Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 24.9.2003

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 24.9.2003

1.10.2003, Helena Vaníčková

Zápis č. 4/2003 ze zadání zastupitelstva obce Vojnův Městec  konaného dne 24.9.2003.

Počet přítomných členů zastupitelstva: 11

1.Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku zápisu pí Helenu Vaníčkovou
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu:
Paní Miroslavu Zvolánkovou a pana Jana Štůlu.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0

Zastupitelstvo obce schválilo doplněný program jednání zastupitelstva navržený starostou.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0

2.Projednání zápisu z řádného zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 12.6.2003.

3.Projednání zápisů z rady č. 10/2003  ze dne 15.7.2003 , č. 11/2003  ze dne 11.8.2003a č.12/2003 ze dne 10.9.2003.
K zápisu č. 12/2003, bod č. 15 vznesl připomínku pan Křesťan.Žádost pana Jeteliny prodej obec. pozemku .Je nutné zjistit skutečný stav užívaných pozemků panem Jetelinou . Je předpoklad, že pan Jetelina užívá obec. pozemek.

4.Zastupitelstvo obce projednalo průběh investičních akcí v obci Vojnův Městec
- dne 24.9.2003 byla předána akce oprava hřbitovní zdi -vyspárování, sejmutí omítky a zhotovení nové omítky, provedení přemístění a opravy vrchních desek celkovým nákladem 330.000, Kč na tuto akci
- byla získána dotace z Programu obnovy venkova ve výši 130.000,- Kč
- byla dokončena oprava veřejného rozhlasu problémová místa budou řešena s pracovníky firmy obecní úřad předpokládá, že budou stanoveny časové termíny hlášení, občanům pro kvalitnější poslech je dána možnost koupě domácího přijímače  v hodnotě cca1.400,- 
- proběhlo rozšíření veřejného osvětlení s celkovým nákladem cca 22.000,- Kč
- v budově MŠ byla provedena ve školní jídelně výměna baterií, namontování odsavače par a nátěr střechy a další opravné akce cca za 100.000,- Kč

5.Zastupitelstvo obce projednalo plnění rozpočtu obce Vojnův Městec k 31.8.2003 Kontrola plnění rozpočtu je předmětem rady po každé měsíční uzávěrce.

6.Zastupitelstvo obce na návrh finančního výrobu a doporučení rady obce, odsouhlasilo změny rozpočtu na straně příjmů a výdajů pro rok 2003 Seznam rozpočtových změn je přílohou zápisu zastupitelstva.V 18.45 hod přišel pan Karel Polívka.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 1

7.Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o způsobu a podmínkách převzetí budoucího provozu a údržby stavby plynofikace části obce Vojnův Městec – RD mezi Obcí Vojnův Městec a Východočeskou plynárenskou, a.s. Hradec Králové. Předpokládané náklady jsou 469.000,- Kč, předpokládaný fixní příspěvek VČP Hr.Králové bude činit 210.000,- Kč.
Provést přípravu konkurzu na generálního dodavatele celé akce.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

8.Prodej stavebních pozemků a ostatních ploch:
a) Zastupitelstvo obce schválilo prodej části obec. pozemku u domu č. 84 pro Doc. PhDr. Zdeňka Konopáska v šíři 1 m (chodník). Zaměření si zajistí žadatel na vlastní náklady za účasti zástupce obecního úřadu po sdělení termínu na OÚ.
Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 4

b) Zastupitelstvo obce schválilo změnu zastav. plánu na par. č. 566/15 z hřiště na stavební parcelu. Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej stavebního pozemku č. 566/15 o výměře 1 571 m2 panu Martinu Hošákovi a Petře Pálkové, V.Městec č. 287. Cena za 1 m2 činí 70,- Kč.
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdrž. 2

c) Zastupitelstvo obce schválilo prodej stavebního pozemku č. 566/14 manželů Chromým,Praha o výměře 1 182 m2 za cenu 70,- Kč/m2.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

d) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo směnu části pozemku 460/1 110 m2 a 446/1 142 m2 mezi panem Milanem Procházkou a Obcí Vojnův Městec.Souhlas ČZS byl doložen.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž..0

e) Zastupitelstvo obce odložilo prodej obec. pozemku paní Procházkové, ZR za domem č. 75 ve Voj.Městci. Je třeba vyjádřením sousedů.

f) Směna pozemků 168/2 a 168/4 mezi Obcí Voj.Městec a Zemědělskou a.s., Krucemburk bude projednána na příštím zastupitelstvu.

9.Zastupitelstvo obce projednalo průběh přípravy záměru akcí pro další období.Je připravován projekt na výstavbu kanalizace v obci. Probíhá příprava žádostí na dotace z Programu obnovy venkova. Obec připravuje tři projekty – přeložení horní autobusové zastávky, chodník a cesta kolem kostela a rekonstrukce budovy OÚ.

