Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » Zápis a usnesení z řádného zasedání zastupitelstva č.2/2015

Zápis a usnesení z řádného zasedání zastupitelstva č.2/2015

27.4.2015, Veronika Janáčková

Zápis a usnesení z řádného zasedání zastupitelstva č. 2/2015 konaného dne 15. dubna 2015 Zápis má odstraněny některé osobní údaje, kompletní text je uložen v kanceláři Městyse Vojnův Městec společně s tabulkou obsahující jmenovité hlasování.

 

Zápis a usnesení z řádného zasedání zastupitelstva č. 2/2015

konaného dne 15. dubna 2015

 

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.00 hodin

Přítomno 12 zastupitelů, nepřítomni 3 zastupitelé, v 17:12 hod. přišla zastupitelka Eliška Ročárková – dále přítomno 13 zastupitelů, nepřítomni 2 zastupitelé

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu
Starosta určuje zapisovatelku zápisu Hanu Markovou a ověřovatele Jindřicha Radu a Valerii Rychlíčkovou

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva Vojnův Městec dle návrhu
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 0


2. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva
Místostarosta projednal zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 18.2.2015. K zápisu a usnesení nebyly vzneseny další připomínky a tento byl uzavřen.

3. Zpráva o činnosti rady
Místostarosta podal zprávu o činnosti rady městyse ze schůzí konaných 11.3.2015 a 9.4.2015. K jednáním rady, zápisům a usnesením nebyly vzneseny připomínky a tyto byly uzavřeny bez přenesení úkolů.

V 17:12 hod. přišla zastupitelka E. R.

4. Závěrečný účet Městyse Vojnův Městec za rok 2014

Usnesení:
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet Městyse Vojnův Městec za rok 2014 bez výhrad.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž.0


5. Obecně závazná vyhláška Městyse Vojnův Městec č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Vojnův Městec
Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Městyse Vojnův Městec
č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Vojnův Městec
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž.0

6. Smlouva o společném postupu zadavatelů

Usnesení
Zastupitelstvo pověřuje radu městyse po konzultaci s právníkem a případných doplněních a úpravách projednat a schválit Smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27 a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 1122/16, Jihlava.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž.1

7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1020000350/116

Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1020000350/116 mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27 a E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za účelem stavby s názvem „V 509- rekonstrukce vedení" - umístění soustavy vedení VVN na pozemku p.č. 843/1 v katastrálním území Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, jehož jsme podílovým spoluvlastníkem. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu 3000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž.0

