Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » Zápis a usnesení č. 3/2010 ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec konaného dne 29. září 2010

Zápis a usnesení č. 3/2010 ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec konaného dne 29. září 2010

7.10.2010, Hana Marková

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hodin

 1. Schválení zapisovatele
 Usnesení
 Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelkou paní Hanu Markovou.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

2. Schválení ověřovatelů zápisu
Usnesení
Zastupitelstvo Městyse schvaluje ověřovatele zápisu pana Františka Dufka  a pana Františka Fišara
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

3. Program jednání
Usnesení
Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

4. Místostarosta projednal zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 17.6. 2010.
Ze zápisu nepřetrvávají úkoly, zápis byl uzavřen.

 V 17:15 přišel zastupitel Ing. M.S.

5. Místostarosta podal zprávu o činnosti rady městyse o schůzích konaných 13.8. a 16.9. 2010. K jednání rady, zápisům a usnesením nebyly připomínky a tyto byly uzavřeny bez přenesení úkolů.

6. Majetkové záležitosti
Usnesení
a) Zastupitelstvo schválilo dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 1546/21 o výměře 5 m2  za cenu50,- Kč za rok pro pana B. Š., Vojnův Městec 94
       Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

b) Zastupitelstvo schválilo dlouhodobý pronájem pozemku p.č…149/1 a 14/1 o výměře 10 m2 za cenu 100,- Kč za rok pro pana D. H., Vojnův Městec 309
       Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

c) Zastupitelstvo neschválilo prodej části obecního pozemku p.č. 46/1 a 64/12 pro paní A. V., Chelčického 2150/26, 591 01  Žďár nad Sázavou

       Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

 
7. Kontrola rozpočtu k 31.8.2010
Účetní H. M.  přednesla kontrolu plnění rozpočtu ke dni 31.8.2010. K přednesené zprávě nebylo vzneseno připomínek a členové zastupitelstva vzali na vědomí  hospodaření městyse ke konci srpna 2010.

8. Rozpočtové opatření č. 2/2010
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtového opatření č. 2/2010, který přednesla účetní H. M.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0


9. Záměr č. 3/2010 na prodej  majetku městyse
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků
a) Pozemek p.č.14/22 – trvalý travní porost - o výměře 353 m2 za cenu 50,- Kč / m2 pro manžele K. a T. P., bytem Vojnův Městec 297,  591 01  Žďár nad Sázavou
       Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

b) Pozemek p.č. 64/32- ostatní plocha – o výměře 54 m2   a pozemek p.č. 64/33- ostatní plocha – o výměře 57 m2, oba za cenu 50,- Kč / m2 pro manžele V. a O. P., Vojnův Městec 54, 591 01 Žďár nad Sázavou
       Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 2

 10. Navýšení základního jmění společnosti Velké Dářko
Usnesení
Zastupitelstvo projednalo a schválilo navýšení základního jmění společnosti Velké Dářko s.r.o. o 191 934,- Kč. Vklady jednotlivých obcí se navýší základní jmění společnosti na 1 619 143,- Kč.
       Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

11. Průběh a příprava investičních akcí
 Kanalizace a ČOV – Ing. P. informoval zastupitelstvo výstavbě kanalizace a ČOV. Práce na ČOV jsou dokončeny včetně komunikace a terénních úprav. Dále byla provedena úprava koryta potoka u čističky. Byly zahájeny úklidové práce po obci a úpravy komunikací po výstavbě, které subdodávkou provádí společnost COLAS. Cesty budou opraveny penetrací v částech dotčených výstavbou, v příštím roce v případě získání finančních prostředků z dotací by se provedla kompletní oprava všech komunikací včetně nové asfaltové vrstvy.
Celková délka položeného kanalizačního potrubí na hlavním řadu je 7,5 km, délka přípojek po obecních pozemcích je 1944 m. Dle rozpočtu stavby bylo plánováno 300 ks kontrolních šachet k domovním přípojkám, ve skutečnosti bylo instalováno cca 330 ks.
Celé dokončení stavby včetně kolaudačního řízení a vyúčtování bude provedeno v říjnu, termín dokončení byl prodloužen do 30.11.2010.
Pan starosta informoval zastupitele o žádosti pana S., o připojení domu č. 319. Ing. Petříček reagoval argumenty, že majitelka domu paní S. nedala souhlas k vedení kanalizačního řadu po jejím pozemku. To mělo za následek přeprojektování trasy kanalizace, vyřizování nového Územního rozhodnutí včetně značných technických komplikací. Vzhledem ke změně projektu nebyla jejich přípojka zařazena do dotačního titulu. Na hlavním řadu je ponechána odbočka pro případné napojení, vlastník domu ale musí připojení zhotovit na vlastní náklady včetně vyřízení Územního rozhodnutí.
Dále starosta informoval o dalších akcích.
Cesta k 11 RD, vodovod – v souvislosti s výstavbou kanalizace byl zhotoven vodovod v propojovací  cestě k nově lokalitě 11 RD. Bude vytvořen pojezdný povrch silnice.
Oprava sociálního zařízení v MŠ – v mateřské škole byla provedena oprava sociálního zařízení. Městys Vojnův Městec obdržel dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 117 000,- Kč, akce bude dofinancována do skutečných nákladů z rozpočtových prostředků městyse.
Oprava komunikací – byla zahájena oprava místních komunikací po výstavbě kanalizace, oprava bude provedena nanesením penetrace na štěrkovou vrstvu v rozsahu poškození komunikací výkopy. Pro generálního dodavatele Zvánovec a.s. je prováděna subdodavatelem společností Colas. Náklady na opravu budou z části hrazeny z rozpočtu kanalizace a z části z rozpočtových prostředků městyse.
Městecký potok – byla provedena úprava potoka u ČOV, vybagrování koryta o 1 – 1,5 m a zhotovena panelová lávka u rybníku Šišmák. Lávka u zdravotního střediska nebude realizována, při velkém průtoku vody jsou zamýšlené základy stavby pod hladinou potoka a v případě velké vody by mohlo dojít ke stržení lávky a vzniku nebezpečí zátarasu v toku uprostřed městyse.
Připravované akce pro rok 2011 – průběh a provedení akcí závisí na získání finančních prostředků z dotačních zdrojů
- Hasičská zbrojnice – projekt připraven včetně stavebního povolení, provedeno stavební řízení, stavební povolení
- Chodníky – bude žádáno o dotace, projekt připraven
- Turistická ubytovna v MŠ – projekt připraven, bude žádáno o dotace
- Oprava komunikací po výstavbě kanalizace – projekt připraven, bude žádáno o dotace

