Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 1/2014

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 1/2014

25.2.2014, Hana Marková

konaného dne 19. 2. 2014

Zápis a usnesení č. 1/2014

Ze zasedání zastupitelstva Městyse V. Městec konaného dne 19.února 2014

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hodin

 

 

Přítomno 11 zastupitelů, nepřítomni 4 zastupitelé

 

 

1.    Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu

 Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu Hanu Markovou a ověřovatele pana Jiřího Čermáka a pana Miroslava Cyrmona

      Usnesení

      Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva Vojnův Městec dle návrhu

                                                                                      Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0

 

2.      Zápis z minulého zastupitelstva

Místostarosta projednal zápis a usnesení ze zasedání  zastupitelstva konaného dne 11.12.2013. K zápisu a usnesení nebyly vzneseny připomínky a zápis byl uzavřen.

3.      Zpráva o činnosti rady

Místostarosta podal zprávu o činnosti rady městyse o schůzích konaných 29.1.2014 a 18.2.2014.

K jednání rady, zápisům a usnesením nebyly připomínky a tyto byly uzavřeny bez přenesení úkolů.

4.     Schválení účetní závěrky za rok 2013
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Městyse Vojnův Městec za rok 2013.

                                                                                  Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž.

5.      Schválení rozdělení výsledku hospodaření MŠ
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy ve výši 1281,53 souhlasí s ponecháním těchto prostředků v rezervním fondu organizace

                                                                                 Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž.

6.      Schválení rozdělení výsledku hospodaření ZŠ
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek Základní školy ve výši 1004,76 a souhlasí s ponecháním těchto prostředků v rezervním fondu organizace

                                                                                 Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž.

 

7.      Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

Starosta podal zastupitelstvu o absolvovaném auditu 30.-31.1.2014 za rok 2014 a seznámil je se Zprávou o přezkoumání hospodaření. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.

8.      Zpráva o přípravě a průběhu  investičních akcí 2014

Opravy komunikací - požádali  jsme o dotaci z POVV, dle finančních možností budeme pokračovat s opravami cest u Josků, okolo Čejků a Korbářů,  práce provede firma Colas

Chodník okolo kostela - akci chceme realizovat v jarních měsících,Ing. Veselé jsme zadali vypracování výběrového řízení na dodavatele stavby,dlažbu bude provedena z kostek, součástí akce bude i nasvícení kostela

Rekonstrukce dvoru za úřadem  -v souvislosti s touto akcí bude na příštím zastupitelstvu řešena koupě části pozemku od pana Kučky – příjezdová cesta do dvora, dvůr bude vyasfaltován

Vybudování  víceúčelového hřiště u sokolovny - podána žádost o dotaci, čekáme na výsledek, předpokládaná investice je cca 2 300 000,- Kč, městys by se měl podílet spoluúčastí ve výši 20%, max. 600 000,- Kč

Dětské hřiště, odpočinková zóna u ZS, herní prvky byly nainstalovány v listopadu, je využíváno i přes zimní období, v jarních měsících bude upraven povrch, zaset trávník

 III/03426 Vojnův Městec, opěrná zeď a mosty na MK - akce proběhne ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic, připravuje se výběrové řízení na zhotovitele, městys bude financovat mosty
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje investiční akciIII/03426 Vojnův Městec, opěrná zeď a mosty na MK

                                                                             Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž.

 

Přírodní hřiště MŠ –,, Vyprávění starého javoru" - za účelem vybudování hřiště jsme koupili pozemek od ing. Plíhala, podali jsme žádost o dotaci na OP ŽP prostřednictvím firmy CIVIC, rozpočet – 980 732,- Kč.

9.      Různé, diskuze
Starosta informoval zastupitele o pokynu dozoru Ministerstva vnitra zrušit a následně vydat některé vyhlášky.

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku ze psů

a) Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, o místním      poplatku ze psů a ruší se obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o poplatku ze psů ze dne 10.12.2003

                                                                                   Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž.

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

b) Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a ruší obecně závaznou vyhlášku č. 3/2003 o poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, ze dne 10.12.2003

                                                                                   Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku z ubytovací kapacity
 
c) Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, o místním poplatku z ubytovací kapacity a ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity ze dne 10.12.2003.

                                                                                   Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž.

 

Obecně závazná vyhláška městyse Vojnův Městec č. 4/2014,kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě

d) Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Vojnův Městec
č. 4/2014, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě a ruší Obecně závazná vyhláška č. 8/2003 o úhradě vodného ve dvousložkové formě ze dne 10.12.2003.

                                                                                   Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž.

 

e) Usnesení
Zastupitelstvo ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2003 o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj ze dne 10.12.2003.

                                                                                   Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž.

12.  Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní účast při jednání a schůzi v 17:45 ukončil.

 

 

 

 

            ..................................                                           .......................................

 

                 Karel Malivánek                                                                   Ing. Josef Macek

                       starosta                                                                          místostarosta

 

 

 

 

       Ověřovatelé zápisu:

  .................................                                               .................................

         Jiří Čermák                                                              Miroslav Cyrmon