Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 5/2017 konaného dne 6. prosince 2017

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 5/2017 konaného dne 6. prosince 2017

11.12.2017, Veronika Janáčková

 

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.30 hodin
Přítomno 13 zastupitelů, nepřítomni 2 zastupitelé – dle prezenční listiny. 
V 17:45 přišel zastupitel Jan Malivánek, dále přítomno 14 zastupitelů dle prezenční listiny

 

1.        Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu

Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu Hanu Markovou a ověřovatele Elišku Ročárkovou a Mgr. Valerii Rychlíčkovou


Usnesení

Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva Vojnův Městec dle návrhu

Hlasování: pro 13,  proti 0, zdrž. 0

 

2.        Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Místostarosta projednal zápis a usnesení ze zasedání  zastupitelstva konaného dne
 20. 9. 2017. K zápisu a usnesení nebyly vzneseny připomínky a byl uzavřen

 

3.        Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva

Místostarosta podal zprávu o činnosti rady městyse ze schůzí konaných 11. 10. 2017, 24. 10. 2017 a 30. 10. 2017. K jednáním rady, zápisům a usnesením nebyly vzneseny připomínky a tyto byly uzavřeny bez přenesení úkolů.

 

V 17:45 přišel zastupitel Jan Malivánek

 

4.        Rozpočtové opatření 11/2017
 

Rozpočtové opatření 11/2017
Usnesení

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 11/2017

                                                                              Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

 

5.        Rozpočet pro rok 2018

Usnesení

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet pro rok 2018. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný ve výši 12 429 083,- Kč.

Zastupitelstvo stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být příkazcem operace překročen stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2018. V rámci paragrafů se však změna v jednotlivých položkách rozpočtu povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky 323/2002 Sb. je v kompetenci správce rozpočtu (účetní městyse) po schválení starostou městyse.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

 

6.        Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2018

Usnesení

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 1/2018 mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27 a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Vojnův Městec, Vojnův Městec 247 na poskytnutí dotace ve výši 110 000,- Kč k financování nutných výdajů na provoz místní sokolovny.
                                                                                      Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

7.        Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2018

Usnesení

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 2/2018 mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27 a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Vojnův Městec, Vojnův Městec 247 na poskytnutí dotace ve výši 176 400,- Kč k financování splátek úvěru u Komerční banky                                                                                             

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

 

8.        Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2018

Usnesení

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 3/2018 mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27 a Římskokatolickou farností Krucemburk, Náměstí Jana Zrzavého 17, Krucemburk na poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč na financování nutných výdajů na údržbu kostela sv. Ondřeje ve Vojnově Městci                        

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

 

9.        Záměr na prodej nemovitostí č. 5/2017

Usnesení

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 566/24  část a) – orná půda o výměře 734 m2, pozemku p. č. 487 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 102 m2 pro O. Č.,  Škrdlovice 209  a V. Č., Nad Školou 434, Jablonné nad Orlicí, za cenu 100 Kč / m2. Kupní cena byla kupujícími uhrazena v plné výši 83 600,- Kč zálohou při podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, smlouvě o zřízení budoucího předkupního práva a smlouvě o zřízení budoucího věcného břemene.  Náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

 

10.    Záměr na prodej nemovitostí č. 6/2017


Usnesení

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 1575/1 ostatní plocha o výměře 151 m2 pro J. K., Vojnův Městec 14 za cenu 50 Kč / m2.  Náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

 

11.    Obecně závazná vyhláška Městyse Vojnův Městec č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení

Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku Městyse Vojnův Městec č. 1/2017
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Sazba poplatku se stanovuje na 600,- Kč za trvale žijícího občana a 600,- Kč za rekreační objekt.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

 

12.    Stanovení ceny za odvoz a ukládání odpadů pro podnikatelské subjekty

Usnesení

Zastupitelstvo schvaluje cenu za odvoz a ukládání odpadů pro podnikatelské subjekty ve výši 1500,- Kč + příslušné DPH.

Hlasování: pro 13, proti 1, zdrž.0

 

13.    Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2018

a)   Usnesení

Zastupitelstvo schvaluje cenu za odběr pitné vody z místního vodovodu pro trvale žijící občany 34,- Kč za 1 m3 a cenu stočného ve výši 25,- Kč za 1m3. Rozdíl v ceně mezi schválenou cenou stočného a skutečnými náklady bude městys dotovat z rozpočtu.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

b)   Usnesení

Zastupitelstvo schvaluje cenu za odběr pitné vody z místního vodovodu pro podnikatele se sídlem provozovny ve Vojnově Městci 34,- Kč za 1 m3 a cenu stočného ve výši 29,- Kč za 1m3. Rozdíl v ceně mezi schválenou cenou stočného a skutečnými náklady bude městys dotovat z rozpočtu.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

c)    Usnesení

Zastupitelstvo schvaluje cenu za odběr pitné vody z místního vodovodu pro majitele rekreačních objektů 34,- Kč za 1 m3 a cenu stočného ve výši 36,- Kč za 1m3.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

