Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis zasedání zastupitelstva obce 25.2.2004

Zápis zasedání zastupitelstva obce 25.2.2004

1.3.2004, Helena Vaníčková

Zápis č. 1/2004 ze zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec konané dne 25.2.2004

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hod.

Počet přítomných členů zastupitelstva:  10

1. Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku zápisu p. H.Vaníčkovou.
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdrž.0
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu:
p.Ing. Zdeňka Řeháka a p.Josefa Křesťana.
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdrž. 0    
Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdrž. 0

2. Projednání zápisu z řádného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10.12.2003, ke  kterému nebylo vzneseno žádných připomínek.

3. Projednání zápisů z rady č. 1/2004 ze dne 15.1.2004 a zápisu č. 2/2004 ze dne 4.2.2004 bez připomínek.

4. Ing,.Luboš Petříček, který zastupuje projekční firmu pro vodohospodářské stavby Ing.Pravce, seznámil s průběhem územního řízení pro stavbu splaškové kanalizace a ČOV  ve Vojnově Městci. Vyjádření vlastníků dotčených sítí a orgánů vyjadřujících se k této záležitosti jsou již vyřešeny. Probíhá jednání s dotčenými vlastníky pozemků. Závěrečné územní řízení proběhne s dotčenými vlastníky, orgány a správci sítí , které je svoláno na 12.3.2004 na OÚ ve Vojnově Městci. Územní rozhodnutí vyvolá další jednání, které bude hlavně zaměřeno na zajištění finanč. prostředků pro tuto akci.  Vznesené dotazy od zastupitelů a občanů byly zodpovězeny. 

5. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Vojnův Městec č. 2/2004 o poplatku za užívání veřejného prostranství. 
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdrž. 0

6. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Vojnův Městec č. 1/2004 o systému shromažďováním sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci Vojnův Městec. (V 18.00 hod se dostavil na zasedání zastupitelstva p.Jiří Marek).
Hlasování: Pro 10,  proti 0, zdrž. 1

7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s plněním rozpočtu obce Vojnův Městec k 31.12.2003. Příjmy obce v roce 2003 byly 10 250 375,15 Kč a výdaje činily 10 087 482,34 Kč. Hospodaření obce skončilo s přebytkem 162 893,- Kč. Výše uvedené hospodaření zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
 
8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a odsouhlasilo závěrečný účet Základní školy ve Vojnově Městci. Hospodářský zisk za rok 2003 byl 27 646,83 a  bude použit na tvorbu rezervního fondu. Rezervní fond ZŠ použije k dalšímu rozvoji své činnosti, případně k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0
      
9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a odsouhlasilo závěrečný účet Mateřské školy ve Vojnově Městci. Hospodářský zisk za rok 2003 byl 10 967,93 Kč a bude použit na  tvorbu rezervního fondu. Rezervní fond MŠ použije k dalšímu rozvoji své činnosti, případně k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady.
Hlasování: 11, proti 0, zdrž. 0

10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a odsouhlasilo inventarizaci majetku Obce Vojnův Městec k 31.12.2003. Hodnota majetku obce k 31.12.2003 byla dle inventárních seznamů celkem 31 882 149,37 Kč. 
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0

11. Člen finančního výboru přednesl zprávu o činnosti za rok 2003. Finanční výbor během roku se sešel 5x ke svému jednání.

12. Předseda kontrolního výboru přednesl zprávu o činnosti za rok 2003. Kontrolní výbor se během roku sešel 4x ke svému jednání.

13. Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo výroční zprávu za rok 2003 Obecního úřadu Vojnova Městce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím. 
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0

14. Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo odstoupení od schváleného prodeje stavebních pozemků 
      Pavel Imramovský, zápis zastup.č. 3/2003, stav.p. 566/13, o výměře 1 231 m
      Ivo Šorf, zápis zastup. č. 5/2003, stav. parcela  566/13 o výměře 1 231 m2
      Marek Dítě, zápis zastup. č. 3/2003, stav.parcela 569/15, o výměře 995 m2
      Ing. P.Petřek, zápis zastup. č. 3/2003, stav.parcela 595/7, o výměře 805 m2
      Ivo Koníček a Šárka Machová, zápis zastup. č. 5/2003, stav.p. 569/15, o výměře 995 m2

Zastupitelstvo projednalo a schválilo bezúplatný převod pozemků p.č. 566/3 o výměře 706 m2, 566/8 o výměře 19m2 a 340/3 o výměře 914 m2 do majetku obce Voj. Městec

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0

Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej stavební parcely pro:
      Eva a Jiří Vencovských, Polnička 234, stav.parcela č. 595/7 o výměře 805 m2.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0

15. Zastupitelstvo projednalo a schválilo bezúplatný převod hřbitovní kaple, která je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Vojnův Městec, na Obec Vojnův Městec. K tomuto převodu zastupitelstvo obce přístupuje z důvodu celkové rekonstrukce hřbitova a tím řešení 
venkovního vzhledu této kaple. Využití objektu v současné době není specifikováno,  předpoklad využití pro bohoslužby případně jako rozlučková síň.
Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 3

16. Zastupitelstvo projednalo demografický vývoj žáků v ZŠ ve Vojnově Městci s tím, že není  předpoklad dle předložených materiálů od ředitelky ZŠ udržení třech tříd I.stupně ZŠ ve Vojnově Městci. Pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k udělování 
výjimek školám podle § 6 zákona č. 29/1984Sb., o soustavě základní škol, středních škol a vyšších odborných škol (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Z demografického vývoje je prokazatelné, že počet žáků klesne pod minimální požadovaný průměrný počet 
17 žáků ve třídě a to i v následujících letech. Z těchto důvodů zřizovatel tj. Obec Vojnův Městec nesplňuje podmínky pro udělení výjimky a tím udržení třech tříd v ZŠ ve V.Městci pro školní rok 2004 - 2005. Nový školní rok 2004 – 2005 bude zahájen ve dvou třídách 1. –4. ročník ZŠ.
    
17. Starosta seznámil zastupitelstvo s průběhem a přípravou plánovaných akcí pro rok 2004.
- rekonstrukce ZŠ Vojnův Městec – v současné době zpracován investiční záměr na udělenou dotaci od ministerstva financí ČR v celkové výši 5,7 mil. Kč
- zbudování autobusové zastávky včetně přístřešku v horní části obce případně řešení bezpečnosti chodců
- ZTV v lokalitě výstavby 26 RD, požádáno o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj ve výši 2,080 mil Kč
- výměna oken v MŠ v celkových nákladech cca 100.000,- Kč
- vnitřní stavební úpravy OÚ
- osvětlení cyklostezky Vojnův Městec Krucemburk
- řešení vnitřních prostor hřbitova – chodník, odvodnění, zeď, kaple
     
18. Různé
- starosta seznámil zastupitelstvo se zhodnocením a výsledkem I.obecního plesu. Poděkoval organizátorům ze zastupitelstva a ostatním, kteří zajišťovali přípravu a chod plesu, výtěžek plesu byl 25 173,- Kč, tato částka byla uložena na zvláštní účet u ČSOB  pro účely opravy střechy a stropu kostela ve Vojnově Městci
- obec pro zajištění dokonalejšího třídění komunálního odpadu zakoupila tři kontejnery
- na plasty postaven na N.Huti, pro papír a bílé sklo na náměstí
- Obec V.Městec zajistila s  Autobazarem  – Z  pana. Jaroslava Zeleného v areálu  zemědělského družstva prodej propan-butanových lahví všech velikostí a to na objednávku v kanceláři OÚ a následným rozvozem každou sudou sobotu  za manipulační příplatek 15,- Kč
- Obec Vojnův Městec se přihlásila do soutěže o Zlatý erb a vyhodnocení webových stránek v kategorii obcí 
- pan Josef Křesťan upozornil na nutnou opravu oplocenek kolem nové výsadby lesních stromků a brzké zpracování spadlých stromů v obecních lesích, řešit zalesnění koupených pozemků obcí případnou dotací
- p.Ing.Zdeněk Řehák připomněl nutnost řešení obnovy vodního díla na Nové Huti, s tím že nabízí vlastní pomoc při zajišťování této akce
- pan Emil Malivánek vznesl připomínku k řešení stavu a opravy střechy sokolovny, starosta v této záležitosti odpověděl, že v první řadě je nutno řešit majetkoprávní  vztahy objektu sokolovny a v té souvislosti další kroky
- místostarosta pan Karel Malivánek upozornil na nutnost řešení majitele sokolovny včetně založení místní organizace České obce sokolské

Zapsala: Helena Vaníčková

Ing. Josef Macek, starosta Karel Malivánek,  místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
ng. Zdeněk Řehák                          Josef Křesťan

Usnesení č. 1/2004
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Vojnův Městec konaného dne 25.2.2004

I. S c h v a l u j e
1) Zapisovatelku zápisu paní Helenu Vaníčkovou
2) Ověřovatele zápisu p. Ing. Zdeňka Řeháka a pana Josefa Křesťana
3) Program jednání zastupitelstva navržený starostou
4) Obecně závaznou vyhlášku Obce Vojnův Městec č. 1/2004 o systému shromažďování sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním  odpadem v obci Vojnův Městec
5) Obecně závaznou vyhlášku Obce Vojnův Městec č. 2/2004 o poplatku za užívání veřejného prostranství
6) Závěrečný účet Základní školy ve Vojnově Městci k 31.12.2003 a použití hospodářského zisku pro tvorbu rezervního fondu ZŠ
7) Závěrečný účet Mateřské školy ve Vojnově Městci k 31.12.2003 a použití hospodářského zisku pro tvorbu rezervního fondu MŠ
8) Inventarizaci majetku obce Vojnův Městec k 31.12.2003
9) Výroční zprávu za rok 2003 Obecního úřadu Vojnova Městce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím
10) Odstoupení od schváleného prodeje stavebních pozemků:
Pavel Imramovský, zápis zastup.č. 3/2003, stav.p. 566/13, o výměře 1 231 m2
Ivo Šorf, zápis zastup. č. 5/2003, stav. parcela  566/13 o výměře 1 231 m2
             Marek Dítě, zápis zastup. č. 3/2003, stav.parcela 569/15, o výměře 995 m2
             Ing. P.Petřek, zápis zastup. č. 3/2003, stav.parcela 595/7, o výměře 805 m2
             Ivo Koníček a Šárka Machová, zápis zastup. č. 5/2003, stav.p. 569/15, o výměře 995 m2
             Prodej stavební parcely pro Evu a Jiřího Vencovských, Polnička 234, stav.parcela č. 595/7 o  
             výměře 805 m2, za cenu 70,- Kč/m2
Bezúplatný převod pozemků p.č. 566/3 o výměře 706 m2, 566/8 o výměře 19 m2 a 340/3 o výměře 914 m2 do majetku obce Vojnův Městec.
11) Bezúplatný převod hřbitovní kaple z vlastnictví Římskokatolické farnosti Vojnův Městec do vlastnictví Obce Vojnův Městec
 
II.  B e r e    n a   v ě d o m í
1) Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2003 konaného dne 10.12.2003
2) Zápis z rady č. 1/2004 ze dne 15.1.2004 a zápis č. 2/2004 ze dne 4.2.2004
3) Zprávu Ing.Luboše Petříčka o průběhu územního řízení ke stavbě splaškové kanalizace a ČOV ve Vojnově Městci
4) Zprávu o plnění rozpočtu obce Vojnův Městec k 31.12.2003
5) Zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2003
6) Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2003
7) Řešení organizace výuky v ZŠ ve Vojnově Městci snížením na dvě třídy I. stupně ZŠ pro školní rok 2004-2005
8) Průběh a přípravu plánovaných akcí pro rok 2004
9) Vlastní pomoc p.Ing.Zdeňka Řeháka při zajišťování obnovy vodního díla na N.Huti

III.  U k l á d á
1) Panu Jiřímu Janáčkovi organizaci II. obecního plesu

Ing. Josef Macek, starosta  Karel Malivánek, místostarosta

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.