozumění občanů naší obce při zajišťování kosení chráněných luk na přírodní památce Suché kopce.
Starosta informoval zastupitelstvo o harmonogramu plnění úkolů pro volby do
Parlamentu ČR, které se budou konat dne 2. a 3. června 2006. Volební místní bude v přízemní budovy OÚ.
Starosta informoval zastupitelstvo o názoru zastupitele p.ing. Ř. o možnosti
zmenšení počtu členů zastupitelstva a nevolení rady obce, které by dle jeho názoru lépe vykonávalo zastupitelskou demokracii. V diskusi k této záležitosti se vyjádřil p.ing. M., p.P., p.K. s názorem, že současná organizace 15ti členného
zastupitelstva a 5ti členné rady je dostatečná a proti názoru p.ing.Ř. operativní.
Vzhledem k tomu, že nevznikla k této záležitosti p.ing. Ř., žádná další diskuse ani
nebylo nutno hlasovat, takže zastupitelstvo obce považuje tuto záležitost za uzavřenou.
P.P. upozornit na výskyt potkanů a hrabošů a připomněl provedení deratizace
hřbitova a kanalizace.
P.K. vznesl dotaz k zalesnění zakoupeného pozemku. P.starosta odpověděl, že
záležitost je v řešení včetně vyřízení dotace na zalesnění.
P.K. upozornil na neodborné hospodaření sousedního majitele pí.J.S. a tím
přírodními podmínkami zničení části obecního lesa. Navrhuje záležitost řešit trestním oznámením. Starosta na to reagoval, že záležitost je řešena státními orgány k tomu odpovědnými ŽP.
Na dotaz p.Křesťana zda je zpoplatněna samovýroba pal.dříví v obec. lesích , starosta odpověděl, že tato záležitost je řešena.
Starosta informoval zastupitelstvo o řešení zbořeného domu č. 110, kdy u tohoto majetku není vyřešeno dědictví, původní majitelka cca před 10ti lety zemřela, pro nedostupnost získání informacím OÚ v Centrální evidenci obyvatel, celá záležitost bude předána Měst.úřadu, stavebnímu odboru ve Žďáře nad S.
P.B. navrhuje zvážit možnost umístění radaru na měření rychlosti na horním konci
obce, starosta reagoval, že v případě výstavby autobusové zastávky včetně dělícího pruhu by mělo dojít k podstatnému zvýšení bezpečnosti chodců. Výše uvedený radar je jen otázkou rozpočtu obce.

14. Starosta v 20.20 hod ukončil zasedání zastupitelstva a poděkoval přítomným za aktivní účast.


Ing. Josef Macek                                                          Karel Malivánek
    starosta                                                                       místostarosta

Ověřovatelé zápisu:


Jiří Marek                                                             Eliška RočárkováUsnesení č. 2/2006
z řádného zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec konaného
dne 11.5.2006

I. S c h v a l u j e
1) Zapisovatelku paní H.V.
2) Ověřovatele zápisu p.J.M.a p. E. R.
3) Program jednání zastupitelstva navržený starostou
4) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 dle zákona č. 420/2004Sb.
5) Závěrečný účet obce za rok 2005
6) Rozpočtové opatření č. 1/2006
7) Schválilo vyúčtování a kalkulaci vodného za rok 2005
8) a) prodej pozemku par.č. 14/18 o výměře 62 m2 trvalý travní porost manželům M.
a E. D.za cenu 15 Kč/m2
b) prodej pozemku par.č. 14/1 o výměře 149 m2 ostatní plocha manželům K. a
T. P. za cenu 15 Kč/m2
9) Dle § 84, odst. 2, písm. b), zák. č. 128/2000Sb., o obcích na základě ustanovení § 21, odst. 5 a § 26 zákona č. 50/1976Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění souborné stanovisko ke konceptu územního plánu obce Vojnův Městec
10) Dodatek č. 1/2006 ke smlouvě nájemní mezi podíl. obcemi LDO a LDO Přibyslav ze dne 1.7.2004
11) Neinvestiční náklady na l žáka ZŠ pro rok 2006 ve výši 3 500 Kč/rok/žák
12) Volbu přísedících soudců pro Okresní soud ve Žďáře nad S.
13) Nákup zubařského křesla pro místní zdravot. středisko


II. B e r e n a v ě d o m í
1) Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.1/2006 konaného dne 27.2.2006
2) Zápisy z rady č. 3/2006, č. a 4/2006
3) Průběh a přípravu akcí pro rok 2006
4) Cenu za dodávky pitné vody schválenou zastupitelstvem č. 4/2005 ze dne 19.12.2005
5) Harmonogram přípravy akcí pro rok 2007


III. R o z h o d u j e
1) O námitkách vlastníků pozemků a staveb ke konceptu územního plánu obce Vojnův Městec dle přílohy č. 2 – Souborné stanovisko pro vypracování návrhu ÚPO – kap.6.c)

IV. U k l á d á
1) Starostovi zajistit vypracování návrhu územního plánu obce do 30.11.2006
2) Starostovi do 30ti dnů po schvální souborného stanoviska vyrozumět vlastníkům pozemků a staveb, kteří uplatnili námitky ke konceptu ÚPO jak bylo jejich námitkám vyhověno


Přílohy:
1. Důvodová zpráva
2. Souborné stanovisko pro vypracování návrhu ÚPO s vyhodnocením stanovisek,
připomínek a námitek
3. Vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování č.j KUJI35659/2006 OUP, OUP
190/2006 Mal/1 ze dne 9.5.2006 k návrhu souborného stanoviska ke konceptu ÚPO Vojnův Městec

Ing Josef Macek                                Karel Malivánek
starosta                                                místostarostaPublicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.