Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis ze zastupitelstva ze dne 29.června 2004

Zápis ze zastupitelstva ze dne 29.června 2004

1.7.2004, Helena Vaníčková

Zápis č. 3/2004 z řádného zasedání zastupitelstva obce Voj. Městec konané dne 29.6.2004 zasedání zastupitelstva zahájeno v 18.00 hod.

Počet přítomných členů zastupitelstva 14 dle listiny přítomných.

1.  Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku zápisu p.H.Vaníčkovou.
Hlasování: Pro 14,proti 0, zdrž.0

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu:
p.Ing. M. Stránský, p. K.Polívka    Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 2
     
Zastupitelstvo obce schválilo program navržený starostou.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0

2. Projednání zápisu z řádného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28.4.2004, ke kterému nebylo vzneseno připomínek.

3. Projednání zápisů z rady č. 7/2004 ze dne 13.5.2004, č. 8/2004 ze dne 2.6.2004 a č. 9/2004 ze dne 21.6.2004 bez připomínek

4. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet Obce Vojnův Městec za rok 2003, který je nedílnou přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0

5. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávu KÚ kraje Vysočina o výsledku  přezkoumání hospodaření obce V.Městec za rok 2003. V hospodaření Obce Vojnův Městec za rok 2003 nebyly zjištění nedostatky.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0

7. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nákup pozemků od p. Hauptmanna a p.  Přívratské pro výstavbu rod. domků,  par. č. 512/5 o výměře 389 m2, par. č. 513 o výměře 367 m2 a par. č. 512 o výměře 11 270 m2 v k.ú. Vojnův Městec, tj. celkem 12 026 m2 za dohodnutou kupní cenu ve výši  721 560 Kč, tj. 60,-Kč/m2.
Hlasování: Pro 14, proti 0,zdrž. 0

8. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo kalkulaci vodného za rok 2003 dle zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích dle předloženého výkazu správcem vodovodu s.r.o. Velké Dářko. Celkové náklady na vodu za rok 2003 činí 921 516 Kč. Cena za 1 m3 
změřeného odebraného  množství vody činí 27,55 Kč z fakturovaného odběru cena činí 41,74 Kč za l m3.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 1

9. Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem a přípravou akcí v roce 2004
ˇ rekonstrukce ZŠ s termínem dokončení 31.10.2004 v celkové výši nákladů 5 700 tis.Kč
ˇ cyklostezka – osvětlení cyklostezky V.Městec – Krucemburk s termínem 31.7.2004 o celkových nákladech 768 tis.Kč
ˇ přeložení a odvodnění chodníku na hřbitově s ukončením nejdéle v měsíci srpnu 2004 cca 300 tis. Kč
ˇ I. etapa rekonstrukce OÚ v přízemí budovy předpokládaná výše do  400 tis.Kč
ˇ výměna oken v MŠ na jižní straně budovy ve výši 110 tis. Kč
ˇ výstavba ZTV pro 26 RD – plynofikace, dodělání dešťové kanalizace, elektrifikace a veřejné osvětlení včetně splaškové kanalizace v celé lokalitě v celkových nákladech cca 6 mil. Kč, zahájení v měsíce červenci , ukončení do konce měsíce října 2004
ˇ zbudování horní zastávky je ve fázi projektové přípravy
ˇ chodník ke kostelu ve stádiu příprav s výhledem realizace dle postupu budování splaškové kanalizace
ˇ  výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci Vojnův Městec v současné době ve stádiu přípravy žádosti o dotace z operačního programu v prioritě 3 – zlepšování environmentální infrastruktury ve vodním hospodářství
ˇ průběžné údržby a opravy cest a veřejného osvětlení a dalších

10. Zpráva Ing. Řeháka o posílení vodoteče Vojnoměsteckého potoka, kdy ve svém  vystoupení naléhá k obnovení vodního díla pod Novou Hutí z důvodu postupného zhoršování vodních poměrů ve Vojnově Městci, případně i Krucemburku. Pro řešení navrhuje  varianty v získávání finanč.prostředků pro realizaci a to hledání rezerv v obecním rozpočtu, přijmutí úvěru, spolupráce s obcí Krucemburk, případně využití části kapacity při výstavbě kanalizace a ČOV ve Vojnově Městci.
Starosta připomněl již vypracovaný investiční záměr ing. Nečasem, projektantem pro  vodohospodářské stavby, který byl dodán obci V.Městec závěrem měsíce března, kdy v tomto záměru je nejdůležitější najít možnosti finančního řešení pro znovuobnovení 
vodního díla pod N.Hutí. 
V 19.15 na jednání zastupitelstva se dostavil člen p.J.Marek

11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s aktuálním čerpáním finančních prostředků do  31.5.2004 dle jednotlivých kapitol a výhledově s připravenými akcemi v roce 2004.

