Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis ze schůze zastupitelstva obce 27.6.2002

Zápis ze schůze zastupitelstva obce 27.6.2002

27.6.2002, Jiří Marek

Zápis ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 27.června 2002.

Přítomni: 13 členů zastupitelstva, 1 omluven: pí.Zvolánková, 1 neomluven: p.Fr.Fišer, 6 občanů.

1.Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p.J. Babáček, p.M. Musil. Zastupitelé schválili program schůze bez připomínek.

2.Zastupitelé odsouhlasili zrušení účtu u GE Capital Bank Žďár nad S. s převedením peněz na účet u ČSOB Žďár nad S. z důvodu malého pohybu na účtu a nízkých úroků. Souhlasilo 13 členů zastupitelstva.

3.Zastupitelé byli seznámeni se zprávou o přezkoumání a hospodaření obce za r. 2001.

4.Na základě žádosti ing. Nedvěda zastupitelé odsouhlasili prodej pozemku u jeho rod. domku dle současného zaplocení. Další pozemky mu nebudou prodány. Souhlasilo 13 členů zastupitelstva.

5.Zastupitelstvo odsouhlasilo zřizovací listinu místní knihovny k zaregistrování v Praze. Souhlasilo 13 členů zastupitelstva.

6.Byla odsouhlasena smlouva s firmou EKO-KOMEM Praha; příplatek na třídění odpadů obci Vojnův Městec. Příplatek je poskytován dle počtu vytříděných kg a počtu obyvatel. Souhlasilo 13 členů zastupitelstva.

7.Zastupitelstvo odsouhlasilo počet členů zastupitelstva pro příští volební období v počtu 15 členů. Při menším počtu zastupitelů nemůže být ustanovena rada obce. Souhlasilo 12 členů zastupitelstva, l byl proti.

8.Zastupitelstvo odsouhlasilo směny pozemků mezi LDO Přibyslav a jednotlivými členskými obcemi: Havlíčkova Borová, Jámy, Sklené, Velká Losenice, město Žďár nad S., Nové Veselí, Radostín a Račín. Souhlasilo 13 členů zastupitelstva.

9.Starosta seznámil zastupitelstvo s stavem finančních prostředků obecního úřadu a čerpání rozpočtu za 5.měsíců roku 2002.

10.P. Malivánek předseda kontrolní komise seznámil zastupitelstvo s činností kontrolní komise.

11.Zastupitelstvo odsouhlasilo provoz výherního hracího přístroje v hospodě Pod lipou od 1.7.2002 do 31.12.2002 se ziskem pro obec 18.000,- Kč za pololetí. Souhlasilo 13 členů zastupitelstva.

12.Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo Strategii rozvoje Subregionu Velké Dářko (7 obcí). Jedná se o finanční dotace pro obec z různých oblastí činnosti z kraje Vysočina. Souhlasilo 12 členů zastupitelstva, l nesouhlasil.

Informace starosty:

- byla podána žádost na Lesy ČR ohledně vypracování projektu vojnoměsteckého potoka.

- byla podána přihláška do soutěže Vesnice roku (ohledně dotačních titulů).

- byl zadán projekt rekultivace vodního díla na Nové Huti a převedena část vody nad Novou Hutí do vojnoměsteckého potoka.

- projednána stížnost p.Rosického ohledně skládky; na jeho žádost mu bude písemně odpovězeno.

- byly předloženy požadavky ředitelkami ZŠ a MŠ na opravy a údržbu škol.

- dokončení rybníka Šišmák: požádáno o kolaudaci do 20.8.2002.

- bylo provedeno zalesnění v obecním lese: 700 smrků a 30 bříz; dotace z ministerstva zemědělství.

- od 1.3.2002 upraveny platy členů rady dle zákona č. 122/2002Sb.; zastupitelé nemají žádnou odměnu.

- objednány keramické dárkové předměty s emblémem obce prodej při výstavě na místní pouti.

- byl vypracován a zaslán požadavek na dotace z POV na veřejné osvětlení v částce 654.000,- a rekonstrukce hřbitovní zdi v částce 1,236.000,-.

- od 1.1.2003 samostatné subjekty škol dle dohody a rozhodnutí zastupitelstva.

- provedena kolaudace kanalizace na nové výstavbě nákladem 1,244.000,-; vodovod nákladem 276.000,- Kč a elektrika náklad 371.000,- Kč.

- byla podána žádost na stavební povolení komunikace k rodinným domkům, uplatnit dotaci v příštím roce 80.000,- Kč na l rod. Domek.

- obec obdržela dotaci 70.000,- Kč na vybavení knihovny 2 PC, Internet+tiskárna.

- rada odsouhlasila přísedící u Okresního soudu: E.Ročárková, H.Vaníčková, M.Řeháková a G.Tietze pro příští období.

- seznámení zastupitelstva s odkupem pozemku pískoviště ( p. Marková nesouhlasí).

- objednán slavnostní prapor obce.

- dostavba DPS ve Škrdlovicích termín 15.10.2002 (kolaudace); půjčka obcí na dostavbu DPS v částce 5 mil. Kč dle návrhu bank a počtu obyvatel v obci.

- LDO Přibyslav vyplatí podíl 10.000,- Kč do konce měsíce července jednotlivým obcím.

- byla provedena nahodilá těžba v lese (výtěžek 100.000,- Kč).

- obec obdržela dotaci pro hasiče v částce 30.000,- Kč.

- na základě rozvojové Agentury Vysočina zpracovat požadavek na kraj Vysočina projekt a dotaci na základní školu: podřezání 1,100.000,- a kašnu na náměstí nákladem 450.000,- Kč do konce měsíce září.

- byly vypracovány manipulační a provozní řády rybníků Občiny, Kejda a Šišmák.

- skladovací objekt ve dvoře obecního úřadu (dán požadavek na stavební povolení do Žďáru nad S.).

- rekultivace skládky: projekty schváleny, předáno k podpisu ministru ŽP.

- SMS zasílány zhruba 35 občanům dle přihlášek.

- nabídka Pozemkového fondu na prodej pozemků – zveřejněno na vývěsce.

- zastupitelstvo seznámeno s výroční zprávou ZŠ.

- dán návrh k odsouhlasení nájemného z obecních pozemků na delší období (současnost 1 rok).

- na základě připomínek ohledně odstranění klestí kolem potoka (provádějící firma neprovedla úklid) dohoda s Lesy ČR o příspěvku na úklid, provede obec.

Josef Křesťan, starosta. Ověřovatelé: J.Babáček, M.Musil.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.