 

14.    Zpráva o průběhu a přípravě akcí rok 2017 – 2018

Zkapacitnění vodovodu Vojnův Městec – máme vyřízeno územní rozhodnutí. V příštím roce bychom mohli požádat o dotaci.
Vestavba bytů nad MŠ – Byty byly dokončeny a předány novým nájemníkům. Celková cena stavby je cca 5,5 mil.
Stavební úpravy budovy MŠ  – byla provedena rekonstrukce kotelny v MŠ a výměna plynového kotle, dále byl zrekonstruován vstup do školky. Na příští rok nám zbývá dokončit odvodnění sklepa a jeho rekonstrukci.
Stavební úpravy ZŠ ve Vojnově Městci -podána žádost o dotaci z programu IROP.   Čekáme na další postup.
Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého - obdrželi  jsme dotaci na restaurátorské práce z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina. Restaurátorské práce provedl pan Martin Kovařík,  akad. sochař a restaurátor ze Svratky. Rozpočet na opravu sochy byl 202 626,- Kč. Získali jsme finanční prostředky z dotace ve výši  40% tj. 81 050,- Kč. Socha Sv. Jana Nepomuckého, soška puttiho a podstavec byly očištěny a zrestaurovány. Konečná celková cena byla 203 675 ,-Kč. Závěrečná kontrola KÚ kraje vysočina, Národního památkového ústavu a Městského úřadu Žďár nad Sázavou proběhla 9.listopadu 2017 . Vše bylo v pořádku a byla nám proplacena dotace . Svátek sv. Jana Nepomuckého připadá na  16. března,  slavnostní vysvěcení sochy by bylo lepší zorganizovat až v letním období.
Cyklostezky – na výrobním výboru k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí k projektu Cyklostezky v regionu Velké Dářko ve Škrdlovicích jsme projednali změny v trasách cyklostezek a pověřili starostu Škrdlovic Hořínka k jednání o těchto změnách se zástupcem projektanta PROFI JIHLAVA panem Janem Pípou.
Oprava místních komunikací – získali jsme dotaci z POVV na opravu komunikací. Kromě spojovací cesty u Kulhánků jsme vybudovali parkoviště pro nájemníky bytů v MŠ.
Revitalizace rybníků V Občinách a Závlaha a vybudování nového rybníku s názvem ,,Prostřední“. – projektant pracuje na projektu.

Víceúčelové hřiště u sokolovny – zadali jsme panu Vodičkovi,  Stylstav Křižanov, vyhotovit přibližný odhad rozpočtu stavby. Rada pak posoudí a doporučí zastupitelstvu nejvýhodnější způsob financování. Realizaci stavby bychom mohli zvládnout v roce 2018.

 

15.    Zpráva výborů

Předsedkyně finančního výboru Eliška Ročárková přednesla zprávu o činnosti finančního výboru a provedených kontrolách.
Kontrolní výbor provede kontrolu začátkem roku 2018.  

 

16.    Různé, diskuze

 

a)  Pověření rady ke konečným úpravám rozpočtu k 31. 12. 2017

Usnesení:

Zastupitelstvo pověřuje radu ke konečným úpravám rozpočtu k 31. 12. 2017

                                                                              Hlasování: pro 14, proti 0 zdrž.0

 

b)     Termíny konání zasedání zastupitelstva v roce 2018
Starosta sdělil zastupitelům termíny konání zasedání zastupitelstva v roce 2018. Zasedání se budou konat: 21. února, 18. dubna, 20. června, 5. září.

 

c)      Pozvánky na kulturní akce
Starosta pozval zastupitele na Česko zpívá koledy 13. 12. 2017 od 18:00. Místostarosta pozval zastupitele na vánoční koncert sboru Poslední šance a Zvonky, který se koná v neděli 10. prosince v kostele v 16:00 a na půlnoční mši, která se koná 24.12 ve 20:00 hodin.

 

17.      Závěr

Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní účast při jednání, popřál jim hodně štěstí a zdraví do nového roku a zastupitelstvo v 18:51 hodin ukončil.


            ..................................                                           .......................................

 

                 Karel Malivánek                                                        Mgr. Karel Rykr

                       starosta                                                                     místostarosta

 

 

            Ověřovatelé zápisu:

 

            .................................                                                     .....................................

                Eliška Ročárková                                                  Mgr. Valerie Rychlíčková