Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis ze zastupitelstva obce č. 5/2006

Zápis ze zastupitelstva obce č. 5/2006

16.1.2007, Helena Vaníčková

Ze zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec  konaného dne 19.12.2006.
Zápis má odstraněny některé osobní údaje.Kompletní text je uložen na obecním úřadě.

Zápis č Počet přítomných členů zastupitelstva 13  

1. Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku zápisu
pí. H.Vaníčkovou.

                               Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

 

2. Pí Miroslava Zvolánková při své první účasti na jednání zastupitelstva od voleb do

   zastupitelstev obcí složila slib člena zastupitelstva do rukou starosty.

   

3. Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu:

    p. J.Klukan, p.Fr. Dufek.                                                                       Hlasování: Pro 13, proti0,zdrž.0                                                        

4.  Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.

                                                                                                Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

 

5. Starosta p.Ing. Josef Macek projednal zápis a usnesení ze zasedání ustavujícího

    zastupitelstva obce  konaného dne 7.11.2006, ke  kterému nebylo vzneseno připomínek a

    zápis byl uzavřen.

 

6. Zprávu o činnosti rady ze dne 14. 11. 2006 a 6.12.2006 přednesl starosta  p. Ing. Josef Macek.

K zápisu č. 12/2006 ze dne 14.11.2006 zastupitel p.Jindřich Rada upozornil na chybnou

formulaci v zápisu ohledně odstavných pruhů na nově zbudované zastávce. Při kolaudačním řízení vzešla nutnost přemalovat vodorovné značení odstavných pruhů pro autobusy a rozšíření  odstavných pruhů pro autobus a zároveň zúžení pruhů pro průjezd  ostatních  vozidel. K dalšímu dopravnímu značení nebylo ze strany dotčených orgánů vzneseno připomínek.

Na základě připomínky a řešené situace ze  zápisu rady obce č. 12/2006 ze dne 14.11.2006  bude bod č. 8  změněn dodatkem na základě výše uvedených námitek.

K dotazu  p.B. Zvolánka  zda by nebylo vhodné prodloužit zábradlí z důvodů eventuální možnosti sklouznutí chodců mimo chodník do příkopy, starosta reagoval, že toto nebylo projektováno a zatím se o tom neuvažuje. Na další dotaz zastupitele p. Fr. Dufka, kdo hradí náklady na změnu vodorovného značení, starosta odpověděl, zvýšené náklady hradí dodavatel stavby tj. firma COLAS, a.s.Na dodávku stavby  je podepsaná smlouva, kdy z této smlouvy vyplývá záruční doba 36ti  měsíců na dodávku díla a odstranění případných nedostatků a vad (např. chodníky).

Na dotaz zastupitele p.Jindřich Rady k průběhu územního řízení kanalizace a ČOV starosta zodpověděl, že původní územní rozhodnutí pozbylo platnost a z těchto důvodů probíhá nové zjednodušené územní řízení , které  je v souladu se zpracováním stavebního projektu a

s  postupem k podání  žádosti o finanční prostředky na výstavbu díla. 

K jiným  bodům  zápisů ze 14.11.2006 a 6.12.2006 nebyly vzneseny připomínky a zápisy byly uzavřeny.

 

 7. Zhodnocení akcí za rok 2006

Starosta zhodnotil proběhlé akce za rok 2006, které se odvíjeli od rozpočtu obce.

Nejvýznamnější  akce – výstavba autobusové zastávky, dofinancování ZTV 26 RD, financování úvěru DPS Škrdlovice, spoluúčast na financování oprav kulturních památek a zájmové a sportovní činnosti v obci a mnoha dalších výdajů nutných případně prospěšných pro občany obce.

 

8. Příprava akcí pro rok 2007

Mimo mnoho dalších akcí, které bude nutno zajistit,  budou největší finanční prostředky a  práce soustředěny na přestavbu zdravotního střediska, rekonstrukci budovy MŠ, zbudování nových inženýrských sítí pro 11 RD.

Pro rok 2007 a další roky volebního období starosta požadoval od zastupitelů nástin, podněty, úkoly a myšlenky pro společnou práci, na což někteří zastupitelé nereagovali.