8. Zpráva o průběhu a přípravě akcí rok 2015
Opravy komunikací
Požádáno o dotaci POVV na opravu cesty ve vlastnictví městyse na Skalce do Radostína. Proběhlo jednání ohledně opravy této komunikace s majiteli a uživateli komunikace. Z loňského roku zbývá dodělat na jaře zástřikem cestu u Korbářů, nyní je připraven podklad
Rekonstrukce dvoru za úřadem
Rekonstrukce povrchu dvora je dokončena, je zadána výroba zastřešeného uzamykatelného parkovacího stání pro čistící vůz a jako sklad nářadí a zastřešení kontejnerů. Realizace proběhne v nejbližších dnech
Přírodní hřiště MŠ –,, Vyprávění starého javoru"
Akce je realizována, již probíhá výsadba zeleně a instalace herních prvků a mobiliáře, část akce už je zaplacena
Propojení vodovodu
Dostali jsme dotaci z dotačního programu ČISTÁ VODA 2014 na akci „Projektová dokumentace – zkapacitnění vodovodu Vojnův Městec"ve výši 84 700,- Kč
Proběhlo výběrové řízení na poskytovatele inženýrské činnosti a na dodavatele projektu, smlouva o dílo s dodavatelem projektu je připravena ke schválení.
Příprava výstavby bytů nad MŠ
Zadali jsme přepracování projektu využití půdní vestavby nad Mateřskou školou na výstavbu malometrážních rozjezdových bytů ing. R.. Akce je závislá na dostatku finančních prostředků, v rozpočtovém výhledu je se zahájením počítáno v roce 2015. Budeme jednat o spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení, kde jsou vypsány dotace. Další možnost financování výstavby tohoto bydlení jsou bezúročné půjčky pro obce a města, také ze SFRB.
Výměna venkovních dveří v MŠ a na zdravotním středisku.
Prostřednictvím firmy CIVIC jsme požádali o dotaci ve výši 110 027,- Kč. na projekt ,,Zabezpečení MŠ Vojnův Městec" - na instalaci 5 dveří a bezpečnostních prvků z programu zabezpečení ochrany škol a školských zařízení do MŠMT. Dotace je 100%. Pokud obdržíme dotaci, budeme tuto akci realizovat pravděpodobně o prázdninách. Dveře na zdravotním středisku vyměníme souběžně z rozpočtu městyse.
Stavební úpravy ZŠ Vojnův Městec
Prostřednictvím firmy CIVIC jsme požádali o dotaci v hodnotě 251 012,- Kč. na projekt ,, Učebna 5.ročníku ZŠ Vojnův Městec" předkládaného do MMR, Podpora obnovy rozvoje venkova. Celkové náklady na akci jsou 358 589,- Kč.
III/03426 Vojnův Městec, opěrná zeď a mosty na MK
KSÚSV vyřizuje stavební povolení na opravu silnice z Městce na křižovatku Rychtářka.
V souvislosti s touto opravou provedou i opravu opěrné zdi.
Vyřizujeme stavební povolení na opravu mostů. S touto akcí souvisí i smlouva o společném postupu zadavatelů.
Oslavy 70 let výročí osvobození Československa od fašismu.
V souvislosti s oslavami vysadíme tři nové lípy u sochy Sv. Jana Nepomuckého na náměstí. Lípy máme objednané. Oslavy zabezpečí organizačně SDH. Kulturní program zajistí děti ze ZŠ a MŠ. Starosta vyzval zastupitele k aktivnímu zapojení se do organizace.
V souvislosti s oslavami pozval místostarosta Karel Rykr přítomné na Noc kostelů, která se bude konat 29.5. v kostele sv. Ondřeje ve Vojnově Městci. Při této akci budou kromě tradiční prohlídky při svíčkách v prostorách kostela prezentovány také fotografie z válečného období.
Čistá Vysočina – místostarosta K. R. poděkoval všem zastupitelům, kteří se zúčastnili jarního úklidu v rámci Čisté Vysočiny a zvlášť pochválil početnou účast členů Sboru dobrovolných hasičů Vojnův Městec.

9. Zprávy výborů
Předseda kontrolního výboru J. M. podal zprávu o činnosti výboru a provedené kontrole, předsedkyně finančního výboru E. R. podala zprávu o činnosti výboru a provedených kontrolách.

10. Různé, diskuze

Smlouva o dílo
a) Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27 a Ing. F. P., Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl na dílo „Projektová dokumentace – zkapacitnění vodovodu Vojnův Městec".
Hlasování: pro 11, proti 1, zdrž.1

Smlouva o výkonu funkce
b) Usnesení
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi Městysem Vojnův Městec, Vojnův Městec 27 a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi, Ronovská 338, Přibyslav.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž.0

Starosta K. M. poděkoval Mgr. R. za skvěle odvedenou náročnou práci při dopsání kroniky Vojnova Městce za dlouhé období let 2008 -2014 a oznámil zastupitelům, že paní V.R. bude novou kronikářkou městyse.

11. Závěr
Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní účast při jednání a zastupitelstvo v 18:20 ukončil.

.................................. .......................................

Karel Malivánek Mgr. Karel Rykr
starosta místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

................................. .....................................
Jindřich Rada Mgr. Valerie Rychlíčková

 

 

 

Soubory ke stažení: