Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 1/2018 konaného dne 21. 2. 2018

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 1/2018 konaného dne 21. 2. 2018

26.2.2018, Veronika Janáčková

 

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.35 hodin.
Přítomno 9 zastupitelů, nepřítomno 6 zastupitelů – dle prezenční listiny. 
V 17:37 přišel zastupitel Jan Marek, dále přítomno 10 zastupitelů dle prezenční listiny.

 

1.        Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu

Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu Mgr. Veroniku Janáčkovou a ověřovatele MUDr. Bohdanu Trávníčkovou a MUDr. Františka Trávníčka.


Usnesení

Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva Vojnův Městec dle návrhu

Hlasování: pro 10,  proti 0, zdrž. 0

 

2.        Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Místostarosta projednal zápis a usnesení ze zasedání  zastupitelstva konaného dne 6. 12. 2017. K zápisu a usnesení nebyly vzneseny připomínky a byl uzavřen.

 

3.        Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva

Místostarosta podal zprávu o činnosti rady městyse ze schůzí konaných 28. 12. 2017 a 12. 2. 2018. K jednáním rady, zápisům a usnesením nebyly vzneseny připomínky a tyto byly uzavřeny bez přenesení úkolů.

 

4.        Záměr prodeje nemovitostí v majetku městyse č. 1/2018

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 566/31  část a) – orná půda o výměře 590 m2, pozemku p. č. 491 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 168 m2 a pozemku p. č. 492 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 pro P. K., Antonína Štourače 692, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, za cenu 100 Kč / m2. Kupní cena byla kupujícím uhrazena v plné výši 78 200,- Kč zálohou při podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smlouvě o zřízení budoucího předkupního práva. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.

 

5.        Smlouva o právu provedení stavby

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o právu provedení stavby mezi společností CTV servis s.r.o., Nerudova 1881, 530 02 Pardubice, jednatelem J. V.  jako stavebníkem a Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou jako vlastníkem nemovitostí. Právo provedení stavby se zřizuje na pozemcích ve vlastnictví městyse v k.ú. Vojnův Městec p.č. 1554/7, 1569/1 a 1554/5.

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0

 

6.        Darovací smlouva

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu mezi TJ Jiskra, spolkem, se sídlem Vojnův Městec 247, zastoupená předsedou J. J. a Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01  Žďár nad Sázavou, kterou TJ Jiskra daruje své nemovitosti, pozemky p.č. 1158 – ostatní plocha o výměře 2076 m2, 1153 ostatní plocha o výměře 1890 m2 a p. č.  1154 ostatní plocha o výměře 288 m2, obdarovanému Městysu Vojnův Městec, který je do svého vlastnictví přijímá. Městys Vojnův Městec se zároveň zavazuje vybudovat víceúčelové hřiště na pozemku p. č. 1158 do pěti let. Náklady spojené s převodem pozemků hradí obdarovaný.

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0

 

7.        Zpráva o průběhu a přípravě akcí rok 2018

Zkapacitnění vodovodu Vojnův Městec – vyřízeno územní rozhodnutí. Ing. P. pracuje na projektu pro stavební povolení.
Stavební úpravy ZŠ ve Vojnově Městci – uzavřena Veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby. Byla podána žádost o dotaci z programu IROP a čekáme na vyhodnocení žádosti o dotaci.
Cyklostezky – projekční firma PROFI JIHLAVA pokračuje na projektu k územnímu souhlasu, je zpracován návrh trasy.
Revitalizace rybníků V Občinách a Závlaha a vybudování nového rybníku s názvem ,,Prostřední“ – požádáno o územní souhlas na stavebním úřadu ve Žďáru n/S. Uzavřeli jsme smlouvu s firmou EGRANT na zajištění administrace žádosti o dotaci. Je nutná konzultace projektantů ohledně možné kolize připravovaných projektů Cyklostezky a Rybníky. Ve čtvrtek budeme o tomto problému jednat na schůzi Subregionu VD.
Víceúčelové hřiště u sokolovny – projektant Ing. Ježek aktualizuje projekt ke stavebnímu povolení, řeší se převod pozemků od TJ Jiskra
Cyklistická odpočívka u rybníku Šišmák - budeme žádat o dotaci z grantového programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018 na vybudování odpočívá pro cyklisty u cyklostezky ke Krucemburku u rybníku Šišmák. Umístíme zde altánek s posezením, herní prvky, stojan na kola a odpadkový koš. Celková investice bude cca 216 000,- Kč a podíl městyse bude 50%.

 

8.        Různé, diskuze

a)      Výstavba víceúčelového hřiště
Starosta informoval o záměru výstavby víceúčelového hřiště u sokolovny v letošním roce

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje investiční akci Výstavba víceúčelového hřiště, která bude financována z rozpočtu městyse

           Hlasování: pro 10, proti 0, zdrž. 0

 

b)      Nominace Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na cenu Zlatá jeřabina
Starosta informoval zastupitele o nominaci akce Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na cenu Zlatá jeřabina za kulturní počin roku v péči o kulturní dědictví a vyzval je k podpoře naší akce hlasováním na webu Kraje Vysočina nebo na papírových hlasovacích lístcích v novinách kraje. Hlasovat v anketě je možné po celý měsíc březen.

 

c)      Informace o připravovaných kulturních akcích  
Starosta informoval zastupitele o připravovaných kulturních akcích, kterými jsou 4.4.2018 v 17:00 vernisáž výstavy dokumentaristy a fotografa Jindřicha Štreita, dále 19.5. 2018 od 14:00 svěcení zrestaurované sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí a 7.7. 2018 odpoledne s dechovkou v sokolovně. Zároveň je vyzval k aktivnímu se zapojení se do organizace kulturních akcí. 

 

d)      Čistá Vysočina
Starosta informoval zastupitele o tradiční úklidové akci Čistá Vysočina, která se ve Vojnově Městci bude konat 19. -20. dubna 2018 a vyzval je k aktivní účasti.

 

e)      Informace o účinnosti nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

Místostarosta informoval členy zastupitelstva o nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, které nabylo účinnosti 1. 1. 2018, a které mimo jiné upravuje maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev územních samosprávných celků od zmiňovaného data. Členové zastupitelstva tuto informaci vzali na vědomí. 

 

9.         Závěr

Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní účast při jednání a zastupitelstvo v 18:45 hodin ukončil.

       
                           ..................................                                           .......................................

 

                               Karel Malivánek                                                        Mgr. Karel Rykr

                                      starosta                                                                     místostarosta

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

                          .................................                                                   .....................................

                   MUDr. Bohdana Trávníčková                                       MUDr. František Trávníček

 

 

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
17.8°C - 23:30:02 - 11.8.2020

Novinky e-mailem