Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 27.3.2003

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 27.3.2003

15.7.2003, Jiří Marek

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec konaného dne 27.3.2003

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 18.00 hod.

Počet přítomných členů zastupitelstva: 12

Omluvení: Jan Bula, Karel Polívka, Jan Štůla

1. Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku zápisu pí. Helenu Vaníčkovou.

Hlasování: Pro 12,proti 0,zdrž.0

2. Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu: Pana Ing. Milana Stránského a pana Oldřicha Brože.

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 1

3. Zastupitelstvo obce schválilo program jednání zastupitelstva navržený starostou.

Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

4. Projednání zápisu z řádného zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 30.1.2003.

Projednání zápisů z rady č. 2 konané dne 12.2.2003, z rady č. 3 konané dne 5.3.2003 a rady č. 4 konané dne 25.3.2003.

5. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo členství Obce Vojnův Městec ve Svazu měst a obcí ČR, který poskytuje obcím poradenství a informace v různých oblastech.

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 1

6. Předseda finančního výboru ing. Milan Stránský, seznámil přítomné s dosavadní činností výboru, zejména při sestavování rozpočtu obce a dále předložil program finanč. výboru na rok 2003.

7. Zastupitelstvo obce schválilo Organizační řád Obce Vojnův Městec.

Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

8. Člen kontrolního výrobu pan Jiří Marek, přednesl plán činnosti kontrolního výboru pro r. 2003.

9. Starosta obce ing.Josef Macek seznámil přítomné s dotačními programy pro města a obce na rok 2003.Pro akce plánované v roce je nutné začínat s ročním předstihem.

10. Členové zastupitelstva byli seznámeni se záměry akcí pro rok 2003 a další období.
    Je nutné řešit veřejný rozhlas s případným zapojením Subregionu Velké Dářko.
    Na opravu hřbitovní zdi je přislíbena dotace 50% z 300.000,- Kč. Celkové náklady 1,200 tis.,
    které je nutno řešit v dalších etapách.
    Rekonstrukce části cesty směrem ke kostelu a pokračování novým chodníkem k řad. domkům.
    Rekonstrukce kanalizačních šachet v silnici I./37, které jsou v havarijním stavu.
    Oprava mateřské školy.
    Doplnění a případná oprava veřejného osvětlení.
    Oprava cest a chodníků v nutných případech.
    V rámci možnosti rekonstrukce OÚ včetně výstavby informačního centra.
    Zapsání geometrického plánu vzhledem k překážce práva hospodaření Agentury ochrany přírody
    a krajiny ČR v cestě, je problematičtější, po vyřešení tohoto problému je nutno prezentovat
    stavební místa.

11. Zastupitelstvo obce schválilo Směrnici č. 2/2003 o finanční kontrole.

Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž.0

12. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo výši neinvestičních nákladů na 1 žáka ZŠ pro rok 2003 ve výši 292,- Kč. 

Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

13. Zastupitelstvo obce schválilo odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle  nařízení vlády č. 37/2003 ze dne 22.1.2003 s účinností od 1.3.2003. 

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 1

14. Zastupitelstvo obce revokovalo usnesení zastupitelstva ze dne 11.12.2002 v bodě č. 5. Zastupitelstvo obce odvolalo zástupce jednatele Obce Vojnův Městec ve společnosti Velké Dářko, s.r.o. pana Josefa Křesťana. Zastupitelstvo obce schválilo zástupce jednatele Obce Vojnův Městec ve společnosti Velké Dářko, s.r.o. starostu obce pana ing. Josefa Macka.

Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0
         
15. Zastupitelstvo obce schválilo druhého zástupce obce pro Subregion  Velké Dářko, místostarostu pana Karla Malivánka.

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 1

16. Zastupitelstvo obce projednalo žádost p.MUDr.Dvořáka na finanční spoluúčast při zakoupení  recyklačního seperátoru amalgamu.  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k jednání s MUDr.Dvořákem. 

Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

15. Různé
      Pan Ing.Zdeněk Řehák
      Je nutné připravovat záměry pro jednotlivé akce pro nejbližší období.
      Pan Josef Křesťan, pan Emil Malivánek
      Je nutné řešit přítok vody do „Vojnoměsteckého potoka“ z Nové Huti, který se nepodařilo vyřešit v minulých letech (voda a stavba).
      Pan Ing.Josef Macek
      K zajištění pořádku v obci – odpad ze zahrad a další obec zajišťuje pro sběr kontejnery.
      Obec vyzvala organizaci Technické sporty zajistit sběr železného šrotu. Je třeba uvažovat o sběru a třídění papíru a hadrů.
      Na připomínku stavebníků v nové lokalitě je nutno řešit sjízdnost do této oblasti.
      Dořešit informovanost obyvatelstva místním rozhlasem.

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.