Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » Zápis a usnesení č. 2/2011 ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec

Zápis a usnesení č. 2/2011 ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec

12.5.2011, Hana Marková

konaného dne 4. května 2011. Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hod

in

 1. Schválení zapisovatele
 Usnesení
 Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelkou paní Hanu Markovou.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

2. Schválení ověřovatelů zápisu
Usnesení
Zastupitelstvo Městyse schvaluje ověřovatele zápisu paní Janu Nepovímovou a pana Petra Machovce
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0

3. Program jednání
Usnesení
Zastupitelstvo obce schválilo starostou  navržený program jednání.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0


4. Zápis z minulého zastupitelstva
Místostarosta projednal zápis a usnesení ze zasedání  zastupitelstva konaného dne 10.2. 2011. K zápisu a usnesení nebyly vzneseny připomínky a zápis byl uzavřen.


5. Zpráva o činnosti rady
Místostarosta podal zprávu o činnosti rady městyse o schůzích konaných 10.3., 13.4. a 4.5. 2011 Zastupitel p. Rykr. se ptal, v jakém stavu je podání trestního oznámení napachatele ve věci poškození křížku u kostela. Starosta odpověděl, že vzhledem k nezájmu pachatele o domluvu bude v následujícím týdnu podáno trestní oznámení.  K jednání rady, zápisům a usnesením nebyly další  připomínky a tyto byly uzavřeny.

6. Rozpočtové opatření č. 1/2011 a č. 2/2011
Usnesení
a) Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1/2011
     Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0
Usnesení
b) Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2/2011
     Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

7. Závěrečný účet Městyse Vojnův Městec
Usnesení
Předseda finančního výboru p. Danihelka seznámil zastupitele se závěrečným účtem Městyse Vojnův Městec, zastupitelstvo schválilo závěrečný účet za rok 2010 bez výhrad.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0


8. Limit rozpočtového opatření prováděného radou
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo limit rozpočtového opatření prováděného radou ve výši 500 000,- Kč.
       Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0


9. Zpráva o výsledku hospodaření
Starosta seznámil zastupitele se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010. Při závěrečném přezkoumání Odborem kontroly Krajského úřadu Kraje vysočina nebyly shledány chyby a nedostatky.

   
10. Záměr na prodej pozemků č. 2/2011
Usnesení
a) zastupitelstvo schválilo prodej části pozemků dle geometr. plánu p. č. 676/6 – trvalý travní porost o výměře 53m2 a p.č. 676/8 – ostatní plocha o výměře 552 m2 pro pana Jiřího Vaníčka, Chlumětín 101, Svratka za cenu 50,- Kč / m2
      Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

b) zastupitelstvo schválilo prodej pozemků p.č.114/1 – ostatní plocha o výměře 93 m2 a p.č. 1547/17 – ostatní plocha o výměře 28 m2 pro paní Lenku Valachovou,  Palachova 17, 59101 Žďár n/S.
      Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

c) zastupitelstvo projednalo žádost Ing. Michala Jeřábka o prodej pozemku č. 508/1 o výměře 2035 m2. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětný pozemek se nachází v části katastru městyse, která je dotčena probíhající Změnou č. 1 Územního plánu, doporučuje zastupitelstvo rozhodnout o prodeji pozemku po dokončení Změny č. 1 ÚP.


11. rozdělení výtěžku VIII. obecního plesu
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo rozdělení výtěžku VIII. obecního plesu ve výši 36 760,- Kč následovně: pro Matřskou školu 9000,- Kč, pro Základní školu 9 000,-, pro TJ Jiskra 9 000,- Kč a pro Městys Vojnův Městec na nákup dětského vybavení odpočinkové zóny u zdravotního střediska 9 760,- Kč.
      Hlasování: pro 10, proti 2, zdrž. 1

 

12. Smlouva ISNOV s krajem Vysočina
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o spolupráci s krajem Vysočina na projektu Integrovaného systému nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV). Cílem této smlouvy je úspěšná příprava projektu zaměřeného na předcházení vzniku komunálních odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, vytváření integrované a přiměřené sítě zařízení k nakládání s komunálními odpady a na zvýšení využívání komunálních odpadů s upřednostněním materiálového využití, včetně řešení nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a přímého energetického využívání směsných komunálních odpadů.
       Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 1

13. Zastupitelstvo schválilo smlouvu se  společností  Optimal Energy na zajištění nových dodavatelů el. energie a plynu. Doporučení dodavatelé pro rok 2011 jsou plyn – Pražská plynárenská, elektřina – Optimum Trading. Celková roční úspora (elektřiny i plynu) s DPH se společností Optimal Energy činí 13 102 Kč.
        Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0


14. Demolice rodinného domu č. 110
Usnesení
Zastupitelstvo souhlasí s demolicí rodinného domu č.p. 110 z důvodu bezpečnosti, ohrožení zdraví,  života a majetku, z estetických a dalších důvodů. Souhlas se vydává pro Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou, stavební odbor.
       Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0


15.  Smlouva o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni
Usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 2409- 046/003/2011-ZR-PK týkající se pozemku p.č. st 262, 1610/1 v k. ú. Vojnův  Městec. Smlouva bude uzavřena mezi Městysem Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou a E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. Věcné  břemeno bude zřízeno úplatně ve výši 5000,- bez DPH za účelem využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, rozpojovací a přípojkové skříně.
       Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0


16. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni č. 2407-036/001/11 – ISK týkající se pozemků p.č. 1546/21, 1546/37, 1554/7,1554/8, 1555/1, 1547/8 v k.ú. Vojnův Městec. Smlouva bude uzavřena mezi Městysem Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou  a E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.Věcné břemeno bude zřízeno úplatně ve výši 500,- bez DPH za účelem využití zatížené nemovitosti pro účely zařízení distribuční soustavy spočívající v uložení kabelového vedení NN včetně rozpojovací skříně NN.

