Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 6/2014 konaného dne 3. prosince 2014

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 6/2014 konaného dne 3. prosince 2014

12.12.2014, Veronika Janáčková

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17:00 hodin 3. prosince 2014

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 6/2014
konaného dne 3. prosince 2014

 

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hodin

Přítomno 13 zastupitelů, nepřítomni 2 zastupitelé

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu
Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu Hanu Markovou a ověřovatele Janu Losenickou Ondráčkovou a Ing. Josefa Macka
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva Vojnův Městec dle návrhu
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0


2. Zápis z minulých zasedání zastupitelstva
Místostarosta projednal zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 3.9.2014 a z ustavujícího zastupitelstva konaného dne 5.11.2014.
Starosta K. M. upozornil na skutečnost, že bývalý místostarosta Ing. J. M. odmítl podepsat zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 3.9.2014 bez vysvětlení. Ing. M. byl několikrát vyzván k podání vyjádření. Při přezkoumání hospodaření jsme byli pracovníky krajského úřadu upozorněni na nutnost písemného zdůvodnění nepodepsání zápisu. Ing. M. sdělil, že se k tomu nebude vyjadřovat. Starosta sdělil, že pokud nepodá písemné zdůvodnění nepodepsání zápisu, bude to při ročním přezkoumání hospodaření krajským úřadem v konečném zápisu chybou. Ing. M. se dotázal, zda je to velká chyba. Účetní H. M. mu sdělila, že ze svého minulého působení ve funkci dobře ví, jak důležitý je zápis z kontroly bez nedostatků a že v případě zápisu s chybou hrozí, že městys nebude dostávat dotace.
Ing. M. dále po přečtení usnesení ze zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 5.11.2014 vyjádřil pochybnost o správném sečtení hlasů při volbě předsedy kontrolního výboru, kdy byl zastupitelem J. Š. navrhnut na předsedu kontrolního výboru a tento návrh nebyl zastupitelstvem schválen. Dle jeho následného průzkumu měl mít více než sedm hlasů. Starosta mu odpověděl, že je přesvědčen o správnosti sečtení hlasů a zpracování usnesení. Pro vyloučení takovýchto pochybností navrhuje změnu jednacího řádu zastupitelstva v tom smyslu, že hlasování bude zaznamenáváno jmenovitě.
Zastupitelka MUDr. B. T. nesouhlasí se způsobem hlasování při ustavujícím zasedání zastupitelstva při volbě členů rady. Předsedající starosta K. M. navrhl 3 další členy rady jako první návrh, zastupitel Ing. J.M. navrhl do rady MUDr. F.T., který kandidaturu přijal. Předsedající dal hlasovat o návrzích v pořadí dle podání. Ing. M. se po odsouhlasení prvního návrhu zeptal, zda se musí rada volit „á blok". MUDr. T. se nyní dovolává toho, že mělo být hlasováno o způsobu podání návrhů.
Dle Ing. M. nebylo ustavující zasedání zastupitelstva dobře připraveno.
Starosta reagoval na stížnosti tím, že pokud měli nějakou pochybnost o správnosti sečtení hlasů nebo o způsobu volby či o způsobu podávání návrhů, měli své připomínky dát hned. Zápis byl odsouhlasen a podepsán ověřovateli.

K zápisům a usnesením nebyly vzneseny další připomínky a tyto byly uzavřeny.

3. Zpráva o činnosti rady
Místostarosta podal zprávu o činnosti rady městyse ze schůzí konaných 5.11.2014 a 26.11.2014. K jednáním rady, zápisům a usnesením nebyly vzneseny připomínky a tyto byly uzavřeny bez přenesení úkolů.