12. Zastupitelstvo obce na základě projednaného plnění rozpočtu a  harmonogramu probíhajících a plánovaných akcí pro rok 2004 řešilo finanční zajištění nákupu pozemků pro výstavbu rod. domků. Po zvážení a řešení celé situace rozhodlo zastupitelstvo  o 
přijmutí úvěru ve výši 721 560,- Kč na nákup pozemků  s dobou splatnosti do 5ti let.   
V této souvislosti bylo starostovi uloženo vypsat poptávkové řízení k předložení nabídek  na poskytnutí úvěru bankovními ústavy.
Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0

13. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Hospodářskou smlouvu o sdružení finančních prostředků za účelem realizace Projektu Cyklistická stezka - osvětlení Vojnův Městec – Krucemburk, katastrální území Vojnův Městec a Krucemburk. V celkové výši 768 tis. Kč
      z toho podpora z Fondu Vysočiny 384 tis. Kč.
      Na sdružení finančních prostředků se bude podílet
      Obec Vojnův Městec    32 %    254 760,-
      Obec Krucemburk    58 %    445 440,-
      Město Ždírec nad Doubravou   10 %      76 800,-
Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0

14. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dodatek č. 1/2004 k nájemní smlouvě mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstevem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne 1.7.2004. 
Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0

15. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nájemní smlouvu mezi Obcí Vojnův Městec a Petanque klubem 1293 Vojnův Městec, zastoupený p. Oldřichem Brožem o pronájmu a přenechání nájemci do užívání pozemek s par. č. 1150/6 o výměře 649 m2 za účelem 
provozování sportovní a rekreační činnosti v souladu se stanovami nájemce, na dobu určitou do 31.12.2019 za roční nájemné 100,- Kč se splatností do 5ho dne následujícího roku.
Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0

16. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej stavebního pozemku par.č. 569/16 o výměře 967 m2 panu Lubomíru Macháčkovi, Kavánova 18, Žďár nad S. pro výstavbu rod.domku.
Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0

17. Zastupitelstvo projednalo žádost p. Rudolfa Kutlvašra, Haškova 28, Žďár nad S. a firmy   FASS spol. s r.o. Jihlavská 1007, Žďár nad S., zastoupená p.Stanislavou Simandlovou jednatelkou, o prodej části obec. pozemku par. č. 1547/8 ostatní plocha, před domem č. 
25. Zájmu žadatelů o koupi stejné části  pozemku po projednání, zastupitelstvo  nevyhovělo a nesouhlasí s prodejem.  
Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0

18. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo členský příspěvek pro Dobrovolný svazek obcí Subregion Velké Dářko pro rok 2004 ve výši 50,- Kč na l obyvatele tj. 35 550,- Kč.
Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0

19. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Vojnův  Městec č. 2/2004 o stanovení výše příspěvku rodičů nebo jiných zákonných zástupců na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny zřízenou při základní škole ve 
Vojnově Městci od 1.9.2004. 
Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0

20. Různé
Starosta informoval zastupitelstvo o svozu domovního odpadu popelnicemi a likvidaci  odpadu velkými kontejnery. Konstatoval, že ne všechny domácnosti používají k likvidaci 
domovního odpadu vlastní popelnici. Nastává problém s likvidací trávy a ořezů stromů,  neukázněností občanů jsou přeplňovány velké kontejnery. Po zjištění evidence popelnic 
bude následně vydáno upozornění jednotlivým občanům. 
Obecní úřad písemně upozorní neplatiče za likvidaci a svoz domovního odpadu a dalších  poplatků na povinnost tyto poplatky uhradit.
Z diskuse zastupitelů vyplynul úkol zajistit u všech domácností v obci Vojnův Městec  měření odebrané vody vodoměrem. Obecní úřad toto projedná se správcem vodovodu.
Na upozornění občanů je nutno zajistit bezpečnou průjezdnost po obecních komunikacích, která je omezena přerůstajícími větvemi stromů do cest.
         
