Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis č. 3/2005 z řádného zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec

Zápis č. 3/2005 z řádného zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec

4.10.2005, Ing. Josef Macek

konaného dne 26.9.2005. Zápis má odstraněny některé osobní údaje, kompletní zápis je k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

Zápis č. 3/2005
z řádného zasedání zastupitelstva obce Voj. Městec konané dne 26.9. 2005
Zasedání zastupitelstva zahájeno v 18.00 hod.
Počet přítomných členů zastupitelstva: 11

1. Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku zápisu pí. M. Zvolánkovou.
                                                          Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0

     Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu:
     p. K. Polívku a J. Bulu
                                                          Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0

     Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.
                                                          Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0

2. Projednání zápisu z řádného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.6.2005, ke kterému nebylo vzneseno připomínek a byl uzavřen.

3. Zpráva o činnosti rady, kterou přednesla členka rady pí. Ročárková E. za období od posledního jednání zastupitelstva do dnešního jednání. Zápis z  rady č. 10/2005 a 11/2005. K přednesené zprávě doplněné starostou obce nebyly ze strany zastupitelů připomínky.

V 18.12 hod. se dostavili na zastupitelstvo místostarosta p. K. Malivánek a J. Marek.

4. Hodnocení průběhu akcí roku 2005.
Starosta seznámil zastupitelstvo s průběhem akcí r. 2005.V současné době je již dokončena nejdůležitější a finančně nejnáročnější akce ZTV pro 26 RD.
Nad rámec této akce se zbudovala protipovodňová opatření, záchyty a různé úpravy pro zadržení přívalových dešťů. Byla dokončena a předána stavba kanalizace, plynového rozvodu, rozvody veřejného vodovodu, veřejné osvětlení, veřejné komunikace, včetně vyasfaltování penetrační úpravou.
Oprava hřbitovní kaple je v této době  již ukončena. Byly provedeny závěrečné fasádní úpravy nátěrem. Pro další využití prostor kaple „ uvažováno o rozlučkové síni“ bude nutno zpracovat záměr.
Oprava obecního vodovodu. Provozovatel vodovodu s.r.o. Velké Dářko, po vzájemné dohodě s obecním úřadem, začal provádět nutnou rekonstrukci vodovodního řádu, byly provedeny práce za cca. 200 tisíc Kč., spočívající ve výměně šoupat, následovaly opravy kanálů a související práce. V současné době provedené práce na opravě vodovodního řádu umožní odstavit úsekově odběratelé vody.
Výměna oken v MŠ. V době prázdnin v budově MŠ byly vyměněny okna za cca. 95 tisíc Kč. Pro následné období bude nutno zadat záměr k rekonstrukci celého objektu v případě další využití.
Rekonstrukce OÚ. Ve své zprávě starosta seznámil zastupitele s rekonstrukcí OÚ. V případě získání nových grantů, bude nutno řešit úpravu obecní knihovny, případné zřízení informačního centra. Dále pak dovybavení zasedacích místností nábytkem.
Nákup kontejneru. Pro zajištění lepšího třídění domácích odpadů byly zakoupeny kontejnery na odpadové sklo s 50% dotací s Fondu Vysočiny.

5. Příprava akcí na r. 2006.
Geometrické zaměření uliční čáry, jako výchozí podmínku pro plánovanou výstavbu kanalizace a ČOV.
Výstavba autobusové zastávky v horní části obce. Projektové náklady ve výši 1,2 mil. Kč je nutno řešit z jiných zdrojů např. z Fondu dopravní infrastruktury.
Oprava pomníku padlých na náměstí si vyžádá náklady 180 tisíc Kč. Při plánovaných pracích nutno řešit finančními prostředky z jiných zdrojů.
Pokračování prací na rekonstrukci MŠ, bude spočívat ve výměně oken v prostorách MŠ, případně v obecních bytech tohoto objektu. Pro neutěšený stav staré části objektu MŠ, bude nutno připravit návrh na celkovou rekonstrukci budovy č.p. 240.
Budova zdravotního střediska, taktéž vyžaduje minimálně výměnu všech oken, případně zpracovat návrh na rekonstrukci a využití celého objektu.
V letošním roce začala příprava programu Partnerství pro Vysočinu, regionální operační program pro rozvoj v letech 2007-2013. Obec Vojnův Městec podala 9 námětů pro vznik nového operačního programu, na základě kterých budou podány žádosti o příspěvek z Evropských fondů.
                                                          Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

