Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » Zápis a usnesení č. 1/2011 ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec

Zápis a usnesení č. 1/2011 ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec

17.2.2011, Hana Marková

konaného dne 10.února 2010
Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hodin

 

1. Schválení zapisovatele
 Usnesení
 Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelkou paní Hanu Markovou.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

2. Schválení ověřovatelů zápisu
Usnesení
Zastupitelstvo Městyse schvaluje ověřovatele zápisu pana Františka Fišar  a pana Jana Malivánka
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 0

3. Program jednání
Usnesení
Zastupitelstvo obce schválilo starostou  navržený program jednání.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0


4. Zápis z minulého zastupitelstva
Místostarosta projednal zápis a usnesení ze zasedání  zastupitelstva konaného dne 14.12. 2010. Zastupitel F. D. se zeptal na stav opravenosti místních komunikací a upozornil na špatný stav komunikace od kostela. Místostarosta odpověděl, že komunikace se opravují po kanalizaci průběžně pro zajištění sjízdnosti a zimní období se určitě podepíše na zhoršené kvalitě silnic. K zápisu a usnesení nebyly vzneseny připomínky a zápis byl uzavřen.


5. Zpráva o činnosti rady
Místostarosta podal zprávu o činnosti rady městyse o schůzích konaných 19.1.2011. a 7.2.2011. Zastupitel p. D. se vyjádřil k bodu výzva starosty k odstranění překážky schodku  u domu č.p. 45, který vlastní. Budova prý byla zkolaudována i se schodkem. Starosta reagoval, že schodek se nachází na obecním pozemku a vzhledem k připravované rekonstrukci chodníků podél silnice I/37 bude nutné jeho odstranění.
K jednání rady, zápisům a usnesením nebyly další  připomínky a tyto byly uzavřeny bez přenesení úkolů.

6. Účetní závěrka k 31.12.2010
Účetní H. M.  přednesla údaje z účetní závěrky k 31.12.2010.  K přednesené zprávě nebylo vzneseno připomínek a členové zastupitelstva vzali na vědomí  hospodaření městyse k tomuto datu na vědomí.


7. Investiční úvěr pro odkanalizování Městyse Vojnův Městec včetně ČOV
Usnesení
Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši 2 mil. Kč od Československé obchodní banky, a.s. se sídlem: Radlická 333/150, 150 57  Praha 5, IČ: 00001350 (dále jen „ČSOB“) a jeho zajištění vystavením blankosměnky a pověřuje starostu městyse Vojnův Městec podpisem smluv a vystavením blankosměnky.          Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0


8. Schválení hospodářského výsledku Mateřské a Základní školy
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo hospodářský výsledek Mateřské školy ve výši 2 850,85 Kč a hospodářský výsledek Základní školy ve výši 8 121,59 Kč. Zastupitelstvo schválilo ponechání zlepšených hospodářských výsledků v rezervních fondech obou příspěvkových organizací pro další období    
       Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0

9. Záměr na prodej pozemku a na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 1/2011
Usnesení
a) zastupitelstvo schválilo uzavření Smlouvy o budoucí  kupní smlouvě s manželi MUDr. M. M. a MUDr. P. M., bytem Mojmírova 944, 686 01  Uherské Hradiště na budoucí prodej pozemku p.č. 566/32 o výměře 838 m2 za 100,- Kč / 1m2
      Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0

b) zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku p.č. 1546/21 v blízkosti domu č. 313 dle nákresu v žádosti pro pana M. J., bytem Vojnův Městec 313 s tím, že žadatel si nechá pozemek na vlastní náklady zaměřit. O výměře prodávaného pozemku a prodejní ceně bude rozhodnuto na základě předloženého geometrického plánu na dalším zasedání zastupitelstva.

      Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0

 

10. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městským úřadem Žďár nad Sáz., stavebním odborem
Usnesení
Zatupitelstvo městyse Vojnův Městec souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s Městským úřadem Ždár nad Sázavou, stavebním odborem pro zajištění akce Rekonstrukce chodníků podél silnice I/37.
      Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 1


11. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městským úřadem Žďár nad Sáz., odborem majetkoprávním
Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s Městským úřadem Ždár nad Sázavou,, odborem majetkoprávním pro výkon přenesené působnosti namísto městyse Vojnův Městec podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
       Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0

12. VIII. obecní ples Městyse Vojnův Městec
Starosta informoval zastupitele o průběhu přípravy tradičního obecního plesu, který se bude konat 12.března 2011.
Rozdělení služeb:
-     šatna s prodejem alkoholu – zajistí p. Z., p. V.
- vstup –Ing. D., Ing. M.
- prodej tomboly – p. N.
- výčep piva a sbírání použitého skla u stolů – p.M., p. C., p. R., p. D.
- bar – p. Č., p. F., p. P.
- výdej tomboly – M. a J. H.
- kuchyň – p. B., p. H. – zajistí si další pomocníky