4. Finanční záležitosti
a) Rozpočtové opatření 4/2014
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 4/2014.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž.0

b) Pověření rady k provádění rozpočtových opatření do 500 000,- KČ
Usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje radu k provádění rozpočtových opatření do 500 000,- Kč
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž.0

c) Pověření rady ke konečným úpravám rozpočtu k 31.12.2014
Usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje radu ke konečným úpravám rozpočtu k 31.12.2014
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž.0

5. Rozpočet pro rok 2015
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo rozpočet pro rok 2015. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný ve výši 11 114 997,- Kč.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž.0

6. Rozpočtový výhled pro období 2015 – 2017
Usnesení
Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled na období 2015 - 2017
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž.0

7. Delegování a návrh k zastupování městyse do volených orgánů podílnických
organizací s účastí městyse Vojnův Městec

a) Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje delegování starosty městyse K. M. v souladu s § 84, písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění k zastupování městyse na valných hromadách a ve volených orgánech Velké Dářko s.r.o., Škrdlovice 240.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž.0

b) Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje delegování K. M. v souladu s § 84, písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění k zastupování městyse na členských schůzích Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi a dále deleguje K. M. pro zastupování ve volených orgánech.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž.0

c) Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje delegování starosty K. M. a místostarosty Mgr. K. R. v souladu s § 84, písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění k zastupování městyse v Subregionu Velké Dářko, dále deleguje K. M. pro zastupování ve volených orgánech Subregionu Velké Dářko.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž.0


8. Záměr na prodej nemovitostí z majetku městyse č. 6/2014

a) Usnesení

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 595/8 – trvalý travní porost o výměře 1322 m2 pro D. P., Vojnův Městec 287 a pro H. J., Dolní 1729/27, Žďár nad Sázavou za cenu 92540,- Kč, tj. 70,- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž.0

b) Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1546/35 – ostatní plocha o výměře 13 m2 pro A. a V. P., Vojnův Městec 91 za cenu 50,- Kč / m2. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž.0

c) Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1546/67- ostatní plocha o výměře 192 m2, prodej pozemku p.č. -121 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 292 m2, prodej pozemku p. č. 79 – zahrada o výměře 620 m2 pro kupující D. K., Vojnův Městec 240 a M. Z, Krausova 1046/11, 618 00 Brno za cenu 170,- Kč/m2, celkem za 187 680,- Kč. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž.0


9. Stanovení ceny vodného a stočného
a) Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje cenu za odběr pitné vody z místního vodovodu pro trvale žijící občany 34,- Kč za 1 m3 a cenu stočného ve výši 25,- Kč za 1m3. Rozdíl v ceně mezi schválenou cenou stočného a skutečnými náklady bude městys dotovat z rozpočtu.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž.0
b) Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje cenu za odběr pitné vody z místního vodovodu pro podnikatele se sídlem provozovny ve Vojnově Městci 34,- Kč za 1 m3 a cenu stočného ve výši 29,- Kč za 1m3. Rozdíl v ceně mezi schválenou cenou stočného a skutečnými náklady bude městys dotovat z rozpočtu.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž.0
c)Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje cenu za odběr pitné vody z místního vodovodu pro majitele rekreačních objektů 34,- Kč za 1 m3 a cenu stočného ve výši 36,- Kč za 1m3.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž.0


10. Žádost o prodej pozemku p. č. 508/1 – o výměře 2035 m2 – orná půda
Žádost podal M. J., Rozsochatec. Jedná se o parcelu vedle pozemku v jeho vlastnictví, chtěl by zde chovat včely a drobné zvířectvo. Dle nového územního plánu bude zařazen pozemek jako možný k výstavbě RD.

Usnesení
Zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemku p.č. 508/1 a doporučuje žadateli podat si žádost o pronájem pozemku.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž.0

11. Žádost o prodej nebo pronájem části pozemku 1546/38 – ostatní plocha
Žádost podal M. M., jedná se o pozemek před domem v jeho vlastnictví.

Usnesení
Zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemku p.č. 1546/38 a doporučuje žadateli podat si žádost o pronájem pozemku.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž.0


12. Změna zřizovací listiny základní školy

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Vojnův Městec, příspěvkové organizace, Vojnův Městec 95.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž.0


13. Zpráva výborů
Předsedkyně finančního výboru E. R. přednesla zprávu o činnost kontrolního výboru, předseda kontrolního výboru sdělil, že kontrolní výbor žádnou kontrolu neprovedl, zprávu o činnosti přednese na dalším jednání zastupitelstva.

