Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 10.12.2003

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 10.12.2003

16.12.2003, Helena Vaníčková

Zápis č. 5/2003 ze zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec konaného dne 8.12.2003

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hod.

Počet přítomných členů zastupitelstva: 13

1. Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku zápisu paní H.Vaníčkovou.
                                                         Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu: Pana Miroslava Šimáka a pana Oldřicha Brože.  
                                                       Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž.0 Zastupitelstvo obce schválilo program jednání zastupitelstva navržený starostou.
                                                         Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

2. Projednání zápisu z řádného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24.9.2003, ke kterému nebylo vzneseno žádných připomínek.

3. Projednání zápisů z rady č. 13/2003 ze dne 24.9.2003, č. 14/2003 ze dne 15.10.2003, č.  15/2003 ze dne 22.10.2003, č. 16/2003 ze dne 10.11.2003 a č. 17/2003 ze dne 25.11.2003,bez připomínek.

4. Zastupitelstvo obce projednalo akce provedené v roce 2003
- Oprava hřbitovní zdi
- Odstranění a vysázení tújí na hřbitově
- Rekonstrukce veřejného rozhlasu
- Dokončení a finanční vypořádání rekultivace skládky
- Oprava topení a malování na zdravotní středisku
- Projekční činnost na inženýr.sítě pro novou výstavbu rod. domů
- Řešení finan. vypořádání dobudování DPS Škrdlovice
- Projektovou dokumentaci pro splaškovou  kanalizaci
- Péče o vzhled obce – sečení, nákup květináčů a popelníků
- Oprava MŠ – omítky, malování, bezdotykové baterie, odsávání 
  par,nátěr střechy
- Nákup frézy pro odstraňování sněhu z chodníků

5. Zastupitelstvo obce projednalo plnění rozpočtu roku 2003 k 30.11.2003 a předpoklad plnění do 31.12.2003. Na základě těchto skutečností zastupitelstvo schválilo změny rozpočtu pro rok 2003 na straně příjmů a výdajů ve výši 11 372,3 tis.Kč. Seznam rozpočtových změn je přílohou zápisu zastupitelstva.   
                                                      Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

6. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměry akcí pro rok 2004
- Přeložení horní zastávky a vybudování čekárny
- Projekt. dokumentaci pro územní rozhodnutí na splaškovou
  kanalizaci - dokončení
- Rekonstrukce ZŠ – podříznutí, fasáda, odpady, výměna oken,
  předpokládaná investice do výše 6 mil. Kč, celá akce bude hrazena z  finanč. prostředků státního rozpočtu
- Řešení úniku tepla okny v MŠ – po částech výměna oken
- Příspěvek na opravu střechy a stropu kostela
- Příspěvek na tělovýchovnou činnost v obci
- Vybudování inženýrských sítí v lokalitě nových rod. domků
  (plyn,rozvod el.energie, kanalizace, veřej.osvětlení)
- Drobná údržba a rozšíření sítě veřejného osvětlení
- Přeložení chodníku na hřbitově a odvodnění, další úpravy uvnitř 
  hřbitova
- Vnitřní rekonstrukce budovy OÚ – stavební úpravy a dispoziční
  řešení
- Se spoluúčastí OÚ Krucemburk osvětlení cyklostezky 
- Příprava studie na znovu obnovení vodního díla na Nové Huti a
  realizace této akce
                                                         Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

7. Zastupitelstvo obce schválilo odprodej spoluvlastnického podílu LDO Přibyslav na odkup pozemků pro výstavbu silnice Bohdalov – Nové Veselí II/353 a náhradu škody na lesním porostu za předčasné smýcení ve výši 45 778,50 Kč.
                                                         Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

Zastupitelstvo obce schválilo odprodej části obec. pozemku č. 1548/1 p.Procházkové u č.domu 75 ve V.Městci. Prodej vyžaduje geometrické zaměření,které si objedná a uhradí žadatelka. Při geometr. zaměření bude účastněn zástupce OÚ. Po zaměření bude předloženo zastupitelstvu ke schválení.              Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

Zastupitelstvo obce schválilo odprodej části obec. pozemku č. 1547/8 a par.č. 1547/4 p. Jetelinovi. Prodej vyžaduje geometrické zaměření, které si objedná a uhradí žadatel. Při geometrickém zaměření bude účastněn zástupce OÚ.Po zaměření bude předloženo zastupitelstvu ke schválení.                                     Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

Zastupitelstvo obce schválilo směnu pozemků č. 168/2 a 168/4 mezi Obcí V.Městec a Zemědělskou a.s., Krucemburk.    
                                                         Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

