Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » Zápis a usnesení z řádného zasedání zastupitelstva č. 4/2015

Zápis a usnesení z řádného zasedání zastupitelstva č. 4/2015

14.10.2015, Veronika Janáčková

konaného dne 23. září 2015. Zápis má odstraněny některé osobní údaje, kompletní text je uložen v kanceláři Městyse Vojnův Městec společně s tabulkou obsahující jmenovité hlasování.

 

Zápis a usnesení z řádného zasedání zastupitelstva č. 4/2015

konaného dne 23. září 2015

 

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hodin

Přítomno 13 zastupitelů, nepřítomno 2 zastupitelé, v 17:11 přišla zastupitelka Eliška Ročárková, dále přítomno 14 zastupitelů, z jednání omluven Jan Malivánek

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu
Starosta určuje zapisovatelku zápisu Hanu Markovou a ověřovatele Františka Fišara
a Pavla Hockeho. Starosta Karel Malivánek přednesl program jednání zastupitelstva.

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva Vojnův Městec dle návrhu.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 0


V 17:11 přišla zastupitelka Eliška Ročárková


2. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva
Místostarosta projednal zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 24.6.2015. K zápisu a usnesení nebyly vzneseny připomínky a tento byl uzavřen.

3. Zpráva o činnosti rady
Místostarosta podal zprávu o činnosti rady městyse ze schůzí konaných 15.7.2015, 12.8.2015 a 2.9.2015 a 23.9.2015
Připomínky k zápisům:
Rada 15.7.2015- Ing.M. se ptal na důvod demolice ostrůvku a kde bude po demolici přechod pro chodce. Starosta odpověděl, že ostrůvek je nebezpečný a i dle vyjádření Policie ČR se jedná o jeden z nejnebezpečnějších v Kraji Vysočina. Policie vydala doporučení k odstranění, přechod pro chodce zde zůstane, zpomalení provozu zajišťují semafory.
Zastupitelé p. R. a p. Š. upozornili na špatně nastavený semafor u Hostince u Malivánků, který pouští rychle jedoucí velká vozidla a nepustí osobní auta jedoucí pod povolenou hranicí rychlosti. Starosta odpověděl, že by nyní měl fungovat správně, zařídí prověření.
Rada 12.8.2015 – Ing. M. se dotazoval na důvod uzavření nájemní smlouvy na pronájem letní zahrády u Hostince Pod Lípou. Starosta odpověděl, že důvodem je navýšení ceny pronájmu na 6000,-. Dosud platil hostinský pouze 600,- Kč ročně
Rada 2.9.2015 – Ing. M. informoval v souvislosti se zpracováním GIS – digitální zaměření inženýrských sítí o záměru zpracování tohoto v rámci Subregionu Velké Dářko. Starosta odpověděl, že mu není známo, že by Subregion někdy zaměření zařizoval, nebo měl zaměřené. Prověří to.
Dále se Ing. M.ptal na důvod obsazení pracovního místa Údržbář a řidič komunální techniky bez výběrového řízení, což není standartní postup.
Zastupitel p. R. se ptal, zda a jakou bude mít pracovník p. M. stanovenou pracovní dobu a kdo ho bude řídit.
Starosta odpověděl, že nový pracovník bude mít přesně stanovenou pracovní dobu a řídit ho bude sám.

K jednáním rady, zápisům a usnesením nebyly vzneseny další připomínky a tyto byly uzavřeny bez přenesení úkolů.

4. Záměr na prodej nemovitostí z majetku městyse č. 2/2015
a) Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č.566/13 - orná půda o výměře 1231 m2 v k.ú. Vojnův Městec pro J. P., Škrdlovice 199, za cenu 70,- Kč /m2. Náklady související s prodejem pozemku hradí kupující.

Hlasování: pro 14 , proti 0, zdrž.0

b) Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje nákup pozemků v k.ú. Vojnův Městec: pozemek p.č. 841/2 – ostatní plocha o výměře 423 m2, pozemek p.č. 841/4 – lesní pozemek o výměře 1688 m2, pozemek p.č. 841/7 – lesní pozemek o výměře 429 m2, pozemek p.č. 841/8 – lesní pozemek –o výměře 672 m2, pozemek p.č. 845/1 – trvalý travní porost o výměře 251 m2, pozemek p.č. 845/2 – trvalý travní porost o výměře 352 m2, pozemek p.č. 850/2 – ostatní plocha o výměře 1856 m2, pozemek p.č. 850/4 – ostatní plocha o výměře 39 m2 od V. Č., Bílkov 90, 38001 Dačice a J. S., Němčice 38, 34506 Němčice za cenu 143 680,- Kč. Kupující uhradí náklady spojené s prodejem.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

