Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis č. 2/2008 ze zasedání zastupitelstva městyse Vojnův Městec

Zápis č. 2/2008 ze zasedání zastupitelstva městyse Vojnův Městec

17.6.2008, Hana Marková

konaného dne 10. června 2008 ve velké zasedací místnosti úřadu městyse

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hodin

 1. Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelkou paní H. M.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

2. Zastupitelstvo Městyse schvaluje ověřovatele zápisu pana F. F. a pana J. K.

       Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

3. Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

4. Starosta přečetl a  projednal zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne
4. 3. 2008, ke kterému nebyly vzneseny připomínky, z jednání a z usnesení nepřetrvávají úkoly  a zápis byl uzavřen.
   
5. Starosta podal zprávu o činnosti rady městyse konaných 4. března, 21. dubna, 26. května a 10. června 2008. Z jednání rady a z usnesení nepřetrvávají úkoly . K jednání  a zápisům z rady nebyly vzneseny dotazy ani připomínky. Zápisy byly uzavřeny bez přenesení úkolů.

V 17:25 hodin přišel zastupitel K. M.

6. Kontrola rozpočtu k 31. 5. 2008
H.M.  přednesla kontrolu plnění rozpočtu ke dni 31. 5. 2008 dle jednotlivých kapitol  a položek schváleného rozpočtu. K přednesené zprávě nebylo vzneseno připomínek a členové zastupitelstva vzali na vědomí hospodaření městyse ke konci května 2008.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
7. Rozpočtové opatření č. 1/2008
H. M. přednesla návrh rozpočtového opatření. Po krátké věcné diskuzi  zastupitelstvo schválilo přijetí rozpočtového opatření č. 1/2008
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007
Starosta přečetl Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 ze dne
12. března 2008, kdy byly zjištěny chyby a nedostatky (viz příloha zápisu)

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

 9. Opatření k odstranění nedostatků vydané starostou dne 17. 3. 2008
Zastupitelstvo projednalo a schválilo opatření k odstranění zjištěných nedostatků při přezkoumání hospodaření městyse za rok 2007 s termínem plnění 30. 4. 2008. Při přezkoumání hospodaření městyse Vojnův Městec za rok 2007 byly zjištěny chyby a nedostatky, nedokončený dlouhodobý majetek na účtě 042 byl řádně zaúčtován, chybí doplňková evidence,  materiál na skladě na účtě 112 ( pohledy a drobný reklamní materiál)  - nebyla odúčtována spotřeba minulého období. Opatření bylo v termínu splněno.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

10. Závěrečný účet městyse Vojnův Městec za rok 2007
H. M. seznámila zastupitele se Závěrečným účtem městyse Vojnův Městec za rok 2007, ke kterému nebylo vzneseno připomínek a Závěrečný účet byl zastupitelstvem schválen s výhradou.


11. Prodej stavebních parcel, smlouvy o smlouvách budoucích
Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej stavebních parcel - pozemky  parcelní čísla 566/24 o výměře 836 m2, 566/25 o výměře 876 m2, 566/26 o výměře 801 m2, 566/27 o výměře 765 m2, 566/28 o výměře 795 m2, 566/29 o výměře 671 m2, 566/30 o výměře 789 m2, 566/31o výměře 788 m2, 566/32 o výměře 838 m2, 566/33 o výměře 770 m2, 566/34 o výměře 774 m2
Prodej stavebních pozemků v lokalitě „Za Markovými“  se schvaluje za cenu
100,-- Kč/ m2 , se zájemci o stavební pozemky budou uzavřeny smlouvy o budoucích kupních smlouvách
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

12. Projednané a schválené smlouvy o budoucích kupních smlouvách pro 
- manžele J. aj. P.bytem Vojnův Městec 112 – pozemek p.č. 566/26 o výměře 801 m2 za 100,-- Kč m2
- manžele L. S., bytem Stržanov 11 a P. S. bytem Lesní 29, Žďár nad Sázavou – pozemek p. č. 566/34 o výměře 774 m2 za 100,-- Kč m2
- manžele L. a P. K., bytem Vojnův Městec 300 – pozemek p.č. 566/33 o výměře 770 m2 za cenu 100,-- Kč/ m2
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

13. Prodej obecních pozemků 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej obecních pozemků pro:
- manžele M. Ř. a Ing. Z. Ř., bytem Vojnův Městec 255 – pozemek p. č. 566/23 o výměře 182 m2 za cenu 50,- Kč/m2.
- Manžele V. aj. M., bytem Vojnův Městec 253 – pozemek p. č. 566/35 o výměře 218 m2 za cenu 50,- Kč/m2
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

14. Nákup pozemků do majetku městyse Vojnův Městec
Zastupitelstvo projednalo a schválilo nákup pozemků  do majetku městyse Vojnův Městec od paní L. M. , bytem Škrdlovice 243 za účelem zbudování spojovací cesty k lokalitě 11 RD:
- pozemek p.č. 510 o výměře 640 m2 za cenu 60,- Kč/m2
- pozemek p.č. 511/4 o výměře 465 m2 za cenu 60,- Kč/m2

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

V 18:15 hodin odešla ze zasedání zastupitelstva zastupitelka J.N.