13.  Zpráva o přípravě a průběhu akcí
Starosta podal zprávu o přípravě a průběhu akcí v roce 2011
Rekonstrukce chodníků podél sinice I/37  - připraven projekt, připravuje se žádost o dotace z SFDI, uzavřena veřejnoprávní smlouva s Městským úřadem Žďár nad Sázavou, stavebním odborem, nahrazující stavební povolení.
Program obnovy venkova – bylo požádáno o dotaci z krajského Programu obnovy venkova, při splnění podmínek je zaručená výše dotace 104 000,- Kč , které budou spolu s finančními prostředky z rozpočtu městyse použity na opravu místních komunikací.
Klidové zóny u zdravotního střediska a u rybníka Šišmák – připravuje se projekt, realizace bude ve spojitosti s další etapou rekonstrukce přilehlého potoka.
Rekonstrukce městeckého potoka – Lesy ČR zahájí v letošním roce další etapu rekonstrukce městeckého potoka
Turistická ubytovna v MŠ – akce projektově připravena, prodlouženo stavební povolení, realizace je závislá na získání finančních prostředků z dotačních titulů
Rekonstrukce hasičské zbrojnice – akce připravena, realizace je závislá na získání finančních prostředků z dotačních titulů.
Spojovací komunikace k lokalitě 11 RD – zbudován vodovod včetně tlakovací stanice a podkladový povrch komunikace, zhotovení konečné pojezdné vrstvy závisí na finančních možnostech rozpočtu městyse
Městecká pouť – v souvislosti s pořádáním tradiční městecké pouti se uvažuje s přesunutím celé akce z hřiště a prostor za sokolovnou na náměstí.
Zastupitel p. R. se ptal, v jakém stavu je podání trestního oznámení na ve věci poškození křížku u kostela. Starosta odpověděl, že se zatím uvedenou věcí neměl čas zabývat a této věci se bude v nejbližší době věnovat. Podat trestní oznámení by však měl majitel křížku, což není městys Vojnův Městec.

14. Různé
a) Umístění elektronických ukazatelů rychlosti – starosta informoval zastupitele o možnosti umístění elektronických ukazatelů rychlosti projíždějících vozidel. Vzhledem k ceně, která je cca 165 000,- Kč,  se zastupitelé po diskuzi dohodli na uspořádání ankety mezi občany prostřednictvím internetu a Novinek a na hledání dalších možností pro snížení rychlosti neukázněných řidičů.
b) Žádost manželů F. – manželé F. podali žádost na odstranění zásahu do pokojného stavu. Dle žádosti manželů F. jsou jejich nemovitosti na náměstí trvale ohrožovány lípami v majetku městyse. Stromy jsou již staré a uschlé větve ničí střechu a okapy nemovitostí. Starosta reagoval, že dle vyjádření CHKO se nejedná o památné a chráněné stromy a rozhodnutí o skácení je plně v kompetenci městyse. Vzhledem k vegetačnímu klidu by mělo být kácení a prořezání nemocných stromů provedeno co nejdříve.

c) Žádost TJ jiskra o přistoupení městyse Vojnův Městec k závazku u Komerční banky

Zastupitelstvo souhlasí s podpisem "Dohody o přistoupení  k závazku"  na základě Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Komerční bankou a TJ Jiskra Vojnův Městec.
 Městys do 60 dní od uplynutí lhůty pro čerpání a/nebo od vyčerpání úvěru - podle     toho, která z těchto skutečností nastane dříve - přistoupí k závazku TJ Jiskry ze Smlouvy o úvěru, ve znění přijatelném pro banku.
          Zastupitelstvo souhlasí se zřízením běžného účtu u KB s minimálním zůstatkem          ve  výši 45 tis. Kč
  Zastupitelstvo souhlasí s poskytováním pravidelné nové roční dotace pro TJ Jiskra   min. ve výši pokrývající roční splátky jistiny  cca 176,4 tis. Kč po dobu splatnosti úvěru, tj. min. 10 let.
         Hlasování: pro 10, proti 2, zdrž. 3

 

15. Diskuze
Zastupitel p. D. apeluje na zastupitele, aby při ověřování řádně kontrolovali provedení zápisu z jednání zastupitelstva.
Zastupitel p. D. se dále ptal proč byl prohrnován vjezd na hráz rybníka v Občinách kvůli soukromým účelům. Starosta reagoval, že vjezd na hráz rybníka byl prohrnut z důvodu zajištění přístupu do obecního lesa pro dodání  vánočních stromků do základní školy a na úřad. Dalším důvodem prohrnutí cesty k rybníku je zajištění přístupu hasičů ke zdroji vody.


16. Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní účast při jednání a schůzi v 19:30 ukončil.

 

 

 …………………………….                                           ………………………………...

      Karel Malivánek          Ing. Josef Macek
            starosta                                                                               místostarosta


    Ověřovatelé zápisu:

  ……………………………                                     ……………………………
     František Fišar      Jan Malivánek