6. Plnění rozpočtu Obce Vojnův Městec k 31.8.2005
Starosta seznámil přítomné s výsledky hospodaření Obce Vojnův Městec k 31.8.2005, dle jednotlivých kapitol a položek, dle předložených výkazů. Největší finanční náročnost akce probíhající v letošním roce, vyžadovala stavba  ZTV pro novou lokalitu 26 RD.

7. Rozpočtové opatření č.2/2005
Zastupitelstvo Obce Vojnův Městec projednalo a schválilo rozpočtové opatření vycházející z kontroly příjmů a výdajů obce k 31.8.2005
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

8. Zastupitelstvo obce projednalo oznámení o prodeji majetku č.2/2005 záměr budoucího prodeje majetku obce ve spoluvlastnickém podílu LDO Přibyslav 30/711 a souhlasí s prodejem. Kupujícím pozemků je Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě k.ú.Újezd. 791/3, ostatní plocha o výměře 22 m2, 791/4, ostatní plocha o výměře 83 m2, 791/5, ostatní plocha o výměře 2 m2, 791/6, ostatní plocha o výměře 222 m2, 791/7, ostatní plocha o výměře 19 m2, 791/8, ostatní plocha o výměře 3 m2.
                                                                          : Pro 13, proti 0, zdrž. 0
9. Zastupitelstvo obce projednalo oznámení o prodeji majetku č.3/2005 záměr budoucího prodeje majetku obce ve spoluvlastnictví podílu LDO Přibyslav 30/711 a souhlasí s prodejem. Kupujícím pozemků je Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě k. ú. Újezd.1641/5, ostatní plocha o výměře 60 m2,1641/6, ostatní plocha o výměře 19 m2,1612/12, ostatní plocha o výměře 149 m2, 1612/13, ostatní plocha o výměře 13 m2, 701/5, ostatní plocha o výměře 353 m2, 701/6, ostatní plocha o výměře 44 m2, 706/9, ostatní plocha o výměře 43 m2, 707/7, ostatní plocha o výměře 53 m2, 790/9, ostatní plocha o výměře 567 m2, 790/10, ostatní plocha o výměře 10 m2, 933/9, ostatní plocha o výměře 35 m2, 933/10 ostatní plocha o výměře 50m2.  
                                                           Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž.0

10. Zastupitelstvo obce projednalo oznámení o záměru pronájmu majetku obce č. 4/2005
Obec Vojnův Městec souhlasí s pronájmem Obci Krucemburk, spoluvlastnický podíl LDO
Přibyslav ve výši 30/711, na pozemku p.č. 305/1 Pobočný rybník
                                                         Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

11. Zastupitelstvo obce projednalo oznámení o záměru pronájmu majetku obce č.5/2005
Obec Vojnův Městec souhlasí s pronájmem Obci Havlíčkova Borová, spoluvlastnický podíl LDO Přibyslav ve výši 30/711, na pozemku p.č. 1864 Podhorský rybník
                                                          Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

