Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis ze zastupitelstva z 15.prosince 2004

Zápis ze zastupitelstva z 15.prosince 2004

21.12.2004, Helena Vaníčková

Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce pro rok 2005 a investičních a neivestičních akcí připravovaných  pro rok 2005.

Zápis č. 5/2004
z řádného zasedání zastupitelstva obce Voj.Městec konané dne 15.12.2004
Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hod
Počet přítomných členů zastupitelstva: 15

1.  Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku zápisu p.H.Vaníčkovou
        Hlasování: Pro 14, proti 0, zdr. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu:
p.M.Šimáka, p. J. Klukana
        Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0
Zastupitelstvo obce schválilo navržený program
        Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0

2. Projednání zápisu z řádného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.9.2004 , ke
    kterému nebylo vzneseno připomínek.

3. Projednání zápisů z rady č. 14/2004 z 18.10.2004, č. 15/2004 z 10.11.2004, č. 16/2004
    z 1.12.2004 a č. 17/2004 z 15.12.2004.

4. Starosta obce provedl zhodnocení investičních a ostatních akcí provedených v roce 2004.
ˇ oprava hřbitova spočívající v přeložení žulového chodníku včetně řádného podkladu, odizolování a odvlhčení kaple, zajištění chráničkou el. kabelu pro zvoničku, rekonstrukce starého vodovodu, kácení a výsadba nových stromů na západní straně hřbitova, zřízení světla před hřbitovem v celkových nákladech 375 tis. Kč, dotace 230 tis. Kč
ˇ osvětlení cyklostezky mezi obcí V.Městec a Krucemburk, ve spolupráci s OÚ Krucemburk a Měst.úřad Ždírec nad D. Bylo zbudováno osvětlení cyklostezky v celkových nákladech 803 tis. Kč, dotace 384 tis. Kč, touto akcí je zajištěn bezpečnější provoz cyklistů, turistů a v neposlední řadě chodců, hlavně žáků navštěvujících ZŠ Krucemburk.
ˇ rekonstrukce OÚ v jarním období přízemí budovy, zbudováno nově kadeřnictví, malá zasedací místnost, hlavní zátěž v rekonstrukci el. rozvodů, výměna dveří, ve II. etapě v závěru roku probíhá rekonstrukce I.podlaží, spočívající v předělání neodpovídajících el. rozvodů, rekonstrukce topení s účelem řízení provozu budovy, snížení stropů za účelem izolace, II. etapa bude dokončena v začátku r. 2005, výměna dveří a oken, celkové náklady v I. etapě rekonstrukce cca 400 tis. Kč, II. etapa cca 800 tis. Kč
ˇ rekonstrukce ZŠ v I. etapě odizolování vlhkosti podříznutím budovy, výměna oken a vstupních dveří včetně řešení závětří, izolace zdiva včetně opláštění, a další vyvolané práce, rekonstrukce tělocvičny a prostoru pro družinu včetně provizorní šatny, dále rekonstrukce el.rozvodů a topenářských a vodovodních rozvodů v přízemí, práce v I. etapě byly provedeny za 6 030 tis. Kč z toho 5 700 tis. Kč dotace ze státního rozpočtu
ˇ II. etapa v závěru roku představuje zbudování šaten, soc. zařízení pro tělocvičnu a personál ZŠ, celkové náklady 1 135 tis. Kč ze státního rozpočtu
ˇ v MŠ byly provedeny práce spočívající ve výměně oken na jižní straně v celkové hodnotě 105 tis. Kč
ˇ pro bezpečnost 12ti trvalých obyvatel při silnici I/37 na Borkách bylo zbudováno veřejné osvětlení v hodnotě 22 tis. Kč
ˇ ZTV pro 26 RD při této akci byl zbudován v celé lokalitě rozvod plynu včetně přípojek a plynovod.budek, dále rozvod hlavního vodovodního řádu a přípojek pro 14 RD a tím je pokryta celá lokalita, byl dokončen rozvod el.vedení včetně veř. osvětlení v celé lokalitě byla zbudována kanal. síť, celkové náklady cca 3 000 tis. Kč, na zajištění ZTV byla použita dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 040 tis. Kč
ˇ pro řešení stability obce byly zakoupeny pozemky pro další výstavbu RD 1,2 ha za cenu 721 tis. Kč, na tuto akci zastupitelstvo schválilo čerpání z úvěru od České spořitelny
ˇ mimo výše uvedené plánované i vyvolané akce byla prováděna údržba veřejného osvětlení, další doplňování veřejného rozhlasu, drobná oprava cest, větší oprava vodovodu, řešení vánoční výzdoby obce a mnoho jiných akcí
ˇ při hodnocení za rok 2004 nelze zapomenout na uspořádání bohaté kulturní činnosti (výstavy, besedy a posezení s Doubravkou), společenské akce (obecní ples, vítání občánků), nemůžeme zapomenout na návštěvu ministra financí ČR Mgr. Sobotky v ZŠ a mnoho jiných drobných a důležitých jednání směřujících k rozvoji obce

