Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis ze schůze zastupitelstva obce 11.12.2002

Zápis ze schůze zastupitelstva obce 11.12.2002

11.12.2002, Jiří Marek

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojnův Městec konaného dne 11.12.2002

1.Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku zasedání paní Helenu Vaníčkovou. Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0. Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu. Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu: paní Elišku Ročárkovou a pana Jaroslava Klukana. Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 1.

2.Zastupitelstvo obce projednalo usnesení z posledního zastupitelstva obce ze dne 14.11.2002.

3.Nový člen zastupitelstva pan Jiří Janáček, složil slib do rukou starosty Ing. Josefa Macka a převzal osvědčení o zvolení do zastupitelstva obce.

4.Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje zápisy z rad konaných dne 25.11.2002 a 11.12.2002. Bere na vědomí odměnu starosty obce a schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle přílohy č. 1/11.12.2002. Z důvodu změny právní subjektivity základní školy a mateřské školy odvolává a jmenuje ředitelky Mgr. Valérii Rychlíčkovou a Vlastu Šimákovou. Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0.

5.Zastupitelstvo obce odvolalo zástupce – jednatele Obce Vojnův Městec ve společnosti Velké Dářko, s.r.o. pana Gunthera Tietze a pana Jiřího Čermáka. Zastupitelstvo obce schválilo zástupce – jednatele Obce Vojnův Městec ve společnosti Velké Dářko, s.r.o. starostu obce pana Ing. Josefa Macka. Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0.

6.Zastupitelstvo obce odvolalo zástupce obce dobrovolného svazku obcí Subregion Velké Dářko pana Gunthera Tietze a pana Jiřího Čermáka. Zastupitelstvo obce schválilo zástupce obce dobrovolného svazku obcí Subregion Velké Dářko starostu obce pana ing. Josefa Macka. Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0.

7.Zastupitelstvo obce odvolalo zástupce obce Lesního družstva obcí Přibyslav pana Josefa Křesťana. Zastupitelstvo obce schválilo zástupce LDO Přibyslav starostu obce pana Ing. Josefa Macka. Zastupitelstvo schvaluje zástupce obce do orgánů LDO Přibyslav starostu obce pana Ing. Josefa Macka. Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0.

8.Zastupitelstvo obce nenavrhuje druhého delegáta na valnou hromadu společnosti Velké Dářko, s.r.o. a Subregionu Velké Dářko. Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0.

9.Zastupitelstvo obce odvolává předsedu kontrolního výboru pana Jiřího Marka. Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0. Zastupitelstvo zvolilo předsedu kontrolního výboru pana Karla Polívku. Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 1. Zastupitelstvo zvolilo člena kontrolního výrobu pana Jana Štůlu. Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 1. Zastupitelstvo zvolilo člena kontrolního výboru pana Jiřího Marka. Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0.

10.Zastupitelstvo obce odvolává předsedkyni finančního výboru paní Elišku Ročárkovou. Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0. Zastupitelstvo obce zvolilo předsedu finančního výboru pana Ing. Milana Stránského. Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 2. Zastupitelstvo obce zvolilo členku finančního výboru paní Elišku Ročárkovou. Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 2. Zastupitelstvo obce zvolilo člena finančního výrobu pana Miroslava Šimáka. Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 2.

11.Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí protokol o předání funkce starosty.

12.Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zástavní smlouvu č. 02420241- Smlouvu č. 02420241 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ŽP ČR na rekultivace skládky PDO ve Vojnově Městci. Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0.

13.Zastupitelstvo bere na vědomí: připomínku pana Miroslava Šimáka k zajištění zimní údržby komunikací v obci, starosta informoval o zajištění těchto prací Zemědělskou a.s. Krucemburk; připomínku pana Emila Malivánka k zajištění přístupu k vodojemu a cesty do Kačína.

14.Závěrem starosta vyzval veřejnost k nahlášení čísel mobil. telefonů na OÚ za účelem zasílání SMS zpráv, dále starosta poděkoval za účast občanům a členům zastupitelstva a v nadcházejícím období popřál všem osobní pohodu, příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví do nového roku.

Ověřovatelé zápisu: Eliška Ročárková, Jaroslav Klukan, Karel Malivánek, Ing. Josef Macek

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.