15. Směna pozemků
Zastupitelstvo projednalo a schválilo směnu pozemku p. č. 1549/4 ostatní plocha o výměře 132 m2 ve vlastnictví paní O. M., bytem Vojnův Městec č.p.113 za celkovou cenu 2 640,- Kč a pozemku p.č. 1616/2 o výměře 79 m2 ve vlastnictví Městyse Vojnův Městec za celkovu cenu 2 640,- Kč.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
16. Obecně závazná vyhláška městyse Vojnův Městec č. 1/2008
Zastupitelstvo projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku městyse Vojnův Městec č. 1/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství městyse Vojnův Městec
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

17. Obecně závazná vyhláška městyse Vojnův Městec č. 2/2008
Zastupitelstvo projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku městyse Vojnův Městec č. 2/2008, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2005, kterou se stanoví povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

18. Obecně závazná vyhláška městyse Vojnův Městec č. 3/2008
Zastupitelstvo projednalo a schválilo zpracovat obecně závaznou vyhlášku městyse Vojnův Městec č. 3/2008 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností používáním hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

19. Příprava a průběh akcí
Starosta informoval zastupitelstvo o přípravě a průběhu akcí v roce 2008
1) Zdravotní středisko  - 27. 5. 2008 proběhlo předání stavby, výstavba dvou bytových jednotek, částečná rekonstrukce přízemí.  Do obou bytů zbývá dodat kuchyňské linky. Starosta dále informoval zastupitelstvo o možnosti dodělání sociálního zařízení v přízemí a navrhuje dokončení akce do konce letošního roku. Po předložení nabídek dvou dodavatelů se z hlediska ceny i termínu dokončení rada schválila nejvýhodnější nabídku firmy Stylstav s.r.o., Křižanov. Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s dokončením rekonstrukce zdravotního střediska v letošním roce.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
 
2) Mateřská škola -  v současné době probíhají dokončovací práce z projektu - sanační práce, svod dešťových vod včetně přípoje do veřejné kanalizace, předpoklad ukončení dodávky díla  červen 2008
 
3) TI 11 RD –  na stavbě provedeno položení kanalizace dešťové a splaškové, vodovodu, plynovodu, zbývá dokončit instalaci veřejného osvětlení a dále se předpokládá, že stavba pro letošní rok bude ukončena provedením základové části  komunikace v dané lokalitě. Pro zajištění přívodu el. energie je vydáno stavební povolení na položení kabelu vysokého napětí včetně transformátoru a následné propojení rozvodem el. energie pro 11RD.
4) Městecký potok -  investor Lesy ČR Hradec Králové přebral 28. 5. 2008 provedené práce na městeckém potoku v lokalitě A a B. Projektově je připravován úsek mezi předanou stavbou A a B.

5) ČOV, kanalizace – v současné době probíhá revize územního rozhodnutí a dále bude podána žádost o vydání stavebního povolení. Pro získání finančních prostředků byly podány žádosti o dotace.

6) Cyklostezky -  společným jednáním zástupců obcí v Subregionu Velké Dářko byl na zpracování projektu vybrán atelier Ing. Leoše Pohanky z Nového Veselí. Po zpracování projektu bude možnost žádat o dotaci na budování této akce.


20. Zpráva výborů zastupitelstva
Starosta vyzval předsedy jednotlivých výborů k podání zprávy o činnosti. Vzhledem k tomu, že nikdo z předsedů o činnosti neinformoval, přesouvá se tento bod do příštího jednání zastupitelstva

21. Majetkové přiznání
Starosta informoval zastupitelstvo o povinnosti podat do konce června 2008 majetkové přiznání  uvolněných členů zastupitelstva a neuvolněných členů rady dle zákona o střetu zájmů.

