Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec konaného dne 11.12.2007

Zápis ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec konaného dne 11.12.2007

21.12.2007, Ing. Josef Macek

Zápis č. 4/2007
Ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec konaného dne 11.12.2007
Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hodin
Počet přítomných členů zastupitelstva 14 dle prezenční listiny.

1. Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelkou pí. M. Z.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0
2. Zastupitelstvo Městyse schvaluje ověřovatele zápisu
p. B. Z. a pí. H. B.

       Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0


3. Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

4. Místostarosta p. K. M. projednal zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 20.9.2007. K výše uvedenému nebylo vzneseno podstatných připomínek a toto bylo uzavřeno.
   
5. Místostarosta p. K. M. podal zprávu o činnosti rady městyse konaných 15.10. a 23.11.2007. Ke zprávě o činnosti rady nebyly vzneseny připomínky.

6. Činnost finančního výboru
Předsedkyně finančního výboru pí J. P. podala zprávu o činnosti fin. výboru    k 10.12.2007.

7. Kontrola rozpočtu k 30.11.2007
Člen finančního výboru p. ing. S. přednesl plnění rozpočtu ke dni 30.11.2007 dle jednotlivých kapitol a položek schváleného rozpočtu. K přednesené zprávě nebylo vzneseno připomínek a členové zastupitelstva odsouhlasili hospodaření městyse k uvedenému datu.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

8. Rozpočtové opatření č. 4 – 5/2007
P. ing. S. seznámil zastupitelstvo městyse s návrhem dodatečných příjmů a výdajů v rozpočtu Městyse Vojnův Městec a přednesený návrh rozpočtového opatření č. 4-5/2007 byl schválen.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

9. Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru p. J. R. přednesl zastupitelstvu městyse zprávu o jednání kontrolního výboru, který se sešel 28.11.2007. Zastupitelstvo bere zprávu  komise na vědomí.

10.   Rozpočet Městyse pro rok 2008
Starosta p. ing. M., seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2008. Rozpočet městyse projde během roku mnoha změnami, které mimo jiné budou odvislé od případného získání dotací ze státního rozpočtu, ze státního Fondu rozvoje bydlení, od Fondu Kraje Vysočiny a dalších.Po diskusi, návrh rozpočtu  pro rok 2008, byl schválen.

                                                                                 Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

11.   Zpráva o průběhu akcí 2007
Starosta p. ing. M., přednesl zprávu o probíhajících hlavních akcích.
ˇ Nástavba 2 bytových jednotek zdravotního střediska – po zdržení, daném objektivními  důvody, stavební  firma Megality, s.r.o., provedla dokončení střechy, včetně krytiny.Práce budou dále pokračovat uvnitř objektu.  
ˇ  Zdravotní středisko přízemní část – byla podána žádost pro získání fin. prostředků ze    státního rozpočtu na rok 2008. Následně pak dokončit rekonstrukci celého objektu dle projektové dokumentace.
ˇ   MŠ –. práce plánované pro r. 2007 byly splněny, byla provedena nástavba, včetně zakrytí. Na další období je nutno dodělat venkovní kanalizační síť.
ˇ TI 11 RD – z vyhlášeného a vyhodnoceného výběrového řízení výstavby TI byla uzavřena smlouva o dílo s 1. Žďárskou plynařskou a vodařskou, a.s. Hamry nad Sázavou. V závěru roku 2007 se předpokládá se zahájením prací.
ˇ Kanalizace a ČOV – v současné době probíhá vyjadřovací řízení pro stavební rozhodnutí. Předpoklad podání žádosti o finanční prostředky nutné pro výstavbu je začátek roku 2008.
ˇ Rekonstrukce městeckého potoka – práce pokračují na obou úsecích dle harmonogramu,    termín ukončení prací 31.5.2008.


