Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zhodnocení práce zastupitelstva v letech 1998 - 2002 (Josef Křesťan)

Zhodnocení práce zastupitelstva v letech 1998 - 2002 (Josef Křesťan)

1.11.2002, Jiří Marek

Ohlédnutí za čtyřletým funkčním obdobím zastupitelstva Obce Vojnův Městec

Zastupitelstvo v období roků 1998 – 2002 pracovalo v tomto složení: Josef Křesťan, starosta; Gunther Tietze, místostarosta; Emil Malivánek, předseda revizní komise; Miroslava Zvolánková, předsedkyně finanční komise; František Glanc, Jiří Čermák, Petr Pelikán, Milada Čejková, František Fišar, Bohumír Zvolánek, František Kafka, František Dufek, Jiří Babáček, Jan Štůla, Miloslav Musil.

Za toto období se v obci podařilo provést následující akce:

Byla provedena rekonstrukce chodníků při hlavní silnici a bylo dokončeno položení zámkové dlažby na náměstí. Na zdravotním středisku proběhla rekonstrukce odpadů. Ve spolupráci s obcí Krucemburk a za pomoci dotace z Programu obnovy vesnice byla vybudována cyklistická stezka mezi obcemi a parkoviště u kostela. Obec se zapojila do sběrového systému tříděného odpadu EKO-KOM a zakoupila kontejnery na plast. Dvakrát ročně je prováděn sběr nebezpečných odpadů v obci, likvidaci platí obec.

Za účasti Lesního družstva obcí v Přibyslavi obec zalesnila nevyužitou zemědělskou půdu, jedná se cca o 2 ha lesa, na které dostala obec dotace z ministerstva zemědělství. V obecních lesích probíhá nahodilá těžba dle lesního plánu. LDO Přibyslav každoročně na základě podílů obce proplácí nájemné obci. Ve všech obecních domech bylo provedeno zateplení stropních prostor. Na základě urbanistické studie obec zakoupila pozemky od soukromých majitelů na výstavbu 25 rodinných domků. V této lokalitě byly vybudovány inženýrské sítě tj. kanalizace, vodovod, přívod elektrické energie (jedná se o I. etapu výstavby). Při dokončení této výstavby je nutno požádat Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci. Současně byl dokončen odkup veškerých zastavěných pozemků v intravilánu obce. Jednalo se cca o 120 občanů.

Byla provedena údržba břehového porostu kolem Městeckého potoka a vykácena část stromů po dohodě s majiteli potoka Východ. lesy Hradec Králové a CHKO Žďárské vrch. Současně byly prořezány a zabezpečeny stromy na náměstí.

Byl předán rybník „Kejda“ obci, tento byl pronajat k chovu ryb. Veškeré pronájmy rybníků a nebytových prostor byly změněny na dobu neurčitou.

Na základě dohody s dopravní firmou z Chrudimi jsou financovány autobusové spoje o sobotách a nedělích. V prostorách zdravotního střediska jsou poskytovány služby občanům pedikúra a masáže.

Byl založen Subregion Velké Dářko ve kterém jsou obce: Vojnův Městec, Škrdlovice, Radostín, Karlov, Cikhaj, Světnov a připojila se i Polnička. Subregion zajišťuje výstavbu Domu s pečovatelskou službou, který by měl být dokončen k 31.12.2002. Bude zde možnost ubytování 31 občanů z obcí subregionu.

Je zpracována studie Rozvojovou agenturou Vysočiny na příští období 10 let pro každou obec subregionu. Je rozpracován požadavek na příspěvek z fondu SAPARD na odstranění vlhkosti zdiva v základní škole a rekonstrukci kašny na náměstí.

Na místním vodojemu byla umístěna odradoňovací stanice z důvodu výskytu radonu v pitné vodě, na tuto akci byla poskytnuta státní dotace.

Je vedena místní kronika a pro občany vydáván zdarma časopis NOVINKY.

Základní škola byla vybavena počítači a přípojkou na internet (příspěvek ministerstva školství) obec zakoupila kopírku a financovala zabezpečení. Byly provedeny nátěry proti plísni na doporučení OHS Žďár nad Sázavou. Na příští období byla podána žádost na dotaci na odstranění vlhkosti. Dále byly zrekonstruovány záchody a instalovány nové splachovače na fotobuňky. Na budově byla provede výměna střešní krytiny za pomoci dotace z programu obnovy vesnice a současně byla provedena oprava střechy zdravotního střediska.

