Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis ze zastupitelstva ze dne 29.6.2005

Zápis ze zastupitelstva ze dne 29.6.2005

4.7.2005, Helena Vaníčková

Zápis č. 2/2005
z řádného zasedání zastupitelstva obce Voj.Městec konané dne 29.6.2005
Zasedání zastupitelstva zahájeno v 18.00 hod
Počet přítomných členů zastupitelstva: 10

1. Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku zápisu pí.M. Zvolánkovou.

Hlasování: Pro 10, proti 0, zdrž. 0
2. Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu:
p. O. Brože a p. ing. Z. Řeháka.        Hlasování: Pro 10, proti 0, zdrž. 0

3. Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zastupitelstva.
Hlasování: Pro 10, proti 0, zdrž. 0
  
4. Projednání zápisu z řádného zasedání zastupitelstva obce konaného dne  30.3.2005,ke kterému nebylo vzneseno připomínek a byl uzavřen.

5. Zpráva o činnosti rady, kterou přednesla členka rady pí. Ročárková E. za období od posledního jednání zastupitelstva do dnešního jednání. Zápis z rady č. 6/2005 až 9/2005. K přednesené zprávě doplněné starostou obce ze strany zastupitelů nebyly připomínky.

 V 18.45 hod. se dostavil místostarosta p. Karel Malivánek.

6.   Hodnocení průběhu akcí roku 2005, příprava následných akcí
Starosta přednesl zprávu o průběhu stavebních akcí. V současné době dokončuje  nejdůležitější a finančně  nejnáročnější akce ZTV pro 26 RD. V současné době na této akci probíhá dokončení výstavby silnice včetně obrubníků  a určité úpravy kanalizační sítě. Celá akce ve finančním vyjádření činí cca. 3,2 mil. Kč.
Nad rámec této akce je nutno v této lokalitě zajistit protipovodňová opatření, tj. zbudování záchytu a různých úprav pro zadržení přívalových dešťů.
Oprava hřbitovní kaple, která spočívala v demontáži shnilé věže a postavení věže nové, včetně oplechování měděným plechem, dále v zednických pracích a to odstraněním vnější a vnitřní vlhké omítky, nanešením sanační omítky zevně, dále na kapli jsou vyměňována dřevěná okna a budou zřízeny okapy na střeše kaple. Dokončovací práce na rekonstrukci kaple spočívají v nátěrech střešní krytiny a zdiva.
Územní plán je v současné době zpracován v konceptu, který bude následně po vyhlášení termínu projednán s občany a dotčenými organizacemi a orgány. Koncept územního plánu je k nahlédnutí u starosty obce.
Autobusová zastávka na horním konci obce z důvodů finanční náročnosti (cca l mil. Kč) a nutnosti hledat další možnosti pro zajištění finančních prostředků z jiných zdrojů,  se předkládá na rok 2006.
V  současné době je již vystaveno stavební povolení s platností na dva roky.
Výměna oken v MŠ, dle původního harmonogramu akcí je nasmlouvána ze západní a severní strany a bude provedena v prázdninových měsících. Celkový stav objektu budovy MŠ není v dobrém stavu a v budoucnu bude vyžadovat určité náklady na opravu včetně  případného řešení možností využití celého objektu.
Rekonstrukce budovy OÚ z velké části je dokončena. Zbývá vyměnit hlavní vchodové dveře a dveře na poštovní úřad a určité úpravy v obecní knihovně. Byly provedeny stavební úpravy v objektu, snížení stropů, výměna dveří, oken, rekonstrukce rozvodu elektrické energie a plynového topení.
Splašková  kanalizace a ČOV pro obec V. Městec, je trvale v přípravě, akce se sleduje s tím, že pro finanční zajištění cca. 44 mil. Kč je nutná maximální účast jiných zdrojů mimo obecní rozpočet.
Zdravotní středisko  pro potřeby a využití celého objektu bude vyžadovat v následném období určité vnitřní úpravy, výměnu oken a zvážení možnosti dalšího využití celého objektu. V podzimních měsících je nutno vypracovat záměr pro celkové řešení objektu. 
Obnovení díla umělého koryta Městeckého  potoka s protipovodňovým opatřením je v přípravě. Obec Vojnův Městec práce zadala firmě ing. Jan Kamenský.
    
