Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 1/2013

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 1/2013

28.3.2013, Hana Marková

konaného dne 20.2.2013 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti radnice. Zápis má odstraněny některé osobní údaje, kompletní text je k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse.

Zápis a usnesení č. 1/2013

Ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec konaného dne 20. února 2013

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hodin

Schválení zapisovatele

Usnesení

Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelkou paní Hanu Markovou.

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0

Schválení      ověřovatelů zápisu

Usnesení

Zastupitelstvo Městyse schvaluje ověřovatele zápisu pana Jiřího Čermáka a pana Ing. Jiřího Danihelku

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0

Program      jednání

Usnesení

Zastupitelstvo obce schválilo starostou navržený program jednání se změnou v bodě
se zněním Dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2012 o poplatku za  provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na znění Obecně závazná vyhláška Městyse Vojnův Městec č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Vojnův Městec.

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0

Host pan J. požadoval doplnění programu o řešení problému se svozem odpadu v jejich ulici u rodinných domů  č.p. 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 a 321. Starosta odpověděl, že tento problém řeší zmíněná vyhláška.

Zápis      z minulého zastupitelstva

Starosta projednal zápis a usnesení ze zasedání  zastupitelstva konaného dne 12.12.2012. V souvislosti se zápisem z minulého zastupitelstva podal starosta informaci o šetření provedeném Krajskou hygienickou stanicí v Jihlavě, pracovištěm Žďár nad Sázavou. Na minulém zasedání zastupitelstva upozornil zastupitel pan Rada na problém s kapacitou Mateřské školy, při jejíž výstavbě bylo počítáno v souladu s tehdejší právní úpravou s kapacitou 50 dětí. Dnešní maximální počet dětí  je v souladu s platnými právními předpisy 28. Zastupitelstvo uložilo starostovi  a nové ředitelce MŠ prověřit správnost tohoto údaje.  Provedeným šetřením KHS a měřením podlahové plochy byla kapacita 28 dětí potvrzena, nyní je třeba zažádat o změnu v Rejstříku škol. Současná situace přebytku dětí je pouze dočasná, na období dvou let. Pro přijímání dětí jsou ředitelství školy v souladu s platnými právními předpisy stanovena přísná kritéria, která se dodržují.
K zápisu a usnesení nebyly vzneseny připomínky a zápis byl uzavřen.

Zpráva      o činnosti rady

Starosta podal zprávu o činnosti rady městyse o schůzích konaných 9.1. a 20.2.2013

K jednání rady, zápisům a usnesením nebyly připomínky a tyto byly uzavřeny bez přenesení úkolů.

Schválení      účetní závěrky za rok 2012

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2012.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrž. 2

Hospodářský      výsledek MŠ a ZŠ
Usneseni
a) Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek Základní školy ve výši      49,33 a souhlasí s ponecháním částky v rezervním fondu      organizace.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0
Usneseni
a) Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy ve výši      252,82 a souhlasí s ponecháním částky v rezervním fondu      organizace.

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0

Obecně      závazná vyhláška Městyse Vojnův Městec č. 1/2013 o stanovení systému      shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování      komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse      Vojnův Městec

Starosta seznámil zastupitele s OZV, která kromě celého systému odpadů řeší i problémy se svozem odpadu v zimních  měsících v ulici u rodinných domů č.p.294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 a 321. Starosta vysvětlil, proč je pro společnost ODAS v této lokalitě nemožné provádět svoz při nepříznivém počasí. Obyvatelům uvedených domů bylo radou městyse doporučeno svozové místo a  přistaven na pozemku 1549/1 kontejner na směsný komunální odpad, do kterého mohou ukládat svůj odpad. Zároveň mohou ale dál využívat své popelnice a ty před plánovaným svozem dát na uvedené svozové místo.
Tento problém se řeší každou zimu, ale je třeba říct, že celá řada občanů sváží pravidelně popelnice ze špatně přístupných míst pravidelně po celý rok. Tato ulice je nejen špatně přístupná a úzká, ale dalším problémem je parkování aut na komunikaci.

Někteří obyvatelé domů uvedené lokality a zastupitelé se v diskuzi vyjádřili k danému problému.

Paní J. se ptala, proč nebyli přizváni na jednání rady, když se jednalo o vývozu popelnic v jejich ulici. Starosta odpověděl, že jednání rady je ze zákona neveřejné, občané na něj nemají přístup.
Pan J., paní J., pan K., paní R., p. Z. i přes vysvětlení starosty upozorňují na to, že 30 let probíhal svoz bez problémů. Nesouhlasí s odkládáním odpadu do kontejneru na určeném místě, popel budou stejně dávat do svých popelnic, nebudou s ním chodit do kontejneru. Dále upozorňují na nevhodně umístěný kontejner, který brání ve výhledu při výjezdu na přilehlou komunikaci a dotazují se, jak bude upravováno svozové místo pro umístění popelnic. Požadují slevu z poplatku za odpad. Dále požadují písemné vyjádření společnosti ODAS, že v zimním období nelze v jejich ulici svážet odpad. Dle jejich mínění, když není písemné vyjádření, vznikl celý problém tak, že někdo na úřadě řekl pracovníkům ODASU, aby vývoz neprováděli.