Zastupitel p. D. upozornil na nutnost opravení přeraženého sloupku u plotu svého pozemku a na vyjeté koleje v travnatém pásu u jeho pozemku. Zastupitel p. Z. upozornil na vyčnívající kostky pro provedené opravě cesty u M.. Ing. P. na obě připomínky odpověděl, že náprava bude provedena.

12. Schválení zadání změny č. 1 Územního plánu obce Vojnův Městec
 Usnesení
a) Zastupitelstvo schvaluje za použití §47 odst. 5 stavebního zákona a §11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, zadání změny č.1 územního plánu obce Vonův Městec.
      Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

b) Zastupitelstvo bere na vědomí zadání změny č. 1 územního plánu obce Vojnův Městec, upravené dle požadavků dotčených orgánů a stanoviska krajského úřadu. 

13. Odstranění stavby RD č. 110
Starosta informoval zastupitele o vydání rozhodnutí Městského úřadu ve Ždáru nad Sázavou, stavebního odboru o odstranění stavby rozpadlého domu č.p. 110. Rozhodnutí bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, pro účastníka řízení V. S., Běloruská 522/12, Brno – Bohunice

14. Žádost TJ Jiskra
Usnesení
Zastupitelstvo  schválilo dotaci z rozpočtu Městyse Vojnův Městec ve výši nejméně 160 000,- Kč po dobu 10 let pro zajištění činnosti Tělovýchovné jednoty Jiskra Vojnův Městec. Celková výše poskytnutých finančních prostředků za 10 let bude 1 600 000,- Kč. Dotace bude použita mimo jiné i ke krytí splátek úvěru na přístavbu sokolovny.
        Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 1

15. Informace o činnosti MAS Havlíčkův kraj
Zastupitel J. Č. informoval o činnosti MAS Havlíčkův kraj. Rada se od konání posledního zastupitelstva sešla 2x, MAS vydává své tiskoviny a připravuje nové dotační tituly na další rok.

V 18:45 odešla zastupitelka H. B.

16. Rekapitulace volebního období 2006-2010
Starosta zhodnotil činnost zastupitelstva a úřadu za uplynulé volební období. Během čtyř let byla vybudována nová lokalita pro výstavbu 11 RD, zrekonstruováno zdravotní středisko včetně výstavby dvou nájemních bytů v podkroví a provedena nástavba na mateřské škole – příprava na turistickou ubytovnu. V mateřské škole bylo kompletně zrekonstruováno sociální zařízení. Také budova úřadu prošla kompletní rekonstrukcí včetně nového topení a vstupních dveří. Na náměstí byl opraven pomník obětem světových válek a kompletně zrekonstruováno veřejné osvětlení. Pro kompletní revitalizaci náměstí je připraven projekt. V souvislosti s rekonstrukcí silnice I/37 byl zbudován nový přechod pro chodce s ostrůvkem a osvětlením v dolní části obce u autobazaru a zrekonstruovány chodníky novou zámkovou dlažbou.
Největší stavební akcí byla výstavba oddělené kanalizace včetně čistírny odpadních vod. V souvislosti s touto akcí byl zbudován také vodovod v propojovací cestě k 11 RD včetně tlakovací stanice.
Další akce jsou projektově připraveny, realizace závisí na úspěšném získání finančních prostředků z dotací.

17. Různé
Starosta informoval zastupitele o volbách do obecních zastupitelstev, které se budou konat 15.-16. října 2010.

18. Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům za činnost v uplynulém volebním období a za aktivní prospěšný přístup a zastupitelstvo v 19:20 ukončil.


 …………………………….                                           ………………………………...

     Ing. Josef Macek                                                                    Karel Malivánek 
            starosta                                                                               místostarosta

    Ověřovatelé zápisu:

 ……………………………                                     …………………………… ………..              František Dufek      František Fišar
 

 

 

 

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
17.3°C - 22:24:02 - 7.8.2020

Novinky e-mailem