Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 4/2017 konaného dne 20. září 2017

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 4/2017 konaného dne 20. září 2017

2.10.2017, Veronika Janáčková

 

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17:30 hodin

Přítomno 12 zastupitelů, nepřítomni 3 zastupitelé – dle prezenční listiny. 

V 17:38 přišel zastupitel Jan Štůla, dále přítomno 13 zastupitelů

 

1.    Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu

Starosta určil zapisovatelku zápisu Hanu Markovou a ověřovatele Jana Marka a Jindřicha Radu
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva Vojnův Městec dle návrhu

Hlasování: Pro 12 proti 0, zdrž. 0

V 17:38 přišel zastupitel pan Štůla.

 

2.    Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného 21. 6. 2017

Místostarosta projednal zápis a usnesení z jednání zastupitelstva konaného 21. 6. 2017. Zápis byl uzavřen.

 

3.    Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva

Místostarosta podal zprávu o činnosti rady městyse ze schůzí konaných 20. 7., 6. 9.
a 13.9.2017. Zápisy byly uzavřeny.

 

4.      Rozpočtové opatření č. 7/2017
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017

Hlasování: Pro 13 proti 0, zdrž. 0

 

5.    Nominace výběrové komise pro výběrové řízení na pronájem nových obecních bytů v budově MŠ
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje výběrovou komisi pro výběrové řízení na pronájem obecních bytů na adrese Vojnův Městec 240 ve složení: J. L. O., J. M., J. R., J. Š., MUDr. B. T.

Hlasování: Pro 11 proti 0, zdrž.2

 

6.             Zpráva o průběhu a přípravě akcí na rok 2017

Zkapacitnění vodovodu Vojnův Městec – je podána žádost o územní souhlas na stavebním úřadě. 27. 6. 2017 v 8:30 hod. proběhlo ústní jednání na úřadu městyse.  V příštím roce bychom mohli požádat o dotaci.
Vestavba bytů nad MŠ - v bytech se dokončuje instalace sociálních zařízení, jsou osazeny dveře a vestavěny kuchyňské linky. Byty jsou připojeny na plyn a dokončuje se dlažba na chodbě.
Stavební úpravy budovy – byla provedena rekonstrukce kotelny v MŠ, výměna plynového kotle. Vstup do školky byl zrekonstruován a ještě dokončíme zástěnu a podbití nad vstupem
Stavební úpravy ZŠ ve Vojnově Městci -podána žádost o dotaci z programu IROP.  Poslední informace je, že po doplnění dokladů k žádosti jsme byli zařazeni do seznamu žadatelů o dotaci. Čekáme na další postup.
Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého -obdrželi  jsme dotaci na restaurátorské práce z Kraje Vysočina. Restaurátorské práce provádí pan M. K., akad. sochař a restaurátor ze Svratky. Rozpočet na opravu sochy je 202 626,- Kč. Obdrželi jsme dotaci ve výši 40% tj. 81 050,- Kč. Socha a podstavec byly očištěny a vzhledem k tomu že socha byla na čepu uvolněna, odvezli ji do ateliéru, kde bude opravena.  Dílo by mělo být dokončeno do konce října.
Cyklostezky - na 61. valné hromadě Subregionu Velké Dářko ve Škrdlovicích proběhlo jednání o konání výrobního výboru k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí k projektu Cyklostezky v regionu Velké Dářko. Jednání se zúčastnil zástupce projektanta PROFI JIHLAVA pan J. P.. Další jednání proběhlo u nás na radnici. Je nutné doladit trasu cyklostezky tak, aby byla v souladu s územním plánem.
Oprava místních komunikací

Máme podanou žádost na dotaci z POVV na opravu komunikací. Kromě spojovací cesty u Kulhánků je nutno vybudovat parkoviště pro nájemníky bytů v MŠ. Začátkem října začne realizace.
Revitalizace rybníků V Občinách a Závlaha a vybudování nového rybníku s názvem ,,Prostřední“. Je možno získat dotaci OPŽP  90% - 100% na nutné opravy štanýřů, odbahnění a vybudování rybníka nového. Štanýře obou rybníků a zatrubnění nad rybníkem V Občinách jsou v havarijním stavu a je nutno toto řešit. Oslovili jsme firmu EGRANT ke spolupráci na získání dotace a rada vybrala projektanta firmu KOINVESTs.r.o. Zjistili jsme,  že projekt je v kolizi s územním plánem, ale podařilo se nám dohodnout řešení na stavebním úřadě tak, aby mohlo být zahájeno územní řízení. Ing. Arch. P. vypracoval studii na území bývalé skládky. Podali jsme žádost o územní souhlas. Nepodařilo se nám dohodnout koupi pozemků od paní P. a ani jsme nezískali souhlas s umístěním obtoku rybníka v Občinách, který měl být na jejich pozemku. Po jednání s projektantem a CHKO je nejlepším řešením předělat rybník v Občinách na průtočný. V souvislosti s opravou rybníka Kejda nás požádal pan Beran o vybudování napájení jeho rybníka z Kejdy. Řešení by bylo zatrubnění, pan B. by si tuto stavbu financoval ze svých zdrojů. V projektu je toto řešení nemožné. Jedinou možností je oprava náhonu. 

Nákup drobné lesní techniky – Kraj Vysočina vypsal v létě výzvu na podání žádostí pro získání dotace na nákup drobné lesní techniky. Žádost jsme podali a dotaci získali ve výši
18 000,- Kč. Máme nový křovinořez, pilu a postřikovač.

Rozmístění nových kontejnerů na odpad – Městys Vojnův Městec ve spolupráci

se Subregionem Velké Dářko s.r.o. získal dotace na zakoupení kontejnerů na tříděný odpad. Budou zřízena 2 nová sběrná místa a rozmístěny kontejnery na bioodpad. Zároveň bude na dvůr za úřadem přistaven velkoobjemový kontejner na sběr železného šrotu.

 

7.        Různé, diskuze

a)      Starosta pozval zastupitele na kulturní akce – 29. 9. 2017 Vernisáž výstavy fotografií Heleny Štefanové a skleněných plastik Karla Malivánka na radnici a 28. 11. v 17:00 hod. v sokolovně - Beseda s režisérem Zdeňkem Troškou

 

8.        Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům za účast při jednání a zastupitelstvo v 18:23 ukončil.

 

 

 


      
 ..................................                                           .......................................

 

      Karel Malivánek                                                        Mgr. Karel Rykr

            starosta                                                                    místostarosta

 

  

 

   Ověřovatelé zápisu:

 

     .................................                                                        .....................................

           Jan Marek                                                                              Jindřich Rada

 

 

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
17.3°C - 22:24:02 - 7.8.2020

Novinky e-mailem