14. Zpráva o průběhu a přípravě akcí rok 2014
Opravy komunikací
Cestu u Korbářů doděláme na jaře zástřikem, nyní je připraven podklad

Chodník okolo kostela
Akce je dokončena, budeme žádat o kolaudaci. V souvislosti s vybudováním chodníku bylo provedeno nasvícení kostela.

Rekonstrukce dvoru za úřadem
Rekonstrukce povrchu dvora je dokončena, nyní se připravuje poptávka na dodavatele zastřešeného uzamykatelného parkovacího stání pro čistící vůz a jako sklad nářadí a zastřešení kontejnerů. Realizace proběhne dle počasí, pravděpodobně na jaře 2015

Přírodní hřiště MŠ –,, Vyprávění starého javoru"
Akce je realizována, již probíhá výsadba zeleně, stavební prvky jsou ve výrobě, na jaře budou instalovány

Propojení vodovodu
Dostali jsme dotaci na projekt k akci ČISTÁ VODA 2014 na akci „Propojovací vodovodní řad Vojnův Městec", ve výši 84 700,- Kč
Proběhlo výběrové řízení na poskytovatele inženýrské činnosti a na dodavatele projektu, Smlouva o dílo s dodavatelem projektu bude schválena po uplynutí lhůty na odvolání na dalším jednání zastupitelstva

Pořízení zametacího stroje ve Vojnově Městci
Stroj je dodán, už se s ním uklízí, podali jsme žádost o profinancování dotace na SFŽP, profinancování by mělo proběhnout do konce roku 2014

Příprava výstavby bytů nad MŠ
Zadali jsme přepracování projektu využití půdní vestavby nad Mateřskou školou na výstavbu malometrážních rozjezdových bytů. Akce je závislá na dostatku finančních prostředků, v rozpočtovém výhledu je se zahájením počítáno v roce 2015. Budeme jednat o spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení, kde jsou vypsány dotace. Další možnost financování výstavby tohoto bydlení jsou bezúročné půjčky pro obce a města, také ze SFRB.

15. Různé, diskuze
a) Prodej pozemku 566/38
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku 566/38 – ostatní plocha o výměře 547 m2 za cenu 70,- Kč / 1m2 pro D. K., Haškova 2177/50, Žďár nad Sázavou. Náklady související s prodejem pozemku hradí kupující.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž.0
b) Územní plán

Usnesení
Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává Územní plán Vojnův Městec za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž.0

c) Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Havlíčkův kraj o.p.s a Městysem Vojnův Městec.

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o partnerství a vzájemnés polupráci mezi Havlíčkův kraj o.p.s., Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou a Městysem Vojnův Městec, 591 01 Žďár nad Sázavou
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž.0

d) Termíny konání zasedání zastupitelstva v roce 2015
Starosta sdělil zastupitelům termíny konání zasedání zastupitelstva v roce 2015. Zasedání se budou konat: 11. února, 15. dubna, 24. června, 23. září, 9. prosince

Zastupitel Ing. M. řekl, že schvalování územního plánu v bodě Různé, diskuze se mu zdá jako nestandartní. Starosta K. M. odpověděl, že podklady neměl v době sestavení pozvánky. Dle zákona je do bodu Různé možno zařadit právě body, ke kterým byly podklady získány dodatečně. Územní plán byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.
Místostarosta Mgr. R. pozval přítomné na adventní akce. První z nich je Česko zpívá koledy konající se u kostela sv. Ondřeje 10.12.2014 v 18:00 hodin a druhou tradiční adventní koncert konající se 13.12.2014 v kostele sv. Ondřeje od 16:00 hodin.

16. Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní účast při jednání, popřál jim hodně štěstí a zdraví do nového roku a zastupitelstvo v 19:14 ukončil

.................................. .......................................

Karel Malivánek Mgr. Karel Rykr
starosta místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
................................. .....................................
Jana Losenická Ondráčková Ing. Josef Macek