22. Stanovení výše ceny poplatku za likvidaci odpadu u podnikatelských subjektů
Zastupitelstvo projednalo a schválilo navýšení ceny pro podnikatelské subjekty ve Vojnově Městci za zapojení do provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů o 10,6%. Nová výše poplatku je 730,- Kč.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrž. 3

23. Rozdělení výtěžku plesu
Na základě doporučení rady předložil starosta zastupitelstvu návrh rozdělení výtěžku
V. Obecního plesu. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozdělení celkové částky
38 889,- takto: TJ Jiskra obdrží příspěvek 13 889,- na činnost dětí a 25 000,- na opravu střechy kostela pro Římskokatolickou farnost. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
24. Rozhodnutí Ministerstva financí
Starosta podal zastupitelům informaci k podaným žádostem o prominutí odvodu za malé porušení rozpočtové kázně. Ministerstvo financí vydalo rozhodnutí, kdy žádosti se vyhovuje a promíjí se odvod ve výši 104 000,-- Kč

25. Provoz veřejného osvětlení společností CITELUM a.s.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo nabídku na správu, provoz a údržbu veřejného a slavnostního osvětlení městysu Vojnův Městec společnosti CITELUM a.s. Smlouva bude uzavřena ode dne 1. 7. 2008 na dobu 7 let.  Společnost CITELUM a.s. provede obnovu VO v hodnotě 400 000,- , a to převážně během prvních dvou let platnosti smlouvy. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

 

26. Zásady přidělení obecních bytů v objektu zdravotního střediska
Zastupitelstvo projednalo a schválilo zásady přidělení obecních bytů v objektu zdravotního střediska dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

27. Smlouva o smlouvě budoucí LDO Přibyslav na zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo městysu Vojnův Městec, jako podílnické obce LDO Přibyslav schválilo smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v obci Račín související se stavbou splaškové kanalizace a ČOV v Račíně. .
        Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0       

28. Směnná smlouva mezi podílnickými obcemi LDO Přibyslav a  LDO Přibyslav
Zastupitelstvo městysu Vojnův Městec, jako podílnické obce LDO Přibyslav schválilo směnnou smlouvu  ze dne 14. 5. 2008. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0


29. Závěrečný účet Svazku obecních lesů, Přibyslav
Zastupitelstvem byl projednán a schválen závěrečný účet Svazku obecních lesů v Přibyslavi za rok 2007, jehož je Vojnův Městec členem.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

30. Výroční zpráva LDO Přibyslav 
Starosta podal informaci z jednání členské schůze Lesního družstva obcí Přibyslav včetně ekonomických ukazatelů. Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.

31. Výročí Sboru dobrovolných hasičů Vojnův Městec
V roce 1885 se obec poprvé zabývala ustanovením sboru hasičů a 23. března 1985 proběhla oslava 100. výročí založení požárního sboru ve Vojnově Městci. Z těchto důvodů zastupitelstvo městyse rozhodlo o dodržení a navázání časové posloupnosti v plánovaných oslavách výročí založení požárního sboru.

32. Nabídka kompostérů pro občany
Starosta informoval zastupitele o pořízení plastových kompostérů na sběr zahradního bioodpadu. Občané tyto kompostéry mohou získat na úřadu městyse Vojnův Městec.


33. Letecké snímky městyse
Městys Vojnův Městec se připojil k řadě obcí Vysočiny a akceptoval nabídku manželů T. z filmového a fotografického studia Tulák na zhotovení knihy leteckých fotografií obcí Vysočiny.  


34. Kabelizace náměstí
Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni ke zřízení distribuční soustavy s názvem Vojnův Městec, náměstí, úpravy DS NN na pozemku parcela č. 1546/21, 1546/37, 1547/8 zapsané na LV městysu Vojnův Městec.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0


35. Návrh osázení části parcely 566/1 v sousedství 566/9 zelení
Starosta předložil zastupitelstvu návrh R. K. na způsobu osázení pozemku p.č. 566/1 v sousedství 566/9 stromy a keři. Zastupitelé navrhli omezit výšku stromů tvarováním na max. 12m , tyto záležitosti zapracovat do smlouvy  o dlouhodobém pronájmu pozemků.

36. Diskuze
- Zastupitel p. R. vznesl připomínku ke stálému znečišťování místních komunikací stavebníky i ostatními občany a požaduje aby městys do svého vyjádření ke stavebnímu řízení uvedl i povinnost úklidu znečištěných komunikací jejich činností.
- Zastupitel p. R. vznesl připomínky na stálé parkování  různých vozidel na chodnících.
Starosta navrhl zveřejnit upozornění na nezákonnost tohoto počínání občanů v dalším vydání Novinek.


36. Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům za účast a aktivní přístup k zasedání zastupitelstva a jednání bylo ukončeno v 19:45 hodin.

 

 …………………………….                                           ………………………………...

