Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis ze schůze zastupitelstva obce 24.1.2002

Zápis ze schůze zastupitelstva obce 24.1.2002

24.1.2002, Jiří Marek

Zápis ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 24.ledna 2002.

Přítomni: 14 členů zastupitelstva, 1 nepřítomen, dále 6 občanů.

1.Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p.M.Zvolánková, p.M.Čejková. Zastupitelé schválili program schůze bez připomínek.

2.Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo cenu vodného pro rok 2002 ve stejné výši roku 2001 a to 20,- Kč/m3 - pro trvale bydlící občany obec dotuje cenu vody v ceně 6,- Kč/m3, pro fyzické a právnické osoby s provozovnou v obci dotuje cenu vody v ceně 4,-Kč/m3. Dále bude měsíčně účtováno nájemné za pronájem vodoměru ve výši 13,- Kč po dobu 6ti let, kdy bude provedena výměna vodoměrů zdarma včetně montáže. Souhlasilo 13 členů zastupitelstva, l byl proti.

3.Byla odsouhlasena inventura obce dle nového zákona o účetnictví k 31.12.2001, kterou provedla inventarizační komise ve složení předseda p.E.Malivánek, p.Fr. Dufek, p.J.Čermák, p.H.Vaníčková, p.V.Rychlíčková, p.V.Šimáková. Celková hodnota majetku obce k 31.12.2001 činí 24,840.534,- Kč. Souhlasilo 14 členů zastupitelstva.

4.Po projednání ve finanční komisi a v radě OÚ byl schválen rozpočet na rok 2002 jako vyrovnaný ve výši 7,850.177,55 Kč. Rozpočet je vypracován na jednotlivé kapitoly a položky. Na základě připomínky p.Čermáka při příštím projednávání rozpočtu budou zastupitelé písemně seznámeni s návrhem rozpočtu. S rozpočtem souhlasilo 14 členů zastupitelstva.

5.Na základě vyřazovacího protokolu ve školní jídelně, kde nebyl využíván starý kuchyňský robot, souhlasili členové zastupitelstva s jeho prodáním. Souhlasilo všech 14 členů zastupitelstva.

6.Starosta obce informoval zastupitelstvo se zprávou za rok 2001, s návrhem rady a výhledem obce pro dotační tituly SAPART na příštích 10 let. Byla podána žádost na Státní fond ŽP na rekultivaci skládky; zpracovány návrhy na odstranění vlhkosti v základní škole v částkách 869.705,- Kč a 1,122,256,-Kč - podřezání – řešit za pomoci dotací z programu Obnova vesnice v dalším období. Zaměstnat l pracovníka na veřejně prospěšnou práci na dobu určitou. Veškeré informace ohledně obce je možné nalézt na internetu od 1.1.2002 na adrese http://sweb.cz/vojnuvmestec v části informačního webu o obci Vojnův Městec. Jsou zpracovány veškeré projekty na výstavbu rodinných domků a jsou podány žádosti na vydání stavebního povolení a kanalizace na příslušných odborech. Byla dopsána obecní kronika (rok 2001) s doplněním některých údajů za rok 2000. Je dána žádost na zalesnění obecních pozemků. Ředitelka ZŠ, p.V.Rychlíčková vede kroniku základní školy, která je dobře vedena. Obec poděkovala p. učitelce Arnoldové za její 42leté působení v naší obci a předala jí dárek. Starosta upozornil na pouštění psů, kde je jednáno s Policií ČR ohledně uložení pokut občanům, kteří tyto psi pouští a nedodržují vyhlášku obce.

Josef Křesťan, starosta

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.