Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis č. 4/2008 ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec

Zápis č. 4/2008 ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec

5.1.2009, Hana Marková

konaného dne 11. prosince 2008. Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hodin

 1. Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelkou paní Hanu Markovou .
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

2. Zastupitelstvo Městyse schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Milana Stránského a paní Janu Pecinovou
       Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

3. Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

4. Starosta projednal zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 16. 9. 2008.
Z usnesení nepřetrvávají úkoly a povinnosti a zápis byl uzavřen. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0
 

5. Starosta podal zprávu o činnosti rady městyse o schůzích konaných 20. října a 24. listopadu  2008. Z jednání rady a z usnesení nepřetrvávají úkoly mimo stanovení ceny technického zhodnocení pozemku pro využití nových stavebníků, o kterém je nutno rozhodnout dnes. K jednání  a zápisům z rady nebyly vzneseny dotazy ani připomínky. Zápisy byly uzavřeny bez přenesení úkolů.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0


6. Technické zhodnocení pozemku
Zastupitelstvo po diskuzi schválilo cenu technického zhodnocení pro nové stavebníky ve výši 10 000 ,-

V 17:30 hodin přišel zastupitel Karel Malivánek.

7. Kontrola rozpočtu k 30. 11. 2008
Účetní Hana Marková  přednesla kontrolu plnění rozpočtu ke dni 30. 11. 2008 dle jednotlivých kapitol  a položek schváleného rozpočtu. K přednesené zprávě nebylo vzneseno připomínek a členové zastupitelstva vzali na vědomí hospodaření městyse ke konci listopadu 2008

8. Rozpočtové opatření č. 3/2008
Účetní Hana Marková přednesla návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo schválilo přijetí rozpočtového opatření č. 3/2008
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

9. Rozpočtové opatření č. 4/2008
Účetní Hana Marková přednesla návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo schválilo přijetí rozpočtového opatření č. 4/2008

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
10. Rozpočtové opatření č. 5/2008
Účetní Hana Marková přednesla návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo schválilo přijetí rozpočtového opatření č. 5/2008

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
11. Návrh rozpočtu pro rok 2009
Předsedkyně finančního výboru Jana Pecinová přednesla návrh rozpočtu pro rok 2009. Zastupitelstvo souhlasí s rozpočtem na rok 2009 ve výši 47 208 400,- Kč na straně příjmů i výdajů.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0


12. Rozpočtový výhled pro období 2009-2012
Předsedkyně finančního výboru Jana Pecinová přednesla návrh rozpočtového výhledu na období 2009-2012. Zastupitelstvo návrh projednalo a souhlasí s rozpočtovým výhledem na uvedené období.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0


13. Zplnomocnění rady k projednávání rozpočtových opatření
Zastupitelstvo projednalo a schválilo zplnomocnění rady městyse k projednávání rozpočtových opatření v měsících, kdy se nekoná zasedání zastupitelstva do výše 500 000,- Kč.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

14. Stanovení ceny vody pro rok 2009
Starosta přednesl kalkulace ceny vody pro rok 2009 dle dodaných podkladů a skutečných nákladů od provozovatele Velké Dářko s.r.o. Při kalkulaci skutečných nákladů za rok 2008 je cena za m3 vody 42,43 Kč.  Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenu vody pro trvale žijící občany 26,- Kč/m3, pro podnikatele se sídlem provozovny ve Voj. Městci za cenu 30,- Kč/m3 a pro rekreační objekty za cenu 39,- Kč/m3. Městys Vojnův Městec bude dotovat rozdíl mezi skutečnými náklady a schválenou cenou.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

 

15. Obecně závazná vyhláška městyse Vojnův Městec č. 3/2008
Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Cena poplatku v roce 2009 pro trvale žijícího obyvatele pro rok 2009 byla odsouhlasena na 430,- Kč za osobu a cena pro majitele rekreačního objektu na 500,- Kč za rodinný dům.
Hlasování: pro 11, proti 2, zdrž. 0

16. Cena poplatku za  likvidaci odpadu pro podnikatele
Zastupitelstvo projednalo a schválilo poplatek za zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro podnikatele s provozovnou ve Vojnově Městci pro rok 2009 ve výši 860,- Kč za 1 popelnici.