5. Záměr na směnu nemovitostí v majetku městyse č. 3/2015

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a J. K., Malá Štěpánská 2032/6, Nové Město, 120 00 Praha 2. Předmětem směny jsou pozemky v k.ú. Staré Ransko ve spoluvlastnictví obce Vojnův Městec ve výši podílu 30/710: pozemek parcelní číslo 38/8 – lesní pozemek - o výměře 1116 m² , pozemek parcelní číslo 38/11 – lesní pozemek - o výměře 183 m², pozemek parcelní číslo 42/2 – lesní pozemek – o výměře 56 m², pozemek parcelní číslo 42/3 – lesní pozemek – o výměře 1177m² za pozemky v k.ú. Ždírec nad Doubravou: pozemek parcelní číslo 841/24 – trvalý travní porost – o výměře 141 m², pozemek parcelní číslo 832/1 – lesní pozemek - o výměře 4923 m2
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

6. Přistoupení k úvěru na financování akce mosty na MK III/03426
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje přijetí investičního úvěru v maximální výši 2 300 000,- Kč
od ČSOB, a.s. včetně jeho zajištění blankosměnkou a pověřuje starostu podpisem smluv.
Hlasování: pro 14 , proti 0, zdrž.0


7. Rozpočtové opatření 5/2015

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

8. Smlouva o zřízení věcného břemene č.:NM-014330023163/001

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330023163 mezi MěstysemVojnův Městec, Vojnův Městec 27, 59101 a společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. Věcné břemeno je zřizováno na pozemcích ve vlastnictví Městyse Vojnův Městec, v k.ú. Vojnův Městec p.č. 1610/1, 510, 511/4, 509/1, za účelem realizované stavby Vojnův Městec, přípojka NN, Jeřábek – umístění distribuční soustavy zemního kabelového vedení NN a pojistkové skříně NN. Věcné břemeno se sjednává úplatně za cenu 1000,- + DPH.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

9. Smlouva o zřízení věcného břemene č.:NM-014330023164/001
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330023163 mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 59101
a společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. Věcné břemeno je zřizováno na pozemku ve vlastnictví Městyse Vojnův Městec v k.ú. Vojnův Městec p.č. 14/1, za účelem realizované stavby Vojnův Městec, přípojka NN, Procházka – umístění distribuční soustavy zemního kabelového vedení NN. Věcné břemeno se sjednává úplatně za cenu 1000,- + DPH.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0
10. Smlouva mezi obcemi o spolupráci

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi obcemi mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 59101 a Městysem Krucemburk, Náměstí Jana Zrzavého 13, 58266, Krucemburk. Smlouva se uzavírá za účelem zabezpečení pečovatelské služby pro občany městyse Vojnův Městec.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0

11. Odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě, smlouvy o zřízení budoucího předkupního práva a smlouvy o zřízení budoucího věcného břemene.

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje Odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě, smlouvě o zřízení budoucího předkupního práva a smlouvě o zřízení budoucího věcného břemene uzavřené mezi budoucí kupující A. Š., Bernolákova 1190/4, Praha 4 a budoucím prodávajícím Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 59101 na pozemek p.č. 566/24 v k.ú. Vojnův Městec. Městys Vojnův Městec se zavazuje vrátit cenu za budoucí odkup (zaplacenou zálohu) uvedené nemovitosti ve výši 83 600,- Kč nejpozději do 16.11.2015. V případě, že budoucí kupující A. Š. neuvede pozemek do původního stavu do 31.10.2015, uvede pozemek do původního stavu budoucí prodávající Městys Vojnův Městec na náklady budoucí kupující. Náklady budou uhrazeny z přijaté zálohy za budoucí odkup a budoucí kupující tak bude vrácena částka ponížená o vyčíslené náklady.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0


12. Přihláška do Svazu měst a obcí České republiky

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje vstoupení Městyse Vojnův Městec do Svazu měst a obcí České Republiky.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0


13. Zpráva o průběhu a přípravě akcí rok 2015
Opravy komunikací - Dostali jsme dotaci z programu POVV na opravu cesty ve vlastnictví městyse na Skalce do Radostína. Opravu provedla firma COLAS v celkové výši 380 000,- Kč. Na opravě se podílela i firma KINSKÝ, která zaplatila
100 000,- Kč. Ještě jednáme se Zemědělskou a.s. na dofinancování dalších oprav na této komunikaci. Dále jsme dodělali zástřikem cestu u K.a dále zalepíme díry na místních komunikacích balenou směsí.
Propojení vodovodu - Dostali jsme dotaci na projekt k akci ČISTÁ VODA 2014 na akci „Propojovací vodovodní řad Vojnův Městec", ve výši 84 700,- Kč Proběhlo výběrové řízení na poskytovatele inženýrské činnosti a na dodavatele projektu, Smlouva o dílo s dodavatelem jsme podepsali a máme zpracovanou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí.