10.Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zakoupení nového recyklačního zařízení do zubní ambulance na zdravotním středisku. Obec uhradí náklady na zařízení tj.  8.500,- Kč.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

11.Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo Veřejnoprávní smlouvu o řešení přestupků v obci smlouvy do 31.12.2003. Za každý projednávaný případ je určen poplatek 900,- Kč.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

12.Obec Vojnův Městec dle zákona č. 117/2001 Sb. vyhlašuje sbírku na opravu střechy kostela, která je v havarijním stavu. Sbírka bude probíhat na zvláštní účet a do tří pokladniček v kostele, v obchodě u Klukanu a v obchodě u Kučku do 15ti dnů ode dne, vyhlášení. Předpokládané zahájení 1.11.2003 max. po dobu, kterou umožňuje zákon. Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

13.Obecní zastupitelstvo souhlasilo s uvolněním části příspěvku na tělovýchovnou činnost pro oddíl ledního hokeje ve výši 30.000,- Kč.Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek pro oddíl pétanque 2.000,- Kč.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

14.Zastupitelstvo obce na základě odborného návrhu a názoru občanů schválilo obnovu přerostlých thůjí na hřbitově ve  Voj.Městci.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

15.Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem o odprodeji spoluvlastnického podílu LDO Přibyslav na odkup pozemků pro výstavbu silnice Bohdalov – Nové Veselí II/353 a náhradou škody na lesním porostu za předčasné smýcení ve výši 45.778,50 Kč, která proběhne přes LDO Přibyslav.

16.Zastupitelstvo bylo seznámeno se získáním podpory z grantové programu Webové stránky měst a obcí ve výši 9.500,- Kč.

17.Zastupitelstvo bylo seznámeno s přidělením finanč. prostředků z Fondu Vysočiny na realizaci projektu cyklistická stezka – osvětlení. 

18. Různé
Starosta upozornil občany, že větve ze stromů a tráva není odpad a je možno ho likvidovat na svých  pozemcích, pokud nebudou druhé občany obtěžovat nad obvyklou míru.Krajský úřad kraje Vysočina vydal upozornění vlastníkům lesů na zvýšený výskyt škůdců v lesích. Toto upozornění bude vyhlášeno a zveřejněno na úřední desce.Na upozornění zastupitele pana Karla Polívky je nutno ve spolupráci se sociálním odborem Městského úřadu ve Žďáře nad S. řešit obtížnou situacipana Jiřího Dvořáka dle písemného vyjádření jeho bratra pana Františka Dvořáka. Obecní úřad V.Městec zastoupený starostou se pokusí projednat celou záležitost osobně projednat s panem J. Dvořákem a příslušnými úřady.

Ing. Josef Macek starosta obce Karel Malivánek  místostarosta
Ověřovatelé zápisu:
Miroslava Zvolánková Jan Štůla

Usnesení č. 4/2003z řádného zasedání Zastupitelstva obce Vojnův Městec konané dne 24. 9.2003

I. S c h v a l u j e
1) Zapisovatelku zápisu paní Helenu Vaníčkovou
2) Ověřovatele zápisu p.Jana Štůlu a paní Miroslavu Zvolánkovou
3) Program jednání navržený a doplněný starostou
4) Změny rozpočtu na straně příjmů a výdajů
5) Smlouvu mezi Obcí V.Městec a VČP Hr.Králové
6) Změnu zastav. plánu na par. č. 566/15
7) Prodej a směnu obecních pozemků dle zápisu zastupitelstva č. 4/2003
8)  Zakoupení nového recyklačního zařízení pro zubní ambulanci
9) Veřejnoprávní smlouvu o řešení přestupků
10) Příspěvek na tělovýchovu a příspěvek pro klub pétangue
Obnovení přerostlých

II. B e r e  n a  v ě d o m í
11) thůjí kolem dlážděného chodníku na hřbitově
1) Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.6.2003
2) Zápis z rady č. 10 ze dne 15.7.2003, zápis č. 11 ze dne 11.8.2003 a  č. 12 ze dne 10.9.2003
3) Průběh investičních akcí v obci
4) Plnění rozpočtu obce k 31.8.2003
5) Průběh přípravy záměrů akcí pro další období
6) Vyhlášení záměru na odprodej spoluvlastnického podílu v LDO Přibyslav na odkup pozemků na výstavbu silnice Bohdalov – Nové Veselí II/353
7) Smlouvu o poskytnutí podpory – grantový program Webové stránky
8) Smlouvu o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny
9) Informaci upozornění starosty, že odřezky větví ze stromů a posečená tráva není odpad a je možno ho likvidovat na svých pozemcích, pokud nebudou druhé občany obtěžovat nad obvyklou míru
10) Upozornění KÚ Kraje Vysočina na zvýšený výskyt kůrovce v lesních porostech

III. U k l á d á
 1) Starostovi obce zajistit vyjádření sousedů k prodeji části par. č. 1548/1 

IV. V y h l a š u j e
 1) Veřejnou sbírku dle zákona č. 117/2001Sb. na opravu střechy kostela  

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.