Starosta odpověděl, že není pravda, že by svoz probíhal bez problémů, v zimním období se každoročně několikrát objeví stížnosti na nevyvezené popelnice v této ulici, nikdy se to však neřešilo s takovou hysterií. Slevu z poplatku požadovat nelze, cena je dána obecně závazným předpisem. Obyvatelům byla dána možnost likvidovat odpad a opakovaně řekl, že nejsou jediní, kdo si své popelnice musí na přístupné místo odvézt. Oproti obyvatelům v jiných částech jsou zvýhodněni přistavením kontejneru. Zároveň se ohradil proti nařčení, že úřad může za to, že ulice se nevyváží. Každý problém byl řešen s dispečerem a pracovníky společnosti telefonicky. Vyházení sněhu na svozovém místě provedou pracovníci radnice v den před svozem.
Obyvatelé uvedených domů upozornili, že komunální odpad nebyl vyvážen od listopadu a dotazovali se, proč nebyly popelnice vysypány v úterý při posledním svozu, i když auto do ulice vjelo.
Starosta odpověděl, že na problémy se svozem jsme byli upozorněni až v prosinci, na problémy s posledním svozem se bude informovat u společnosti ODAS.
Zastupitel p. Ing.D. upozornil na skutečnost, že obyvatelé Příhona si popelnice sváží od svých domů pravidelně bez jakéhokoliv nároku po celý rok, nejen v zimě. Zastupitel p. F. uvedl, že stanovení svozových míst funguje již několik let například ve špatně přístupných částech v Přibyslavi bez problémů.
Paní R. upozornila na nesrovnané dřevo na pozemku za Pospíchalovými, ulice je úzká, omezuje to průjezd jakékoliv techniky. Všichni ostatní si museli dřevo uklidit na své pozemky. Starosta odpověděl, že majitelům dřeva bude zaslán dopis a nařízeno odklizení.
Pan K., paní R. požadují, aby starosta nařídil majitelům parcely nad Rosickými povinné sekání pozemku alespoň jednou ročně.
Starosta odpověděl, že p. K. bude zaslán dopis s oznámením nutnosti dodržovat tuto povinnost.
Zastupitelé pan R. a pan Č. požadují zajistit před schválením vyhlášky písemné vyjádření ODASU k řešení problému. Starosta odpověděl, že vyvolá schůzku s vedením společnosti a vyjádření zajistí.

Usnesení
Zastupitelstvo neschvaluje Obecně závaznou vyhlášku Městyse Vojnův Městec č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Vojnův Městec

Hlasování: pro 5, proti 3, zdrž.3

Zpráva      o průběhu a přípravě akcí

Starosta podal zprávu o přípravě a průběhu akcí v roce 2013
Rekonstrukce chodníků podél sinice I/37  - stavba dokončena a zkolaudována. Chodníky vybudovány  dle požadavků SFDI jako bezbarierové, v souvislosti s akcí byl osvětlen nebezpečný přechod u Kučků. Na jaře bude provedeno dočištění chodníku od nezašlapaného písku a opravy poničených obrubníků a umístění betonových květináčů na pozemku p.č. 166 p. Fiedlera

Opravy komunikací po výstavbě  kanalizace–  požádáno o dotaci z POVV, budeme pokračovat v drobných opravách v rámci POVV, materiál z chodníků bude rozdrcen a použit na tento účel.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice – stavba zahájena, termín dokončení je v září 2013, ale dodavatelem přislíbeno dokončení stavby před konáním Oslav. Letos z rozpočtu uhrazeno zatím cca 333000,- Kč, podepsány smlouvy k poskytnutí úvěru od ČSOB.

Chodník okolo kostela –vyřizuje se stavební povolení, bude nutné přeložit vedení telefonu. Vzhledem k připravovaným oslavám by bylo dobré i přes finanční náročnost realizovat akci v jarních měsících.

Péče o zeleň v obci – podána žádost o dotaci na výsadbu alejí kolem cest vedoucích do Vojnova Městce, v případě úspěšného získání dotace bude akce realizována v letošním roce. Rozpočtované náklady hrazené z možné dotace činí více než 305 000,- Kč,  požadovaná finanční spoluúčast cca 30 000,- Kč.