Příprava výstavby bytů nad MŠ - Zadali jsme přepracování projektu využití půdní vestavby nad Mateřskou školou na výstavbu malometrážních rozjezdových bytů
Ing. R. Akce je závislá na dostatku finančních prostředků, v rozpočtovém výhledu je se zahájením počítáno v roce 2016. Budeme jednat o spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení, kde jsou vypsány dotace. Další možnost financování výstavby tohoto bydlení jsou bezúročné půjčky pro obce a města, také ze SFRB. Projekt je Ing. R. v nejbližších dnech připraven k předání.

Výměna venkovních dveří v MŠ a na zdravotním středisku - Dotaci na výměnu dveří jsme neobdrželi. Výměna dveří byla zrealizována firmou PLASTIKOV Jihlava. Bylo vyměněno 5 dveří za cenu 93 454,- Kč. a nainstalovány videotelefony za cenu 16 669,- Kč. Na středisku byly vyměněny dveře za 20 165,- Kč.

Stavební úpravy ZŠ Vojnův Městec - Dotaci na projekt ,, Učebna 5.ročníku ZŠ Vojnův Městec" předkládaného do MMR, Podpora obnovy rozvoje venkova jsme neobdrželi. Provedli jsme tedy pouze stavební úpravy v učebně 5. Ročníku za celkovou cenu cca 100 000,- Kč. Vybavení učebny bylo financováno z převedené částky hospodářského výsledku školy.

III/03426 Vojnův Městec, opěrná zeď a mosty na MK -Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zhotovitelem je firma M – SILNICE a.s. 31.8.2015 bylo předáno staveniště. Probíhají přípravy na uzavírku silnice. Stavba by měla být dokončena do 10. 12.2015. Naše investice je 2 300 000,- Kč. Na tuto akci si pořizujeme úvěr z ČSOB.

Úprava prostoru pod hřbitovem - Zadali jsme provést projekt úpravy tohoto prostoru firmě LUKA Ing. Zeman. Předpokládáme, že bychom provedli vykácení zbývajících thují a borovice a vysadili jiné rostliny a umístili lavičky. Dále bychom zde rozšířili parkoviště. Celou akci bychom rádi zrealizovali ještě na podzim.

Přírodní hřiště MŠ –,, Vyprávění starého javoru" - Akce je dokončena, proběhla omlazovací údržba stromů v zahradě, v úterý byla zahrada slavnostně otevřena.

Příprava adventních a vánočních akcí – připravujeme zapojení se do Česko zpívá koledy na začátku prosince. Před zahájením adventu připravujeme prodejní výstavu dušičkových aranžmá v měsíci říjnu, tradiční adventní aranžování v listopadu
a 22. prosince bude v kostele vánoční koncert operní zpěvačky v doprovodu varhan.

Starosta pochválil M. Z. za organizaci a zajištění výstavy Hrajeme si, aneb naše hračky v běhu času a vyzval ostatní zastupitele k zapojení se do kulturního dění a vymyšlení a organizace nových akcí.

14. Různé, diskuze

a) Smlouva na prodej pozemku
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 47/19, ostatní plocha o výměře 411 m2 pro M. K., Vojnův Městec 273 za cenu 50,- Kč / 1m2 . Kupující uhradí náklady spojené s prodejem.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž.0
b) Starosta informoval zastupitele o provozu nového sběrného dvora v Krucemburku a o možnosti ukládání odpadů obyvatel Vojnova Městce na sběrný dvůr

c) Starosta informoval zastupitele o Nařízení č. 1 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje ve Vojnově Městci.

d) Zastupitel p. R. upozornil na potřebu ořezání thují před hřbitovem, dále na chybu v hlášení rozhlasu a vyzval starostu a zastupitele, aby se zamysleli a snažili připravit zákaz používání hlučných zařízení v neděli a ve svátek. Pan R. dále vyzval starostu k jednání se Zěmědělskou a.s. Krucemburk a stanovení přesné a nejkratší cesty průjezdu městysem pro techniku uvedené společnosti, protože těžké traktory jezdící po místních komunikacích tyto ničí.

15. Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní účast při jednání a zastupitelstvo v 19:07 ukončil.

..................................                             ......................................
Karel Malivánek                                       Mgr. Karel Rykr
starosta                                                        místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

.................................                                 .....................................
František Fišar                                              Pavel Hocke

Soubory ke stažení:

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
14.8°C - 6:30:02 - 25.9.2020

Novinky e-mailem