5. Zastupitelstvo projednalo čerpání rozpočtu roku 2004 k 30.11.2004 a schválilo rozpočtové opatření, které je nedílnou přílohou tohoto zápisu.
                                                        Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž.0

6. Zastupitelstvo projednáno návrh rozpočtu pro rok 2005 po diskusi návrh rozpočtu byl schválen.
Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0

7. Starosta přednesl návrh přípravy akcí pro rok 2005. Ve výčtu akcí je plánováno 
ˇ výstavba horní autobusové zastávky s přístřeškem
ˇ výměna části oken v MŠ
ˇ spoluúčast na opravě chráněné památky kostela sv. Ondřeje
ˇ ZTV 26RD tj. dokončení komunikace a ostatních prací
ˇ zlepšení stavu mikroregionálního pohřebiště ve V.Městci včetně opravy kaple v majetku obce
ˇ rekonstrukce OÚ, výměna oken, dveří, elektroinstalace a vybavení nábytkem
ˇ řešení kanalizace a ČOV v celé obci
ˇ další vyvolané a nevyvolané potřeby pro zajištění řádného chodu obce
K připravovaným akcím v r. 2005 vystoupil p. Klukan s připomínkou možnosti získání finanč. dotace od KÚ na ochranu kulturních památek, podmínkou je spoluúčast obce ve výši 20% uvažovaného projektu.Na připomínku p.Malivánkové, zda po otevření nové lokality 26RD bude dostatečně zajištěna pitná voda pro všechny občany obce. Starosta reagoval tím, že obec má dva hlavní zdroje pitné vody a nejeví se předpoklad, že by mohl vzniknout nedostatek vody 
pro obyvatele.

8. Zastupitelstvo obce zrušilo Vyhlášku Voj.Městce o stanovení příspěvku na částečnou úhradu nákladů na mateřskou školu ve V.Městci ze dne 30.6.1997 ke dni 31.12.2004.
                                               Hlasováni: Pro 15, proti 0, zdrž. 0
Dále zrušilo Obecně závaznou vyhlášku obce Vojnův Městec č. 3/2004 o stanovení výše příspěvku rodičů nebo jiných zákonných zástupců na částečnou úhradu  neinvestičních nákladů školní družiny, ke dni 31.12.2004. Výše uvedené vyhlášky jsou  zrušeny z důvodu vydání nového školského zákona.Od 1.1.2005 tyto náklady budou 
účtovány mimo rozpočet obce.    Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0
            
9.Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podmínkami členství ve Sdružení vlastníků lesů Přibyslav, kdy bylo konstatováno, že obce se nemohou sdružovat s fyz. osobami, ani s plátci DPH. Zastupitelstvo z tohoto důvodu ukončilo členství ve „Sdružení vlastníků lesů Přibyslav“ a pověřuje starostu k písemnému vyrozumění o ukončení členství obce Vojnův Městec v tomto sdružení k 31.12.2004.
                                                     Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0

    10. Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí
„ Svazek obecních lesů Přibyslav“ se sídlem v Přibyslavi, Ronovská 338 a návrh stanov toho nově zakládaného svazku včetně členství obce Vojnův Městec v tomto svazku.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu  smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obce a stanov Svazku obecních lesů Přibyslav a zmocňuje jej k hlasování při volbě statutárních zástupců svazku.
                                                      Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0

11. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Vojnův Městec č. 5/2004 Požární řád obce na základě § 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/1985Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2005.
                                                      Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0
12. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu č. 63/III/04 o poskytnutí fin. příspěvku z rozpočtu obce V.Městec ve výši 397 421,- Kč investorovi Východočeská plynárenská, a.s. Hrádec Králové 4, Pražská 702 na plynofikaci obce V.Městec 26RD.
Celkové náklady realizace stavby činí 607 421,- Kč, investor na stavbě se podílí fixní finanční částkou 210 000,- Kč.
                                                     Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0

13.  Zprávu finančního výboru přednesl předseda p.ing. Stránský, kdy zhodnotil činnost  výboru za rok 2004 a vzal na vědomí připomínku zastupitele p.ing. Řeháka   k nasměrování činnosti např. důslednější kontrole jednotlivé akce financované OÚ se  zaměřením vyhodnocením účelnosti využití.
 