Příprava  Oslav 720 let založení obce spojených se srazem rodáků 2013 –

Celé oslavy budou připravovány jako kulturní rok ve Vojnově Městci.
Sestaven přípravný výbor, další schůzka proběhne 26.2. v 17:00 hodin. Požádáno o dotaci, v příštím vydání Novinek bude zveřejněn program. Všichni zastupitelé dostali předběžný program a mají možnost se k němu vyjádřit.

Vybudování nového vodovodu – starosta v souvislosti se špatnou situací s dodávkou pitné vody a vysokou poruchovostí vodovodního řadu spojenou s finanční náročností provozu, navrhl na minulém zasedání zastupitelstva možnost vybudování posílení vodovodního řadu s možností získání až 90% dotace na realizaci. Bude vypsáno výběrové řízení na zpracovatele projektu.

Víceúčelové hřiště u sokolovny – vypsána dotace ze Státního programu MŠMT s nízkým procentem spoluúčasti, kterou by bylo možno řešit úvěrem. Splátky úvěru možno financovat z výtěžku VHP. Zadání projektu je třeba konzultovat s TJ Jiskra, termín žádosti o dotaci je podzim 2013. Žadatelem dotace musí být TJ Jiskra, vedení spolku bude zadavatelem požadavků na technické řešení sportoviště.
Zpomalovací semafor – požádáno o dotaci z prostředků Kraje Vysočina, akce bude realizována jen v případě získání dotace.
Průzkumný HG vrt Králova cesta – dle výsledku hydrogeologických zkoušek má vrt velmi dobrou kvalitu vody a vysokou vydatnost, která by měla pokrýt nedostatek podzemní vody v letních měsících. Vybudování dalšího možného vrtu je u vodojemu na par. Č. 412/4 v k.ú. Vojnův Městec. Na tento vrt nám společnost ENVIRO – EKOANALYTIKA s.r.o. zpracovává žádost o dotaci.
Dětské hřiště, klidová zóna u zdravotního střediska – požádáno o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj

X.      obecní ples Městyse Vojnův Městec

Starosta požádal zastupitele o aktivní účast při organizaci jubilejního X. obecního plesu Městyse Vojnův Městec i při plese samotném. Ples se koná 16. března 2013.  Pro úspěch plesu je třeba, aby každý zastupitel sehnal ceny do tomboly.
V sobotu 16. 3. je sraz pro přípravu plesu – odvoz tomboly a přípravu sokolovny v 9:00 hodin před radnicí a všichni, kdo mohou, jsou vítáni. Služby se v sokolovně sejdou v 18:30.

Oslavy      720 let historie obce spojené se srazem rodáků
Starosta informoval zastupitele o průběhu příprav oslav, celý program      vyjde v příštích Novinkách. Je třeba, aby se aktivně zapojilo co      nejvíce lidí.

Zastupitel pan R. upozornil na změnu termínu konání akce Noc kostelů. Termín se přesouvá na poslední pátek v měsíci květnu. Dále navrhl, že by bylo dobré vytvořit společné logo, pod kterým se budou jednotlivé akce oslav prezentovat. Starosta poděkoval za návrh a odpověděl, že se mu bude věnovat.

Různé,      diskuze
Starosta seznámil zastupitele se      skutečností, že Městys Vojnův Městec prošel v roce 2012  nadprůměrným množstvím kontrol, při      kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Starosta pochválil činnost hasičů, zároveň však upozornil na špatné vedení SDH ze strany starosty hasičů pana Ing. K.
Zastupitel Ing. D. se ptal, proč spolek nezbaví starostu hasičů funkce. Starosta odpověděl, že pan Ing. K. se neúčastnil schůze.
Host paní R. se ptala, zda je pravda, že se nad hasičskou zbrojnicí staví byty. Starosta odpověděl, že to pravda není, v patře nad hasičárnou bude zázemí pro hasiče. Zastupitel p. M. si stěžoval na nevyházený sníh na chodnících, když jdou děti ráno do školky. Starosta odpověděl, že chodníky se ráno vyhazují nejdříve od náměstí ke školce, ostatní následuje. Při kalamitě, která je v posledních dvou dnech není možné mít chodníky ručně vyčištěné brzy ráno, fréza je opět rozbitá a nasmlouvaná firma nenastartovala techniku.

Starosta      poděkoval zastupitelům za aktivní účast při jednání, schůzi v 19:15      ukončil. Další jednání zastupitelstva je naplánováno na 24.4.2013.

..................................                                           .......................................

Karel Malivánek                                                                   Ing. Josef Macek

starosta                                                                               místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

.................................                                           .................................

Jiří Čermák                                                                          Ing. Jiří Danihelka