Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » Zápis a usnesení č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec

Zápis a usnesení č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec

8.7.2011, Hana Marková

konaného dne 29.června 2011
Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hodin

 1. Schválení zapisovatele
 Usnesení
 Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelkou paní Hanu Markovou.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0

2. Schválení ověřovatelů zápisu
Usnesení
Zastupitelstvo Městyse schvaluje ověřovatele zápisu pana Jindřicha Radu  a pana Ing. Milana Stránského
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0

3. Program jednání
Usnesení
Zastupitelstvo obce schválilo starostou  navržený program jednání.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0


4. Zápis z minulého zastupitelstva
Místostarosta projednal zápis a usnesení ze zasedání  zastupitelstva konaného dne 4.5. 2011. K zápisu a usnesení nebyly vzneseny připomínky a zápis byl uzavřen.


5. Zpráva o činnosti rady
Místostarosta podal zprávu o činnosti rady městyse o schůzích konaných 18.5. a 22.6. 2011 K jednání rady, zápisům a usnesením nebyly vzneseny připomínky a tyto byly uzavřeny.

6. Rozpočtové opatření č. 3/2011
Usnesení
a) Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3/2011
     Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0


7. Zpráva o činnosti finančního výboru
Předseda finančního výboru přednesl zprávu o provedené kontrole pokladny a pokladní knihy. Nebyly zjištěny nedostatky.
       

8. Prodej obecního pozemku
Zastupitelstvo schválilo na svém jednání 9.2.2011prodej části pozemku p.č. 1546/21 v blízkosti domu č. 313 dle nákresu v žádosti pro pana ing. M. J. bytem Vojnův Městec 313 s tím, že žadatel si nechá pozemek na vlastní náklady zaměřit. Žadatel si nechal zpracovat geometrický plán a zastupitelstvo na svém zasedání schválilo prodej pozemku.
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku 1546/65 – ostatní plocha o výměře 189 m2 pro pana ing. M. J., Vojnův Městec 313 za cenu 50,- Kč/m2
       Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0   
9. Závěrečný účet Svazku obecních lesů Přibyslav
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet Svazku obecních lesů Přibyslav          Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0


10. Účetní závěrka společnosti Velké Dářko s.r.o.
Starosta seznámil zastupitele s účetní závěrkou společnosti Velké Dářko s.r.o.
      

 

11. Smlouva o zřízení věcného břemene Net/OSNM/223/2011
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo  uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene Net/OSNM/223/2011 mezi Městyse Vojnův Městec a  společností RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem
Věcné břemeno se zřizuje úplatně za cenu 600,- včetně DPH na pozemcích KN 566/1, KN 566/20, KN 566/38, KN 566/39, KN 566/40 a spočívá v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízení, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek

       Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž.


12. Zpráva o přípravě a průběhu akcí
Starosta podal zprávu o přípravě a průběhu akcí v roce 2011
Rekonstrukce chodníků podél sinice I/37  - nebyla přiznána dotace z rozpočtu SFDI, v příštím roce budeme o finanční prostředky z SFDI žádat znovu.
Oprava cest po výstavbě kanalizace  - probíhá dle harmonogramu dodavatele společnosti Colas, hlavní cesty hotové,  byly opraveny výtluky  a  bude následovat dodělání bočních cest. 
Klidové zóny u zdravotního střediska a u rybníka Šišmák – připravuje se projekt, realizace bude ve spojitosti s další etapou rekonstrukce přilehlého potoka, kterou budou provádět Lesy ČR. stavební firma nastoupí v červenci 2011. 
Rekonstrukce městeckého potoka – Lesy ČR zahájí v letošním roce další etapu rekonstrukce městeckého potoka
Rekonstrukce hasičské zbrojnice – akce připravena, realizace je závislá na získání finančních prostředků z dotačních titulů. Starosta navrhl zastupitelstvu rozfázování opravy do několika let dle finančních možností rozpočtu.
Demolice torza rodinného domu č. 110 – byla vybrána firma na provedení demoličních  prací, demolice a odklizení bude zahájena 4. července 2011 firmou Stylstav.