Hlasování: pro 12, proti 2, zdrž. 0

17. Obecně závazná vyhláška městyse Vojnův Městec č. 4/2008
Zastupitelstvo projednalo a neschválilo obecně závaznou vyhlášku Městyse Vojnův Městec o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno
Hlasování: pro 7 proti 6, zdrž. 0

18. Záměr na směnu majetku městyse Vojnův Městec č. 3/2008
Starosta přednesl záměr směny majetku městyse Vojnův Městec č. 3/2008 mezi 44 podílnickými obcemi LDO Přibyslav a LDO Přibyslav ve vlastnickém podílu 30/710. Zastupitelstvo se záměrem č. 3/2008 souhlasí.
Hlasování: pro 13 proti 0, zdrž. 0

 

19. Prodej obecního majetku v lokalitě bývalého pionýrského tábora
Starosta přednesl výsledek jednání s p. Václavem Syrovým, jehož žádost o odkup p.č.1126/2 o výměře 1894 m2 – lesní pozemek v lokalitě bývalého pionýrského tábora -  sociální zařízení byla projednána na minulem zasedání zastupitelstva. Úřední odhadní cena uvedeného lesního pozemku byla stanovena na částku 56 860,-, Václav Syrový však souhlasí původní navrženou cenou ve výši 50,- Kč/m2 – celkem 94 700,-. Zastupitelstvo městyse souhlasí s prodejem pozemku p.č.1126/2 o výměře 1894 m2 za celkovou cenu 94 700,- Kč.
Hlasování: pro 10 proti 0, zdrž. 3

20. Příkaz k inventarizaci
Starosta vydal příkaz k inventarizaci majetku městyse Vojnův Městec ke dni 31.12.2008.
Zastupitelstvo bere na vědomí.


21.  Dodatek č. 3 k vnitřní směrnici o účtování a oceňování dlouhodobého majetku
Zastupitelstvo městyse schválilo dodatek č. 3 ke směrnici o účtování a oceňování majetku v Čl. 4 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek, bod 4.1 ocenění majetku 3 000,- - 40 000,- Kč.
Hlasování: pro 13 proti 0, zdrž. 0

22. Zpráva o průběhu a přípravě akcí 2008, 2009
Starosta podal zprávu o průběhu akcí v roce 2008 a o přípravě nových akcí v roce 2009.
- Mateřská škola- po rekonstrukci proběhla kolaudace, pro rok 2009 se po získání dotace připravuje vybudování turistického ubytování v podkroví budovy, probíhá stavební řízení
- Zdravotní středisko – v letošním roce dokončena kompletní rekonstrukce budovy, vestavba dvou půdních bytů, vybudování bezbariérové nájezdové rampy. Stavba byla zkolaudována. Oba byty byly radou obce přiděleny – p. Trávníčková E., p. Zemen Zdeněk.
- TI 11 RD – TI  z větší části vybudování, zbývá dokončení konečného povrchu komunikace. Další investiční akcí je příprava stavebního řízení a zajištění financování pro výstavbu spojovací komunikace k 11 RD a vodovodu včetně tlakovací stanice.  
- Czech Point – městys Vojnův Městec se zapojil do projektu poskytování informací vydáváním ověřených výstupů  Czech Point, který je dotován MV. Projekt bude spuštěn do konce roku 2008.
- Koncem listopadu byla ukončena rekonstrukce pomníku obětem válek na náměstí. Pomník byl kompletně rozebrán, vybetonován nový základ, obnoveno písmo. Nově zde byla umístěna i sochy lva, který byl v minulosti ukraden. Celá akce  byla uskutečněna za finančního přispění Ministersta obrany.
Zastupitelstvo bere na vědomí

23. Zpráva o grantech z Programu obnovy venkova
Starosta podal zprávu o vyhlášených grantech z POV. Zastupitelstvo bere na vědomí.

24. Žádost o změnu územního plánu
Starosta přednesl zastupitelům žádost o změnu územního plánu pana Petra Čepla. P. Čepl vlastní pozemek v k.ú. Vojnův Městec, na kterém chce postavit  rodinný dům.  Pozemek  se dle ÚP nachází v ochranném pásmu, kde není dle současného ÚP možné stavět. Zastupitelstvo městyse žádost projednalo  a vzhledem k plánované povinné revizi ÚP v roce 2010 a velké finanční zátěži se rozhodlo, že změna na základě žádosti pana Čepla bude do ÚP začleněna až při povinné revizi v roce 2010.
Hlasování: pro 8 proti 5, zdrž. 0

25. Zvýšení nájemného v roce 2009
Starosta informoval zastupitele o návrhu jednostranného zvýšení nájemného z bytu manželům Malivánkovým v bytě v budově mateřské školy. Zastupitelstvo projednalo a schválilo zvýšení nájmu od 1. 4. 2009 na částku 1683,- Kč.
Hlasování: pro 13 proti 0, zdrž. 0

26. Kniha „Na křídlech za poznáním obcí Žďárska“
Starosta informoval zastupitele o možnosti zakoupení knihy „Na křídlech za poznáním obcí Žďárska“ za cenu 200,- Kč. Zastupitelstvo bere na vědomí.

27. VI. Obecní ples
Zastupitelstvo ukládá zastupitelce Janě Nepovímové hlavní organizaci VI. Obecního plesu, který se bude konat dne 14.3.2009.

