Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 2/2018 konaného dne 18. 4. 2018

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 2/2018 konaného dne 18. 4. 2018

23.4.2018, Veronika Janáčková

 

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.30 hodin.
Přítomno 11 zastupitelů, nepřítomni 4 zastupitelé – dle prezenční listiny.

 

 

1.      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu

Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu Hanu Markovou ověřovatele Pavla Hockeho a Janu Losenickou Ondráčkovou

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva Vojnův Městec dle návrhu

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0

 

2.      Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Místostarosta projednal zápis a usnesení ze zasedání  zastupitelstva konaného dne 21. 2. 2018. K zápisu a usnesení nebyly vzneseny připomínky a byl uzavřen

 

 

3.      Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva

Místostarosta podal zprávu o činnosti rady městyse ze schůzí konaných 19.3.2018  a 18.4.2018. K jednání rady, zápisům a usnesením nebyly vzneseny připomínky a tyto byl uzavřeny bez přenesení úkolů.

 

 

 

4.        Závěrečný účet Městyse Vojnův Městec za rok 2017


Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet Městyse Vojnův Městec za rok 2017 bez výhrad

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0

 

 

5.      Schválení účetní závěrky Městyse Vojnův Městec za rok 2017

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku městyse Vojnův Městec za rok 2017

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0

 

 

6.        Záměr směny nemovitostí v majetku městyse Vojnův Městec č. 2/2018

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků ve spoluvlastnictví městyse Vojnův Městec ve výši podílu 30/710:  pozemek ve spoluvlastnictví městyse Vojnův Městec ve výši podílu 30/710 celku
p. č. 351/4 – lesní pozemek o výměře 1337 m2 v k.ú. Radostín za pozemky ve vlastnictví Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 64259773: pozemek
p. č. 310/7- lesní pozemek o výměře 42 m2 v  k.ú. Račín, pozemek p. č. 310/8 – lesní pozemek
o výměře 97 m2, v k.ú. Račín, pozemek p. č. 310/14 – lesní pozemek o výměře 82 m2, v k.ú. Račín
a pozemek p. č. 310/15 – lesní pozemek o výměře 1120 m2, v k.ú. Račín

Hlasování: pro 11,  proti 0, zdrž. 0

 

7.      Zpráva o průběhu a přípravě akcí rok 2018
Zkapacitnění vodovodu Vojnův Městec – vyřízeno územní rozhodnutí. Ing. Pravec pracuje na projektu pro stavební povolení.
Cyklostezky – projekční firma PROFI JIHLAVA pokračuje na projektu k územnímu souhlasu, je zpracován návrh trasy.  Projekt po menších úpravách není v kolizi s projektem revitalizace rybníků.
Revitalizace rybníků V Občinách a Závlaha a vybudování nového rybníku s názvem ,,Prostřední“ – máme vyřízeno územní rozhodnutí. Firma EGRANT připravuje žádost o dotaci. 
Víceúčelové hřiště u sokolovny – projektant Ing. Ježek upravil projekt a vyřizuje vyjádření ke stavebnímu povolení. S TJ Jiskra jsme provedli převod pozemků na základě darovací smlouvy.
Cyklistická odpočívka u rybníku Šišmák - požádali jsme o dotaci z grantového programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018 na vybudování odpočívky pro cyklisty u cyklostezky ke Krucemburku u rybníku Šišmák. Umístíme zde altánek s posezením, herní prvky, stojan na kola
a odpadkový koš. Celková investice bude cca 216 000,- Kč a podíl městyse bude 50%.
Opravy místních komunikací - Po zimním období je na místních komunikacích mnoho výtluků
a zároveň máme několik neopravených částí komunikací po opravách vodovodních poruch. Budeme žádat dotaci z POVV a oslovíme firmu COLAS.
Nasvícení sochy Sv. Jana Nepomuckého - Rada odsouhlasila cenovou nabídku firmy Osvětlení
a energetické systémy a.s.  Nasvícení chceme zrealizovat do 19.5.2018,  kdy proběhne slavnostní vysvěcení sochy.

 

8.      Různé, diskuze

a)   Volba přísedícího na období 2018-2022 pro Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Usnesení
Zastupitelstvo volí M. Z. jako přísedící pro Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrž. 0

 

b)        Pozvánky
Starosta pozval zastupitele na nadcházející akce, kterými jsou tradiční úklidová akce Čistá Vysočina, která se ve Vojnově Městci bude konat 19. -20. dubna 2018 a vyzval je k aktivní účasti a Svěcení sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí, které se bude konat 19. května 2018 od 14:00 hodin.

 

c)         Dotaz na stálý pronájem ubytovny v sokolovně
Zastupitel p. R. otevřel diskuzi týkající se trvalého ubytování nájemce v prostorách přístavby sokolovny. K dotazu se připojili i ostatní zastupitelé s tím, že v ubytovacích prostorách se celé noci svítí a vedení TJ ani po několika upozorněních nesjednalo nápravu. Nájemce se chová hrubě k občanům v obci a také k uživatelům sokolovny, mimo to chová v uvedených prostorách kočku, která ubytovnu znečišťuje.  Přístavba sokolovny byla financována úvěrem, na jehož splátky poskytuje tělovýchovné jednotě finance každoročně městys a ubytovna nebyla určena ke stálému bydlení.
Zastupitelé vyzvali starostu ke sjednání nápravy v užívání majetku financovaného městysem a pověřili starostu sepsáním výzvy Tělovýchovné Jednotě Jiskra k ukončení dlouhodobého nájmu v přístavbě sokolovny.

 

9.      Závěr

Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní účast při jednání a zastupitelstvo v 18:53 hodin ukončil.

       
                           ..................................                                           .......................................

 

                               Karel Malivánek                                                        Mgr. Karel Rykr

                                      starosta                                                                     místostarosta

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

                          .................................                                                   .....................................

                                     Pavel Hocke                                                 Jana Losenická Ondráčková