Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 12.6.2003

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 12.6.2003

15.7.2003, Jiří Marek

Zápis č. 3/2003 ze zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec konaného 12.6.2003

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 19.00 hod.

Počet přítomných členů zastupitelstva: 15

1. Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku zápisu pí. Helenu Vaníčkovou.

Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0

2. Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu: Pana Jana Bulu a pana Jiřího Janáčka.

Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0

3. Zastupitelstvo obce schválilo program jednání zastupitelstva navržený starostou.

Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0

4. Projednání zápisu z řádného zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 27.3.2003.

5. Projednání zápisů z rady č. 8 ze dne 13.5.2003 a rady č. 9 konané dne 10.6.2003.

6. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zvýšení základního kapitálu LDO dalšími členskými vklady  spočívajícími ve vkladech spoluvlastnických podílů na budovách a těmito budovami zastavěných pozemcích v účetních zůstatkových cenách.  Dále zastupitelstvo odsouhlasilo převzetí závazku Obce Vojnův Městec k dalšímu členskému vkladu do majetku družstva LDO Přibyslav, spočívajícímu ve vkladu spoluvlastnického podílu Obce Vojnův Městec na nemovitostech dle přiloženého seznamu. Zastupitelstvo schválilo zástupce Obce pana ing.Macka, aby na členské schůzi LDO Přibyslav hlasoval pro změny umožňující provedení dalšího členského vkladu a dalších změn stanov, viz. usnesení zastupitelstva č. 3/2003.

Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 1

7. Prodej stavebních pozemků a ostatních ploch:

a) Zastupitelstvo projednalo zveřejněný záměr prodeje obecních pozemků v lokalitě za Radovými č. 566/13  1231 m2  p.P.Imramovský, Vysocká 8, Žďár nad Sázavou č. 566/19  1109 m2  P. a H.Štěpánkovi, Vejmlutova 455/26,Žďár n.S. č. 566/18    978 m2  p.J. Sobotka, Luční 1319, Nové Město na Mor. č. 566/17    920 m2  p. M.Veselý, Družstevní 684, Kralupy nad Vltavou č. 566/16    808 m2  O. a R.Štěrbovi, Libušinská 169/2, Žďár nad Sázavou č. 569/15    995 m2  p.M. Dítě, Bezručova 42, Žďár nad Sázavou č. 569/14    910 m2  p. K.Sýkora, Kovářova 2240/2,Žďár nad Sázavou č. 569/13    910 m2  P. a J. Čejkovi, Na prutech 1025/6, Žďár nad Sázavou č. 569/16    889 m2  O. a V. Petrlíkovi, Vojnův Městec 54 č. 569/17  1038 m2  p.ing. Vl.Horký, Okružní 36/8, Žďár nad Sázavou č. 569/19    967 m2  J. a H. Synkovi, Palachova 58, Žďár nad Sázavou č. 595/8  1322 m2  p.R. Suchý, Komenského 368, Svratka č. 595/7    805 m2  p.ing. P.Petřek, Husova 495/1Žďár nad Sázavou č. 569/18    981 m2  p.D.Hamerský, Vír 38 sl.A.Čípková, Haškova 1/15,Žďár nad S. Cena za 1 m2 je 70,- Kč. Prodej pozemků řešit osvědčeným a potřebným smluvním právním vztahem.

Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0
    
b) Zastupitelstvo obce schválilo prodej obec. pozemků č. parcely 664/38 o výměře 154 m2 a č. 664/39 o výměře 26m2 pro manžele Mackovi, Dašická 1767, Pardubice. Cena za m2 je 5,- Kč.

Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0

c) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo prodej části obecního pozemku manželům Konopáskovým, M.J.Lermontova 19/855,Praha 6. Výměra prodávaného pozemku bude určena společným místním šetřením zúčastněných stran z čehož vyplyne další postup v prodeji pozemku.

Hlasování: Pro 8, proti 4, zdrž. 3

8. Zastupitelstvo obce dne 27.1.2003 projednalo zprávu o finančním vypořádání obce za rok  2002. Zastupitelstvo bylo seznámeno a schválilo přezkoumání hospodaření Obce Vojnův Městec provedené KÚ kraje Vysočina, Jihlava.  V hospodaření Obce Vojnův Městec za rok 2002 byly zjištěny nedostatky, ale nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani neúplnost, neprůkaznost nebo nesprávnost vedení účetnictví. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2002 – viz příloha Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2002. Stanovená opatření zjištěných nedostatků – viz příloha č. 1. Zprávy o finančním vypořádání a přezkoumání hospodaření byly v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněny. Proto byl schválen a uzavřen účetní rok 2002, tj. závěrečný účet obce dle § zákona č. 128/2000Sb. o Obcích, viz příloh č. 2.
 
Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0

9. Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem akcí pro další období:
    oprava hřbitovní zdi, přední části    r. 2003   300.000,-
    rekonstrukce veřejného rozhlasu    r. 2003   400.000,-
    projekt na výstavbu rod. domů    r. 2003   100.000,-
    geometrické zaměření staveb.pozemků   r. 2003     53.000,-
    legalizace studny veřejného vodovodu   r. 2003
    autobusová zastávka      r. 2004  500.000,-
    chodník a cesta okolo kostela     r. 2004   380.000,-
    vodní dílo na prameništi Nová Huť    r. 2004-2005  1,100.000,-
    příprava rekonstrukce obecního úřadu 
   
Finanční prostředky z prodeje pozemků budou použity na plynofikaci, elektrifikaci a kanalizaci v nové zástavbě.

10. Starosta obce seznámil zastupitelstvo s harmonogramem a přípravou referenda o přistoupení k evropské unii, které bude probíhal ve dnech 13. a 14. června 2003.

11. Zastupitelstvo obce schválilo zvýšení pokladního limitu obce z částky 20.000,- na 40.000,- Kč.

Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0

12.Zastupitelstvo obce projednalo vyúčtování cenové kalkulace vodného za rok 2002, předložené provozovatelem firmou Velké Dářko s.r.o.

Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0

13.Zastupitelstvo ukládá radě řešit výši nájemného v obecních bytech a nebytových prostorách, patřících obci, do doby vyjití zákona o nájemném formou smluvního vztahu.

14.Různé

Upozornit občany na využívání cyklostezky z Vojnova Městece do Krucemburku. Starosta informoval o jednání v souvislosti se snížením rychlosti na Borkách. Na základě připomínek občanů prošetřit využívání obec. ploch na uskladnění různého materiálu. K zamezení parkování před domem č. 29 na náměstí a zamezení průjezdu vedle domu p.Kotena, budou zde umístěny betonové květináče. Pan Červinka stříkal obecní plochy proti plevelům. Na připomínku p.Rosického k odstranění nedostatků souvisejících s převodem pozemku u skládky, starosta, informoval o nápravě. Probíhají práce na úpravě pozemku na rekultivované skládce. Pan Vejvoda upozornil na znečištěný potok a nutnost sekání obec. ploch. Pan Bula navrhoval umístění značek zákaz vjezdu nákladních automobilů na obec. cesty.

Zasedání ukončeno v 21.15 hod.

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.