Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » Zápis a usnesení č. 1/2010 ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec konaného dne 9. března 2010

Zápis a usnesení č. 1/2010 ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec konaného dne 9. března 2010

18.3.2010, Hana Marková

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hodin

1. Schválení zapisovatele
 Usnesení
 Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelkou paní Hanu Markovou.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

2. Schválení ověřovatelů zápisu
Usnesení
Zastupitelstvo Městyse schvaluje ověřovatele zápisu paní Miroslavu Zvolánkovou a Bohumíra Zvolánka
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

3. Program jednání
Usnesení
Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

4. Starosta projednal zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 11.12. 2009.
Ze zápisu nepřetrvávají úkoly, zápis byl uzavřen.
 
5. Místostarosta podal zprávu o činnosti rady městyse o schůzích konaných 18.1. a 22.2.2010. K jednání rady,  zápisům a usnesením nebyly připomínky a tyto byly uzavřeny bez přenesení úkolů.
 
6. Kontrola rozpočtu k 28.2.2010
Účetní Hana Marková  přednesla kontrolu plnění rozpočtu ke dni 28.2.2010. K přednesené zprávě nebylo vzneseno připomínek a členové zastupitelstva vzali na vědomí  hospodaření městyse ke konci února 2010.

7. Zpráva o výsledku hospodaření
Starosta seznámil zastupitele se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009. Při závěrečném přezkoumání Odborem kontroly Krajského úřadu Kraje vysočina nebyly shledány chyby a nedostatky.

8. Závěrečný účet Městyse Vojnův Městec
Usnesení
Účetní Hana Marková seznámila zastupitele se závěrečným účtem Městyse Vojnův Městec, zastupitelstvo schválilo závěrečný účet za rok 2009 bez výhrad.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0


9. Schválení hospodářského výsledku Mateřské a Základní školy
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo hospodářský výsledek Mateřské školy ve výši 1197,37 Kč a hospodářský výsledek Základní školy ve výši 500,79 Kč. Zastupitelstvo schválilo ponechání zlepšených hospodářských výsledků v rezervních fondech obou příspěvkových organizaci pro další období
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

10. Záměr č. 1/2010 na nabytí pozemků
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo záměr č. 1/2010 na nabytí pozemků – pozemky č. 1554/19, ostatní plocha o výměře 173 m2 a pozemek č. 1554/20, ostatní plocha o výměře 80 m2 darovací smlouvou od Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava.
Oba pozemky leží v katastrálním území Vojnův Městec.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

11. Ustanovení opatrovníka ve věci odstranění stavby
Usnesení
Starosta informoval zastupitele o ustanovení Městyse Vojnův Městec opatrovníkem V. S., bytem Běloruská 522/12, Brno ve věci řízení odstranění stavby rodinného domu č. 110.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

12. Zpráva o přípravě a průběhu investičních akcí
Starosta podal zprávu o přípravě a průběhu investičních akcí:
- Budova hasičské zbrojnice – v současné době řešeno stavební řízení včetně přeložek plynového vedení a přípojky elektřiny.
- Revize územního plánu – revizi územního plánu bude provádět původní zpracovatel  Studio P, Žďár nad Sázavou.

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny č.1 Územního plánu obce Vojnův Městec za použití §44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

- Oprava cest po výstavbě kanalizace  - rozsah rekonstrukce závisí na získání finančních prostředků. Celkové náklady činí dle rozsahu a způsobu provedení 14 – 21 mil. Kč.
- Chodníky – podána žádost o dotaci na SFDI.
- Městecký potok – investor Lesy České Republiky připravuje další etapu rekonstrukce potoka – středovou část.
- Spojovací cesta k lokalitě 11 RD – v letošním roce bude provedena výstavba vodovodu a kanalizace v tělese cesty včetně tlakovací stanice vody. Realizace výstavby konečné úpravy komunikace je odvislá od finančních prostředků.
- Kanalizace a ČOV – Ing. P. informoval zastupitele o stavu výstavby kanalizace a ČOV, kterou významně komplikuje zimní počasí. V současné době zbývá položit 1200 m z celkových 7500 m. Po roztátí sněhu se budou provádět úpravy terénů. Technologie čističky je dokončena, v průběhu dubna a května bude probíhat připojení jednotlivých domů. Pro zkušební provoz čističky, který je plánován na červen 2010, je nutno připojit alespoň 40% rodinných domů. O možnostech zbudování domovních přípojek bude Úřad městyse informovat občany letáky do poštovních schránek, v Novinkách, na webu městyse a na úřední desce.
- Diskuze – zastupitel E. M. se zajímal, zda se ke kanalizačnímu řadu připojí i zemědělské družstvo. Starosta odpověděl, že zemědělské družstvo neprojevilo zájem o připojení, jsou připraveny koncové šachty. V případě požadavku na připojení je toto možno okamžitě řešit.  

13. Volba přísedících u okresního soudu
Usnesení
Zastupitelstvo zvolilo M. Z. a E. R. jako přísedící u okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou na další volební období.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

14. Ukončení činnosti pracovnice knihovny
Starosta informoval zastupitele o žádosti E. R. o uvolnění z pracovního místa knihovnice. Nabídka pracovního místa bude zveřejněna na webu obce a v Novinkách a bude proveden výběr nového pracovníka.

15. Pronájem hrobových míst
Starosta informoval zastupitele o nutnosti vypracování nového ceníku pro pronájem hrobových míst. Je nutno připravit podklady pro některé jednání zastupitelstva. 

16.  Grant Naše školka
Starosta informoval zastupitele o podání žádosti o dotaci z grantového programu Kraje Vysočina Naše školka. Grantový program v případě přidělení dotace  předpokládá financování investiční akce s 50% účasti obce.

17. Akce Čistá Vysočina
Kraj Vysočina ve spolupráci s ŘSD Jihlava vyhlásil úklidovou akci pro jarní období Čistá Vysočina. Nabídka byla předána Základní škole pro další využití.

18. Jmenování člena rady společnosti Havlíčkův kraj o.p.s.
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo jmenování J. Č. do funkce člena rady v o.p.s. Havlíčkův kraj na další funkční období
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 1


19. Volby do Parlamentu ČR
Starosta informoval zastupitelstvo o přípravě květnových voleb do Parlamentu ČR.

20. Humanitární sbírka
Starosta informoval zastupitele o organizaci Humanitární sbírky ve dnech 22.-26.3 2010. Sbírané věci budou ukládány v malé zasedací místnosti úřadu.

21. Organizace obecního plesu
Starosta a místostarosta informovali zastupitele o organizaci a průběhu přípravy VII. Obecního plesu.

22. Diskuze
Zastupitel p. K. vznesl dotaz, zda by bylo možné na místním hřbitově zajistit přípravu rozptylové loučky. Starosta odpověděl, že je třeba zjistit možnosti a podmínky výstavby a finanční náročnost.

23. Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní účast při jednání a zastupitelstvo v 19:15 ukončil

 

     Ing. Josef Macek                                                                    Karel Malivánek 
            starosta                                                                               místostarosta

 


    Ověřovatelé zápisu:

 

          Miroslava Zvolánková      Bohumír Zvolánek