V 19.00 hod. se dostavil zastupitel p. Marek    
                                                 Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0   
7.   Plnění rozpočtu Obce Vojnův Městec k 31.5.2005.
Starosta seznámil přítomné s výsledky hospodaření obce V.Městec k 31.5.2005.Dle jednotlivých kapitol a položek daňové příjmy obce nejsou časově plněny . Z hospodaření je vidět velká finanční náročnost pro zajištění ZTV pro novou lokalitu 26 RD a z těchto důvodů musí dojít k úpravám harmonogramu plánovaných akcí.
                                                                                      
                                                    Hlasování: Pro:12 proti:0 zdrž:0 
8.   Rozpočtové opatření č.1/2005.
Po projednání plnění rozpočtu obce V.Městec k 31.5.2005 a seznámení z důležitostí plánovaných akcí a čerpání finančních prostředků , zastupitelstvo obce rozhodlo o rozpočtovém opatření pro následné období.

                                                  Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

9.  Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2004, závěrečný účet za rok 2004
Dne 30.3.2005 na základě zákona č. 420/2004 Sb. bylo provedeno přezkoumání   hospodaření Obce Vojnův Městec. Předmětem přezkoumání byly údaje o hospodaření 
obce a nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm.c) zákona č. 420/2004 Sb.a není nutné přijímat opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
Zpráva o výsledku přezkoumání obec byla zveřejněna na úřední desce. Zastupitelstvo obce dále projednalo Závěrečný účet Obce Vojnův Městec za rok 2004. Byly probrány příjmy a výdaje dle jednotlivých položek, výsledek ročního hospodaření a další.   
Závěrečný účet obce byl zveřejněn  úřední desce. Zastupitelstvo obce V.Městec souhlasí s hospodařením obce Vojnův Městec bez výhrad.
                                                           Hlasování: Pro 12,proti 0, zdrž 0

10.  Kalkulace vodného za rok 2004
Starosta obce projednal vyúčtování vodného za r. 2004. Celkové náklady pro zásobování občanů pitnou vodou činily 923 206,52 Kč, bylo fakturováno 24 401 m3 ročně,  náklad na 1 m3 včetně odpisů 37,83 Kč, bez odpisů 22,20 Kč. Obec Vojnův Městec dotuje odběr vody pro občany, podnikatele a rekreační objekty, pro další fakturační období je nutno řešit výši dotace. 
      
11.  Záměr zpracování lesních  osnov pro  k.ú. Vojnův Městec
Rada Města Žďár nad Sázavou vyhlásila záměr zadat zpracování lesních hospodářských   osnov mimo jiné také pro k.ú. Vojnův Městec na základě usnesení § 25 odst. 2 zákona č. 289/1995Sb. o lesích.  V katastru obce pro vlastníky lesů do 50 ha bude zpracována lesní hospodářská osnova pro roky 2007 – 2016. Vlastníci těchto lesů mohou uplatnit své záměry, připomínky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí a to písemně v termínu do 30.11.2005.

12. Úpravy Městeckého potoka
Dne 14.7. 2005 proběhne na OÚ řízení o obnovení průtočného profilu Městeckého potoka ve dvou lokalitách a to v okolí zdravotního střediska a na horním konci obce směrem od mostu p. K. Malivánka.

13. Záměr obce č.1/2005
Obec Vojnův Městec oznamuje záměr směny a prodeje pozemků jejichž je spoluvlastníkem ve výši podílu 30/710 LDO Přibyslav, který byl zveřejněn na úřední desce dne 14.6.2005.
V souvislosti se smlouvou na rybník Pobočný za účelem získání dotace na odbahnění zastupitelstvo obce pověřuje Obec Krucemburk k jednání a zastupování obcí pro zajištění a čerpání dotace na odbahnění rybníku Pobočný v k.ú. Staré Ransko.
                                                         Hlasování: Pro 12, proti 0, zdr. 0

      
            
                   Ing. Josef Macek      Karel Malivánek
              starosta           místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

         Ing.Zdeněk Řehák      Oldřich Brož


Usnesení č. 2/2005
z řádného zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec konaného dne 29.6.2005

I. S c h v a l u  j e
1) Zapisovatelku zápisu paní Miroslavu Zvolánkovou
2) Ověřovatele zápisu p. Ing. Zd. Řeháka a p. O. Brože
3) Program jednání navržený starostou
4) Zprávu starosty o hodnocení průběhu akcí roku 2005 a přípravu následných akcí
5) Zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.5.2005
6) Rozpočtové opatření č. 1/2005
7) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2004 a závěrečný účet obce za rok 2004
8) Záměr zpracování lesních hospodářských osnov pro k.ú. V.Městec pro období 2007-2016


II. B e r e    n a    v ě d o m í
1) Zápis z řádného zasedání zastupitelstva č. 1/2005 z 30.3.2005
2) Zápisy z rady č. 6/2005 ze dne 20.4.2005, č. 7/2005 ze dne 4.5.2005, č. 8/2005 ze dne 1.6.2005, č. 9/2005 ze dne 22.6.2005.
3) Kalkulaci vodného za rok 2004

 

 

 

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.