Ing. Josef Macek, starosta      Karel Malivánek, místostarosta
     
Ing.Milan Stránský ověřovatel zápisu   Karel Polívka ověřovatel zápisu

Usnesení č. 3/2004
z řádného zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec konaného dne 29.6.2004

I. S c h v a l u j e
1) Zapisovatelku zápisu paní Helenu Vaníčkovu
2) Ověřovatelé zápisu p. ing. Stránského a p K.Polívku
3) Program jednání zastupitelstva navržený starostou
4) Závěrečný účet obce Vojnův Městec za rok 2003
5) Zpráva KÚ kraje Vysočina o výsledku přezkoumání hospodaření obce V.Městec za rok 2003
6) Nákup pozemků od p.Hauptmanna a p.Přívratské par.č.512/5 o výměře 389 m2, par.č. 513 o výměře 367 m2 a par.č. 512 o výměře 11 270 m2 za dohodnutou kupní cenu ve výši 721 560,- Kč, tj. 60,-Kč/m2
7) Kalkulaci vodného za rok 2003 dle zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích
8) Přijmutí úvěru ve výši 721 560,- Kč na nákup pozemků pro výstavbu RD
9) Hospodářskou smlouvu o sdružení finanč. prostředků na realizaci Projektu cyklistická stezka – osvětlení Vojnův Městec – Krucemburk
10) Dodatek č. 1/2004 k nájemní smlouvě mezi podíl.obcemi Lesního družsrva obcí a Lesním družstvem obcí dPřibyslav
11) Nájemní smlouvu mezi Obcí Vojnův Městec a Petanque klubem 1293 V.Městec o pronájmu pozemku č. 1150/6 o výměře 649 m2 za účelem provozování sportovní a rekreační činnosti na dobu určitou do 31.12.2019 za roční nájemné 100,- Kč
12) Prodej stav.pozemku par.č. 596/16 o výměře 967 m2 p.Lubomíru Macháčkovi, Kavanova 18, Žďár nad S.
13) Členský příspěvek pro Dobrovolný svazek obcí Subregion Velké Dářko pro r. 2004 ve výši 50,- Kč na l obyvatele tj. celkem 35 550,- Kč
14) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004 o stanovení výše příspěvku rodičů nebo jiných zákonných zástupců na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny při ZŠ ve Vojnově Městci

II. N e s c h v á l i l o

1) Žádost  p. Rudolfa Kutlvašra, Haškova 28, Žďár nad S. o prodeji části obec. pozemku par. č. 1547/8 ostatní plocha před domem č. 25
2) Žádost firmy FASS, Jihlavská 1007, Žďár nad S. o prodeji části obec. pozemku par.č. 1547/8 ostatní plocha před domem č. 25 

III.   B e r e    n a    v ě d o m í

1) Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2/2004 konané dne 28.4.2004
2) Zápisy z rady č. 7/2004 ze dne 13.5.2004, č. 8/2004 ze dne 2.6.2004 a č. 9/2004 z 21.6.2004
3) Zprávu starosty o přípravě a průběhu akcí v r. 2004
- 1 - 
4)  Zprávu Ing. Řeháka o posílení vodoteče Vojnoměsteckého potoka
5) Zprávu o plnění rozpočtu obce V.Městec k 31.5.2004

IV.   U k l á d á

1) Obecnímu úřadu vést trvalou osvětu mezi občany k třídění a ukládání domovního odpadu
2) Starostovi obce projednat se správce vodovodu zajištění měření odběru vody vodoměrem u všech odběratelů
3) Obecnímu úřadu zajistit bezpečnou průjezdnost po obecních komunikacích
4) Starostovi obce vypsat poptávkové řízení  k přijmutí úvěru u ban.ústavů
Ing. Josef Macek, starosta                   Karel Malivánek, místostarosta
                 
      

 

 

 

 

 

 


 

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.