     Ing. Josef Macek                                                               Karel Malivánek
  starosta                                                                       místostarosta

 Ověřovatelé zápisu:


   ………………………….                                …………………………… ………..  
   František Fišar           Jaroslav Klukan

Usnesení č. 2/2008
Z řádného zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konaného dne
10. června 2008

I. S c h v a l u j e
1) Zapisovatelku pí H. M.
2) Ověřovatele zápisu F. F. aj. K.
3) Program zasedání navržený starostou
4) Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2008
5) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
6) Opatření k odstranění nedostatků vydané starostou dne 17. 3. 2008
7) Závěrečný účet městyse Vojnův Městec za rok 2007 s výhradou
8) Cenu za prodej stavebních pozemků 100,-- Kč/m2
9) Smlouvy o budoucích kupních smlouvách pro manžele
-  J. aj. P. bytem Vojnův Městec 112 – pozemek p.č. 566/26 o výměře 801 m2 za 100,-- Kč m2
- manžele L.S., bytem Stržanov 11 a P. S. bytem Lesní 29, Žďár nad Sázavou – pozemek p. č. 566/34 o výměře 774 m2 za 100,-- Kč m2
- manžele L. a P. K., bytem Vojnův Městec 300 – pozemek p.č. 566/33 o výměře 770 m2 za cenu 100,-- Kč/ m2
10)  Prodej obecních pozemků pro
- manžele M. Ř. a Ing. Z. Ř., bytem Vojnův Městec 255 – pozemek p. č. 566/23 o výměře 182 m2 za cenu 50,- Kč/m2.
- manžele V. a J.M., bytem Vojnův Městec 253 – pozemek p. č. 566/35 o výměře 218 m2 za cenu 50,- Kč/m2
11)  nákup pozemků  do majetku městyse Vojnův Městec od paní L. M.,     bytem Škrdlovice 243 za účelem zbudování spojovací cesty k lokalitě 11 RD:
- pozemek p.č. 510 o výměře 640 m2 za cenu 60,- Kč/m2
- pozemek p.č. 511/4 o výměře 465 m2 za cenu 60,- Kč/m2
12)  Směnu pozemků p. č. 1549/4 ostatní plocha o výměře 132 m2 ve vlastnictví paní  O. M., bytem Vojnův Městec č.p.113 za celkovou cenu 2 640,- Kč a pozemku p.č. 1616/2 o výměře 79 m2 ve vlastnictví Městyse Vojnův Městec za celkovou cenu 2 640,- Kč.
13)  Obecně závaznou vyhlášku 1/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
14)  Obecně závaznou vyhlášku 2/2008, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2005
15)  Zpracování obecně závazné vyhlášky 3/2008 k ochraně nočního klidu a k regulaci hlučných činností
16)  Souhlasí se stanovením výše poplatku za likvidaci odpadu u podnikatelských subjektů v částce 730,- Kč.
17)   S rozdělením výtěžku V. Obecního plesu
18)   Nabídku a uzavření smlouvy se společností CITELUM a.s.  na zprávu, provoz a údržbu veřejného osvětlení.
19)  Zásady přidělení obecních bytů v objektu zdravotního střediska
20)  Smlouvu o smlouvě budoucí  LDO Přibyslav na zřízení věcného břemene v obci Račín
21)  Směnnou smlouvu mezi podílnickými obcemi LDO Přibyslav a LDO Přibyslav
22)  Závěrečný účet Svazku obecních lesů Přibyslav
23)  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni z důvodu kabelizace náměstí

II. B e r e   n a  v ě d o m í
1) Zprávu o činnosti rady z konaných zasedání 4. března, 21. dubna, 26. května a
10. června
2) Zprávu o plnění rozpočtu k 31. 5. 2008
3) Zprávu starosty o přípravě a průběhu akcí
4) Informaci starosty k podání majetkového přiznání
5) Informaci o rozhodnutí Ministerstva financí
6) Informaci z členské schůze LDO Přibyslav
7) Datum založení Sboru hasičů v roce 1885
8) Nabídku kompostérů pro občany
9) Informaci o leteckém snímkování
10) Návrh osázení pozemku p.č. 566/1 stromy a keři manželi K.

III. U z a v í r á
1) Zápis z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 4. března 2008 bez přenesení úkolů

IV. U k l á d á
1) Předsedům výborů podání zprávy o činnosti na nejbližším zasedání zastupitelstva

 

 

 

 

 …………………………….                                           ………………………………...

     Ing. Josef Macek                                                               Karel Malivánek
  starosta                                                                       místostarosta

  Ověřovatelé zápisu:

 

 


   ………………………….                                …………………………… ………..  
   František Fišar           Jaroslav Klukan

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.