 

9. Kontrola hospodaření obce a rozpočtové opatření 4/2006 a 5/2006

Pí V. seznámila přítomné s hospodařením obce do 30.11.2006 a výhledem plnění rozpočtu k 31.12.2006. Z přednesených údajů je nutno přijmout rozpočtová opatření.Z rozsáhlé zprávy a po diskusi byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 4/2006 a č. 5/2006 ke schválení.

                                                                                                                    Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

 

10. Rozpočet obce pro rok 2007

Pí H. V. přednesla návrh rozpočtu obce pro rok 2007, který byl rozpracován dle jednotlivých kapitol.

Starosta přednesl požadavek veřejně prospěšné
společnosti Havlíčkův Kraj o půjčku na
činnost a provoz společnosti ve výši 20 000 Kč,   do doby získání 100% dotace na činnost, s  termínem vrácení do 30.6.2007. Tento požadavek byl zahrnut do návrhu rozpočtu obce.

Zastupitel  p.B Zvolánek v diskusi k rozpočtu požaduje navýšit dotaci pro TJ Jiskru na 120 000 Kč celkem, dále zastupitel p.J. Klukan pro možnost získání dotace na opravu střechy kostela v plné výši,  je nutná spoluúčast obce ve výši 160 000 Kč.

Starosta reagoval na požadavky tak, že je nutno hledat a vyčerpat všechny možnosti pro zdroje na výše uvedené účely. Rozpočet obce během roku projde mnoha změnami, které mimo jiné budou odvislé od případného získání dotací ze státního rozpočtu,  ze Státního fondu rozvoje bydlení, od Fondu Kraje Vysočiny a dalších. Po diskusi k rozpočtu bylo přistoupeno k hlasování o přijmutí rozpočtu pro rok 2007.

                                                                                                                     Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 1

 

11. Územní plán obce

V roce 1996 pro obec V.Městec byla zpracována urbanistická studie a to přede dnem účinnosti zákona č. 83/1998Sb. Po datu účinnosti tohoto zákona funkci územního plánu sídelního útvaru převzal územní plán obce.

Z těchto důvodů obci  Vojnův Městec chyběla schválená územně plánovací dokumentace umožňující řízení rozvoje celého území obce a proto se zastupitelstvo dne 28.4.2004

rozhodlo o pořízení územního plánu obce. V roce 2005 byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace na koncept územního plánu obce V.Městec z rozpočtu kraje Vysočina, koncept byl zpracován a zastupitelstvo obce dne 11.5.2006 schválilo souborné stanovisko   

ke konceptu územního plánu obce V. Městec. Veřejnou vyhláškou a vyrozuměním, kdy od 4.8. 2006 do 5.9.2006 byl vystaven návrh územního plánu obce V.Městec na obecním úřadu ve V.Městci. Starosta přednesl zprávu o projednání návrhu územního plánu obce Vojnův Městec, stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu k návrhu Územního plánu obce Vojnův Městec a vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek k návrhu územního plánu dle příloh. Zastupitelstvo obce projednalo a vyhlašuje dle § 29 zák. č. 50/1976Sb.obecně závaznou vyhlášku obce Vojnův Městec č. 1/2006 s nabytím platnosti a účinnosti dnem

vyhlášení to je 19.12.2006.

K výše uvedenému proběhla diskuse a poté zastupitelstvo přistoupilo k hlasování.

                                                                                                                        Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž.0

12. Delegování zástupce obce pro nové volební období

a)      Zastupitelstvo obce V.Městec deleguje v souladu
§ 84, písmeno f) zákona č.128/2000

Sb. o obcích v platném znění k zastupování obce na členských schůzích Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi starostu obce p.Ing. Josefa Macka.

     Zastupitelstvo navrhuje v souladu s § 84, písmeno
     g) zákona č.128/2000 Sb. o obcích
v platném znění 
     volených orgánů Lesního družstva obcí se sídlem
     v Přibyslavi starostu
obce p.Ing. Josefa Macka.