Zastupitelstvo obce schválilo prodej stavebních pozemků.
Ivo Šorf par.č. 566/13 o výměře 1231 m2
Ivo Koníček a Šárka Machová par.č. 569/15 o výměře 995 m2
Martin Hošák a Petra Pálková par. č. 566/15 o výměře 1571 m2
Vladimír Horký a Věra Cempírková změna parcely – nově 566/19 o výměře 1109 m2,
původní parcela č. 569/17 o výměře 1038 m2 bude použita pro další zájemce
Ing.Karel Sýkora odstoupení od smlouvy na par č. 569/14 o výměře 910 m2
Zaplacená záloha ve výši 57 330 Kč bude vrácena na účet žadatele
Manželé Štěpánkovi odstoupení od smlouvy na par.č. 566/19 o výměře 1109 m2
                                                         Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

8. a) Zastupitelstvo obce schválilo vnitřní směrnici obce Vojnův Městec O provedení inventarizace majetku a závazků.   
                                                         Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0
      
    b) Zastupitelstvo obce schválilo vnitřní směrnici obce Vojnův Městec O účtování a oceňování dlouhodobého majetku.   
                                                         Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

    c) Zastupitelstvo obce schválilo Řád spisové a skartační služby pro Obec V.Městec.
                                                        Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0
      
9. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet Obce Vojnův Městec na straně příjmů a výdajů ve výši 17 030,5 tis..Kč. Rozpočet pro Obec V.Městec na rok 2004 je přílohou zápisu zastupitelstva.                                  Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0
      
10. Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyhlášky o místních poplatcích pro Obec V.Městec s účinností od 1.1.2004.
a) Obecně závazná vyhláška Obce Vojnův Městec č. 2/2003 o poplatku ze psů
                                                         Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

b) Obecně závazná vyhláška Obce Vojnův Městec č. 3/2003 o poplatku za lázeňský nebo
      rekreační pobyt.    
                                                         Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0
c) Obecně závazná vyhláška Obce Vojnův Městec č. 4/2003 o poplatku za užívání
      veřejného prostranství.
                                                        Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

d) Obecně závazná vyhláška Obce Vojnův Městec č. 5/2003 o poplatku z ubytovací
       kapacity.                                   Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

e) Obecně závazná vyhláška Obce Vojnův Městec č. 6/2003 o poplatku za provozovaný
       výherní hrací přístroj.                Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

f) Obecně závazná vyhláška Obce Vojnův Městec č. 7/2003 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.     
                                                        Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0
 
g) Obecně závazná vyhláška Obce Vojnův Městec č. 8/2003 o úhradě vodného ve dvousložkové formě.     Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

11. Vyhláška o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace byla projednána, v současné době není aktuální pro stanovení výše poplatku. Aktuálnost vznikne při nezapočetí výstavby na  staveb. parcelách, kde není majitel Obec V.Městec a tím dojde k znemožnění podání žádosti o dotaci na inženýrské sítě.
       
12. a) Zastupitelstvo obce V.Městec projednalo dle zákona č. 526/1990Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů a schválilo cenu pevné složky o úhradě vodného ve výši 20 Kč/měsíc s účinností od 1.1.2004.                                         Hlasování: Pro 10, proti 1, zdrž. 2 

      b) Zastupitelstvo obce V.Městec projednalo dle zákona č. 526/1990Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů a schválilo 
pohyblivou složku ceny vody za l m3 odebrané vody  ve výši 31 Kč
                                                           Hlasování:Pro 13, proti 0, zdrž.0

pro podnikatele s tr.pobytem a provozovnou v k.ú. V.Městec je cena vody dotována částkou 10 Kč na m3,  tj. 21 Kč
                                                          Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž.0

pro trvale žijící obyvatele obce V.Městec je cena vody dotována částkou 13 Kč tj.18 Kč
                                                          Hlasování: Pro 11, proti 1, zdrž.2

Bod 12, písmeno b) o úhradě pohyblivé složky ceny vody s platností od 1.1.2004.

13. Zastupitelstvo obce V.Městec projednalo a schválilo případné přijetí daru domu čp. 23 ve 
Vojnově Městci-dědice p.Františka Dvořáka, bytem Studnice u Hlinska v Č.
                                                        Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

V 19.00 hod odešel p.ing. Zdeněk Řehák a p.Jan Štůla.