Vzhledem k namrzání schodů u mateřské školy bylo provedeno zastřešení vstupního prostoru školy. Podél plotu MŠ byly zasázeny thuje proti odstranění hlučnosti a prašnosti ze státní silnice a pro nájemníky byla postavena kolna na nářadí.

Školní jídelna na základě hygienických předpisů byla dovybavena plynovými kamny, myčkou na nádobí, byl dán do provozu robot, v dalším období je třeba zajistit bezdotykové baterie. Každým rokem je upravováno nájemné v souvislosti s inflací.

Byl pořízen letecký snímek obce, zakoupeny pohlednice, cyklistické mapy subregionu a keramické upomínkové předměty s logem obce. Zástupci obce převzali v Parlamentu ČR prapor a znak obce.

Byl instalován nový bezdrátový rozhlas. V současnosti probíhá zasílání SMS zpráv občanům. Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej akcií JmE. Obec zaměstnává dvě pracovnice na veřejně prospěšné práce, na které dostává dotaci z Úřadu práce ZR.

Na základě připomínek občanů byly instalovány značky se sníženou rychlosti dle pasportu obce a po dohodě s Policií ČR a Dopravního referátu OkÚ.

Do konce roku 2002 bude splacena půjčka na plynofikaci obce.

Na základě přechodu na podvojné účetnictví byla provedena inventarizace majetku obce. Čtyřikrát ročně je prováděna kontrola účetnictví a pokladny obce a l x ročně inventarizace majetku obce. Finanční komise se podílí na zpracování rozpočtu obce.

Proběhla kolaudace revitalizace rybníka Šišmák, výstavba byla dotována z ministerstva zemědělství.

V současné době je prováděna rekultivace skládky u Košinovské silnice za pomoci dotace z ministerstva zemědělství , která bude dokončena v tomto roce.

Do místní knihovny jsou instalovány dva počítače se zapojením na internet pro občany obce, na tuto akci byla poskytnuta dotace z ministerstva kultury.

Byl proveden nátěr střechy u čekárny a každoroční obílení.

Byla provedena oprava hasičského auta a dokoupeno vybavení hasičů (stejnokroje). Každoročně je prováděna kontrola provozuschopnosti hasičských přístrojů ve všech budovách obce.

Obec zakoupila novou radlici na vyhrnování sněhu a společně s traktorem a valníkem předala do užívání firmě s.r.o. Velké Dářko pro potřeby obce.

Staré objekty ve dvoře obecního úřadu byly zbourány, materiál bude použit na novou výstavbu, bylo požádáno o stavební povolení na výstavbu skladovacího objektu.

Dle požadavku občanů obec povolila skácení stromů.

Komunikace v obci a na Nové Huti byly opraveny zasypáním drtí.

Na základě schváleného rozpočtu obec přispívá na schůzky důchodcům, na činnost církve, tělovýchovné jednotě a narozeným dětem.

Zastupitelstvo odsouhlasilo dle zákona o odpadech výši poplatku za odvoz a uložení odpadu na l trvale žijícího obyvatel a pro majitelé rodinných domků v obci. Přes tento poplatek, jsou náklady na odvoz odpadů dotovány obcí.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo řád hřbitova se souhlasem OkÚ a OHS ve Žďáře nad S.

Obec zrušila účet u GE Capitol Bank v souvislosti se zrušením hospodářské činnosti. V současné době má l účet u ČSOB, kde byl dle dohody úrok. Sazba 4,2% nyní je snížena na 1,91%.

Byly zpracovány žádosti na rekonstrukci VO a rekonstrukci hřbitovní zdi, naší obci nebylo v letošním roce vyhověno.

Zastupitelstvo odsouhlasilo přísedící u Okresního soudu ve Žďáře nad S.

Bylo objednáno digitální zaměření obce, kde budou zakresleny veškeré inženýrské sítě, veškeré parcely včetně výměr.

S účinností od 1.1.2003 byla odsouhlasena právní subjektivita pro základní školu a mateřskou školu včetně školní jídelny.

V současné době obecní úřad zajišťuje volby do Senátu Parlamentu ČR a komunální volby.

V rámci schváleného rozpočtu obec ušetřila finanční prostředky pro příští období na rozpracované a připravené projekty.

Starosta obce děkuje celému zastupitelstvu a radě za jejich práci a pomoc při zajišťování jednotlivých úkolů.

Zhodnocení celého volebního období je na zvážení a posouzení občanů obce.

Josef Křesťan, starosta

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.