 

b)      Zastupitelstvo obce V.Městec deleguje v souladu s § 84, písmeno f) zákona č.128/2000

Sb. o obcích v platném znění k zastupování obce na valné hromady Velké Dářko, s.r.o. Škrdlovice 240 starostu p. Ing. Josefa Macka.

     Zastupitelstvo navrhuje v souladu s § 84, písmeno g) 

     zákona č.128/2000 Sb. o obcích

     v platném znění do volených orgánů Velké Dářko,

     s.r.o. Škrdlovice starostu obce p.Ing. Josefa Macka.

 

c)      Zastupitelstvo obce V.Městec deleguje v souladu s § 84, písmeno f) zákona č.128/2000

Sb. o obcích v platném znění k zastupování obce v  Subregionu Velké Dářko starostu

p. Ing. Josefa Macka a místostarostu p.Karla Malivánka.

                                                                                                                      Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž 0

 

13. Inventarizace majetku obce

     Starosta projednal  příkaz k provedení inventarizace

     majetku obce k 31.12.2006

                                                                                                Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

 

14. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

     Starosta přednesl zprávu o činnosti finančního a

     kontrolního výboru. Konstatoval, že oba dva výbory

    dané zákonem o obcích se sešly ke svému jednání 3x,

     z těchto zasedání byly vyhotoveny a uloženy zápisy.

 

15. Cena vodného pro rok 2007

      Zastupitelstvo projednalo zprávu o činnosti a

      hospodaření provozovatele vodovodu

      (v majetku obce V.Městec)  Velké Dářko, s.r.o,

      Škrdlovice. a na základě této zprávy schválilo

      cenu vodného pro rok 

           2007                                                35,-/m3

      cena vodného pro podnikatele s provozovnou ve

      V.Městci je ceno dotována částkou 9,- Kč, vodné

     činí                                                                        

                                                                   26,-/m3

      cena vodného pro trvale žijící občany je dotována
      částkou 13,- ,vodné činí                         22,-/m3

                                                                                                                   Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 1

 

16.Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o nákladech na odvoz a likvidaci komunálních odpadů a na základě této zprávy schválilo vyhlášku o likvidaci odpadů cenu za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2007.Po diskusi bylo většinovému návrhu ze strany zastupitelů vyhověno a  poté  bylo přistoupeno k hlasování.

Sazba poplatku pro poplatníka dle Obecně závazné vyhlášky obce Vojnův Městec č. 2/2006 ze dne 19.12.2006 uvedeného v čl. 2 písmena a) činí v součtu                                                                330,-/osoba/rok

                                                                                                                     Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž 1

Sazba poplatku pro poplatníka dle Obecně závazné vyhlášky obce Vojnův Městec č. 2/2006 ze dne 19.12.2006 uvedeného v čl. 2 písmena b)  v součtu                                                                    450,-/osoba/rok

                                                                                                                      Hlasování: Pro 9, proti 4, zdrž  0

 

17. Směna, nákup a prodej pozemků

a)      Zastupitelstvo projednalo a schválilo nákup pozemků par.č. 38/3 o výměře 110 m2 a

par.č. 1656/1 o výměře 12 m2 od manželů A. a A. M., V.Městec č. 85 za dohodnutou celkovou kupní cenu 3 050,-Kč , a nákup pozemku par.č. 1656/2 o výměře 193 m2 od p. P. R. a pí M. R., Voj.Městec č. 89 za dohodnutou celkovou kupní cenu 4 825,- Kč.

                                                                                                                       Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

b)      Zastupitelstvo projednalo a schválilo směnu  pozemků mezi pí M.K., Čapkova 1690, Říčany a obcí Vojnův Městec, par.č.1547/8, par.č. 1547/13, par.č. 1547/9,  za dohodnutou vzájemnou cenu 25,-

                          
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

 

18. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje vyhledávací studii pro návrh obchvatu silnice I/37 obce V.Městec dle předloženého návrhu firmy VIAPONT, Vodní 13, 602 00 Brno, obchvat je v souladu s krajským územním plánem a s územním plánem obce V.Městec.