12. Zastupitelstvo projednalo oznámení o prodeji majetku č.6/2005. záměr budoucího majetku Obce Vojnův Městec a souhlasí s prodejem. Par.č. KN 69/1. k.ú. Vojnův Městec , zahrada o výměře 27 m2 u domu č.163 za 15,- Kč m2 ,  Par.č. KN 69/2, k.ú. Vojnův Městec , zahrada o výměře 100 m2 u domu č. 163 za 15,- Kč m2. Par. č. KN 64/1, k.ú. Vojnův městec, ostatní plocha o výměře 18 m2 u domu č.163 za 15,- Kč m2 p. Fr.Kulhánkovi,  Par.č. KN 229/2, k.ú. Vojnův Městec, dvůr o výměře 54 m2 u domu č. 205 za 15,- Kč m2 p. Jiří Kurkovi,  Par.č. KN 1546/28, k.ú. Vojnův Městec, zahrada o výměře 36 m2 u domu č.169 za 15,-/ m2 Kč p. Pavlu Korbářovi, .Par.č. KN 1546/31, k.ú.Vojnův Městec, zahrada o výměře 36 m2 u domu č.153 za 15,- Kč m2 p.M.Nečasanému, .Par.č.KN 21/1, k.ú. Vojnův Městec, zahrada o výměře 83 m2 u domu č.117 za 50,- Kč m2 p.Pavlu Hejrovi, další užívané plochy v sousedství domu č. 117 je nutno geometr. zaměřit k uvedení pozemků do řádného stavu Par.č. KN566/1 - část,k.ú. Vojnův Městec, orná půda o výměře 195 m2 za 60,- Kč m2. Par.č. KN 566/6 - část, k.ú. Vojnův Městec ,orná půda 60,- Kč m2 p. Jiřímu Sobotkovi a p.Ing. Vladimíru Horkému a p.Věře Cempírkové
Par. č. KN 12, k.ú. Vojnův Městec , zahrada o výměře 97 m2 za 50,- Kč m2. Par.č. Kč 1546/1 k.ú. Vojnův Městec ostatní plocha o výměře 36 m2 50,-Kč m2 p. Josefu Turkovi
Par.č.KN 595/1 TTP za 60,- Kč m2 p. Jiřímu Sobotkovi, p.Ing. Vladimíru Horkému a p.Věře Cempírkové, Par.č. KN 64/26, k.ú. Vojnův Městec, ostatní plocha o výměře 259 m2 u domu č.55.
Parcela č. KN 64/26, již v roce 1991 byla v řízení, dle p. Pálky a předložené složenky již zaplacena. Po ověření této skutečnosti zastupitelstvo souhlasí s převodem. 
                                                          Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

13. Různé
Starosta informoval zastupitelstvo o návozu výkopku v celkovém množství 25-30 tisíc m3 na par.č. 1139/11, majitel pí. Slámová Jana, Vojnův Městec č.p. 197. Při následných jednáních vedených MěÚ Žďár nad Sázavou, státní dozor, bylo konstatováno dodavateli a subdodavateli stavby ve Žďáře nad Sázavou, že se jedná o skládku přechodnou, která bude odvezena a uvedena do původního stavu včetně přístupových cest.
Starosta informoval zastupitelstvo o řešení likvidace a odvozu domácího a komunálního odpadu, z důvodu trvalého přistavení 2  velkoobjemových kontejnerů, náklady narůstají, dále konstatoval, že je nutno trvale vést agitaci k řádnému třídění odpadů.
Starosta poděkoval organizátorům za vedení Vojnoměsteckého kulturního léta a zdůraznil včasnou a pečlivou přípravu pro r. 2006.
Přítomný občan p. E. Malivánek vznesl dotaz k možnosti osázení stromů na p.č. 841/1 a tím zamezit černému skládkování v uvedené lokalitě.

14. Starosta ve 20.25 hod. ukončil zasedání zastupitelstva a poděkoval přítomným za aktivní účast.   

Ing Josef Macek                          Karel Malivánek
     starosta                                  místostarosta                                                           
   

Ověřovatelé zápisu:                                                                                  

Karel Polívka    Jan Bula

Usnesení č. 3/2005
z řádného zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec konaného dne 26.9.2005