17. Zpráva o přípravě a průběhu akcí
Starosta podal zprávu o přípravě a průběhu akcí v roce 2011
Rekonstrukce chodníků podél sinice I/37  - připraven projekt, podána žádost o dotaci z SFDI
Oprava cest po výstavbě kanalizace  - osloveny dvě firmy – Colas a M Silnice, práce budou rozděleny dle cenové nabídky a začnou na přelomu května a června. Celá rekonstrukce cest by měla být hotova v první polovině léta. 
Klidové zóny u zdravotního střediska a u rybníka Šišmák – připravuje se projekt, realizace bude ve spojitosti s další etapou rekonstrukce přilehlého potoka, kterou budou provádět Lesy ČR. stavební firma nastoupí v červnu 2011. 
Rekonstrukce městeckého potoka – Lesy ČR zahájí v letošním roce další etapu rekonstrukce městeckého potoka
Turistická ubytovna v MŠ – akce projektově připravena, prodlouženo stavební povolení, realizace je závislá na získání finančních prostředků z dotačních titul. V souvislosti s budovou MŠ starosta informoval o požadavku ředitelky MŠ na opravu schodů a rampy u budovy.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice – akce připravena, realizace je závislá na získání finančních prostředků z dotačních titulů. Zastupitel p. Cyrmon poukazoval za SDH na havarijní stav hasičské zbrojnice, poukázal na vysokou vlhkost a na ničení vybavení plísní a korozí. Dále uvedl, že pro další fungování SDH a  zájem potencionálních členů z řad dětí a mládeže je nutnost začít s opravou  okamžitě, třeba po částech. starosta reagoval, že na rekonstrukci ve výši cca 5,5 mil. Kč nemá městys ve svém rozpočtu finanční prostředky a je třeba stanovit rekonstrukci hasičské zbrojnice jako prioritu do dalšího období. 
Spojovací komunikace k lokalitě 11 RD –  zhotovení konečné pojezdné vrstvy bude řešeno v souvislosti s nadcházející opravou cest.
Městecká pouť – v souvislosti s pořádáním tradiční městecké pouti se uvažuje s přesunutím celé akce z hřiště a prostor za sokolovnou na náměstí. Jednáno s majitelem pozemku vedle masny p. Fiedlerem o pronájmu pro tento účel.
Zastupitel p. Rykr vznesl připomínku za rodiče dětí docházejících do MŠ k vytvoření parkovacích míst u MŠ například zmenšením rozlohy přilehlého parčíku nebo snížením obrubníků u silnice. Místostarosta se starostou reagovali, že prostor parčíku má městys pouze v pronájmu za údržbu a nelze dělat stavební úpravy. O možnosti snížení obrubníků u silnice je třeba jednat s majitelem vozovky I/37, protože obrubníky jsou součástí komunikace. Další možností by dle místostarosty bylo vytvoření průjezdu a zpevněné cesty za budovou MŠ směrem ke hřbitovu.
Dále pan Rykr upozorňoval na požadavek paní Lenky Veselé k umístění zábradlí u chodníku před MŠ. Zastupitelé reagovali, že zábradlí tam kdysi bylo. Možnost umístění je opět třeba konzultovat s majitelem přilehlé vozovky a Policií ČR, případně řešit celkovou dispozicí vstupu do MŠ. 

18. Různé
Volba zástupce městyse do školské rady
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo Miroslavu Zvolánkovou jako zástupce městyse ve školské radě pro nadcházející 3 leté období.
      Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

Starosta informoval zastupitele a členy SDH o konání pietního aktu u příležitosti 66. výročí osvobození v neděli 8.5.2011 v 18:00 u Pomníku obětem válek.

Starosta informoval zastupitele o plánu zasedání zastupitelstev do konce roku. Termíny zasedání: 29. června 2011, 21. září 2011 a 7. prosince 2011.

Starosta informoval zastupitele o sběru nebezpečného odpadu, který se bude ve Vojnově Městci konat 17.5.2011 v 16:00 – 16:30

Starosta dále informoval zastupitelstvo o probíhající humanitární sbírce. Nepotřebné oblečení a další věci je možno nosit do 13. května 2011.

Místostarosta Ing. Macek vyzval zastupitele k aktivnímu zapojení. Dále vyzval zastupitele k maximální pracovitosti ve prospěch městyse.
 Křiváctví,  nečestné jednání a různé smyšlenosti nepatří do činnosti zastupitelstva.


19. Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní účast při jednání a schůzi v 19:20 ukončil.

 

 

 …………………………….                                           ………………………………...

      Karel Malivánek          Ing. Josef Macek
            starosta                                                                               místostarosta

 

 


    Ověřovatelé zápisu:

  ……………………………                                     ……………………………
     Jana Nepovímová       Petr Machovec 
 

 

 

 

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
17.3°C - 22:24:02 - 7.8.2020

Novinky e-mailem