Oprava odkyselovací nádrže -  starost informoval zastupitele o havarijním stavu odkyselovací nádrže a o nutné opravě. Společností AŠ stavby Žďár nad Sázavou byla zpracována nabídka opravy. Zastupitel p. R. řekl, že by bylo vhodné oslovit projektanta a nechat zpracovat kompletní projekt rekonstrukce, starosta a zastupitelé souhlasí, v nejbližší době by se však měly zrealizovat nejnutnější opravy.
Křížek u kostela – oprava křížku je zadána u firmy Granit, měla by být hotova do Městecké pouti. Viník nehody se bude na opravě finančně podílet.
Kontejner na tuhý domácí odpad – vzhledem k havarijnímu stavu kontejnerů na odpad ve dvoře byl objednán nový, který bude využit na zeleň a bioodpad. Nákup dalších kontejnerů bude řešen finančními prostředky z dotace fondu Vysočiny. 
Oprava vodovodu za budovou masny – starosta informoval zastupitele o velké poruše na vodovodu v části Příhon za objektem masny. Závada byla odstraněna.
Sekání trávy okolo domů –  vzhledem k velké rozloze obecních travnatých pozemků a nákladům vynaloženým na jejich údržbu sekáním, informoval starosta zastupitele o možnosti úhrady prostředků vynaložených na údržbu přímo majitelům pozemků sousedících s těmito pozemky. Způsob a výši úhrady vypracujeme dodatečne.  

13. Program Městecké pouti
Starosta informoval zastupitele o přípravách a programu Městecké pouti. Zárověň se obrátil na zastupitele s prosbou o pomoc při organizaci výstavy na úřadě. Paní M. Z. přislíbila pomoc.

14. Různé
Místostarosta informoval zastupitele o pokynu Krajského úřadu odsouhlasit nově radou Řád veřejného pohřebiště. Rada na svém zasedání Řád schválila, je třeba zrušit starý Řád veřejného pohřebiště, který byl přijat jako Obecně závazná vyhláška č. 1/2002.
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2002
       Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž.
     

15. Diskuze
Zastupitel p. Č. se ptal, kdy plánujeme opravit výjezd z lávky u kostela. Starosta odpověděl, že o této závadě neví a že oprava bude zajištěna.
Dále se zastupitel p. Č. ptal, zda se dělají rozbory vody vytékající z rekultivované skládky do zahrádkářské kolonie, starosta odpověděl, že neví. Obec platila rozbory v době rekultivace, v současné době je to zřejmě záležitostí CHKO.
Zastupitel p. R. se ptal na možnost umístění úřední desky do venkovních prostor, kde by byla přístupná 24 hodin denně. Starosta odpověděl, že nové vitríny jsou již objednány a budou instalovány na hřbitově, zdravotním středisku a u vchodu do radnice. Další budou objednány a pravděpodobné umístění by bylo na náměstí.
Zastupitel p. R. upozornil na nutnost opravení díry v komunikaci na křižovatce před jeho domem. Starosta reagoval, že o té závadě ví a při probíhajících opravách na ní bylo zapomenuto, bude zjednána náprava.
Dále p. R. upozornil na požadavek chalupáře p. P. na zvednutí obrubníků u chodníku domu č. 222 a ptal se na možnost omezení používání sekaček, pil a jiných hlučných zařízení v neděli. Starosta odpověděl, že upozorní občany na omezení používání hlučných strojů během víkendu a zejména v neděli v Novinkách a hlášením v místním rozhlase. Opravy obrubníků a chodníků budou řešeny individuálně a jen v nejnutnějších případech, majitelé nemovitostí by měli taktéž určitým způsobem přispět k úpravě odvodů dešťových vod.
Zastupitel J. M. informoval zastupitele o plánované mykologické výstavě v prostorách budovy úřadu. Výstava by proběhla pravděpodobně  9. – 11. září  za účasti mykologa, který by houby označil. Celá akce bude propagována v tisku a v televizi.

16. Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní účast při jednání, popřál hezkou a klidnou dovolenou  a schůzi v 19:10 ukončil. další jednání zastupitelstva je naplánováno na 21.9.2011.

 

 

 …………………………….                                           ………………………………...

      Karel Malivánek          Ing. Josef Macek
            starosta                                                                               místostarosta

 

 


    Ověřovatelé zápisu:

  ……………………………                                     ……………………………
     Jindřich Rada       Ing. Milan Stránský