12.  Příprava akcí na rok 2008
Kromě dalších akcí, které bude nutno zajistit, bude nutno finanční prostředky a práce soustředit na:
- zbudování nových inženýrských sítí pro 11 RD v lokalitě Za Markovými
- přívod vysokého napětí pro 11 RD v lokalitě Za Markovými
- pokračovat v dostavbě zdravotního střediska
- rekonstrukce budovy mateřské školy s následným využitím nové nástavby, pro turistické ubytování.
- v oblasti rozvoje cestovního ruchu jsou zpracovány studie cyklostezek vcelku, včetně rozpracování na jednotlivé obce.Je nutno vyvinout jednání k její využití, ať vcelku nebo jednotlivými obcemi k podání žádostí o dotace
-2-
- rekonstrukce silnice 1/37 a chodníků při silnici.
- příprava výstavby kanalizace a ČOV

 13.  Inventarizace majetku obce
Starosta projednal příkaz k provedení inventarizace majetku městyse k 31.12.2007.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

      14.  Cena vodného pro rok 2008 
 Zastupitelstvo projednalo zprávu o činnosti a hospodaření provozovatele vodovodu Velké Dářko, s.r.o.,Škrdlovice a na základě této zprávy schválilo
cenu vodného pro rekreační objekty                                                                    37,- Kč m3
ceny vodného pro podnikatele s provozovnou ve V. Městci je  dotována částkou 9,- Kč, vodné činí                                                                                                             28,-Kč m3                                      
cena vodného pro trvale žijící občany je dotována částkou 13,-  Kč
vodné činí                                                                                                             24,-Kč m3    

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0   
               
15.  Poplatek za odstraňování komunálních odpadu
Zastupitelstvo městyse projednalo zprávu o nákladech na odvoz a likvidaci komunálního odpadu a na základě této zprávy schválilo Obecně závaznou vyhlášku Městyse Vojnův Městec č. 2/2007 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Po diskusi byla vyhláška schválena.
Sazba poplatku pro poplatníku dle Obecně závazné vyhlášky Městyse Vojnův Městec č.2/2007ze dne 12.12.2007 uvedeného v čl..2 písmena a) činí v součtu  365,-Kč/osoba/rok


Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 3

Sazba poplatku pro poplatníka dle Obecně závazné vyhlášky Městyse Vojnův Městec č.2/2007 ze dne 12.12.2007 uvedeného v čl.2 písmena b) v součtu        460,-Kč/osoba/rok


                                                                                          Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 3
 16.  Žádost o povolení VHP
Společnost Playmatic s. r. o., Nové Město na Moravě zaslala na úřad městyse žádost o povolení 2 ks VHP v Hostinci pod Lípou. Žádost byla projednána a po odsouhlasení způsobu hlasování v tomto bodě proběhlo hlasování tajnou volbou. Žádost nebyla schválena.

         Hlasování: pro 7, proti 7, zdrž.0

 17. Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2007
Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření městyse
za rok 2007. Dílčí přezkoumání bylo provedeno 5.12.2007 pověřeným kontrolorem  odboru kontroly, Krajským úřadem kraje Vysočina. Ověřením předložených dokladů nebyly zjištěny nedostatky, resp. byly odstraněny na místě.

18.  Smlouva o věcném břemeni
Na základě projektové dokumentace na akci Vojnův Městec , nnV, vývody z TS Domky, budou na parcelách umístěny sloupy a kabel NN. Smlouva mezi E.ON Distribuce, a.s. a Městysem Vojnův Městec o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni na parcelách č. 64/30, 1546/21, 1610/1, za úplatu.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0.


19.  Směna , prodej pozemků
A)  Zastupitelstvo projednalo žádost ing. F. J., Hradec Králové a pí. M. M., Chrudim k odkoupení pozemku parcelní číslo 1546/21 o výměře 6m2, pozemku parcelní číslo 1546/21 o výměře 19m2 a pozemek parcelní číslo 1546/8 o výměře 129 m2, zveřejněných v záměru č.5/2007 za cenu 50,- Kč za m2. Zastupitelstvo s prodejem souhlasí..      

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

B)  Zastupitelstvo  projednalo směnu pozemků zveřejněnou v záměru č.5/2007  vlastníka Městys Vojnův Městec pozemek parcelní číslo č. KN 36/2 o výměře 6 m2 a pozemek vlastníka p. H. Z.a pí. Š. J. Vojnův Městec o výměře 11 m2. Zastupitelstvo se směnou souhlasí.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

20.  Žádost o dlouhodobý pronájem
Zastupitelstvo městyse bylo seznámeno se žádostí manželů K., která se týká dlouhodobého pronájmu části parcely č.566/1 přiléhajícím k pozemkům u rodinného domu č.p.39. Při dodržení podmínek daných vzájemnou dohodou, včetně dispozice a osázení pozemku keři a stromy vegetativně nižšího vzrůstu zastupitelstvo souhlasí..