28. Úprava náměstí
Starosta informoval zastupitele o 2 variantách nového architektonického řešení náměstí, s tím, že všichni zastupitelé obdrží kopie obou variant k posouzení a případnému vyznačení změn k 16.1.2009. Nejbližší zasedání zastupitelstva rozhodne o řešení úprav náměstí.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
 

29. Diskuze
Zastupitel p. Dufek se dotazoval, kdy budou opraveny lávky přes potok. Starostou bylo odpovězeno, že lávky opraví firma Zvánovec a.s. na jaře příštího roku.
Zastupitelstvo bere na vědomí

30. Závěr
Starosta popřál k vánočním a novoročním svátkům, poděkoval zastupitelům za aktivní účast a zasedání zastupitelstva ve 20:15 ukončil.

 

 


 …………………………….                                           ………………………………...

     Ing. Josef Macek                                                               Karel Malivánek
  starosta                                                                       místostarosta

 

 

 Ověřovatelé zápisu:

 

 


   ………………………….                                     …………………………… ………..  
Ing. Milan Stránský                Jana Pecinová

 Usnesení č. 4/2008
Z řádného zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konaného dne
11. prosince 2008

I. S c h v a l u j e
1) Zapisovatelku pí H. Markovou
2) Ověřovatele zápisu Ing. Milana Stránského  a Janu Pecinovu 
3) Program zasedání navržený starostou
4) Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2008
5) Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2008
6) Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2008
7) Rozpočet městyse Vojnův Městec pro rok 2009 ve výši 47 208 400,- Kč.
8) Rozpočtový výhled na období 2009 – 2012
9) Cenu technického zhodnocení stavebních pozemků ve výši 10 000,- Kč.
10) Zplnomocnění rady k projednání rozpočtových opatření v měsících, ve kterých se nekoná zasedání zastupitelstva do výše 500 000,-
11) Schválilo cenu vody pro trvale žijící občany 26,- Kč/m3, pro podnikatele se sídlem provozovny ve Voj. Městci za cenu 30,- Kč/m3 a pro rekreační objekty za cenu 39,- Kč/m3. . Městys Vojnův Městec bude dotovat rozdíl mezi skutečnými náklady  42,43 Kč a schválenou cenou.
12) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Cena poplatku v roce 2009 pro trvale žijícího obyvatele pro rok 2009 byla odsouhlasena na 430,- Kč za osobu a cena pro majitele rekreačního objektu na 500,- Kč za rodinný dům.
13) poplatek za zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro podnikatele s provozovnou ve Vojnově Městci pro rok 2009 ve výši 860,- Kč za 1 popelnici.
14) záměr směny majetku městyse Vojnův Městec č. 3/2008 mezi 44 podílnickými obcemi LDO Přibyslav a LDO Přibyslav ve vlastnickém podílu 30/710
15) Zastupitelstvo městyse souhlasí s prodejem pozemku p.č.1126/2 o výměře 1894 m2 za celkovou cenu 94 700,- Kč.
16) dodatek č. 3 ke směrnici o účtování a oceňování majetku v Čl. 4 – Drobný    dlouhodobý hmotný majetek, bod 4.1 ocenění majetku 3 000,- - 40 000,- Kč.
17)  Zvýšení nájmu od 1. 4. 2009 na částku 1683,- Kč manželům Malivánkovým v bytě v budově MŠ

II. B e r e   n a  v ě d o m í

1) Zprávu o plnění rozpočtu k 31. 11. 2008
2) Zprávu starosty o přípravě a průběhu akcí
3) Příkaz k inventarizaci majetku městyse Vojnův Městec ke dni 31.12.2008
4) Zprávu o průběhu a přípravě akcí 2008, 2009
5) Zprávu o grantech z Programu obnovy venkova
6) Informaci starosty o možnosti zakoupení knihy“ Na křídlech za poznáním obcí Žďárska“ za cenu 200,- Kč
7) Informaci starosty k opravě lávek přes potok

III. U z a v í r á
1) Zápis z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 16. září 2008 bez přenesení úkolů
2) Zápisy ze zasedání rady z konaných zasedání 20.října a 24. listopadu 2008

 IV. U k l á d á
1) Zastupitelce Janě Nepovímové hlavní přípravu a  organizaci VI. Obecního plesu
2) Všem členům zastupitelstva posoudit dvě varianty návrhů architektonického řešení náměstí, vyznačit změny a návrhy vrátit do 16. 1. na úřad městyse. 

V. N e s c h v a l u j e
1) Neschválilo obecně závaznou vyhlášku Městyse Vojnův Městec o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno
2) Žádost o změnu územního plánu pana Petra Čepla  a zastupitelstvo se vzhledem k plánované povinné revizi ÚP v roce 2010 a velké finanční zátěži rozhodlo, že změna na základě žádosti pana Čepla bude do ÚP začleněna až při povinné revizi v roce 2010.

 

 


 …………………………….                                           ………………………………...

     Ing. Josef Macek                                                               Karel Malivánek
  starosta                                                                       místostarosta

 

 


  Ověřovatelé zápisu:

 


   ………………………….                                  …………………………… ………..  
   Ing. Milan Stránský            Jana Pecinová

 

 

 

 

 

 


Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.