Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis ze schůze zastupitelstva obce 18.10.2001

Zápis ze schůze zastupitelstva obce 18.10.2001

18.10.2001, Jiří Marek

Schůze zastupitelstva obce se uskutečnila 18.10.2001. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni a schváleni p.J.Babáček a p.Fr.Dufek. Přítomno bylo 12 členů zastupitelstva; omluvena: M.Zvolánková, nepřítomni: Fr.Fišar, P.Pelikán. Na schůzi byli dále přítomni 3 občané obce.

1.) Byl doplněn a schválen program schůze (doplněn o seznámení zastupitelstva o kontrole správních poplatků). Souhlasilo 12 členů zastupitelstva.

2.) Byl schválen prodej pozemků manželům Kejíkovým, par.č.336/1 o výměře 2.223 m2 za cenu 7,50 / m2. Souhlasilo 8 členů zastupitelstva.

3.) Byl odsouhlasen prodej pozemku manželům Šmídovým 10 m2 za cenu 50,- Kč / m2. Souhlasilo 10 členů zastupitelstva.

4.) Zastupitelstvo ruší své původní rozhodnutí o koupi pozemku (louky) od paní Mil.Pukové za cenu 10.000,- Kč. Nové rozhodnutí na základě požadavku p.Pukové o zvýšení ceny na 12.000,- Kč odsouhlasilo zastupitelstvo za tuto cenu. Souhlasilo 10 členů zastupitelstva.

5.) Zastupitelstvo schválilo novou vyhlášku o odpadech pro rok 2002 dle nového zákona (místní poplatek). Trvale žijící obyvatelé 150,- Kč / 1 obyvatel. Vlastníci nemovitostí, kteří nemají v obci trvalý pobyt budou platit 50 %, tj. 75,- Kč / 1 majitel. S podnikateli bude uzavřena smlouva dle skutečnosti roku 2000. Souhlasilo všech 12 přítomných členů zastupitelstva.

6.) Obecní zastupitelstvo souhlasilo se zrušením hospodářské činnosti k 31.12.2001. Ukládá radě vypracovat smlouvu ohledně prohrnování a údržby cest v zimním období a převodu (ponechání traktoru a vleku) v majetku obce s s.r.o. Velké Dářko. Souhlasilo 12 členů zastupitelstva.

7.) Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo směrnici o majetku a účetnictví obce Vojnův Městec od 1.1.2002. Majetek do 1.000,- Kč vést v pomocné operativní evidenci. Drobný dlouhodobý hmot. Majetek od 1.000,- do 60.000,- Kč bude zahrnut do inventarizace obce dle zákona o účetnictví. Souhlasilo všech 12 přítomných členů zastupitelstva.

8.) Zastupitelstvo schválilo dodatek k vyhlášce o výherních hracích automatech. Souhlasilo 12 zastupitelů.

9.) Informace p.Čermáka ohledně Subregionu Velké Dářko: Stavba pečovatelského domu. Bude zpracován plán činnosti Subregionu na další období ohledně požadavku a dotací ze státního rozpočtu. Dále bude proveden tisk pohlednic obcí se zimní tématikou.

10.) Zprávu finanční komise přednesl p.Fr.Glanc. Byla provedena kontrola finančních prostředků pokladen ZŠ, MŠ, ŠJ a OÚ. Nebyly shledány žádné závady. Dále byla provedena kontrola účetnictví obce k 30.9.2001 se stavem na účtech: ČSOB 2,201.457,- Kč; GE Capital Bank BÚ 243.126,- Kč; GE Capital Bank HČ 482.927,- Kč; Nájem z lesů z LDO Přibyslav do 30.10.2001 +300.000,- Kč; Úvěr u ČSOB 712.000,- Kč.

11.) Zprávu kontrolní komise podal předseda p.Malivánek. Komise připravuje novou evidenci majetku dle zákona k 1.1.2002. Ze strany občanu nebyla vznesena žádná důležitá písemná připomínka k řešení. Ústní připomínky jsou řešeny průběžně.

12.) Obec informuje:

- byl zbourán přístavek na OÚ, materiál použit na stavbu kolny u MŠ, 12 m2, náklady na bourání 9.000,- Kč, na výstavbu kolny 36.000,- Kč

- byly opraveny a natřeny lávky dle připomínky u Sojmových a Plachých, poděkováno firmě G+H

- byla provedena oprava hodin na kostele, bude provedeno zajištění proti blesku a výměna rafiček

- byla sepsána dohoda s římskokatolickou církví ohledně instalování majetku obce na kostele

- LDO Přibyslav uspořádalo prohlídku lesů zástupci obcí; do konce měsíce října proplaceny všem obcím 10.000,- Kč / 1 podíl; roční podíl činí 28.000,- Kč / 1 podíl

- od roku 2002 obec dle zákona zavede webové stránky na Internetu

- byla dopsána kronika obce za rok 2000; kronikář Marek Jiří

- byly podány žádosti ohledně výstavby rodinných domků; 3 stavebníci; bylo požádáno o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu; zahájeno územní řízení ohledně výstavby a následné stavební povolení pro výstavbu inženýrských sítí a rodinných domků, toto zajišťuje firma DRUPOS nákladem 60.000,- Kč; v případě kladného vyřízení bude v letošním roce provedena realizace kanalizace a vodovodní přípojky

- byla podána žádost na územní řízení na rekultivaci skládky pro rok 2002

- provedena výměna střechy ZŠ, zdravotního střediska a kolny u MŠ nákladem 650.000,- Kč; dotace 200.000,- Kč z POV

- byla objednána vánoční výzdoba obce nákladem 10.000,- Kč

- byly projednány zvýšené náklady na údržbu zeleně, sečení 1,86 ha 4x ročně, náklad 67.000,- Kč; sečení bude zajištěno smlouvou s s.r.o. Velké Dářko (dle upřesněných obecních ploch)

- po schválení výborem pro heraldiku při parlamentu ČR byl objednán prapor obce nákladem 9.000,- Kč

- na zalesnění pozemků dostala obec dotaci ve výši 18.500,- Kč a tato dotace byla čerpána na ožinování a nátěry stromků

- na rybníku Šišmák bude s pracemi pokračováno v roce 2002, finanční prostředky pro letošní rok byly vyčerpány

- obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s protokolem o kontrole správních poplatků obce

- na den 21.12.2001 bude svoláno výjezdní zasedání zastupitelstva obce

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.