14. Zprávu o činnosti kontrolního výboru přednesl předseda p.Polívka. K tomuto zhodnocení zastupitelstvo nevzneslo připomínek.

15. Zastupitelstvo obce zrušilo na žádost manželů Evy a Jiřího Vencovských, bytem Polnička smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej par.č. 595/7 o výměře 805 m2.
                                               Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0
Zastupitelstvo obce zrušilo na vlastní žádost a nesplnění podmínky o zaplacení (čl.  čtvrtý smlouva o budoucí kupní smlouvě) manželů Bedřišky a Lubomíra Macháčka, bytem Žďár n.S.7, Kavánova 1365/18, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej par.č. 569/16 o výměře 913 m2.
                                                Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo prodej obec.pozemku č. 569/16 o výměře 913 m2 manželům Evě a Jiřímu Vencovským, bytem Polnička.
                                                   Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0
       
Z pohledu přijetí dotace na výstavbu ZTV v lokalitě 26RD za Radovy je nutno vyzvat majitele pozemků pro výstavbu RD k dodržení termínu pro jejich vlastní výstavbu.

16. Různé
ˇ Starosta informoval o situaci v s.r.o.Velké Dářko, provozovateli vodovodu a firmě zajišťující odvoz komunálního odpadu, kde z ekonomických důvodů a nedostatečného hospodář.výsledku byl odvolán ředitel firmy ing.Prudič k 1.12.2004, dále byl ukončen pracovní poměr s p.Betlachem a zastupováním firmy je pověřena hospodářka p. Holubová. Výhled, směr a celé působení v oblasti provozování vodovodu a svozu komun. odpadu je k aktuálnímu řešení. Během měsíce ledna dochází ke změně odvozce komunál.odpadu – popelnic, jednatelé nedoporučují další investice do svozového vozu, který vlastní s.r.o. V.Dářko a proto na základě předložené nabídky byla odsouhlasena firma ODAS Žďár nad S., která již dlouhodobě působí v této oblasti.
ˇ Na základě poptávky k zajištění provozu obecního vodovodu V.Městec, firma JmVak Žďár nad S. předala nabídku, po vyhodnocení nabídky vyjádřené ve finč.prostředcích a v součinnosti s ostatními jednateli firmy s.r.o.V.Dářko,  bude probíhat další jednání a hledání způsobu provozování vodovodu nejenom v obci V.Městec případně v celém mikroregionu.

17. Diskuse
ˇ Zastupitel p.Křesťan vznesl připomínku na zalesnění zakoupeného pozemku pro tento účel, starosta reagoval tím, že s plochou 0,40 ha pro zalesnění je počítáno a v probíhajících akcích v letošním roce neměla takový význam, aby se této problematice věnovala zvýšená pozornost. V souvislosti se zalesňováním ploch v této době dochází ke změnám v pravidlech o poskytnutí dotací, tato záležitost bude dále sledována.
ˇ Pan Malivánek připomněl jak se bude pokračovat v další údržbě obec.lesa v Občinách.Je nutno tuto situaci sledovat, s tím že je nutno využít případné zájemce o samovýrobu s následným zalesněním. Dále upozornil na špatný stav štanýře v obecním rybníku v Občinách a nutnosti rekonstrukce. Starosta na to reagoval, že situace musí být posouzena odborníkem a následně přijato opatření.
ˇ Paní Tůmová vznesla připomínku na údržbu městeckého potoka v lokalitě pod zdravot. střediskem. Starosta odpověděl, že pro údržbu potoka ve dvou lokalitách je připravován správcem potoka Lesy ČR projekt.
ˇ Na problematiku údržby vojnoměsteckého potoka a případnému předcházení živelným pohromám reagoval pan J.Polívka, využít případnou možnost zapojení Vzájemné hasičské pojišťovny do problémů prevence škod.
ˇ Na dotaz p.Janáčkové, jak je řešen pronájem hrobových míst bylo odpovězeno starostou obce, že dle zákona o pohřebnictví je nutno mít s každým pronajímatelem uzavřenu smlouvu a dle rozhodnutí rady obce od 1.1.2005 cena za pronájem l hrobového místa činí 20,- Kč za l místo a l rok.
ˇ Zastupitel p.J.Janáček vznesl dotaz jak bude řešena údržba zeleně v r.2005, starosta odpověděl, že dle jednání rady obce v měsíci lednu bude vyhlášeno výběrové řízení na sekání obec. pozemků.