I.  S c h v a l u j e
1) Zapisovatelku paní Miroslavu Zvolánkovou
2) Ověřovatele zápisu p.K. Polívku a p. J. Bulu
3) Program jednání zastupitelstva navržený starostou
4)   Rozpočtové opatření č.2/2005
5) Záměr č.2/2005 o  budoucím prodeji majetku obce ve spoluvlastnickém podílu LDO Přibyslav 30/711.Kupujícím pozemků je Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě k.ú. Újezd.
6)  Záměr č.3/2005 o budoucím prodeji majetku obce ve spoluvlastnictví podílu LDO Přibyslav 30/711. Kupujícím pozemků je Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě k.ú. Újezd
7) Záměr č.4/2005 o pronájmu majetku Obce Vojnův Městec  Obci Krucemburk spoluvlastnický podíl LDO Přibyslav ve výši 30/711 na pozemku p.č. 305/1 Pobočný rybník
8) Záměr č.5/2005 o pronájmu majetku Obce Vojnův Městec Obci Havlíčkova Borová, spoluvlastnický podíl LDO Přibyslav ve výši 30/711 na pozemku p.č. 1864 Podhorský rybník
9) Záměr č.6/2005, o prodeji majetku Obce Vojnův Městec budoucím majitelům 
Par.č. KN 69/1. k.ú. Vojnův Městec , zahrada o výměře 27 m2 u domu č.163 za 15,- Kč m2 ,  Par.č. KN 69/2, k.ú. Vojnův Městec , zahrada o výměře 100 m2 u domu č. 163 za 15,- Kč m2. Par. č. KN 64/1, k.ú. Vojnův městec, ostatní plocha o výměře 18 m2 u domu č.163 za 15,- Kč m2 p. Fr.Kulhánkovi,  Par.č. KN 229/2, k.ú. Vojnův Městec, dvůr o výměře 54 m2 u domu č. 205 za 15,- Kč m2 p. Jiří Kurkovi,  Par.č. KN 1546/28, k.ú. Vojnův Městec, zahrada o výměře 36 m2 u domu č.169 za 15,-/ m2 Kč p. Pavlu Korbářovi, .Par.č. KN 1546/31, k.ú.Vojnův Městec, zahrada o výměře 36 m2 u domu č.153 za 15,- Kč m2 p.M.Nečasanému, .Par.č.KN 21/1, k.ú. Vojnův Městec, zahrada o výměře 83 m2 u domu č.117 za 50,- Kč m2 p.Pavlu Hejrovi, další užívané plochy v sousedství domu č. 117 je nutno geometr. zaměřit k uvedení pozemků do řádného stavu Par.č. KN566/1 - část,k.ú. Vojnův Městec, orná půda o výměře 195 m2 za 60,- Kč m2. Par.č. KN 566/6 - část, k.ú. Vojnův Městec ,orná půda 60,- Kč m2 p. Jiřímu Sobotkovi a p.Ing. Vladimíru Horkému a p.Věře Cempírkové Par. č. KN 12, k.ú. Vojnův Městec , zahrada o výměře 97 m2 za 50,- Kč m2. Par.č. Kč 1546/1 k.ú. Vojnův Městec ostatní plocha o výměře 36 m2 50,-Kč m2 p. Josefu Turkovi, Par.č.KN 595/1 TTP za 60,- Kč m2 p. Jiřímu Sobotkovi, p.Ing. Vladimíru Horkému a p. Věře Cempírkové,  Par.č. KN 64/26, k.ú. Vojnův Městec, ostatní plocha o výměře 259 m2 u domu č.55.Parcela č. KN 64/26, již v roce 1991 byla v řízení, dle p. Pálky a předložené složenky již zaplacena. Po ověření této skutečnosti zastupitelstvo souhlasí s převodem. 
10) Opravu pomníku padlých na náměstí
11) Projednané investiční a neinvestiční akce v roce 2006

II.  B e r e    n a    v ě d o m í
1) Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2005  konané dne 29.6.2005
2) Zápisy z rady č. 10/2005, č. 11/2005   
3) Zprávu o plnění rozpočtu k 31.8.2005 
4)  Hodnocení a průběh akcí roku 2005
     
III.  U k l á d á
1) Obecnímu úřadu opakovaně upozorňovat občany na správné třídění domovního a komunálního odpadu

Ing. Josef Macek                        Karel Malivánek
    starosta                                  místostarosta

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.