14. Různé a diskuse:
 P.Emil Malivánek připomíná řešit přítok vody z Nové Hutě, pramen Sázavy, který dříve
 tekl do Vojnově Městce.
- na připomínku odpověděl starosta obce, že se zpracovává studie k řešení tohoto problému s následním řešením finančních prostředků viz bod 6
P.Marie Malivánková upozorňuje na neúměrné zatěžování místních komunikací a cest těžkými lesními vozidly přepravující klady.
- na připomínku odpověděl starosta obce, že se problémem pokusí  řešit s LDO Přibyslav
P.Jan Bula vznáší připomínku k silnému provozu po silnici III. Vojnův Městec  - Košinov, zda by nebylo možno odlehčit silnici od provozu těžkých nákladních vozidel (mlékaři,lesy).

14. Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní přístup při jednání zastupitelstva obce, poděkoval za účast občanům a ukončil jednání zastupitelstva. Popřál všem přítomným příjemné prožití vánočních a novoročních svátků, mnoho zdraví a osobní pohody v roce 2004.
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19.15 hod.

Zapsala: Helena Vaníčková

Ing. Josef Macek,starosta obce, Karel Malivánek, místostarosta

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Šimák , Oldřich Brož
  
Usnesení č. 5/2003 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Vojnův Městec konané dne 10.12.2003

I.  S c h v a l u j e
1) Zapisovatelku zápisu paní Helenu Vaníčkovou
2) Ověřovatele zápisu p. Mir.Šimáka a p.Oldřicha Brože
3) Program jednání zastupitelstva navržený starostou
4) Změny rozpočtu na straně příjmů a výdajů pro rok 2003
5) Záměry investičních akcí pro rok 2004
6) Odprodej spoluvlastnického podílu LDO Přibyslav na odkup pozemků pro výstavbu silnice Bohdalov-Nové Veselí II/353 a náhradu škody na lesním porostu za předčasné smýcení ve výši 45 778,50 Kč.
7) Odprodej části obec. pozemku č. 1548/1 p. u domu č. 75 ve V.Městci Procházkové
8) Odprodej části obec. pozemku č. 1547/8 a par.č. 1547/4 u domu č. 111 p. Jetelinovi
9) Směnu pozemků č. 168/2 a č. 168/4 mezi Obcí V.Městec a Zemědělskou a.s.Krucemburk
10) Prodej stavebních pozemku
- pro p.Ivo Šorfa par. č. 566/13 o výměře 1231 m2
- pro p.Ivo Konička a sl. Šárku Machovou par.č. 569/15 o výměře 995 m2
- pro p.Martina Hošáka a p.Petru Pálkovou par. č. 566/15 o výměře 1571 m2
- pro p.Vladimíra Horkého a sl. Věru Cempírkovou  změnu par.na č. 566/19 o výměře 1109 m2
- pro p.Ing. Karla Sýkoru odstoupení od smlouvy na par.č. 569/14 o výměře 910 m2 včetně vrácení zaplacené zálohy
- pro manželé Štěpánkovi odstoupení od smlouvy na par.č. 566/19 o výměře 1109 m2
11) Vnitřní směrnici obce Vojnův Městec O provedení inventarizace majetku a závazků
12) Vnitřní směrnici obce Vojnův Městec O účtování a oceňování dlouhodobého majetku
13) Řád spisové a skartační služby
14) Rozpočet obce Voj.Městec na rok 2004
15) Vyhlášky o místních poplatcích s účinností od 1.1.2004
- obecně závaznou vyhlášku obce V. Městec o poplatku ze psů
- obecně závaznou vyhlášku obce V. Městec o poplatku za užívání veřej.prostranství
- obecně závaznou vyhlášku obce V.Městec o poplatku za provozovaný výher.přístroj
- obecně závaznou vyhlášku obce V.Městec o poplatku za lázeňský nebo rekreač.pobyt
- obecně závaznou vyhlášku obce V.Městec o poplatku z ubytovací kapacity
- obecně závaznou vyhlášku obce V.Městec o úhradě vodného ve dvousložkové formě
- obecně závaznou vyhlášku obce V.Městec o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál.odpadů
16) Cenu pevné složky o úhradě vodného s účinností od 1.1.2004
17) Cenu pohyblivé složky o úhradě vodného pro trvale žijící, podnikatele a chalupáře s účinností od 1.1.2004
18) Případné přijetí daru domu č. 23 ve V.Městci – dědice pana Františka. Dvořáka bytem Studnice u Hlinska v Č.

II.  B e r e   n a    v ě d o m í
1) Zápis zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24.9.2003
2) Zápis z rady č. 13 ze dne 24.9.2003, č. 14 ze dne 15.10.2003, č. 15 ze dne 22.10.2003, č. 16 ze dne 10.11.2003 a č. 17 ze dne 25.11.2003 
3) Průběh investičních akcí provedených v roce 2003
4) Informaci o přípravě vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.