                                                                                                                       Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

 

19. Bezúročná půjčka

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje smlouvu o bezúročné půjčce pro o.p.s. Havlíčkův kraj ve výši 20 000 Kč za účelem financování projektu Havlíčkův kraj –

osvojování schopností a na úhradu agendy spojené s realizací projektu s termínem vrácení fin. prostředků do 31.10.2007.

                                                                                                                       Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

 

20. Pronájem pozemků ve vlastnictví obce

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o pronájmu pozemků ve vlastnictví obce V.Městec mezi Obcí V.Městec a Zemědělskou, a.s. Krucemburk za účelem zemědělského využívání ve výměře 81768 m2 za cenu  900,-/ha/rok,  na dobu pronájmu 15ti let.

                                                                                                                      Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

 

21. Provoz výherního hracího automatu

Zastupitelstvo projednalo žádost firmy Playmatic Nové Město na Mor. O umístění a provozu l ks VHP v hostinci Pod lipou ve V.Městci na dobu od 1.1.2007  do 30.6.2007.

                                                                                                                       Hlasování: Pro 11, proti 1, zdrž. 1

 

 

22. Grantový program

Zastupitelstvo projednalo smlouvu o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na  grantový program Veřejně přístupný Internet III. ve výši 26 557,- Kč.

                                                                                                                       Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

23. Různé a závěr

Starosta podal informaci o dílčím přezkoumání hospodaření obce V.Městec za rok 2006, kdy ověřením předložených dokladů nebyly zjištěny nedostatky, reps. byly odstraněny na  místě.

Starosta informoval o konání vánočního koncertu v kostele sv.Ondřeje ve V.Městec dne 27.1.2006 v 19.00 hod pod vedením pí R. Vzhledem k tomu, že nebylo další diskuse,  starosta ukončil zasedání zastupitelstva

v 20.30  hod, poděkoval za účast zastupitelům a občanům, popřál příjemné prožití vánočních a  novoročních svátků a hodně zdraví do nového roku 2007.

 

 

 Ing.Josef Macek            Karel Malivánek

     starosta                      místostarosta

 

 Ověřovatelé zápisu:

 

 

Jaroslav Klukan          František Dufek

 

 

 

 

Usnesení č. 5A/200 z řádného zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec konaného dne 19.12.2006

I.  S c h v a l u j e

1)      Zapisovatelku paní H. V.

2)      Ověřovatele zápisu p.J.Klukan, a p.Fr. Dufek

3)      Program jednání zastupitelstva navržený starostou

4)      a)  Delegování  v souladu s § 84, písmeno f) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění k zastupování obce na členských schůzích Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi starostu obce p.Ing. Josefa Macka.

            Návrh v souladu s § 84, písmeno g) zákona
          č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění

            do volených orgánů Lesního družstva obcí se
           sídlem v Přibyslavi starostu obce

             p.Ing. Josefa Macka.

     b) Delegování  v souladu s § 84, písmeno f)

      zákona  č.128/2000 Sb. o obcích v platném

      znění k zastupování obce na valné hromady Velké

      Dářko, s.r.o. Škrdlovice 240 starostu obce p. Ing.

      Josefa Macka.

            Návrh  v souladu s § 84, písmeno g) zákona
           č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění

            do volených orgánů Velké Dářko, s.r.o.
            Škrdlovice starostu obce p.Ing. Josefa Macka.

      c) Delegování  v souladu s §84, písmeno f) zákona

      č.128/2000 Sb. o obcích v platném

      znění k zastupování obce v  Subregionu Velké

       Dářko starostu p. Ing. Josefa Macka a

            místostarostu p.Karla Malivánka

5)      Rozpočtové opatření č. 4/2006 a č. 5/2006

6)      Rozpočet obce pro rok 2007

7)      Příkaz k inventarizaci majetku obce k 31.12.2006

      8)   Cenu vodného pro rok 2007                                                                                                         35,-/m3

      cena vodného pro podnikatele s provozovnou ve

      V.Městci je cena dotována částkou 9,- Kč, vodné

     činí                                                                             

               &nbs

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.