18. Závěr
       Starosta obce poděkoval za účast, vyzval zastupitelé k případné pomoci při určitých úkolech a tím byli nápomoci při řešení úkolů zajišťovaných obec. úřadem. Dále poděkoval za aktivní účast a při příležitosti posledního zasedání v letošním roce popřálpohodu, spokojenost v nastávajících vánočních a novoročních svátcích a do roku 2005 mnoho zdraví.
Zasedání ukončeno v 19.15 hod.   

      Ing.Josef Macek                 Karel Malivánek
         starosta                               místostarosta                                                    

Ověřovatelé zápisu:
       Miroslav Šimák                       Jaroslav Klukan


Usnesení č. 5/2004
z řádného zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec konaného dne 15.12.2004

I  S c h v a l u j e 
     1)  Zapisovatelku paní Helenu Vaníčkovou
     2)  Ověřovatele zápisu p.Šimák a p. Klukana
     3)  Program jednání navržený starostou
     4)  Rozpočtové opatření č. k čerpání rozpočtu za rok 2005
     5) Rozpočet obce V.Městec pro rok 2005 včetně investičních a    
         neinvestičních akcí  projednaných pro rok 2005
     6)  Ukončení členství v „Sdružení vlastníků lesů Přibyslav“ k
          31.12.2004
     7)  Vytvoření dobrovolného svazku obcí „ Svazek obecních lesů
          Přibyslav se sídlem  v Přibyslavi, Ronovská 338
     8)  Stanovy dobrovolného svazku obcí „Svazek obecních lesů
          Přibyslav“
     9) Delegaci starosty obce k účasti a hlasování při volbě
         statutárních zástupců  dobrovolného svazku obcí Svazek 
         obecních lesů Přibyslav
     10) Obecně závaznou vyhlášku obce Vojnův Městec č. 5/2004
          Požární řád obce s účinností od 1.1.2005
      11) Prodej obec.pozemku č. 569/16 o výměře 913 m2 manželům
            Evě a Jiřímu Vencovským, bytem Polnička
      12) Smlouvu č. 63/III/04 o poskytnutí finanč.příspěvku z rozpočtu
            obce V.Městec ve výši 397 421,- Kč investorovi Vč
            Plynárenská, a.s. Hradec Králové 4, Pražská 702 
           na plynofikaci  obce V.Městec 26RD


II.  B e r e    n a    v ě d o m í
        1) Zápis z řádného zasedání zastupitelstva č. 4/2004 z
            29.9.2004
        2) Zápisy z rady č. 14/2004 ze dne 18.10.2004, č. 15/2004 ze
            dne 10.11.2004, 16/2004 ze dne 1.12.2004 a č. 17/2004 ze
            dne 15.12.2004
        3) Zprávu starosty obce o zhodnocení investičních a ostatních
             akcích provedenýchv roce 2004 
        4) Zprávu starosty obce o přípravě akcí pro rok 2005
        5) Zprávu finančního výboru o činnosti za rok 2004 
        6) Zprávu kontrolního výrobu o činnosti za rok 2004
        7) Informaci jednatele společnosti s.r.o.Velké Dářko p.ing.Macka
            o výsledcích a situaci řešení chodu této firmy

III.  Z r u š u j e
        1) Vyhlášku Voj.Městce o stanovení příspěvku na částečnou
            úhradu nákladu na mateřskou školu ve Vojnově Městci ze
            dne  30.6.1997 ke dne 31.12.2004 
        2) Obecně závaznou vyhlášku Obce Vojnův Městec č. 3/2004 o
            stanovení výše příspěvku rodičů nebo jiných zákonných
            zástupců na částečnou úhradu neivestičních nákladů školní
            družiny k 31.12.2004.
        3) Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej par.č. 595/7 o
            výměře 805 m2 na žádost Evy a Jiřího Vencovských, bytem
            Polnička
        4) Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej par.č. 569/16 o
            výměře 913 m2 na žádost manželů Bedřišky a Lubomíra
            Macháčka, bytem Žďár nad S.7, Kavánova 
            365/18 a nedodržení podmínek budoucí kupní smlouvy
    
IV.  U k l á d á
        1) Starostovi písemně vyrozumět o ukončení členství V.městec v
            Sdružení vlastníků lesů Přibyslav s ukončení členství obce v
            tomto sdružení k 31.12.2004
        2) Starostovi podepsat smlouvu o vytvoření dobrovolného
            svazku obcí a stanov Svazku obecních lesů Přibyslav

      Ing.Josef Macek                 Karel Malivánek          starosta                            místostarosta                                                         

 

 

      

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.