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 1


21.  Diskuse a závěr
Starosta seznámil zastupitele s termínem konání vánočního koncertu. Koncert se bude konat 30.12.2007 v 16.00 hod v kostele svatého Ondřeje.
Odvoz komunálního odpadu se překládá z 1.1.2008 na 30.12.2007. 
K  diskusi se nikdo z členů zastupitelstva a občanů nepřihlásil, a proto starosta poděkoval za aktivní účast na zasedání a  jednání zastupitelstva městyse v 20.00 hodin ukončil. 
 
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 20:00

 


…………………………                                  ……………………………….
   Ing. Josef Macek                                                    Karel Malivánek
        starosta                                                                  místostarosta       

 Ověřovatelé zápisu:

 

 

………………………….                                …………………………… ………..  
Hana Bulová                                                                 Bohumír Zvolánek

 

 

 

 

 

 Usnesení č. 4/2007
Z řádného zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konaného dne 11.12.2007

 I. S c h v a l u j e
1) Zapisovatelku zápisu pí. M.Z.
2) Ověřovatele zápisu p  B.Z. a pí. H.B.
3) Program jednání zastupitelstva navržený starostou
4) Zprávu o plnění rozpočtu k 30.11.2007
5) Rozpočtové opatření č. 4 –5 /2007
6) Rozpočet Městyse Vojnův Městec na rok 2008
7) Smlouvu o věcném břemeni nnV, vývody z TS Domky, umístění kabelů NN.Mezi 8) E-ON Distribuce, a.s.a Městysem Vojnův Městec na parcelách č. 64/30, 1546/21,    1610/1
9) Příkaz k provedení inventarizace majetku městyse k 31.12.2007
                10) Cenu vodného pro rok 2008
- cena vodného pro rekreační objekty                                             37,- Kč m3
.               – cena vodného pro podnikatele s provozovnou ve V. Městci je dotována  částkou 9,- Kč vodné činí                                                                               28,- Kč m3     
                -  cena vodného pro tr. žijící občany je  dotována částkou 13,- Kč   
                                                                                                                        24,- Kč m3     
11) Obecně závaznou vyhlášku Městyse Vojnův Městec č.2/2007o poplatku za provoz systému shromažďování ,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Sazba poplatku č.2/2007 ze dne 12.12.2007 uvedeného v čl.2. písmene a) činí v součtu                                                                365,-Kč /osoba/rok      
Sazba poplatku č.2/2007 ze dne 12.12.2007 uvedeného v čl.2 písmene b)  
                                                                                                       460,-Kč/osoba/rok
12) Žádost a prodej obecního pozemku parcelní č. 1546/21 o výměře 6m2, parcelní číslo 1546/21 o výměře 19 m2 a pozemek par. č. 1645/8 o výměře 129 m2 zveřejněných v záměru č.5/2007 za 50,- Kč.Žádost byla podána ing. F., Hradec Králové a pí. M., Chrudim.
13) Dlouhodobý pronájem části parcely č. 566/1 přiléhajícím k pozemku u rodinného domu č.p. 39 manželů K.. Při dodržení podmínek, daných vzájemnou smlouvou a dispozici osázení pozemku keři a stromy vegetativně nižšího vzrůstu.
               
II. B e r e   n a  v ě d o m í
1) Zprávu o činnosti rady  od minulého zasedání zastupitelstva do 11.12.2007
2) Zprávu finančního výboru
3) Aktuální zprávu starosty o přípravě a průběhu akcí pro rok 2007
4) Zprávu kontrolního výboru
5) Zprávu o průběhu akcí 2007
6) Přípravu akcí na rok 2008
7) Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2007

. III. N e s c h v a l u j e
1) Žádost o povolení provozu VHP v Hostinci pod Lípou

IV. U z a v í r á
1) Zápis a usnesení ze zastupitelstva konaného dne 20.9.2007

 …………………………….                                           ………………………………...

     Ing. Josef Macek                                                               Karel Malivánek
  starosta                                                                       místostarosta

 Ověřovatelé zápisu:

 ………………………….                                …………………………… ………..  
Hana Bulová                                                                    Bohumír Zvolánek

 

 

 

 

 

 

 

-2-

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.